הרימז
.הרותה ןמ תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה עבראמ תחא
בור תא םירמוז :םינפגב הרושקה הדובע איה הרימזה
תורומז ,תוטעמ תורומז םיריאשמו , ןפגב ולדגש תורומזה
ףוסב תישענ הרימזה .םיבנעה ולדגי םהילעו וחמצי הלא
רוסיאו ,הטימשה הליחתהש ירחא השלש םיישדוח ,ףרוחה
.םימרוכל השק היעב הווהמ הרימזה