(סקינופורדיה) םימ ילודיג
םימ לש לודיג תוכירב ךותב םיחמצ םילדגמ הב הטיש
הטיש .חתפתהל ידכ חמצל שורדה לכו םיחלמ םיללוכה
,םיחיחצ םיחטשב תואלקח רשפאל ידכ הרוקמב החתופ וז
ךותב ולדגש םיחמצ .הטימשה תנשב םילודיג ךרוצל הצמואו
םימ ילודג .תיעיבש יניד םהילע ןיא ,המדאמ קתונמבו, תיב
םיחמצ תיעיבשב לדגל רשפא ןכלו ,הלא םיאנת לע םינוע
.םימ ילודיגב