הנושאר השודק
וב הלחו ןונ ןב עשוהי ידיב שבכנש לארשי ץרא חטש
שוביכה םע הלטבתה וז השודק .לארשי ץרא תשודק
.וצראמ לארשי תא הלגהש רצנדכובנ לש