ןיחיפס
תוינטק וא תוקרי הטימשה תנשב לוכאל רתומ הרותה ןידמ
םייורק הלא םילודיג .םתוא וערזש ילב תודשב וחמצש
וששחש ינפמ ,הלא םילודיג לוכאל ורסא םימכח .ןיחיפס
םיחמצהש ורמאיו ,רתסב םהיתודש תא וערזי םישנאש
רוסיא ןיא ץע תוריפב .םתוא וערזש ילב ,םהילאמ ולע
.ןיחיפס