תיעיבש ירחוס
תורמל תיעיבש תוריפב םירחוסה םישנאל יאנג יוניכ
.תאז תושעל רוסאש