אנליא ימקוא
תונליאה ייחל תושורדה תוכאלמ .ןליאה תא םיקהל
תרימזמ ץוח) .תיעיבשב ללכ ךרדב תורתומ (לוביה וא)
(.םרכה