דרחנ רוצח ךלמ ןיכי
ןופצה יכלמ תירב ןנכתמו

םירבעה לש "שבוכה תומיזמ" ינפב ריהזמ("םימיה ירבד" תורש) רוצח

םיחילש ,לילגה תריב איה ,רוצח ךלמ ןיבי ץירה ,םורדה יכלמ תסובת לע העידיה העיגהשכ
,ףשכא ךלמ ,ראד ךלמ ,תורנכ ץרא ךלמ ,ןומרח ךלמ ,םורימ ךלמ לא ,ביבס םיכלמה לכל
.לארשי ינב דגנ הכרעמל ןנוכתהל ידכ הפוחד השיגפל םתוא קיעזהו

רוצח ךלמ .ןופצה-יכלמ תירב תמקהל ותינכות תא הינפב שרפו םיאנותיע תביסמ סניכ ןיבי
רשא ,ילתפנו רשא ,םירבעה םיטבשל הבר תונלבסב ונסחייתה" :םיאנותיעה ינזאב זירכה
תויחל אל הלא םירבע ינפש רורב התע .הנכס לכ םהב וניאר אל .ונכותב םיבשייתמ ולחה
םחוכל תוניצרב ונסחייתה אל םג תמאה ןעמל .ונידימ ץראה תא שובכל םא יכ הוולשב ונכותב
לכל היופצ הלודג הנכסש רורב תעכ .תודבעמ ואצי הז ךאש הלא רבדמ יטבש לש יאבצה
םהיניב ויהי אלו ,םהיכוסכסו םהיתובירמ תא וקיספי ,ץראה יכלמ לכ ודחאתי םא .ןענכ ץרא
."ץראה לע תוטלתשהה תא םהמ ענמנו םירבעל לכונ לוכי ,ןועבג ךלמ ותואכ םידגוב

הנוחה ירצמה בצמה ליחל הרזע שיגה אל המ םושמ םיאנותיעה דחא ידי לע לאשנ ןיבי
.וז הלאשל בישהלמ קמחתה ךלמה ךא ,ןאש תיבו ודיגמב