הריכמה רתיה


,הטימשה ינפל הנרכמית ץראב םידוהיה לש תומדאה יכ ,ועבק ותא םינברהו קוק ברה
לש ותושרב איה המדאה רשאכו .יוגל הנרכמית ןה .ידוהי אל םדאל ,םייתנש-הנש ךשמל
.הטימשב המדאה תודובעמ קלח תושעל רתומ ,ידוהי אל

ןמ קלח תושעל רתיה היהי יוגל המדאה תריכמ תועצמאב יכ ,ושוריפ הריכמ רתיה
םישודק ויהי אל הטימשב ידוהי אל לש המדאב ולדגיש תוריפהו ,הטימשב תודובעה
.תיעיבש תשודקב

תוטימשה לע הלח הניאש ,"העש תנקת" יהוז .תחא הטימשל עבקנ "הריכמה רתיה"
.תואבה

םינברהו ,הטימשה תנשל רכמית םתמדא יכ ,ושקיבו ,ישארה ברה לא ונפ םיבר םישנא
.יוג לש ותושרב איה המדאה רשאכ ,הטימשב תושעל רוסא המו רתומ המ םהל וריבסה
אלש ידכ ,תווצמ םירמוש םניאש םיאלקחה לש תומדאה הנרכמיתש ךכל גאד קוק ברה
.שדוקה ץראב הטימשה תא וללחי

ה"ב

לארשיל תישארה תונברה

ה א ש ר ה

ו"כשת תיעיבשל עקרק תריכמל

ופרציש ימ לכו ,א"טילש לארשיל תישארה תונברה יאישנ םינואגה םינברהל ,הרומג האשרהו חכ הזב םינתונ וננה מ"חה ונחנא
שיש םיצע ינימ לכו ,תונליאהו תועיטנה ,םיחמצהו תועקרקה לכ תא ,םחכ-יופי לכב ,הטולחו הרומג הריכמב רוכמל ,םחכ-יאבו ,םמע
ןיבו עקרקב םהש הלא ןיבו ,תוצובקבו םיצוביקב,תווחב ןיב ,תובשומב ןיב םירפכב ןיב םירעב ןיב לארשי-ץרא השודקה ונצראב ונל
.םהמ םיקנויו ,םהילע םידמוע םהש תועקרקהו םיבוקנ םניאש ןיב םיבוקנ ןיב םינימה לכמ םיציצעב םהש הלא

.(התשודקב תיעיבש םויקל הראשוהשו ,וז האשרהב הללכוה אלש ,הניוצש המדא תקלחמ ץוח)

ק"האב םינומדק גהנמו םינואגהו ם"במרה פ"ע לבוקמה ןינמה יפל תיעיבש ברע ה"כשת תנש ..............שדחל .........םוי
.םייקו רירבו רירש לכהו .......................הפ
(תבותכהו םשה שרופמב ןייצל)
(המיתחה)
___________________________
___________________________ םאנ
___________________________
___________________________ םאנ
___________________________
___________________________ םאנ

.הריכמה רתיהל ףרטצהל וצר אלש םיבושיי ויהו תוחפשמ ויהו
.הרותב בותכש ומכ ,המדאב הכאלמ לכמ תובשל וצר םה

הדובע

:ורמאו ברה לא ונפ םישנא המכ יכ ,םכמצעל וראת
.וניתומדא תא םירכומ ונניא ."םינומא ירמוש" בושיי ישנא ונחנא
.ונרזעב היהי ה"בקהו ,התכלהכ הטימש רומשל םיצור ונחנא
."םינומא ירמוש" ישנאל קוק ברה בישה המ ובשח
:"ןהכ טפשמ" ורפסב קוק ברה בתכ ךכו
,חבושמ הז ירה ,םרכבו הדשב הדובע לכמ ירמגל תבושש ימ
.'הל היהי ךורבו
,לארשי דיבש שדוקה ץראב םינטקבש ןטק קלח לכו
,(ןידה יפ לע =) הנידכ הטימש תווצמ וב םיוקתש
,הלודג החמש חומשל םיכירצ =) בר ללש אצומכ וילע חומשל םיכירצ ונחנא
.(לודג רצוא ונאצמ וליאכ
."הטימש ןרק" הל ארק אוהש ןרקל ףסכ תומורת ףסא קוק ברה
.תומדאב הכאלמ לכמ הטימשב ותבשש םידוהיל ןתינ ףסכה

הדובע

הדש" ארקנה ,לילגב שדח בושייב םינכשכ םייח םה .םידידי ןימינבו ףסוי
."םרכו
.םרכ עטנ אוהו ,תוקרי לדגמ ןימינב .ירפ יצעו הדש ףסויל
:םיטבלתמ םה הטימשה תנש ברקתהב
תניגב ,הדשב הכאלמ לכמ תובשל וא "הריכמה רתיה"ל ףרטצהל םאה
?עטמבו םרכב ,קריה
תארקל תושעל וטילחה םה המ ובתכו ,םידידיה ינש ןיב חוכיו ורבח
.הטימשה
.תונוש םיכרד יתשב רוחבל וא ,הטלחה התוא טילחהל םילוכי םה :הרעה
.ןוידב ופתתשי "םרכו הדש" ישנא לכש ןפואב חוכיווה תא ביחרהל ולכות


הטימשה תווצמ ימעטמ

ךרבתי 'ה הווצי ,ותדובעמ תובשי םא םגש ,'הב ןימאהלו ןויסינב דומעל ודמליש דועו
(רשילאק יבצ ברה) .'הב חוטבל ומצע תא ליגרי הזבו .ול הכרבה תא