תיעיבש רועיב
םהילע םילח תיעיבש תשודק םהב שיש תוקריו תוריפ
רשאכ .רועיב תווצמ איה תווצמה תחא .תונוש תווצמ
לכ לע הבוח ,הדשב תוריפ רתוי ןיאו הנועה תמייתסמ
ידכ ,םתוא ריקפהל ותיבב הלא תוריפב קיזחמה םדא
תוריפ ותיבל איבהלו םהמ תחקל לכוי םדא לכש
.ותחפשמ שומישל