ןנברדמ תורוסאה תוכאלמ
,העירז :תיעיבשב תורוסאה תוכאלמ עברא תנייצמ הרותה
תוכאלמ םג ורסאו ופיסוה םימכח .הריצבו הריצק ,הרימז
לש םתומל תמרוג ןתיישעמ תוענמיהה ןיא םא ,תורחא
.ורסא אל םימכח - םיצעה םויקל תוכאלמ .םיצעה