ונתפוקתב הטימשהםישדחה םייאלקחה םיבושייב הטימשה תייעב

ומיקה הלא םידוהי .תונוש תוילעב םיבר םידוהי ץראל עיגהל ולחה הנש 100 -מ רתוי ינפל
.םישדחה םיאלקחה ינפב ודמע םיבר םיישק .תואלקחה לע התייה םתסנרפש םיבושיי ץראב
:הלא ןוגכ םיטפשמ םיארוק ונא םהינמויב
...םייפכ תדובעב ולגרוה אלש םיידיל הדשה תכאלמ השק !השק -
...הדש ילודיגל היואר הניא ללכ וז המדא יכ ,ונעדי אל -
...הדיחיה השרחמה תא ודדשו םילכה ןסחמל וצרפ םידדוש -
...תדקויה שמשב הדשב הייהשה השק תורק תוצראמ םיאבל -
...ברע ידמ םירבחה תבישיב םוכיסה הנשנו רזח !ףסכ ןיא -
...ונרצק אל ללכו ללכ ךא ,העמדב ונערז -
...הלכמה הירלמהו סלפונאה שותי ,תוינעבוטה תוציבה יללח ויה םיבר -
...םימה לדגמ תא וסרהו ןכשה בושייהמ םיברע ולפנתה הלילה -

.םייאלקחה םיבושייב םישדחה םיבשייתמה לש םבצמ היה השק ,ןכא
:תונחמ ינשל םיאלקחה וקלחנ ,הטימשה תנש הברקו הכלה רשאכ
םייקלו לארשי ץראל תולעל ונללפתהו ונלחיי ןהבש תולג תונש םייפלא רחאל :םירמוא ולא
?הטימשה תווצמ תא ונידימ "טומשנ" ,ץראב תויולתה תווצמה תא הב

,םיקהל בר למעב וחילצה םהש ,םיריעצה תואלקחה יפנע יכ ,םירמואה ויה רתוי םיברו
.םיאלקחה ולאש ?ןיינמ הסנרפו .עבשה תנשב םהיתודש תא וטמשי םא ,לילכ וסרהיי
,הרדג ,ןופצבש הניפ שאר ,םילשורי יתאפבש אצומ ,הווקת חתפ ומכ ,םייאלקחה םיבושייה
.התרמוח לכב היעבה ינפב ודמע ,דועו תובוחר ,ןויצל ןושאר
,ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לארשי ץראל ישארה ברה היהש ימ רקיעבו ,רודה ימכח
תרגסמב תונורתפ שפחל וסינ ,התרמוח לכב םיאלקחה לש םתגאד תאו םבאכ תא ושחש
.הריכמ רתיה לש ןורתפה תא םיאלקחל עיצה קוק ברה .הכלהה


?"הריכמ רתיה" והמ

רחאל ,עבשה תנשב ץראב והדש תא דבעל ידוהיה יאלקחל רשפאלו ריתהל אב הריכמה רתיה
תנש לש הנשה שאר ינפל יוגל תרכמנ המדאה .הטימשה תנש תליחת ינפל יוגל תרכמנ וזש
.תומיוסמ תולבגמב הטימשב התוא דבעל רתומו ,ירכנ תמדאל תבשחנ עקרקה זאו ,עבשה
.םיידוהיה הילעבל תרזוח המדאה הטימשה רחאל
יאלקחה וא בושיה .לארשיל תישארה תונברה ידי לע זכורמב תישענ יוגל תועקרקה תריכמ
.יוגל עקרקה תא רוכמל םינברה תא ךימסמו השרמה ,האשרה בתכ תונברל ריבעמ

ה"ב

לארשיל תישארה תונברה

ה א ש ר ה

ו"כשת תיעיבשל עקרק תריכמל

ופרציש ימ לכו ,א"טילש לארשיל תישארה תונברה יאישנ םינואגה םינברהל ,הרומג האשרהו חכ הזב םינתונ וננה מ"חה ונחנא
שיש םיצע ינימ לכו ,תונליאהו תועיטנה ,םיחמצהו תועקרקה לכ תא ,םחכ-יופי לכב ,הטולחו הרומג הריכמב רוכמל ,םחכ-יאבו ,םמע
ןיבו עקרקב םהש הלא ןיבו ,תוצובקבו םיצוביקב ,תווחב ןיב ,תובשומב ןיב םירפכב ןיב םירעב ןיב לארשי-ץרא השודקה ונצראב ונל
.םהמ םיקנויו ,םהילע םידמוע םהש תועקרקהו םיבוקנ םניאש ןיב םיבוקנ ןיב םינימה לכמ םיציצעב םהש הלא

.(התשודקב תיעיבש םויקל הראשוהשו ,וז האשרהב הללכוה אלש ,הניוצש המדא תקלחמ ץוח)

םה םילוכי ,םהמ דחא לכ ןיב דחי םלכ ןיבש ,כ"ב לכלו ,ל"נה םינואגה םינברהל הזב הרומג האשרה-חוכו תושר םינתונ ונחנא הנהו
היהתו ,ובצקיש ןמזה דע ,הטמלד םויל ריכשהל םגו תימלוע הריכמ ןיב תינמז הריכמ ןיב ל"נה וניתועיטנו וניתועקרק תא רוכמל
לכב חכ יופיו תוכז םוש ונל ונרייש אלו ובצקיש המ יפכ הרומגו הטולח הרכשההו םחכ-יאבו ל"נה םישרומה םינברה ורכמיש הריכמה
תועקרקה לכמ ונתושרב אצמנש המ לכו .ללכו ללכ םהילע חמוצה לכו ל"נה תומוקמו םיציצעהו תועיטנהו םיחמצהו תועקרקה
חכ הזב םינתונ וננה - דובעש ךרדב וא תוריכש ךרדב ונל םיכייש םהש ל"נה םיציצעה לכו םיעוטנ םיצע ינימ לכו תועיטנהו םיחמצהו
תא רוסמלו םריכשהל תושרו חכ םחכ-יאבו ל"נה םישרומה םינברה דיב היהיש ,ליעומ רתויה ןפוא לכב ,ק"הות ןידכ הרומג האשרהו
תא ריכשהלו דבעשלו רוכמל תושר םחכ יאבו ל"נה םישרומה םינברה דיב שיו ובצקיש ןמזה דע הטמלד םוימ וצריש ימ לכל םדובעש
רערעל לכונ אלו ,םלועבש חכ-יופי ידדצ לכבו מ"דדב ןיב י"דב ןיב ,ליעומ רתויה ןפוא לכב ,םלועב הרכשהו הריכמ ינימ לכב ,ל"נה לכ
ל"נה תועקרקה לכ תא רוסמלו ,רוכמל תושר םהל שיו ,יתוועל אלו םכונרדש ינוקתל :םהל רמול לכונ אלו ללכו ללכ םהישעמ לכ לע
ןמז דע הטמלד םוימ ל"נה םהיתועקרקו ל"נה םיציצע לכו םהילעש םיערזו ,תוקריו תואובת ,םיצע ינימ לכו תועיטנהו םיחמצה לכו
םהישעמ לכו םהיניעב רשי ואצמיש םלועבש דצ לכבו ,הפקהב ןיב ,תורטשב ןיב ,ןמוזמ ףסכב ןיב םהיניעב בטייש םוכס הזיאב ובצקיש
לש םהישעמ לכ תא םייקלו רשאל ונמצע לע םילבקמ וננהו ,ףקות לכבו חכ-יופי ינימ לכב וישכעמ םימיקמו םירשאמ וננה ושעיש
.ארטשד יספוטכ אלדו אתכמסאכ אלד ,ח"דבב ס"אגכבו מ"חה ונממ םדיל רסמיש הז האשרה רטש חכב ,ל"נה םישרומה

תלעומ ונתאשרהו ונתריסמ ןיאש ,ל"נה םישרומה םינברה תא םהילע ונשרהו ונרסמש המ לכמ רבד הזיא אצמי םאש ,הנתוה שוריפבו
רתי לכב חכ תושילקו ןועריג םוש הז טרפ לוטיב םורגי אל הלשממה ןיד דצמ ןיב הרות-ןיד דצמ ןיב היהיש םעט הזיא ינפמ ,ז"ע
םהילעש המ לכו תועקרקב ושעש לכב םישרומה תלועפ חכו .וז האשרה חכ ערגי אלו ,םהילע תושרהלו רוסמל םילוכי ונחנאש ,םינינעה
.הז תוחילשו האשרה רטש חכב ונידימ םהל םירסמנה ,ל"נכ

וננהו םהיניע תואר יפכ םהל ורחבי רשא ,םירכושהו םינוקה םע ,ל"נה םישרומה ונתיש םיאנתה ינימ לכ תא ונילע םילבקמ וננהו
םינפואה לכב םתוא רשאלו םייקלו ,וצריש תופשה לכב הז המשרה-רטש תא קיתעהל ל"נה םישרומה םינברהל תושרו חכ םינתונ
.םלועבש ןפואו דצ םושב םתלועפ תא שילחהלו םהישעמ לע רערעל תושר לכ ונל ןיאו ,וצריש

םיחילש האמ דע וליפא וניחילש יחילש י"ע ןיבו וניחילש י"ע ןיב ,ונמצע י"ע ןיב ,ח"העב ל"נה םירבדה לכ רושא לע תמא תואו היארלו
י"ע ןיב ,ונלש ל"נה םיחמצהו תועקרקה ינינע תא להנל ונתאמ םינוממו םישרומה י"ע ןיב ,ק"סמב ןיב ונידי תמיתחב ןיב ,ח"כבו
.ק"סמב ןיב םדי בתכב ןיב םחכ יאבו םיחילש האמ דע וליפא םיחילש


ק"האב םינומדק גהנמו םינואגהו ם"במרה פ"ע לבוקמה ןינמה יפל תיעיבש ברע ה"כשת תנש ..............שדחל .........םוי
.םייקו רירבו רירש לכהו .......................הפ

(תבותכהו םשה שרופמב ןייצל)
(המיתחה)
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ םאנ
___________________________ םאנ
___________________________ םאנ

:םייסיסב תונורקע ינש םידמוע הריכמה רתיה לש ודוסיב
.אתיירואדמ אלו ןנברדמ איה ונימיב הטימשה תווצמ םיקסופה בור תעדל :דחאה
.תיעיבשב םירתומ יוג לש והדשמ עבשה תנש ילובי :ינשה
.הריכמה רתיה תא םיפסונ םימכחו קוק ברה וססב ולא תודוסי ינש לע

:םהיניב חוכיוה תיצמת הנהו ,הז רתיהל ומק םיבר םידגנתמ


הריכמה רתיה ביבס חוכיוה


אל" ('ב ,'ז םירבד) הרותב רמאנ ירה ?יוגל לארשי ץרא תמדא תא רוכמל רתומ םאה .א
רתומ םאה .('א ,'כ הרז הדובע) עקרקב היינח םהל ןתית אל :ארמגה תשרפמו ,"םנחת
?בוצק ןמזל יוגל ץראה תמדא תא רוכמל
.תרתומ ,תואלקחה תא םייקל ידכ ,רצק ןמזל עקרקה תריכמ :הבושת
?ץראה תשודק תא תלטבמו העיקפמ ירכנל ץראה תמדא תריכמ םאה .ב
.התוא תלטבמ יוגל עקרקה תריכמ ,ןנברדמ השודקהש ןוויכ :הבושת
תמשרנ הריכמה רשאכ קר ימשרו יקוח ףקות תלבקמ עקרק וא הדש ,הריד ,תיב תריכמ .ג
יעקרקמ להנמב ,"ובאט"ב םושירה ידרשמב) ןוטלשה לש ןיעקרקמהו הזוחאה ירפסב
.םושירה ידרשמב תמשרנ הנניא הטימשה ינפל יוגל תומדאה תריכמ .(המודכו לארשי
תווצמ םויק ךרוצל עקרקה תריכמ תא רטופ לארשי תנידמב קחוהש דחוימ קוח :הבושת
.הריכמב םירושקה םיסימה לכמו ,ובאטב םושירמ הטימש

:םידחא םיגייסב הריכמה רתיה תא וליבגה ,תויתכלהה תויעבה ללגב
ןוצר ךותמו םיאלקחה לש השקה בצמה לשב הנתינש תעש תארוה אוה הריכמה רתיה .1
.הטימש לכ ינפל שדחמ ןודיי אוה .לארשי ץרא בושיי תווצמב ךישמהל
ןכו ריצב ,ריצק ,הרימז ,העירז) ולא תוכאלמ קר ילארשיה יאלקחל ריתמ הריכמה רתיה .2
.יוג ידי לע קר ועצובי (השירח
.יונ תוניג לע לח הריכמה רתיה ןיא .3
ריאשהל ץלמומ ,תיעיבשב הדשה תא םידבעמו ,הריכמה רתיה לע םיכמוס רשאכ םג .4
היטרפל הטימשה הב רמשיתו הטימשב תורוסאה תודובעה הנישעית אל הבש המדא תקלח
.היקודקדלו