םיחרפ
יונל םידמועה םיחמצ .חירל וא יונל םידמועה םיחמצ
- חירל םידמועה םיחמצ .תיעיבש תשודק םהב ןיא
.תיעיבש תשודק םהב שי