ןיד תיב רצוא
תיעיבשה תוריפ תא קלחל ידכ םימכח וגיהנהש הנקת
תוקריהו תוריפה תא סינכמ ןידה תיב .םדא לכל הוושב
םיקלחמ םשמו ,(ןסחמ) רצואל תיעיבש תשודקב םישודקה
םויה .ותיב שומישל תונטק תויומכב םדא לכל תוריפה תא
תוריפב ףיסא תודובע רשפאל ידכ ןיד תיב רצוא םיליעפמ
תא הנממ ןידה תיב :תיעיבש תשודק םהב שיש תוקריו
לבקמ יאלקחהו ,תוריפה ףיסאב וחילש תויהל יאלקחה
.תוריפה רובע אלו ,ותדובע רובע ףסכ