תורשעמו תומורת
ןיד םהב ןיא תיעיבש תשודק םהב שיש תוקריו תוריפ
תוריפבו ,רקפה םה תיעיבש תוריפ .תורשעמו תומורת
הדשב ולעש תוריפל סחיב .תורשעמו תומורת ןיא רקפה
אוה םילשורי גהנמו וראק ףסוי יבר :תועדה תוקולח ירכנ
יבר .תורשעמו תומורת םהב שי ןכלו ,השודק םהב ןיאש
שיש םירובס "שיא ןוזח"ה ונרודבו (ט"יבמה) ינארטמ השמ
.תורשעמ םהב ןיאו השודק םהב