תיעיבש קבא
.ןנברדמ תיעיבשב תורוסאש תולועפ
תבשחנ תיעיבש תשודק םהב שיש תוריפב הרוחס
.תיעיבש קבאל