שירח
.(אכ :דל תומש) "תובשת ריצקבו שירחב" רמוא קוספה
קסוע הז קוספ םא לאעמשי יברו אביקע יבר ןיב תקולחמ
לע קוספה תא שרפמ אביקע יבר .תבשב וא תיעיבשב
אוה תיעיבשב השירח רוסיא וירבד יפלו ,הטימשה תנש
.אתיירואדמ