ןותבש תנש

ןוכיתה רפסה תיבל - הינידו הימעט ,הטימשה תווצמ


גרבנזיא הדוהי ר"ד

רהה ןמ 'ש ברה

רפואל הילד

:רבחמו ךרוע

:ץועיי

:תינושל הכירע

:הלא םיקרפב וצבושש תורוקמב שמתשהל תושרה לע םישיאלו תודסומל ונתדות
,ותושרבו ח"צרת אביקע ינב תאצוהב "הטימשה רבד" ךותמ הירנ ברה לש ורמאמ
,תיאלקחה תובשייתהב הכלהל שרדמה תיב תאצוהב תרבוח ךותמ "תיעיבשב יונ תוניג" קרפה
.רבחמה תושרבו ,"ץראה התבשו" תרבוחה ךותמ סקז השמ ר"ד לש ורמאמ
עדימ רוזחיאל טקיורפה רוטילקת תרזעב דבוע "הקמעהו ןויע יקרפ" רודמב תובושתה טקל
.ןליא רב תטיסרבינואב (ת"ושה טקיורפ)
.ט"ישת זומת "תועד" ךותמ לאונמע הנוי לש ורמאמ


:הירבח הלאו ,פ"עבשות ןונכתל הדעווה ידי לע ותדובעב החנוה תווצה

תליג קחצי 'פורפ

,זרג 'א ,ןייטשנרב 'ש ,דנרא 'מ ,ןילוסא 'מ ,םיקילא 'נ
,יול 'ש ,יקסלובוט 'ח ,רטניו 'א ,ץיבומוד 'ב ,ןמזורג 'מ
,רביירש 'א ,רוחש 'ד ,ןמיונ 'י ,דמלמ 'ר ,לבאל 'מ
.רגרבנייטש 'נ

: הדעווה ר"וי

:הדעווה ירבח
1993 ג"נשת - תורומש תויוכזה לכ

Image copyright of SweetChild Software