תורשעמ רועיב
לכ תא שירפהל הבוח הטימשה תונש עבשב םיימעפ
יולל ,ןהכל :םהילעבל םתוא תתלו תורשעמהו תומורתה
הטימשל תיעיברה הנשה לש חספב השענ הז רועיב .ינעלו
חספבו ,(תונושארה םינשה שולשב ולדגש תוריפל סחיב)
םינשה שולשב ולדגש תוריפל) תיעיבשה הנשה לש
.(הטימשה רוזחמ לש תוינשה