תיעיבש ימד
ףסכה ,תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ םירכומ םא
.תיעיבש תשודקב שודק אוה םג השענ םתרומת םילבקמש