אוצי
םידוהי תליכאל םידעוימ תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ
ןיא ,ירכנל םתוא םיליכאמ ןיא .לארשי ץראבו ,דבלב
.םתוא אצייל ןיאו ,שדקמה תיבב חבזמל םהמ םיבירקמ