ירכנ
תליכאל םידעוימ תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ
םתוא םיליכאמ ןיא .לארשי ץראבו ,דבלב םידוהי
,שדקמה תיבב חבזמל םהמ םיבירקמ ןיא ,ירכנל
.םתוא אצייל ןיאו םתוא תיחשהל ןיא