אנונרא
.ץראב יאמורה ןוטלשה ימיב תודשה לע םילטומ ויהש םיסימ
,הדשה ןמ הלעש לוביל רשק ילב הדשה לע ויה הלא םיסימ
אלב םיסימ םלשל םיצלאנ םיאלקחה ויה הטימשה תונשב ןכלו
ללגב הטימשב הדש תדובע ריתה יאני בר .הסנכה םהל התיהש
ריתהל םיכרד אוצמל ידכ הז רתיהב םישמתשמ םויה .אנונראה
.תיעיבשב תומיוסמ תודובע