לובזורפ רטש


(פ"בפ) ונינפל אבו אניוה אדחכ אניד יב אתלת בתומב"


הפ לעבו רטשב תובוח יל שיו תיעיבשה תנש איה וז הנש ןה" :ונל רמאו
ןינק הנתמב ןוכל תיבהיו לובזורפ םכל רסומ ינירהו ,םישנא הזיא לע
לכ יבגמל ןוכתי תישרא ןוהיבג לעו יל תיאד אעראמ עקרק תומא 'ד
םאו ,יל והובגתו ינייד יל ווהית התעמו ,ישניא לע יל תיאד תובוח
לכ הבוג ינא ירה הז לובזורפ םכל יתרסמש ןויכ התעמ םתא והובגת אל
."הצראש ןמז לכ םדא לכ לצא םויה דע יל שיש בוח

לכ הבגיו היל טמשת אלד וחוכ וניפיו וירבד ונעמש ד"יב ונחנאו
.ל"זחו ללה תנקתכ הז לובזורפ ידי לע ויתובוח

.םילשורי ק"היעפ ו"כשת תנש לולא שדחל ג"כ םוי ח"העאבו