אתיירואדמ הטימשה


רפסבו תומש רפסב הרותב הרמאנ איהו ,הרותה תווצמ ג"ירתמ איה הטימשה יכ ונדמל
.ארקיו

:'ואובת'" :ל"זח ושרדו .('ב ,ה"כ ארקיו) "ץראה לא ואובת יכ" :רמאנ הטימשה תווצמב
ואב ,לארשי לכ ,םלוכ רשאכ :םיוסמ יאנתב אתיירואדמ איה הטימשש ןאכמ ".םכלוכ תאיב
.אתיירואדמ הווצמכ ,"ץראה התבשו" זא - םכלוכ - "ץראה לא ואובת" רשאכ .לארשי ץראל

וז התייה ,הטימשב זא ובייחתנשכ .ץראל לארשי תא עשוהי סינכה רשאכ היה ךכ ,ןכאו
רשא דע אתיירואדמ התייה תיעיבשה .םצראב זא ויה לארשי לכ ןכש ,אתיירואדמ הטימש
לע ולביקו ורזח ,לבב תולג תונש םיעבש ירחא ,ץראל לארשי ובששכ .םצראמ לארשי ולג
וז התייה אל ךא .(ב"ל ,'י הימחנ) "תיעיבשה הנשה תא שטנו" :ץראה תבש תא םייקל םמצע
תביש ימי - איהה הפוקתב .ארזע םע ץראל זא ולע לארשי לכ אל ןכש ,אתיירואדמ הטימש
םה םירפוסה) םירפוס ירבדמ ךא ,תיעיבשה תא רומשל לארשי וכישמה - ינש תיבו ןויצ
.אתיירואדמ אלו ןנברדמ ,(םיאנתה תפוקת ףוס דע ארזע ינפלמ הרותה ישרפמ
.םירפוס ירבדמ ,ןנברדמ הטימשה התייה ,"םכלוכ תאיב" וז התייה אלו ליאוה


?ןנברד וא אתיירואד - ונימיב הטימשה


וא אתיירואדמ איה ונימיב הטימשה םאה :קסופ אוה דציכ ,אצמו ,"רוטה" ירבדב ןייע
?ןנברדמ
,הטימש איה תיעיבשבו
.עקרק תדובע לכבו העירזבו השירחב רוסאו
...ןנברדמ (הזה ןמזב=) אנדיאה לארשי ץראבו
(א"לש ,תורשעמו תומורת תוכלה ,"העד הרוי")


םלועה תאירבמ םינשה ןיינמ יפל הטימשה תעיבק


.לארשי ץרא ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו איה העודי הטימשה תנשו
('ו ,'י "הטימש תוכלה" ,ם"במר)

ללכ .עבשה תנש תא בשחל ןתינ ויפ לעש ללכ ,ןמיס ךכל שי .הטימשה תנש תא עובקל רשפא
:םלועה תאירב זאמ םלועה תונש ןיינמ לע ססובמו יונב הז
,אצמנ ךניה הטימשל הנש וזיאב תעדל ךנוצרב םא
:אבה ללכל בל םיש
- היהו ,7 -ב םלועה תאירב תונש קלח
.הטימשה תנשב אצמנ ךניה יכ ,עד - תיראש אלל - קוידב קלחתי רפסמה םא
.הטימשב ךניה םינש המכ ךל הארמ הרתיה ,תיראש הלבקתנ - לבא - םא
(א"נ "חרפו רותפכ")

ה"נשת תנש :לשמל .תויתואה לש ירפסמה ךרעל םימגרתמ ירבעה חולה יפל הנשה תא
(5) 'ה :םיפלאה תא ףיסוהל שי ךכל .755 לוכה ךס ,5=ה ,50=נ ,300=ש ,400=ת :העמשמ
.5755 אוה ה"נשת תנש לש ירפסמה ךרעהש ירה .םלועה תאירב זאמ םיפלא
שי םא .הטימש תנש איה הנש התוא ,תיראש ןיא םא .7-ב םיקלחמ ונלבקש רפסמה תא
5755 : 7 ליגרתה בושיחב .7 דע 1-מ םינשה 7 רוזחמב הנשה רפסמ איה תיראשה ,תיראש
רמולכ ,הטימש תונש עבש רוזחמב הנושארה איה ה"נשת תנשש עמשמ ,1 תיראש תלבקתמ
קודב) .א"סשת תנשב איה האבה הטימשהו ,הטימש תנש איה ,ד"נשת ,הינפל תחא הנש
(!בשחו

תאירב תונש לע םנמא ססבתמה ללכו ןמיס אוה הטימשה תונש בושיחל ןמיסה :הרעה
הטימש המייקתנ אל ןכש ,הטימשל םלועה תאירב ןיב רשק לכ ןיא יכ ,רוכזל שי ךא ,םלועה
.לארשי ץראל לארשי וסנכנש רחאל 21-ה הנשב אלא

הדובע

?הטימש תנש איה תיחכונה הנשה םאה .1
?רפסה תיבב דומלל תסנכנ הבש הנשה התייה הטימשה רוזחמל הנש וזיא .2
?רפסה תיבב ךידומיל תא םייסת הבש הנשה היהת הטימשה רוזחמל הנש וזיא .3