םיפסכ תטימש
ערפהל ונמז עיגהש בוח לכש איה הטימשה תווצממ תחא
ךרוצ ןיאו עקופ אוה ,ערפנ םרט אוהו ,הטימשה ףוס ינפל
עגרה אוה םיפסכה תטימשל עבוקה עגרה .ותוא עורפל
הנשה שאר לש שמשה תעיקש - הטימשה תנש לש ןורחאה
.לובזורפ ע"עו .תיעיבש יאצומ לש