המחלמ חושמ ןהכ

גרבנזיא הדוהי

9 - 1 'כ םירבד ,םיטפוש תשרפב ןויע

טבש ,'כ ןוילג בלשמ :ךותמ

:ןכות

השרפה הנבמ
השרפה תווצמ
ןמוקמו תוזרכהה רדס
?המחלמ וזיאב
םהמ ארית אל
הכרעמה ןמ םיבשה
בבלה ךרו אריה
תואבצ ירש
םוכיסהשרפה הנבמ
9 - 1 'כ םירבד (א)
ךיקלא 'ה יכ םהמ ארית אל ךממ בר םע בכרו סוס תיארו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" .1
.םירצמ ץראמ ךלעמה ךמיע .1
המחלמה לא םכברקכ היהו .2
לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש םהילא רמאו םעה לא רבידו ןהכה שגינו .3
.םהינפמ ורצעת לעו וזפחת לאו וארית לא םכבבל ךרי לא םכיביוא .3
.םכתא עישוהל םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיקלא 'ה יכ .4
ותיבל בשיו ךלי וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ רומאל םעה לא םירטושה ורבדו .5
.ונכנחי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ .5
.ונללחי רחא שיאו המחלמב תומי ופ ותיבל בשיו ךלי - וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימו .6
.הנחקי רחא שיאו המחלב תומי ןפ ותיבל בשיו ךלי החקל אלו השא סרא רשא שיאה ימו .7
אלו ותיבל בשיו ךלי - בבלה ךרו אריה שיאה ימ ורמאו םעה לא רבדל םירטושה ופסיו .8
.ובבלב ויחא בל תא סמי .8
".םעה שארב תואבצ ירש ודקפו - םעה לא רבדל םירטשה תולככ היהו .9


םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותהשרפה תווצמ
לאנברבא (ב)
קתענ - לודגה ד"ב ןיינעבו םינושארה םיטפושה ןיינעבו איבנה ןיינעב םידומל ןתנש רחא
סחייתיש המ ןכ םג וב שיו ,םיטפושלו ךלמל ללוכ דומל אוהש תומחלמה ןיינעב רבדל
.המחלמ חושמה ןהוכהמ רכזש ומכ ,םינהוכל
1 הלאש
.ונתשרפל םימדוקה םיאשונה לש םמוקמ תא קוידב ןייצ
2 הלאש
?ןהכו טפוש ,ךלמל ףתושמ תומחלמה ןיינעב המ

ן"במר (ג)
.תומחלמב םאובב התע םהל הרמא ,תשדוחמ הווצמ וז
3 הלאש
!םירבד רפסל ן"במר תמדקהב ןייע ?"תשדוחמ הווצמ" שורפ המ

'ז קרפ םיכלמ תוכלה ,ם"במר (ד)
תוכרעמה לכו הובג םוקמב דמוע המחלמ חושמ ,םחלהל םיברק םהו תוכרעמה ןיכרועש תע .ג
,םכיביוא לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש" :שדוקה ןושלב םהל רמאו .וינפל
םחלהל םכמע ךלוהה םכיהלא 'ה יכ םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא ,םכבבל ךרי לא
ויתחת רחא ןהכו המחלמ חושמ רמוא ןאכ דע .(4 - 3) "םכתא עישוהל םכיביוא םע םכל
.םר לוקב םעה לכל ותוא עימשמ
... םרכ עטנ רשא שיאה ימו ... שדח תיב הנב רשא שיאה ימ" :המחלמ חושמ רבדמ ךכ רחאו
.םר לוקב םעה לכל עימשמ רטושהו רבדמ המחלמ חושמ ןאכ דע .(7 - 5) "... שרא רשא
.עימשמ רחא רטושו "בבלה ךרו אריה שיאה ימ" :רמואו ומצעמ רטושה רבדמ ךכ רחאו
תואבצ ירש םידקופו תוכרעמה תא ןינקתמ - המחלמה יכרועמ ןירזוחה לכ ןירזוחש רחאו .ד
לזרב לש םילישכו ,םיזעו םיקזח םירטוש הכרעמו הכרעמ לכ רוחאמ םידימעמו ,םעה שארב
.הסינ - הליפנ תליחתש ,וקוש תא ךותחל םדיב תושרה - המחלמה ןמ רוזחל הצורה .םהידיב
לבא .תושרה תמחלמב - המחלמה יכרועמ ולא םישנא ןיריזחמש םירומא םירבד המב
.התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפאו ,ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב
ןוזמו םימ םיקפסמו .םירזוח ןהכה ירבד םיעמוששכ - המחלמה יכרועמ ןירזוחש ולא לכ .ט
.םיכרדה תא םינקתמו ,אבצבש םהיחאל
4 הלאש
.י"שר שורפל ם"במר ירבד תא הוושה
5 הלאש
!םש י"שרו 5 דכ םירבד ןייע ?ט הכלהב ם"במר טעממ ימ תא

(חאפק ברה םוגרת) א"צק ,תווצמה רפס ,ם"במר (ה)
יואר וניאש ימ ריזחיו המחלמה םואנ תא םעה ינפל םאניש ןהכ תונמל וניווטצנש יווצה
המחלמל השיג רסוח ול םרוגה רבדב תויולת ויתובשחמש ינפמ ןה ,ותשלוח ינפמ ןה ,םחלהל
חושמ" ארקנ הז ןהכו .המחלמב םיליחתמ ךכ רחא קרו .בותכה ראבש םירבדה תשלש םהו -
םעה תא םיררועמה םירבד הז ןיינעב ףיסויו ,הרותב רכזנה ןושלב ומואנב רמאיו "המחלמ
םילקלקמה םילכסב המקנה לעו 'ה תד ןוחצינ לע םשפנ תא רוסמל םתוא םיאיבמו ,המחלמל
ךכ רחאו .(2) "ןהכה שגנו המחלמה לא םכברקב היהו" :הלעתי ורמא אוהו .בושיה רדס תא
וא לכא אלו עטנ וא בשי אלו הנבש ימ לכו ,בבלה יכר ריזחהל אבצה תורושב זירכהל הווצש
ןהכ - ארמגב ורמא .(5) "םירטושה ורבדו" :ורמא אוהו ,בותכה ראבש ומכ .סנכ אלו סרא
.עימשמ רטושו
תמחלמב אלא הבוח הניא - המחלמה יכרעב הזרכההו המחלמ חושמ םואנ :רמולכ הז לכו
,הזרכה אלו םואנ אל ,הז לכמ רבד םוש הב ןיא הווצמ תמחלמ לבא .הז ןיד גהונ הבו ,תושרה
.וז הווצמ יניד וראבתנ םשו ,הטוסמ 'ח קרפב ראבתנש ומכ
ב"קת הווצמ ,ךוניחה רפס (ו)
תד רוזעל םשפנב ןכסל םואישיו המחלמל םדא ינב וררועי םירחא םירבד ולשמ דוע ףסויו ...
: הטוס תכסמב ל"ז ורמא ןכו .תונידמה ירדס םידיספמה םילכסהמ םקניהלו הרמשלו ל-אה
."עימשמ רטושו רבדמ ןהכ - םירטושה ורבדו"
עמשנ םדאהש ינפמו קוזיח המחלמה ישנא םיכירצ המחלמ תעשב יכ ,עודי וז הווצמ שרוש
םהש ,םינהוכה ןמ - םיבוטה םירבדב קזחל הנוממה תויהל הרותה התווצ- דבכנ אוהשכ רתוי
.םעה רחבמ
,החקל אלו השיא סריא וא ונממ לכא אלו םרכ עטנש ימ המחלמה ןמ םיריזחמ תויהל ןיינעהו
ינב ולא לכ יכ ,רשכו יואר רבדה הז םג - ודיבש תוריבעמ אריה ןכו ,וב ןכש אלו תיב הנב וא
לכו ."ויחא בבל תא סמי אלו" שוריפב בותכש ןיינעכו ,םהירבח בל ואיני ,דואמ םישולח םדא
.תמאו רשוי הרותה יכרד
ב"קת הווצמ ,ךוניח תחנמ (ז)
רמול םיכירצ קר ,הרותבש םיקוספה לע ףיסוהל םירוסא םירטושהו ןהכהש טושפ הארנ םג ...
רבחמה ברה לע ןויע ךירצו ...הכרב ףיסוהל רוסאש םינהוכ תכרב ומכ .הרותה התוויצש המ
(הנוש המ -) .הנש יאמד ,ףיסוהל םירוסא יאדווש ?ול ןינמ - "ולשמ םרבד דוע ףסויו" בתכש
.םינהוכ תכרבו ,תווצמה לכמ
6 הלאש
?ךוניח תחנמ ררועש הלאשב ם"במר תעד המ
7 הלאש
יבגל הלא תורוקממ קיסת המ .8 'ד הימחנ ,'כ קרפ ב"הד ,8 - 6 ב"ל ב"הד :תורוקמב ןייע
?"ךוניח תחנמ" לעב תלאש

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותןמוקמו תוזרכהה רדס
'א הכלה 'ח קרפ ,הטוס ימלשורי (ח)
םעה שארב תואבצ ירש ודקפו (רבדה ךכש רבתסמ ךא ,אלש רבתסמ אל) אלד ארבתסמ אל
(המחלמ תוכרעמ ןקתמש רחאל) ול ןוקתמ יד ןאמ .(2) םעה לא רבדו ןהכה שגנו ךכ רחאו ,(9)
.רדס לע רומא ארקמ ןיא .(המחלמ ינינע םהל עימשמ זא) ול עמשמ אוה
."הדעה ןברק"ו "השמ ינפ" י"פע - םיירגוסב תומלשהה :הרעה
8 הלאש
?6 - 8 בל ב"הדב רדסה והמ

'כ םירבד ירפס (ט)
עמש" רמוא אוהשכ ?המחלמל וב םיברקש םוי הז לוכי (2) "המחלמה לא םכברקכ היהו"
דומלת המ אה .רומא המחלמל וב םיברק םויה ירה (3) המחלמל םויה םיברק םתא לארשי
םיאנתה לכ םהילע הנתמ ןהכ רפסל םיעיגמש ןויכ ?(2) "המחלמה לא םכברקכ היהו" רמול
.וללה
ב"מ ףד הטוס ,ילבב (י)
ירבד ועמש" ?רמוא אוה המ רפסב ,המחלמב תחאו ,רפסב תחא :םמע רבדמ םיימעפ :ןנבר ונת
וזפחת לאו וארית לא , םכבבל ךרי לא" ?רמוא אוה המ המחלמב ."ורזחו - המחלמה יכרעמ
.(3) "וצרעת לאו
- רפסב השענב םינד ןכ לע .ץראל ץוחב וז תלהנתמ - תושר תמחלמב ןאכ רבודמש ןויכ :הרעה
.ץראל ץוחב ,לובגל רבעמ - המחלמה םוקמב שחרתמב ןכו ,המחלמה לא ךרדב
ףדב םירכזמה) ליעדל ךנהד" :י"שר בתוכ (.גמ) "םמוקממ םיזז םניאש הלאו" הנשמל ורואיבב
םניאו ,לארשי ץראל הכרעמה ןמ םירזוחו ןהכ ירבד םיעמוש םשו רפסל דע םיכלוה (.ב"מ
(.ג"מ ףדב םירכזמה) ולאו .המחלמ יכלוהל ןוזמו םימ קופיסב םיקסוע אלא םהיתבל םירזוח
םחל םג ןייע י"שר תטיש תנבהל) ."ןהכ יפ לע בושלו רפסה דע תכלל וליפא םמוקממ ןיזז ןיא
.('ב 'ז םיכלמ תוכלה ,הנשמ
9 הלאש
.'ט רוקמו 2 קוספ י"שר ןייע ?ארקמב םיזומר רפסב ןהכה ירבד םאה
10 הלאש
.ברקה םוקמל וליאו ,רפסל םיסחייתמ םיקוספ וליא עבק

'ב 'ח הטוס "המלש תכאלמ" רפסב ?ודוקינ המו ,"המחלמ יכרע" יוטיבה תועמשמ המ (אי)
"םי ירבשמ" .הלוגס 'ע :בתכ "םלשה ךורע" .לוגסב וא חתפב 'עה דוקנ :תועד 2 איבה
.הרעהב 'ל דומע "הכלהה רואל" ,ןיוז ברה ךכו ,33 ב"י א"הד פ"ע ,םלוחב דקנמ לקניו ברל
י"שר יפל .המחלמה יבש םירזוח ונממ םוקמל םינושה םירבסהב םירושק םילדבהה יכ הארנ
םירזוח הז יפל .רפסה ןמ הרזחה התייה ( ב"י רוקמ ) ם"במרב ז"בדיר תסרגו ('י רוקמ)
.םימחולהמ - "המחלמה יכרועמ" םיררחושמה
.המחלמה יכרעמב תחאו ,רפסב תחא ,םהמיע רבדמו אצוי םיימעפ" אבומ 'ז קרפ אתפסותב
רשא שיאה ימ" ?רמוא אוה המ המחלמה יכרעמב .ןהכ ירבד עמשיו ךלי ?רמוא והמ רפסבש
התרומת ךא ,ןושארה טפשמב "יכרעמב" הלימה הטמשוה לדנמרקוצ אתפסותב) ."הנב
םירפסה תסרג יפלו ,אתפסותה יפל .("המחלמ-ןהכ - יכרעמ עומשל ךלי עמושש ימ" ףסונ
תועמשמב .ברקה רדס ,ברקה םוקמ ונייהד ,לוגסב המחלמ יכרע יוטיבה היהי ,ם"במרב
.םחל רדס ועמשמש (23 'מ תומש) "םחל ךרע" בותכה
'ב 'ז םיכלמ תוכלה ם"במר (בי)
:םירפסה תסרג
.המחלמה וכרעיש םדוק םיאצויש תעב רפסב תחא :םעה לא המחלמ חושמ רבדמ םימעפ יתש
.המחלמה יכרועמ רוזחי וירבד עמשישכ (6) "וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימ" :םהל רמוא
.(3) "וזפחת לאו וארית לא" :רמוא המחלמה יכרועב תחאו
:ז"בדיר תסרג
.המחלמ וכרעיש םדוק םיאצויש תעב רפסב תחא :םעה לא המחלמ חושמ רבדמ םימעפ יתש
תחאו .המחלמה יכרועמ דימ רזוח רבדה עמשישכ (8) "בבלה ךרו אריה שיאה ימ" :םהל רמוא
.(3) "וזפחת לאו וארית לא" :רמוא המחלמה יכרועב
11 הלאש
.םוקמ לכב םישוע המ ןייצו הלבטה תא אלמ

________הכרעמב________________רפסב________

____ םירפסה

____ ז"בדיר


12 הלאש
.'ט רוקמ ירפסלו 'י רוקמ ארמגל המיאתמ תואסריגה יתשמ וזיא קודב
13 הלאש
תואסריגה יתש יפל תאז השע .רחואמל םדקומה ןמ םמוקמו םישעמה רדס יפל ונתשרפ תא רדס
?רתוי ךל ןבומ המ .'ח רוקמ ימלשוריה ירבד תא ךתבושתב לולכו ,ם"במרב
"קחצי תדקע" המארע קחצי יבר (גי)
תושענ תוזרכהה ראשו ,שממ המחלמה םויב תישענ (3) "לארשי עמש" תזרכה יכ ראבתנ ...
.רפסהמ םתאצ םויב
סחי הזב רמשש הארי :אלא ?רחואמה םידקהו ?הזה רדסה לע הרותב ובתכנ אל המל ,ןכ םאו
תישענה ,תטלחומה תיקלאה הזרכהה הלעמב םדקתש יוארה יכ .םיזירכמהו תוזרכה תולעמ
רטושו ןהכ די לע תישענה ,תפתושמה החגשההמ רשא הזרכההשו ;ודבל חושמה ןהכה די לע
.הנורחאב - דבל רטושה די לע תישענה ,תישונאה הגהנהמ ,ישילשהו ;הל הינש רדוסת -
14 הלאש
?רדסה לע הבותכ השרפה ןיא תועדהמ הזיא יפל
15 הלאש
הגהנה" וליאו "תפתשמ החגשהמ הזרכה" וליא ,"תיהלא הזרכה" םה םיקוספ וליא עבק
.ג"ל רוקמ ן"במר האר ."קחצי תדקע" לעב ירבד תא קמנ ."תישונא
'כ םירבדל לאנברבא (די)
הזרכההו .ויתווצמ ירמושו ומש יבשוחלו 'ה יאריל ,םימלשל התייה הנושארה הזרכהה :הנהו
הזרכהה לבא .םהב םימלש ויה אלש פ"עא ,תווצמב םיצפחה םישנאל התייה הינשה
.ןהכה לא הדחייתנ אל ,הריבע ירבועו הלווע ישנא דגנכ התייהש ,תישילשה
16 הלאש
:וז הרוצב לאנברבא ירבד תא םכס

_________ ינפמ ________ י"ע רמאנ ________ ל ןווכמ ________רוביד
17 הלאש
?םירבדמה תעיבק תא ('ו רוקמ) ךוניחה לעבו (1 קוספ ףוס) ן"במר ריבסה ךיא

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותהמחלמ וזיאב
ירפס (וט)
.רבדמ בותכה תושרה תמחלמב ,(1) "המחלמל אצת יכ"
'א 'ה םיכלמ ,ם"במר (זט)
העבש תמחלמ וז ?הווצמ תמחלמ איה וזיאו .הווצמ תמחלמ אלא הליחת םחלנ ךלמה ןיא
,תושרה תמחלמב םחלנ ךכ רחאו .םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזעו ,קלמע תמחלמו ,םיממע
.ועמשו ותלודגב תוברהלו לארשי לובג ביחרהל ידכ ,םימעה ראש םע םחלנש המחלמה איהו
18 הלאש
."הווצמ תמחלמ"ו "תושר תמחלמ" םיחנומה תא םגדהו רדגה
'א 'ז קרפ םיכלמ תוכלה ,ם"במר (זי)
,המחלמה תעשב םעה לא רבדל ןהכ םינממ ,תושרה תמחלמ דחאו הווצמ תמחלמ דחא
.המחלמ חושמ ארקנה והזו ,החשמה ןמשב ותוא םיחשומו
19 הלאש
.תושר תמחלמב םיקסועה תאו ,תושרו הווצמ תמחלמב םיקסועה םיקוספה תא עבק
20 הלאש
?תורוקמה ןיב הריתס שיה .(ה רוקמ) תוצמה רפסב וירבדל ם"במר ירבד תא הוושה

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותםהמ ארית אל
לאנברבא (חי)
:דואמ אריל םהל היה םהלש תובס שלש הזב ןתנ הנהו - "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ"
אצת יכ" רמא הז לעו .םהילע ומחרי אל םדיב ולפי םאש ,םימחולה תאנש ינפמ דחאה
- "בכרו סוס תיארו" רמא הז לעו ,םתרובגו םיביואה קזוחל - ינשהו ."ךיביוא לע המחלמל
."ךממ בר םע" ורמא והזו ,םתומכו םיביואה יובירל - ישילשהו .םתרובג התייה הזב יכ
דיתע תייה וליא :רמול הצור ,"םהמ וארית אל" הווצו רמא הלאה תובסה לכ םע הנה
םכל םחלי אוהו ,העושיה 'הל לבא .םהמ אריתש יואר היה ,ךתרובגבו ךחוכב םהב םחלהל
,םהמ ארית אלש אוה יואר - טעמב וא ברב עישוהל ךמע ךיקלא 'הש ןויכו .ןושירחת םתאו
.םתוא רשאמ ונתא םיבר ךבבלב רמאתשו
ץראמ ךלעמה" ורמא והזו ,תינחו ברח אלב היהש ,םירצמ תאיצי ןיינעמ םהילע היאר איבהו
."םירצמ
21 הלאש
.י"שרל לאנברבא שורפ תא הוושה
22 הלאש
.ארקמה ןמ םיקוספ יעטק לאנברבא ירבדב אצמ
23 הלאש
.ב"ל רוקמ האר ?םיקוספהמ תדמלנ הווצמ וזיא ,21 'ז ;22 'ג םירבדל 1 קוספ הוושה
רבד קמעה (טי)
תעשב ער רבדב םירהזנ תויהל לכשה רסומ רבדמ ,השרפב ראובמה דבל - "םעה לא רבדו"
.ןיינעה יפלו רבדמה חכ יפל רסומ ירבד דועו .םברקב הרוש הניכשהש העשבו הנכסה
24 הלאש
ןייע) ?וירבדל החכוהה המו ('ז - 'ו תורוקמ) ךוניח תחנמ-ךוניח תקולחמב ב"יצנה תדמע יהמ
.(3 תליחתו 2 קוספ ףוסב בטיה
רבד קמעה (כ)
לאו" .לעופב רבד תושעלמ - "וארת לא" .םכדיב ולפישכ הער םהב תושעל "םכבבל ךרי לא"
רסמנ תויהל ,הנחמה ןורבישב - "וצרעת לאו" .ןותמב םא יכ תוריהמב וגהנתת אל - "וזפחת
.בוטב אלש רבד הזיא וארתש העשב אנושה דיב
25 הלאש
ךל ןבומה שוריפה והמ .קוספה יטרפ שורפב "רבד קמע"הו ,י"שר ירבד תא טורפב הוושה
!קמנ ?רתויב

ירפס (אכ)
'ה יכ .םוקמ לש וחוצינב םיאב םתאו ,םדו רשב לש ונוחצינב םיאב םה - םכיהלא 'ה יכ
םכמע היהי אוה ,רבדמב םכמע היהש ימ .םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהלא
םיברקעו םישחנמ - "םכתא עישוהל םכיביוא םע םכל םחלהל" רמוא אוה ןכו ,המחלמ תעב
.תוער תוחורו
26 הלאש
.3 - 8 ד"מק ,5 י"ק םיליהתב םג ונקוספב אבומה ןויערה תא אצמ

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותהכרעמה ןמ םיבשה
ירפס (בכ)
:יאכז ןב ןנחוי יבר ירבדכ וא .תומשנ לארשי ירע ויהי אלש ?וללה םירבדה לכ ורמאנ המל
אמש ורמאי ,רזוח אוהשכ .בבלה ךרו אריה ינפמ תוירבה דובכ לע םוקמה סח המכ הארו אוב
.השיא סרא אמש ,תיב הנב
תפגה לוק עמש :ומע וידעש - בבלה ךרו אריה ןמ ץוח ,ןתודע איבהל םיכירצ ויה םלוכו
...להבנ - םינרק תעיקת לוק .תיתרמו - םיסוס תלהצ לוק ; תעבנו - ןיסירת
לאנברבא (גכ)
יכו - הנחקי ,ונללחי ,ונכנחי רחא שיאו רמא המלו ?רחא רבד אלו - רשא ,םרכ ,תיב רכז המל
?ותשא תא חקיי וא ותיב תא ךנחי רחא שיא םא ול המ ,תומי םדאהש רחא
ויהו ,ותמלשהבו ותילכתב הווצמ שיש רבדב ליחתהש שיאה לע רמאנ ולוכ הז ןיינע לבא
.הב רשא םיקלאה תדובעו הווצמה םויק ינפמ ותילכת לא אוהה רבדה עיגהל וצפחו ויוואמ
."ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ" ... רכזש הווצמה ןיינע וב היהיו - תיב רכז ןכלו
תחקל הווצמ איהש "השיא" רכזו ... ותוא תודפל תיעיברה הנשב ... הווצמה ינפמ - םרכ רכזו
.הייברו הירפב קוסעל השיא
.ותווצמ םייקיש ידכ "ותיבל בושיו ךלי" יווצה היה ןכלו
27 הלאש
תובסה ןהמ עבקו 2 - 3 'ז םיטפוש ,1 קוספ ףוס ן"במר ;ג"כ ;ב"כ ;'ו ;'ה תורוקמב ןייע
.הכרעמה ןמ הרזחהל
28 הלאש
.ארקמה ןושלל רתוי בורק ךל הארנ םישורפהמ המ עבקו 7 - 5 םיקוספב ןייע
29 הלאש
(1 קוספ ףוס) ן"במרל םיעייסמ הלא תורוקמ םאה .21 ה"ס והיעשי ;30 ח"כ םירבדב ןייע
?(ג"כ רוקמ) לאנברבאל וא

קחצי תדקע (דכ)
ךלוהה םכיהלא 'ה יכ" ... "םיברק םתא לארשי עמש" רמאמב םעה תא ןהכה חיטבהש רחא
ךרו אריה שיאה ימ ... תיב הנב רשא שיאה ימ" ורמאב םבל תא אינהל בושי ךיא "...םכמע
?דחפו התמיא םהילע וליפי הלא םירבדש -"בבלה
30 הלאש
!ותלאש לע הנע

(י"שרבו) ירפס (הכ)
וניא םא - "המחלמב תומי ןפ" .רזוחו המחלמה יכרעמ ןהכ ירבד עמוש - "ותיבל בושיו ךלי"
.המחלמב תמ אוהש ףוס - ןהכ ירבדל עמוש
ן"במר (וכ)
(!םעישוי 'הש ןהכה וחיטבה רבכ ירהש) .סוניו - ןכ ובלב בושחי אוהש - "תומי ןפ" םעט היהיו
ונניא ןהכה תחטבה רחא אריש ימ יכ (8 קוספ י"שר האר) ועמשמכ אוה אביקע יבר תעד לעו
.סנה ול השעי אלו ,יוארכ 'הב חטוב
31 הלאש
.'ו רוקמו ונרופס םג ןייע ?"תמ אוהש ףוס ןהכ ירבדל עמוש וניא םא" עודמ

"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ אביקע יבר (זכ)
השמ ךליו" ןושלכ ,םתיבב תבשל ורזחיש הארנ היה םירבדה תועמשממ - "ותיבל בושיו ךלי"
העונתהו הרזחהה המצעב איה הלא לכב הכילההש - "םירצמ בוש ךל" ;"ונתוח רתי לא בשיו
... הנובהש ל"זח ורמא םנמא .[ךלה] וילאש םוקמ לא ואוב דע [אצמנ אוה] ובש םוקממ
ןוקיתו המחלמה יכלוהל ןוזמו םימ קופיסב םיקסוע אלא םהיתבל םירזוח םניא ...עטונהו
?"ותיבל בושיו ךלי" והמ םהירבדלו .םיכרדה
איה הכילההש .(ז"י ב"ש) "ויבא ןאצ תא תוארל בשו ךלוה דודו" ןיינעכ אוהש יל הארנו
דוד בשי אלש ,ומעטו .וב היהש םוקמה לא הרזחה איה הבישהו ,ובש םוקמה ןמ קוחירה
"בושו אוצי" ןיינעכו .ויבא תיבל ותיבמ דימת בשו ךלוה היה םא יכ ,לואש תיבב עבקב
בושיו ךלי : ןאכ ןכו .הילא בוריקו הרזחו ,הביתה ןמ קוחירו האיצי אוהש ('ח תישארב)
לא בשו רזוח וניאו ... ותיב לא דימת בשו ךלי לבא ,ותיבב עבקב בשי אל ומעט - ותיבל
.הקפסהה לא םתוכרטצה תעל קר ליחה ישנא
32 הלאש
.'ד רוקמ םג ןייע ?5 ד"כ םירבדב י"שר ירבדל תינושלה החכוהה יהמ

ירפס (חכ)
"םעה לא רבדל םירטושה ופסיו" רמוא אוהשכ ?םמצע לש םירבד לוכי .(5) "םירטושה ורבדו"
ןהכ ליחתהש ןויכ - ?"םירטושה ורבדו" רמול דומלת המו ,םמצע לש םירבדה םהש דמלמ ,(8)
.םהל עימשמ רטוש - רבדל


םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותבבלה ךרו אריה
ירפס (טכ)
.םמצע לש םירבדה םהש ךדמל (8) "םעה לא רבדל םירטושה ופסיו"
33 הלאש
.עטק לכ רמא ימ ןייצו םיעטקל השרפה תא קלח .8 קוספ י"שר ,'ד רוקמ ם"במרב ןייע

ירפס (ל)
:רמוא אביקע יבר .ותיבל בושיו ךלי - רתסב ודיב תוריבע שיש - (8) "בבלה ךרו אריה"
.הנש םישיש ןב הז - "בלה ךרו" :רמוא ילילגה יסוי יבר .ועמשמכ - "בבלה ךרו אריה"
34 הלאש
ירבדמ ירפס ירבד םינוש המב קודב .ד"מ הטוסב הנשמה ירבד תא 8 קוספב טטצמ י"שר
.הנשמה

ן"במר (אל)
דקפי אלו ,םעישוי םשהש ןהכה חיטבה רשאכ ,(8 קוספ י"שר ןייע) ילילגה יסוי יבר תעד לע
ךכלו .םדיבש תוריבעמ םיאריה תא םירטושה וריהזיו ,םיקידצה וב וחטביש יואר ,שיא םהמ
ליבשב םירזוחש םירחאה לא תוסכל - ותשאו ומרכו ותיב לע רוזחל הרותה ול התלת
.תוריבעה
35 הלאש
.קוספה רבסהב תושיגה תא םכסו 8 קוספל ע"או י"שר ,א"ל - 'ל תורוקמב ןייע
36 הלאש
ונתשרפב :תוירבה דובכ לע הסח הרותה יכ םיאצומ ונא תומוקמ ינשב יכ רמאנ ימלשוריב
ינשב תוירבה דובכ לש ןויערה תא אצמ .18 'ו ארקיובו (ילילגה יסוי יבר יפל 8 קוספ י"שר)
.(תרכ רוסיא לע האב תאטח ,הבדנ ןברק איה הלוע :הכרדה) ! תומוקמה

ו"ט ,'ז םיכלמ ,ם"במר (בל)
סנכיש רחאמו .המחלמה ירשקב דומעל חכ ובלב ןיאש ועמשמכ - בבלה ךרו אריה שיאה ימ
השוע אוה 'ה דוחי לעש עדיו ,הרצ תעב ועישומו לארשי הווקמ לע ןעשי ,המחלמה ירשקב
אלא ,וינבב אלו ותשאב אל בושחי אלו ,דחפי אלו אריי אלו ופכב ושפנ םישיו ,המחלמ
ליהבמו המחלמב רהרהל בושחל ליחתמה לכו .המחלמל רבד לכמ הנפיו ובלמ םנורכיז החמי
וצרעת לאו וזפחת לאו .וארית לא םכבבל ךרי לא" :רמאנש .השעת אלב רבוע ,ומצע
המחלמ השע אלו חצנ אל םאו .וראווצב םייולת לארשי ימד לכש אלא דוע אלו ."םהינפמ
"ובבלכ ויחא בל תא סמי אלו" :רמאנש ,לכה ימד ךפשש ימכ הז ירה - ושפנ לכבו ובל לכב
לכב םחלנה לכו ."םדמ וברח ענומ רוראו הימר 'ה תכאלמ השוע רורא" הלבקב שרופמ ירהו
והעיגת אלו קזנ אצמי אלש ול חטבומ - דבלב םשה תא שדקל ותנווכ היהתו דחפ אלב ובל
:רמאנש .אבה םלועה ייחל הכזיו ,םלוע דע וינבלו ול הכזיו לארשיב ןוכנ תיב הנביו .הער
התיהו ... ךב אצמת אל הערו םחלנ ינודא 'ה תומחלמ יכ ןמאנ תיב ינודאל 'ה השעי השע יכ"
."ךיקלא 'ה תא םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ
37 הלאש
?ילילגה יסוי יברו אביקע 'ר תקולחמב ,ם"במר ימכו ,'ו רוקמ ,ךוניחה קספ ימכ
38 הלאש
?ובלבש דחפה לע טלתשהל םדא לוכי ךיא

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותתואבצ ירש
ן"במר (גל)
ויארי םע םיסנה השעתו ,ץראה ךרדב הווצת הרותה יכ (9) "םעה שארב תואבצ ירש ודקפו"
וא ,תרחא הלצהב ךרד םש ןיא רשאכ יתלוז םלוע לש ועבט תונשל וינפל ץפחה ןיאו ,רתסהב
.וב אצויכו ףוס םי תעירקב היה רשאכ ,םיתעל וירצל ומש עידוהל
39 הלאש
?אבצ ירש דימעהל הרותה התווצ עודמ

ירפס (דל)
,םהירוחאמ השעתו ,ץראה ךרדב הווצת הרותה עודיכ (9) "םעה שארב תואבצ ירש ודקפו"
- הסינ תליחתש .ויקוש תא חפקל ןדיב תושרה רוזחל שקבמה לכו ,םהידיב לזרב לש םילישכו
.הליפנ
- הליפנ תליחתש :ארמגב שריפ ,הליפנ הסינ תליחתש בתכש המ :ירפסה רואיבב ם"יבלמ
.הסינ
40 הלאש
ירש תא םידימעמ יתמ תועדה יתש תא קמנ ?ונרופס תעדל ימו ,י"שר יפל תואבצה ירש םה ימ
.'ח 'ד תורוקמו ונרופס ןייע ?תואבצה

םירבד רפס ןכות המחלמ חושמ ןהכ - ןכותםוכיס
'ס - ו"מ ,'ג 'א םיאנומשח (הל)
םויב ומוציו .לארשיב םינפל הפצמב הלפת םוקמ יכ ,םילשורי לומ הפצמל ואוביו ופסאיו
תא איביו ... הרותה רפס תא ושרפיו םהידגב וערקיו ,םהישאר לע רפאו קש ושבליו ,אוהה
.םימיה תא ואלמ רשא םיריזנה תא וררועיו תורשעמה תאו םירוכבה תאו הנוהכה ידגב
אמטנו סמרנ ךשדקמו ,םתוא ךילונ ןאלו הלאב השענ המ :רומאל םימשה לא לוקב וארקיו
.ונילע ובשחי רשא תעדי התא ,ונדימשהל ונילע םיפסאנ םייוגה הנהו .זובבו לבאב ךינהוכו
.לודג לוקב וארקיו תורצוצחב ועקתיו .ונל עישות אל התא םא םהינפב דומעל לכונ ךיא
רמאיו .תורשע ירשו םישימח ירשו תואמ ירשו םיפלא ירש םעה ישאר הדוהי םיקה ןכ רחאו
.הרותה יפ לע ותיבל שיא לכ בושל בבלה יכרלו םימרכ יעטונלו םישנ יחקוללו תיב ינובל
רקבל םינוכנ ויהו ליח ינבל ויהו ורזאתה הדוהי רמאיו .סואמעל םורדמ ונחיו הנחמה עסיו
המחלמב תומל ונל בוט יכ .ונשדקמ תאו ונדימשהל ונילע ופסאנ רשא םייוגה םע םחלהל
.השעי ןכ םימשב ןוצרה היהי רשאכו .ונשדקמו ונמע תוערב תוארמ
41 הלאש
.הרותה רדסמ יבכמה הדוהי הניש המ קודב
42 הלאש
.ןידה תרושמ םינפל הדוהי גהנ ןכיה ו"ט רוקמ יפל ןייצ
43 הלאש
?6 'ז ב"הד ;9 'י רבדמב יפל שרפתמ עטקב המ
א"מ 'ח 'ד תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי (ול)
ולידבתש רחאל ,םחור ץמואבו םפוג חוכב םינייטצמ םישנא ולוכ בכרומ ,םלש אבצ ליבוהל שי
.הלועפה תעשב ףרוע וכפהיש הזב םיביואל תלעות ואיבי אלש ידכ ,בלה יכר תא
דוע וחקל אלו ועטנש הלאו ,תחא הנש םהמ תונהיל ןיידע וקיפסה אלו םישדח םיתב ונבש הלא
אמש ,הריזג - רבכ אל הז םישנ ואשנו וסראש הלא ןכו ,ץראה םינפב ריאשהל שי ,תוריפב קלח
ויהו ,םהמ תונהיל ידכ ,םמצע לע ורמשיו ,םירבדה םתואל הקושת ךותמ םהייח לע וסוחי
.בל יגומל
44 הלאש
;'ה תורוקמו י"שר :ןייע ?ומע םיכסמ ימ ?סופסוי יפל סראמו עטונ הנוב רורחשל הביסה יהמ
.ג"כ ;ב"כ ;'ו
45 הלאש
?ב"י רוקמב םירפסה תסרג וא ,ז"בדר תסרג תא םימאות סופסוי ירבד