להקה
.הטימשה תנש ףוס ירחאש תוכוסה גחב םימייקמש הווצמ
היה ךלמהו ,שדקמה תיבל םעה לכ תא ליהקהל הווצמ
.םירבד רפסמ תוישרפ םהינפל ארוק