תיעיבש תוריפ תליכא
הנומ ן"במרה .תיעיבש תשודקב םישודק תיעיבש תוריפ
תוריפ לוכאל תדחוימ השע תווצמ ולש תווצמה ןינמב
םכל ץראה תבש התיהו" קוספה יפ לע תאז . תיעיבש
.(ו:הכ ארקיו) "הלכאל