פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 15: שמירת סוד

החובה לשמור סוד קשור לבעיות מוסריות ומשפטיות. בפרק זה נלמד את המקורות על פיהם מתנהל הדיון בדבר הסודיות הרפואית, על רקע החובה המוסרית והחוקית לשמור סוד בכלל.
המקורות יהיו משני סוגים:
א. מקורות מספרות ההלכה היהודית
ב. חוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996

לאחר עיון במקורות, נעבור לקריאת מאמרים העוסקים בסודיות רפואית באופן מפורט, ונבחין בדרך בה הסיקו מסקנות מעשיות מהעקרונות המשפטיים וההלכתיים.

החובה לשמור סוד והחובה להציל מפגיעה
על פי ההלכה, סודיות רפואית אינה ערך לעצמו, ואין הבדל בין חובת הסודיות של רופא ביחס לחולים שהוא מטפל בהם, לבין חובת הסודיות של המורה לגבי נושאים אישיים של תלמידיו, או חובת הסודיות של כל אדם היודע אינפורמציה על זולתו, ואין הוא רשאי לפרסמה.

הסודיות הרפואית נגזרת משני חוקים עקרוניים:
א. איסור לרכל - היינו למסור אינפורמציה שאין סיבה לפרסמה.
ב. החובה להגן על אדם מפני פגיעה. חובה זו היא חלק מהחובה הכוללת "לא תעמוד על דם רעיך".
הסודיות הרפואית צריכה למצוא את האיזון בין שני חוקים הסותרים זה את זה: כדי למנוע מאדם פגיעה, יש צורך למסור לו אינפורמציה על האיש העלול לפגוע בו, ואינפורמציה זו היא בכלל "רכילות".

שבועת הרופאים
לאיסור לגלות סוד רפואי יש פן הלכתי נוסף: הרופאים נשבעים בעת קבלת התואר את "שבועת הרופא". שבועה זו היא ייחודית למקצוע הרפואה. וכאן עולה שאלה נוספת: מה תוקפה של השבועה? האם שבועה זו אוסרת עליהם למסור אינפורמציה, גם במקרה שזו חשובה כדי למנוע נזק?
זאת ועוד: האם שבועה זו פוטרת אותם מלמסור עדות בבית משפט? מלהראות את פנקסי החשבונות שלהם לפקיד מס הכנסה?

הדרכת סטודנטים
מערכת הרפואה מתקדמת ומשתכללת תוך כדי העברת אינפורמציה על חולים ועל טיפול בהם. סטודנטים לרפואה מלווים את הרופאים בעבודתם, למרות שאין לנוכחותם תפקיד ריפויי, והם לומדים כדי להיות רופאים בעתיד. האם הסודיות הרפואית חלה על מקרים אלה? האם מותר לדווח על חולה בכנס רפואי? להביא סטודנטים למיטת החולה וללמד אותם תוך מסירת פרטים על המחלה?

סביב שאלות אלה יתנהל הדיון העקרוני בסודיות הרפואית.


 

קדימה אחורה