לבוי
המוד לבויה תנש .תוטימש עבש רחאל ,םישימחה הנשה
ורכמנש תודשה :תפסונ הווצמ הב שיו ,הטימשה תנשל
דצמ .תורחל םיאצוי םידבעו ,םינושארה םהילעבל תורזוח
תטימש :הטימשה תנש לש תווצמה תחא הב הרסח ינש
ןיא יכ ,גהונ לבויה ןיא םויה .לבויב תגהונ הניא םיפסכ
.םתמדא לע לארשי בור