ץיצע
ץיצעב העירז .םהב םיערוזש תומדאב גהונ תיעיבש ןיד
רוח קר וב שי) ,בוקנ וניא ץיצעה םא תיעיבשב תרתומ
אצמנו ,עקרקה לע דמוע וניא ,(םימ יפדוע זוקינל ןטק
.תיעיבש ןיד ןיא הזכ ץיצעב .הרקתל תחתמ תיבה ךותב