הריכמ רתיה
םינברה תא ררוע תיעיבשב המדאה תדובע תקספהב ישוקה
רוכמל איה םיכרדה תחא .רוסיאה לע לקהל םיכרד שפחל
תשודק םהב ןיא ירכנל תוכיישה תומדא .ירכנל תומדאה תא
תודש דבעל רשפא ןכלו ,תיעיבש תשודקו לארשי ץרא
תוריפה תא לוכאלו (ןנברדמ תורוסאה תוכאלמב) הלא
.הלא תומדאב ולעש