רקפה
ריקפהל הבוחה איה תיעיבש תוריפ לע תולחה תווצמה תחא
הדשל סנכהל תושר ידוהי לכל תתל בייח הדשה לעב .םתוא
.ישיא שומישל תוריפ ףוסאלו ,עטמל וא