הריצב
.הרותה ןמ תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה עבראמ תחא
רוצבל רוסא :יקלח אלא ,טלחומ רוסיא וניא הריצב רוסיא
.הנש לכב םירצובש ךרדכ ,תחא תבב הדשה לכ תא