הינש השודק
תפוקתב ,ארזע ימיב וב ובשייתהש לארשי ץרא חטש
שבכנש חטשהמ ןטק הינש השודק חטש. ןויצ תביש
.םירצמ ילוע ידי לע