םינטק םירופס

בלסרבמ ןמחנ 'ר

ןמנייטש רזעילא ידיב םיכורעו םיחסונמ ,ןמחנ 'ר יבתכ לע םיססובמ


ןכותה
תונורסחה תרונמ .א
תוואתה לעו םיצלה לע .ב
תומלועה ינשב העונתה .ג
תורשקתה .ד
ןלזגב השעמ .ה
ךלמה דיכ .ו
םירייצה ינש .ז
הנוממהו םכחה .ח
תקולחמה דסחב .ט
תואופרב הליבטו תואופר תייתש .י
בלהו ןבאה .אי
לקמהו הבורה .בי
הנבלה יטייח .גי
ןוחטבה רוא .די
דוס-ירמוש לש םיגוס השולש .וט
הטוש אוה דובכ הצורש ימ .זט
ןועגש-תאובת .זי
רורמ ילכוא .חי
ידוה לוגנרת השענש םדאב השעמ .טי
רשגה תחת רצוא .כ
םילהת-ידוהי .אכ


תונורסחה תרונמ .א
םש דומלל תוקוחר תונידמל אציו ותדלומ ץרא תאו ויבא תיב תא בזעש דחא םדאב השעמ
.ויבא תיבלו וצראל רזח םינש רחאל .תוכאלמו תומכח
:ויבא ולאש
?תוקוחרה תוצראב ,ינב תדמל תונמוא המ -
:ןבה ול רמא
אנ סנכ ,יבא ,ךינפל בוט רבדה םאו .אלפנ תונמוא השעמ איהש ,היולת הרונמ ןיקתהל יתדמל -
.ראפתהל ידי-השעמ הרונמה תא םהל האראו ונתנידמב םיבשויה תאזה תונמואה ילעב לכ תא

לכב ןבה דמל המ םהל תוארהל ,הנידמבש תאזה תונמואה ילעב לכ תא סניכו ךכ באה השע
.ץראל ץוחב היהש םינשה

.םהיניעב ןח האצמ אלו הב ולכתסה .םינמואה יניעל הגיצהו םיאלפה תרונמ תא ןבה איבה
,דואמ הנוגמ איהש ,דחא הפ םלוכ ונע הרונמה לע םתעד תא ול דיגהל באה םהמ שקיבשכו
.תמאה תא ונממ םילעהל וצר אלש םושמ
:ונבל באה רמא תיבה ןמ םיחרואה ואציש ןוויכ
המ ,ןכבו .הנוגמ איהש דחא הפ ומיכסה םלוכ .הרונמה לע ךתונמוא ינב לש םתעד ,ינב ,עמש -
?הב שי המכח

:ןבה רמאו הנע
ינב לכ לצא םייוצמ םהש ,תונורסחה לכ תא םידחאל יתרבח וז הרונמבש :המכחה איה וז -
ביטימ הז ןמוא .ולשמ ןורסח ול שי ןמוא לכ :אבא ,הארו אצ .ונתיבב םויה וסנכתנש יתונמוא
ודי תחתמ איצומ ינולפ ןמוא ,םוגפ ולצא אצוי ילכה לש ינש דצ וליאו ,ילכה לש הז דצ תושעל
אקווד ,ונייה .רעוכמ שממ אוה הנממ רחא קלח הז דגנכו ,יפויה תילכתב הכאלמה ןמ קלח
הז לצא האנש המ .םיכלוהו םילשלתשמ םירבדה ךכו .ורבח לצא הפי ךכ לכ הלועש קלח ותוא
.ורבח ידיב ןח-אלמ אקווד אוה הז לצא לקלוקמו דוריש המו ,ורבח לצא הנוגמ
,םלוכל עידוהלו זירכהל .םלוכ לצא םנשיש תונורסחה לכ ףוריצ אוהש ,הרונמ יתישע ינאו
תמאב לבא .דחאו דחא לכל ןורסח-תרכזמ איה ילש תונורסחה תרונמ .תומילש םלצא ןיאש
.הנוקיתכ הרונמ תושעל ינא לוכי

:רמאו ףיסוה הז השעמ רופיס חס ןמחנ יברשכ

אל וליפא םתוהמ תא גישהל םידמול ונא םירבדה לש םירוצעמהו תונורסחה תעידי ךותמ
.הכלהכ םתוא ןיידע ונרכה

"םדא" תביתב ,ונייה ,ןושארה םדאב ויה תורוצה לכו ורבחל המוד םדא ןיא .'ה ישעמ םילודג
תביתב םיללכנ ויה תורואמה לכ .םירבד ראשב ןידה אוה .וללה תורוצה לכ תוללכנ ויה .דבל
.ורבחל םימוד םניא דחא ןליא לש םילעה וליפאו .תישארב ישעמ לכ ךכו .הדבל "רוא"

הליכא ילב דבלב ןחוכב תויחל רשפאש םלועה הזב תומכח שיש רמאו .הברה הזב ךיראה ונברו
.הארונו האלפנ החיש זא ךיראהו .הייתשו

תוואתה לעו םיצלה לע .ב
םיעטמו םעפל םעפמ םיאבש םיצל שיש ,תוירבה ירבדב ןימאה אלש דחא שיאב השעמ
.םדא-ינב
ליזבו האנ סוס תונקל ךנוצר ,םדא-ןב ,עמש :ארוק לוקו ונולח לע הקיפד עמש הלילב םעפ
.רוכמל יל שיש האנ סוס הארתו ץוחל אצ ?לוזה

.ותונקל הוואתנו דואמ האנ סוס הארו הצוחה אצי
:רכומה תא לאש
?סוסה דעב הצור התא המכו -
:רכומה רמא
.םימודא 'ד -

בוטו רחבומ סוס אוהש םושמ ,הזמ רתוי ףאו ,םימודא 'ח ונייה ,םינש יפ הווש סוסהש האר
.הלודג האיצמ וז התיהו םימודא 'ד דעב סוסה תא ולצא הנק ,דואמ

.סוסה תא רוכמל קושל שיאה ךלה תרחמל
,הז ריחמ יל םימלשמש ןוויכ :ךכ רכומה בשח .סוסה דעב בר ריחמ םלשל דחא הנוק שקיב
.אוהה ךסה דעב ורכמל הצר אלו חקמה לע דמע ,םיינש יפ הווש סוסהש ללכמ
,לופכ ריחמ יל םינתונ םא :רכומה בשח ,לופכה ריחמה תא ול תתל הצרו ינש הנוק אב
.סוסה תא רכמ אלו חקמה לע דמע .רתוי הווש אוהש ןמיס
,רוכמל שיאה הצרתנ אל הזל ףאו ,לופכה ריחמה ןמ רתוי הברה ול םלישו ישילש הנוק אב
.עקפומה ריחמה ןמ ףא רתוי הברה הווש סוסהש ,חוטב היהש םושמ
וברהש לככ ירהש .םימודא ףלא ודעב ול ןתנש ,הנוקל ףא סוסה תא רוכמל הצרתנ אל שיאהו
תא םלשל לוכיש ימ ןיאש ,םיאלפ-יאלפ אוהש סוס ןימ וקלחב לפנש ול ררבתנ ןכ סוסה ריחמב
.ךלמה ןמ ץוח ,ויוש אולמ

ול ןתיל הצר ךלמה יניעב ןח דואמ אצמ סוסהש יפלו .סוסה תא וינפל איבהו ךלמה לא ךלה
טוהל ךלמה םג םא :רמואו ותעדב ןד היהש ,שיאה הצרתנ אל בושו ,ןיליקתו ןיבט םוצע ןוה
וליפא ותוא רוכמל יאדכ אלש ,רחבנו רקי סוס ןימ הזש יאדוובו יאדווב ירה ,יסוס תא תונקל
.סוסה תא רכמ אל ךלמל םגו .ףסכ-תורצוא ודעב ולקשי םא

דואמ קעצ .םלענו תקושה ךותל סוסה ץפק .ותוקשהל תקושה לא סוסה םע שיאה ךלה
.ותקעצל םישנא וצבקתנו
?קעוצ התא המ :והולאש
,ותוא תוענענמ ויהו הקזחב םידי הברה והוספת .תקושה ךותל ץפק ולש סוסהש ,םהל רמא
ןיא ירה ?תקושבש ןטק רוח ךותל סוס ץופקי דציכה ,ךתומכש עגושמ :ול םירמוא םישנאהו
.רבד אל לע םישנא ליהקמ ךתקעצב התאו ,סוס היה אלו ,סוס ללכ ןאכ

.בז ומדו והועצפש דע ותוכהל וליחתה קועצל לדח אלש ןוויכ
.רוחה ךותמ ושאר איצומ וסוס הנהו - אוהה םוקמה ןמ תכלל אוה ףא שקיב ,םישנאה וכלה
בוש םלענ סוסהש יפלו .הזה םוקמל םיבר םישנא בוש וסנכתנו ארונו לודג לוקב קעצו רזח
.בז ומדו והועצפש דע תינש והוכה ,סוס היה אלו סוס ןיאש ואר םדא-ינבו
השענו ויניע הארמל םמותשמו ההות שיאה היה ,םימעפ המכ הלילח רזוח רבדה היה ךכו
חוכ ,עותעת אלא היה אל סוסה ןיינע לכש עדי אלש םושמ ,ןועגיש-הכומ וליאכ תמאב
.המדמה

תא העטמ אוהש ןצילה ןטשה לש וכרד ךכ .ןצילו ןטש אוה ,ערה רצי אוה ,המדמה חוכ אוה
אוש-ילבהב ןימאהל התפנ םדאהו .שממ וב ןיאש רומג רקשב רבד אל לע םעפ לכב םדאה
חיוריש םעפו םעפ לכב ןימאהל והאישי ולש המדמה חוכו ,ןוצל ול דמוחה ןטשה רחא ךלוהו
תוחרובו תומלענ ןה םואתפו םיתע המכ ויתוואת ירחא ץר והירהו .רתוי ותוואת אלמיו רתוי
ןבזעל הצור םדאשכו ,תצק קר תוקלתסמ תוואתהש שי םימעפו .לכו לכמ ונממ תוקלתסמו
היה אל תמאבו רשפאש ,סוסה ותואל המודב וילא ןהישאר תא תוטישומו תורזוח ןה ירמגל
ןימאהל העתנ םלוחה םדאה ךא .תקושה םולח ,סוסה םולח ,היה םולח אלא ,ארבנ אלו
והוכה ויתולוקל וקעזנש םישנאהו ,תולוק-ילוקב קעוצ היהו הצוחה אצי ,שממ אוה רקשהש
תא תוטישומ תוואתהש ןוויכש ,גוהנ ךכו .םיצל-השעמ היה הז לכו .בז ומדש דע והועצפו
.ןהירחא םיפדור דימ ,תצק ןהישאר

.רתוי ןיינעה ראיב אל וניברו

תומלועה ינשב העונתה .ג
הריבגמו דואמ השק איה קידצה תא תפקותה תובצעו .תובצע ךותל עקשש ,דחא קידצב השעמ
."אכד דע" תניחבל םולשו סח ותוא האיבמש דע וילע הדבכ תא

ןמ ץוח .ומוקממ זוזל היה לוכי היה אלש ,וילע הדבכ התייה וחורו ,בצע ךכ לכ קידצה היה
קידצה שקיב .דאמ וילע הרבגתהש תובצעה לדוג תמחמ הדבכ תולצע םג וב הסנכנ תובצעה
אצמ ,ותובצע תא אפרל שקיבש רבד לכבש ינפמ ,לוכי אלו ותולפשמ ומצע םירהלו ומצע חמשל
.תובצע האר המצע החמשב ףאו ,תפסונ תובצעל הליע ומצע וב רבדה לעב

ןיא ירהש ,הלודג החמש יאדווב איה וז .יוג ינשע אלש תכרבב ומצע חמשל קידצה שקיב
תוחפב שיש השודקה ןיב שיש ,תולדבה יפלא ףלאבש לדבההו שרפהה לדוג תא רעשל
לדוג תא לארשימ םדא רוכזישכו .תולזמו םיבכוכ ידבוע תאמוט ןיבל לארשימ םיתוחפבש
,החמש איה וזו .דאמ ךכ לע חמשיש ול יואר יאדווב ,יוג ואשע אלש ךרבתי םשה לש דסחה
.ללכ תובצע הב ןיאש
רוקמ םדו רשב השעמ לכב אוצמל דימת רשפא ,וידי השעמ אוהש רבדב ומצע חמשמ םדא םא
אצמת ןכיה ,יוג ואשע אל ךרבתי םשהש ךכב לבא .תונורסח רבד לכב שיש םושמ ,תובצעל
חמש היהו ,תאזה הכרבה לע חמש תמאב קידצה היה ןכלו ?ךרבתי ונממ אוהש רבדב ןורסח
תא לבקל םורמל הלעש תעב םולשה וילע וניבר השמ לש ותחמש תדימל עיגהש ךכ ידכ דע
.תוחולה
.תואסרפ יפלא המכ םינוילעה תומלועב חרפו הלע ,ומצע תא חמישו םירה קידצהש ךותמו
.הליחתב וב דמעש םוקמה ןמ דואמ קוחר אוהש הארו ומצעב לכתסה
וילע םיהמת לכה ויהיו קוחר םוקמל גילפי אמש ששוח היהש ,ךכ לע דואמ רעטצה בושו
תויהל היה דימת וצפח ירהו ,וניניבמ קלתסנו ךלהו ונתאמ שרפ המלו ,אוה ןכיה םילאושו
.תכל ענצה תגרדב
,לובג הל שי םלועל החמשהש ,קידצה בלב עבונה ןייעמ תויהל החמשה הלדח ךכו ךכ ןיבו
.ףוס הל שי הליחת הל שיש םשכו
החמשה תעשבש םוקמל טעמכ קידצה רזחש דע ,תכלוהו תתחופ התיה תצק הטעמתנש ןוויכ
.םשמ חרפו הלע
טוח ידכ אלא ןושארה ומוקממ ללכ גילפה אל רבד לש ותמאלש הארו ומצעב לכתסה בושו
.וב ןיחבמו עדוי ךרבתי םשה קרו הב הסיפת ללכ שנ-רבל ןיאש ,קד הרעשה
חרופ היה םינוילעה תומלועב םשש ,עמשמ המ :הלודג האילפ וינפל התלע ךכש ןוויכ
טוח ידכ אלא ומוקממ ללכ קתענ אל הטמל ןאכ וליאו ,תואסרפ יפלא ידכ ףועל קיחרמו
.שממ הרעשה
ןאכ איהש לכ הקתעהו הנטק העונתש ,דמל התא ןאכמ :רמואו ץרתמ אוהו השקמ אוה
יפלא ךלהמ ידכ ךרבתי םשה יניעב הבושח ,דבלב הרעשה טוח ידכ וליפא ,םלועה הזב הטמל
.םינוילעה תומלועב תואסרפ

הטמל ןאכ ומצע קיתעמה ,םדא לש ותלעמ םינוילעה תומלועב הלודג המכ דמלו אצ התאו
אוה יכ התאר אל ןיע תניחבב שממ הז ירה .תואסרפ המכ וא תחא הסרפ ךרבתי םשה תדובעב
.רעשל ןיא םיקחרמ הלעמל םש אמגמ

תורשקתה .ד
ימ לכש ,םהיניב ורשקתנו וריעב דחא תיב-לעב םע הלודג הבהא ול התייהש ,ברב השעמ
.וילע ורבעיש םירקמה תא ורבחל רפסיו אובי םדוק קלתסיש

.בשקו לוק לכ םייחה לא ונממ עיגה אלו םינש רשע רבדה ההתשנו ,ןושאר ברה קלתסנ
חוכה-יופי רסמו ,תורשקתהה רבד תא ול רפיסו ונבל ארק ותריטפ תעש העיגהשכ תיבה לעבו
.ונבל ולש
ול רפיסו בוהאה ושפנ ידידי לש ונב-ןבל םולחב ברה אב תופסונ םינש הנומש ורבעש רחאל
.ותרובק תעשמ וירקמ תא

,הזכ לווע ול ושע המל הברה המתו ההות היה רבקל ותוא ודירוהשכ .היה ךכ היהש השעמ
?רוב ךתל ותוא ודירוהו וירבא לכבו ופוג לכב אירבו יח ותוא וחקלש
םירמ אוהש שח הנהו ,ותעדב ךכוח ונדוע .ורבקמ םוקל תוסנל ול יאדכש ,ותבשחמב וינפל הלע
,ריעל סנכיי םא טבלתמ אוהש אלא .ורבקמ אציו םק - םיבורמ םיעגר ורבע אל .ללוגה תא
ןכו .ותיבל ךליל לכויו םויה דריש דע ןיתמהל טילחה ,ךכש ןוויכ ,םיכירכת שובל אוהש רחאמ
אל ןכ יפ לע ףא .ריכה ותיב תא םגו םיתבה תא ריכהו ריעב לכתסה רבקה ןמ אצישכו .השע
םיכירכתה שובלב תיבה ינב תא דיחפי אמש ששח ובלב ררועתנש םושמ ותיבל ףכית ךלה
.תמ אוהש םירובס ויהיש

רמא .םינבר לש הלטציא םג םהיניב שיש .םישובלמ אשונו ודיל רבוע דחא לכור האר ךכ ךותב
:לכורל ברה

םתרומת יל ןתו םתוא חק ,בוט דב םייושע םישדח םיכירכת יל שי :ןיפילח השענו אוב -
.וז הלטציא

םשל סנכנשכ םלוא .ריעל סנכנו הלטציאב ברה ףטעתה ,הלטציאה תא ול ןתנו לכורה םיכסה
.ירמגל םירחא םיתב םש שי יכ ,ללכ וריע וז ןיאש האר
ההתשנ ךכ ךותב .יריעל הכילומה ךרדה ןמ יתיטנו יתיעט םתסה ןמ :רמאו ותעדב בשייתנ
דחא תיב ךותמ קרו ,ביבסמ ךשוח היה .םיתבה לכב רואה תא וביכ רבכו הלילה ךותל תצק
םירבועל לישבת-תיב והזש הארו ראומה תיבל סנכנ ,דואמ בער היהו .רוא-ןרק האציו העקב
,םיבשו
?לוכאל המ ןאכ שי :לאש
.תועמ םלשתש דבלבו .שי :ול ורמא
.תועמ יל ןיא :םהל רמא
.לישבת תיב ןאכ יכ תועמ ילב לכוא ןיא ןאכ :ול ורמא

.שפנ יחפב םשמ אצי

םהיניב שיש ,םישנא ינש קוחרמ האר .דואמ רצק ץיק-ליל הלילה היה יכ ,םויה ריאה ךכ ךותב
?םינידתמ םתא המ לע ,םידוהי :םלאשו םהילא ברקתנ .םירבדו ןיד
.םהיתונעט תא וינפל וצרהו ,רומח ךוסכס םהל שיש ול ורפס
.תמא-ןיד ,קדצ ןיד םהל קספו דמע דימ
.םיבוהז ינש ןידה קספ רכשב דחא ול ןתנ
ול וגזמ ףא ,לכוא ול ושיגה .לכוא ול תתל הויצו לישבתה תיבל אבו םיבוהזה ינש תא ברה חקל
.תותשל שקיב ,ש"יי תצק

:הרעגב ברה לא ורמאו םיחילש ינש ואב ךכ ךותב

ילב אוב ,וינפל ךאיבהל ונתלהק לש ןיד תיב בא שאר םעטמ וניוטצנ ,ןיד-תיב יחילש ונא -
.ףוחד ןיינעה יכ ,תויהש
:רמאו ולוקב ןיד תיב בא שאר וילע ןתנ םשל אבשכ .ןיד תיבל םיחילשה םע ךלה

רבדכ השעי אל ?תמא -ןיד ,קדצ-ןיד הב קוספלו ךלש הניאש ריעל אובל ,רזה ,ךל ריתה ימ --
,תמא-ןיד ,קדצ-ןיד ,הרות-ןיד ונינפל ואיביש ,םילחיימו םיפצמ םינשו םימי הז ונחנאו .הזה
דחא ?תאז תושעל דל ריתה ימ ,תמא-ןיד ,קדצ-ןיד ,הרות-ןיד תקספו ןאכל התא תאב הנהו
.ןידה ילעבמ דחוש תלבק יאדוובו !טופש טופשיו ןאכ בשו רבוע

סיכב ואצמו ושפח .םיסיכה לכב שפחל ,הלטציאה יסיכב שפחל ןיד תיב בא שאר הוויצ דימ
.םיבוהז ינש
,קדצ-טפוש תויהל םלובגב אבש רזל ןיד תושעל םיניידה לכ תא ןיד תיב שאר סניכ
.תמא-טפוש
ודלויה םויבכ םורע וחינהל .ולש הלטציאהמ רזה תא טישפהל ןיד-קספ םיניידה ואיצוה
.הצוחה ושרגלו

.ירמגל םורע אוהו הצוחה והופחדו ךכ ושע
וכוליה לעו וכרד לע ההותו ףחיו םורע ךלהמ היה .השוב-תפרח לבוסו דואמ רעטצמ ברה היה
רבקיהלו ירבקל בושל יל בוט אלה ?הפ יל ימו הפ יל המ :ול רמוא ובלו הזה םלועב הנושמה
.הלאכ תונויזב-ייחמ תומה בוט .םייח םש

רשא הערב הארי לבל ,עווגל ושפנ התלכ םג הפסכנ ,רבקה לא בושל ןמוזמו ןכומ ברה היהו
ךא .וילע םיכירכתו רקובב תמ לטומ היהש אוה רכוז .םיכירכת ול ןיאש איה הרצ ךא .ותאצמ
,הז אלו הז אל ול ןיא .ונממ הלטינ םינברה תלטציא םגו ,ער ןיינעב דביא ויכירכת תא םג הנה
ןיאו ךמוס ןיא ,יל רצב יל דמוע שיא ןיא ,השקה וחורב הגה ,תאז ףא .היטועכ וילע ושפנו
.הרצב יל םק אל דחא רשוי-ץילמ ףא !יו יל יו .ךמות

וחק אטח וב שי םא ?הזה שיאה תא ךכ לכ םירעצמ םתא המל - :רבוד לוק עמש ךכ ךותב
.רטפיו וניד תא לבקי ,טפשמל ותוא
ףכ-תעיקת תמחמ טפשמה סכ ינפל ןיידע ואיבהל רשפא יא :רמאו דגנכש לוק הנע ךכ לע
.ףכה תעיקתמ רטפיהלו עידוהלו הליחת ךליל וילע הריזג .םלועה הזב ןתנש

.ומולחב בוהאה ושפנ-דידי לש ונב-ןבל עידוהו הנש ח"כ ירחא ךלה

ןלזגב השעמ .ה
.וקשועל הצרו הדשב ודבל דחא שיאב עגפש ןלזגב השעמ
?תועמ ךל שי :שיאל לאש
.ישפנ תא ליצהל יל שיש המ לכ ךל תתל ןמוזמו ןכומ ינירהו !יל שי :שיאה בישה
.ול היהש המ לכ ןלזגה ונממ לטנ

:ןלוגל רמאו שיאה חתפ
?יפוסב היהי המ ינאו .הטרופל הטורפ ףא יל תראשה אלו ינוה לכ ינממ תחקל ,אחינ -
ןוממ תצק חיורהל דנו ענ יתייה םישדחו םימי ?הטרופל הטורפ ןיא ידיבו יתיבל בושא הככיא
לכוא הכיא ?ימע ןיא יפסכ רורצו יבושב םהל דיגא המו רמוא המ תעכו ,יתיב ינב תא סנרפל
?תוקיר ידיו םהינפב םהל טיבהל
לע ןאכ ותוא יתחנהש ,ילש עבוכב הריו ךדיבש הבורה תא חק :ידמע השע תאז הבוט התאו
דבלבו ,ידיב היהש ןוממה טעמ תא ינממ קשעו ילע לפנתה דדושש ,רכינ אהיש ידכ ,עקרקה
.םתסנרפל טעמב ףא יתגאד אלו יתייה לטב-ךלוה יכ יתבש םקירש ,יתיב-ינב ורמאי אלש
.ועבוכב הריו שיאל ןלזגה הנענ

:לזגנה רמאו רזח

דחא תוא דוע יל הארה אנו אנ ,יעבוכב תורילו ךדסח תא יל תוארהל ינודא תלאוה םא -
ונימאי ותיב-ינבש ידכ ,עקרקה לע ןאכ היתלטהו ילגר לעמ היתצלחש ,וז לענב םג הריו דסחל
ןמ םינשה םיבוט יכ .יב ודיעי דחי םהינש ילענו יעבוכש יכ ,ינא קושעש ,ירבדל םלש בלב
,ןויבאו ינע יתיבל יתרזח תונלשר וא תולצע תמחמ אלש ,רבד םוקי םידע םינש יפ לעו ,דחאה
.ער ןיינעב יל דבא טעמה ישוכר םא יכ

ריצפהל ףיסוה שיאה ךא .הינש םעפ ותשקבכ ול השעו קושעה שיאה לע ןלזגה ימחר ורמכנ
ידכ ,עקרקה לע וליטהו רהמ-שיח ופוג לעמ טשפש ,וליעמב םג תוריל וילע םחרלו בושל ןלזגב
.ופסכ רורצ ןדבאב ובל תרצ תא ותיב ינבל רפסלו ויתפש תא עגייל ללכ ךרטצי אלש
רשא תא ותיב ינבל ורפסיו םירבדו רמוא ילב הנמאנ וילע ודיעי דחי םלוכ ועבוכו ולענ ,ודגב יכ
יכ בוט תאז תחת ךא .איה הרצ הנשמ אלה םיתפשב םדא הנאטבי רשא הרצ יכ ,ךרדב והרק
אלמ אוהש ,רמולכ ,יל הלא לכ רשא שיא רשא ,וניבי םהילאמו וארי םהיניעב ותיב-ישנא
...םתסה ןמ שאר דעו לגר ףכמ םיבקנ

.קותשתש דבלבו תאז םג ךל השעא - חור-רצוקב דדושה ארק - ךיפ םולב

םעפ קדהה לע ץחל ףא ,תישילשב תוריל ותוא הסניו דגבה יפלכ ונווכו והבור תא ןלזגה לטנ
.ץפנ-לוק לכ עמשנ אלו םיימעפו
.שיאה רמא - ...ןמ הפירשה קבא הלכ ןוכנ לא -

ולטלטו ופרעב וספת קושעה שיאהו ,םוגמגו הכובמ בורב והנעמ תא בישהל ןלזגה קיפסה אל
.ופסכ לכ תא ול ריזחהל סנאנש דע הקזח דיב

םדאה תא עשרה רבדה לעב בבוסי הככ יכ ,ןיבי אלה ןיבמ בל ול ןתנ ךרבתי ארובה רשא שיאה
םיקופקפו תוקיפס ובל ךותל קורזיו םיבוטה םישעמהו תואנה תודימה רורצ תא ונממ קושעל
לא וב בושל ,ונלמע לכמ ונקלח אוה ירה םיבוטה םישעמה רורצ הזו .ןלציל אנמחר תוריפכו
.ןוילעה ןיידה לש וטפשמ ינפל דומעלו ונתרוה תיב
רבשהו דושה ישעמ לכ רחאל םג ךא ,םיקיר ונגיצהל וברחב ונילע אב רבדה לעב דדושה הזו
ךירצ ינא ןיא עודמ םימעט יל אבה :רמואו לכשה וינפל ןנחתמ ,רבדה לעב עשר ונב השועש
.רבד לעב ,ךתפשאמ םיצח יב הרי ,רשכ שיא תויהל
תא רקועו קשועה תא וידימ ריזחמו בוטה לכשה ררועתמ ויצח לכ תא הלכמ רבדה לעבש ןוויכ
אוה ערה רצי ןורחא ןובשחב יכ ,םלועל שאיתי אלש לכשל בוטו .רבדה לעב לש תוקיפסה לכ
.ותפשאב םיצח הברה ןיאו ליסכו ןקז ךלמ

ךלמה דיכ .ו
.ויבא לע דואמ-דאמ עגעגתמ היהו ויבא-תיבמ קחרתנש ךלמ-ןבב השעמ

וב ורבג םיעושעשו החמש בורמו .המע עשעתשמו הב חמש היהו ויבאמ תרגא לביק תחא םעפ
:רמואו ןנולתמ ,םיעוגעג םעפל םעפמ ףיסומ היהו ,ויבא לע םיעוגעגה דואמ
זא יכ ודי תא יל טישוי יבאו יננתי ימ ,הלק -הלק העיגנ יבא דיב עוגנל יננתי ימ ,יו ,יל יו
בורמ יפ תוקישנמ קשנמ יתייה רקיה יבא לש עבצאו עבצא לכ ,הקשנאו הקבחא
עוגנל הצור יתייה דואמ המ ,םוחרה יבא ,ירואמו ירומ יבא לע עגעגתמ ינאש םיעוגעג
.הנטקה ותרזב תוחפל
:וחומב ןויער קירבה ויבא די עגמ לע דואמ-דואמ עגעגתמו שגורו לבוק אוהש דעו
ןבה בלמו ?ךלמה דיל לושמ וניא ךלמה בתכ םאה .יבא די םצעב הבותכ ,יבא תרגיא ידיב ירה
.ךלמה דיכ ,ךלמה דיב הלודג החמש הצרפ

.ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ

םירייצה ינש .ז
,ותיצחמ תא דחא לכ ,ןיטלפה תא רייצל םישנא ינש לע ליטהו ןיטלפ ומצעל הנבש ךלמב השעמ
.םתכאלמ תא םייסל ןמז םהל עבק ףא

עגייתמ היה .הכאלמב ףכית ליחתהו הירוב לע רויצה תונמוא תא דמלו םהמ דחא ךלה
תופועו תויח םש רייצו ,וילע תלטומה ןיטלפה תיצחמב ותכאלמ תא םילשהש דע הברה חרוטו
.אילפהל םיאנ
אלו חרט אל ,רויצה תונמוא תא דמל אל ,ןיינעה לע ותעד תא ללכ ןתנ אל ורבח וליאו
המ ותעדב רהרהמו ההות ליחתה הדובעה רמגל עובקה דעומה עיגהשכו ,ללכו ללכ עגייתנ
רעטצמו גאוד היה .הכאלמה תא תושעל ול קיפסת אל העשה ףא ,ךלמה ינפל אובי ךיאו תושעל
.דואמ-דואמ ופקונ ובלו

?השע המ
הארמכ הפוקשו הכז החשמ ןימ ןיטלפה לש הינשה תיצחמה לש תוריקה לע חרמו ותעדב ךלמנ
רחא .ןאכל םג םיפקשנ הנושארה תיצחמבש תוריקה יבג לעש םיאלפנה םירויצה לכש ,שממ
תא ערק ,הכאלמב לכתסהל ךלמה אבשכו .ןוליוב םירייוצמ םניאש תוריקה תא הסיכ ךכ
.אוהה דצבש םיאלפנה םירויצה לכ תא הז דצב הריאה תחרוזה שמשהו ,תוריקה לעמ ןוליוה
למע אלש ימ לש וקלחב םג םתומלשב וארנ ,רייצה לש וקלחב ויהש תראפתהו ןחה לכש אצמנ
.רייצ אלו
.הזחמבכ םינותנ ןאכ םג וארנ ןיטלפה לש רייוצמה קלחב ךלמה דימעהש םיאנה םילכה לכ ףא

.שיאה לש ולעפ תא חבישו השעמה תא ךלמה האר
תא חשמש הזל רמא .רייצה לש ריקה לע םתוא הלתו ,םירניד רורצ ךלמה ררצ :רחא חסונ]
.[ריקה ךותבש הארמב ,ךרכש הנה :והער תדובע תא ףקישש יאר םשו תוריקה


הנוממהו םכחה .ח
.הטוש דחאו םכח דחא ,םינב ינש ול ויהש דחא ךלמב השעמ
ןיטלפ ול דחיי אלא ,יונימ םוש ןתנ אל םכחלו רצואה לע הנוממ תויהל הטושה תא ךלמה הויצ
.תודיחיב םש בשיל
ונב ידיל רצואה תוחתפמ תא רוסמל ךלמה האר המ :םילאושו םיהמת תוירבה ויה
ןתנ אל םכחל וליאו ,םהיתושקב תא וינפל םיצרמו וילא םיאבו ול םיכרצנ ויהי לכהש ,שפיטה
?הררש תגירדמל ותוא הלעה אלו הרשמ לכ

:רמאו ךלמה הנע

דיל וריבעהלו רצואה ךותב ןכומש הממ תחקל איה התובר םולכ ?וז איה האילפ המ -
?ול םיכרצנה
שופתו ורדחב ןופס דימת בשוי אוה הברדא .ןכומה ןמ םולכ חקול וניאש ,םכחה ינב ןכ אל
תונידמ שבוכ ינא תומכוחמה ויתוצע ידי לעש .םישדח רשוע-תורוקמ יל איצמהל תובשחמ
קלחמ ,וילע הנוממה ,הטושה ינבש רשועה והז ,שדח רשוא עפש ילא ךשמתמ ןהמש ,תושדח
.תוירבל ונממ
ךישממ תויהל תולעמבש הנוילעה .תונמתהו הררש םושל קוקז וניאש ,םכחה ינב לש ותלעמ
.עפשה
.תפומ-ילעב םניא תמאב םילודג םיקידצש םידמל םתא ןאכמ

רמאמה ךשמה