םינטק םירופס

בלסרבמ ןמחנ 'ר

- ך ש מ ה -


תקולחמה דסחב .ט
וילע ומק .וב בשיו הובג לדגמ ול הנבו ךלה ,הלודג תקולחמ וילע הררועתנש ,דחאב השעמ
.וב עוגפל ולכי אלו .וליפהל רצבמה ילתכ לע םינבא םיקרוזו םיצח וב םירוי ויהו ויביוא

לדגמה תברקב ףאו .םיכבאתמה םידאהמ תווהתמו ריוואה ןמ תוחמוצה תובוט םינבא שיו
םיצח ןאכ ולפנש ידי לעו .התרוצ רמגל ןיידע העיגה אלש אלא ,ריוואב הבוט ןבא הלדג
התייה הבוטה ןבאהו .התליפנ תא ושיחה ףאו הבוטה ןבאה לש התחימצ תא ורהימ שא-ינבאו
הבוטה ןבאה תא אצמ ,ויביואב לכתסהל גגה לע םכחה הלעשכו .לדגמה גג לע הלפנו ןח האלמ
!םכחה יחי :וארקו וינפל ולפנ וערכ ויביוא לכו ,וביבסמ לודג רוא חרז דימ .ודיל הלטנו

ןהש ,שדוק ינבא הנכפתשת תניחבב ןהו תומחלמה ידי לע תולפונ תושלחה תומשנה םלוא
.תומילש ידיל הנעגת םרטב ביבסמ הכופשה המוחה ידי לע תוכפשנ

תואופרב הליבטו תואופר תייתש .י
םושמ ,וב לפטל ובריס םיאפורה לכו השאונ הלחמב הלח ודיחי ונבש ,דחא ךלמב השעמ
ןנחתהו ,המכחב גלפומה ,הנידמב לודגה אפורל ךלמה ארק .הפורת םוש ול ואצמ אלש
:אפורה ול רמא .ונבל הפורת איצמהלו לדתשהל

ןיידע ךא .דאמ הקוחרו השק ותאופרו שונא הלוח ךנב ,ךלמה ינודא ,תמאה תא ךל דיגא -
השק איהש םושמ ,ךל רמול ינא השקתמ ךא ,תחא הפורת ימע שי .הווקתה ירעש ולעננ אל
.דואמ

.הפורתה תא ול תולגל ךלמה וב ריצפה

:אפורה רמאו הנע

ויפ ךותל סינכהל רטפא יא בושו ,הנכסב וייחו דואמ הלוח ךנבש ,ךלמה ינודא ,ךל עדת --
בואשל ,האופר-ימס תואלמ תויבח תחקל ,איהו ,תחא הצע שי ךא ,האופר-םס לש הפיט וליפא
ףאו .בר רקויב םילועה ,םימסה ךותב לובטי ופוג לכש הלוחה לע םתוא ךופשלו ,םיילד ןכותמ
תופיט המכש ,ענמנה ןמ הז ןיא ,דוביאל וכלי וילע תוכפשנה תואלמה תויבחה לכש יפ לע
.האופר לש הלועפ ןהל היהת ילואו ,ויפ ךותל הנלופית

.המילש האופר התייה הלוחלו הז רבדל ךלמה םיכסה

קידצה בייח ,תובר שפנ-תולחמב םיעקושמ ונאש תמחמ אקוודש ,וילאמ ןבומ לשמנהו
תויבח ךותמ םיילדב םיבואש רסומ-ירמא לש םירקי האופר-ימס ונילע ךופשל ןמאנה אפורה
.תואלמ
בוט חיר הזיא תאז לכב טלקנ ,םולשו סח דוביאל ךלוה לכה טעמכש ,המדנ הרואכלש יפ לע ףא
וניפ ךותל האלפנו הרקי הפיט וזיא םהמ ףוטחל הכזנ ילוא םימיה תוברבו ,קידצה ירבדמ
.המילש האופרל עיגנ ילואו ,ונתוימינפו

בלהו ןבאה .אי
דמולמ ותיבל ןבה בש םימיל ,תומכח דומלל םיקחרמל ונב תא חלשש ךלמב השעמ
הלטלטל ,םייחרה ןבא ןוגכ ,הלודג ןבא תחקל ונב לע ךלמה הויצ תחא םעפ .תומכחב
.גגה תיילעל התולעהלו
םייקל לוכי וניאש ,דואמ רעטצמ היהו וזכ הלודג ןבא וידיב לטלטל ןבה לוכי אל אמתסמ
.ונוצר תא אלמלו בא דוביכ

:ול רמאו חתפ ךלמהש דע

הלטלטל םג המו .ךכ לכ הלודג ןבא םיידיב היבגהל ךילע הווצא ינאש ךתעד לע הלעי םולכ
תוכיתחל הצצופתו ןבאה לע הכתו קזח שיטפ חקיתש ךל רמול יתנווכתנ ינא אלא ?הלעמל
.הלעמל התולעהל לכות ךכ רחאלו תונטק

:דאמ טושפ לשמנה ןאכ ףאו
יאו דואמ הלודג וז ןבאו ,ןבא בל ונלו ,םימשב לא לא ונבבל אשנש ונילע הויצ ךרבתי םשה
לכונש ידכ ןבאה בל תא ץצופלו רבשל ,שיטפ תחקל ךירצ אלא .הלעמל האשנל ללכ רשפא
.בלה לע תוכהלו שיטפ תחקל ךירצ .םמורתהלו ררועתהל לגוסמ רבשנ בל קר .הלעמל ומירהל
.ותולפשמ םמורתי רבשנ בל קר

לקמהו הבורה .בי
ודיבש ולקמ תא לטנ .לודג דחפ וילע לפנ ,באזב עגפו ךרדב ךלהמ היהש דחא םדאב השעמ
.הבורה ךותמ תוריל דמוע אוה לשמ ,הבורב םיגהונש ךרדכ ,באזה יפלכ ונווכמו וב ףנפנמ היהו
.באזה לע המיא ליפהל ידכ ךכ השע אוהו
וב וגרהו וב הרי ,באז הארש ןוויכ .שממ הבור ודיב קיזחהש ,דחא שיא םש רבע העש התוא
תא גרה ולקמב אוהש ומצע תא הלשה ,הבורה לעב תא האר אלש ,לקמה לעב ךא ,םוקמב
.לקמה ינפמ ודחפ םצוע תמחמ באזה לש ותמשנ החרפש וא ,באזה

קרש םיעדוי םניאו ,םילודגה םיתפומה תא ושע םהש תועטב םימדמ רקש לש םימסרופמ ףא
תישארב-ירדס םימעפל םינתשמ ,רודו רוד לכב םייוצמה ,םייתימאה םיקידצה תוכזב
.תובר תוער תוריזג תולטבתמו

הנבלה יטייח .גי
הרקיע לכו םויב תשמשמ שמשה רשאב :הלזמ עור לע שמשה ינפל הנעטב האבש הנבלב השעמ
םיכוראה תולילבו רקה ףרוחב םלועה תא תרשל הווצמ ,הנבלה ,איה ילואו ,םוחה תומיב
םמחל שובלמ הל רופתל החיטבהו ,םיסויפ-ירבד הנבלל עימשהל שמשה הליחתה דימ .אקווד
.םירקה תולילב הפוג תא

.הנבלל שובלמ רופתל םהל ורמאו ,וז תונמואב ןיטינומ םהל ואציש ,םיטייחה לכל וארק
אלא ,שמשה לא םינמזומה ןיב אובל ןכ םג ושקבו םלועבש םירחאה םיטייחה לכ תאז ועמש
.םיאורק-אל אובל ונל האנ אל :ורמאו םתעדב ובשיתנש
.היפב המ התוא ולאשו שמשה לא ןוטינומה ילעב םיטייחה ואב
.השקובמ תא םהל הרמא

:ורמאו םיטייחה ונע
בוצק התמוק רועיש ןיאש רחאמ ,הנבלל שובלמ רופתל ,הכלמ-שמש ,םילוכי ונא ןיא -
הנטק איה םיתעו הלודג איה םיתע .ןיגוריסל תבחרתמו תטעמתמ איה אלא ,ןמז לכב םייוסמו
.התרוצ תא םלוהה דגב הל תושעלו התדימ תא ןווכל םילוכי ונא ןיאו

וכלמנו ורזח ,הכאלמה תא תושעל וברס םילודגה םיטייחהש ,םינטקה םיטייחה וארש ןויכ
:הל ורמאו שמשה ינפל ואבו םתעדב
.דגבה תא ןיקתנ ונא -
:שמשה ינפל םישמשמה םהל ורמא
.םכחוכב וניאש רמוחו לק ,םילודגה םיטייחה לש םתלכי רדגב וניאש הז רבד -

ןוחטיבה רוא .די
:רמאש דחא ךלמב השעמ
םוש יל ןיאש ,ץראה לכב ינומכ רשואמ ןיא יכ ,דואמ יתלדג יכ יהולא 'ה ישפנ יכרב
.בוט לכ יל שיו רעצ םושו תוגאד

היה .והומכ םירוסיהו תוגאדה ןמ רוטפו הבוטב יורש אוהש ,הנידמב דחא שי םא רוקחל ךלה
הז םע הז םירפסמ םה דציכ םהיתבב תוירבה תוחישל בישקמו תונולחה ירוחאמ הלילב דמוע
הזו ,תובוח סומע הזו ,הסנרפ-רסוחמ הזו ,תונחב ןוידפ ול ןיא הזש ,םהיתורצו םהיתודרט לע
תיב ןיאש ,תורורצ-תורצ ולאב אצויכו תוכלמל םיסמ בייח הזו ,הלוח הזו ,תואירבה וקב וניא
.ןימה הזמ םש ןיא רשא

םיעיגמ ויתונולחו - שממ עקרקה ךותב עוקש ,דואמ ךומנ .דחא תיב הארו ךלה ךכ רחאל
,םיינזואל טעמכ עיגמ הניגנה לוק ןיאש ,רוניכב ןגנמו םש בשוי דחאו ,רובשו עוער גגהו המדאל
.חמשו להוצ ומצע ןגנמהו

תוקחוש םינפ שיאלו וילע דמוע ןיי-קובקבו ,םילכאמ ךורע ןחלושהש הארו ךלמה לכתסה
.יל בוט ךא רמוא ולוכו

הקשמ סוכב חרואה תא שיאה דביכ .םולש ול ריזחהו םולש שיאל ןתנ ,ןטקה תיבל ךלמה סנכנ
.ןושיל ובכש ךכ רחאל .אתורבח םשל ןייה ןמ התש חרואה ףא ."םייחל" ומע התשו

:תיבה לעב תא חרואה לאש רקובב תרחמל
?והמ ךתסנרפ רוקמו -

:תיבה לעב רמאו הנע

ךא ,ןקתל ינא לוכי םילוקלק ינימ לכ .םישדח םילכ תושעל לוכי יניאש אלא ,ינא ןמוא -
ךכו םינוש םילוקלק ןקתל קושל אצוי ינא רקובב רקוב ידמ .לגוסמ יניא שדח ילכ ןיקתהל
ביטיהל הקשמ תצק ףאו ,לכוא-יכרצ יל הנוקו ,םיבוהז השש וא השמח די-לע די-לע ינא ץבקמ
.יבל תא וב

.ומחל הטמ תא רובשלו ותסנרפ רוקמ תא ול לקלקל טילחה ךכ ךלמה עמשש ןוויכ
וא ומצעב ונקתי אלא .ונקתל ןמואל לקלוקמ ילכ ןתי אל הנידמב שיא םושש ,תוכלמ וצ איצוה
.שדח ילכ ול הנקי
.שאונ רמא אל ךא .ומצעל היחמ-רוקמ שיאה אצמ אל בוש ךלמה וצ ןתינשכו

.םיצע בטוחו דמוע דחא דימא שיא האר
:ול רמא
?ךדובכ יפל הניאש הכאלמב קסוע התא המל -
:דימאה שיאה ול הנע
.הכאלמב ידי יתחלש יחרכ לע .יתאצמ אלו םיצע-בטוח ירחא יתרזח -
:חמשה שיאה ול רמא
.ךרובעב בוטחא ינאו יל ןת -

.דחא בוהז ורכשב לביקו הדיקשבו קשחב הדובעה תא השעו שיאה דמע .דימאה םיכסה דימ
.םיבוהז השש ורורצ ךותל סניכש דע ,םיצע בטוחו שיאל שיאמ ךלהמ היה םוי ותוא לכ
החמשה ףא ,התכלהכ הדועס התיה הדועסהו ופסכ רורצב לכוא-יכרצ שיאה ול רגא בושו
.ונועמב התיה

ןושש לוק ןושארה ברעבכ עמש בוש ,ןולחה ירוחאמ דמעו לדה ותיבל אבו ךלמה רזח ברעב
דמוע ןיי-קובקבו םילכאמ ךורע ןחלושה הארו טיבה ,תיבה ןמ םיאצוי ןגנמ רונכ לוקו החמשו
.וילע
.םש ןשיו התשו לכא ,תיבל סנכנ
:לאשו רזח רקובב
?והמ ךתסנרפ רוקמו -
:רמאו תיבה לעב הנע
ילכ לכ ןקתל רוסאש הדוקפ ךלמה איצוהש ןוויכ ,םילקלוקמ םילכ ןקתמ יתייה רבעשל -
.יל תנמוזמ יתסנרפו םיצע-בטוח יתישענ לקלוקמ

תא ומצעב ול בוטחי דחא לכ אלא ,םיצע תביטחב שיא םוש וקיסעי אלש ,דקפו ךלמה ךלה
.הלפנ אל שיאה לש וחור ךא .ויצע
.ריד הקנמ דחא האר ?השע המ
:ול רמאו וילא שגנ
?רידה יוקנ לע ךמצעב חרוט רידה לעב התא המל -
:רידה לעב ול בישה
.הכאלמה תא השוע ימצע ינא יחרכ לע .יתאצמ אלו רידה תא יל תוקנל שיא ירחא יתרזח -
.ךרכש לע אובתו התא הקנת ךנוצר

דע םיריד המכ דוע הקינ םוי ותוא .םיבוהז ינש ורכשב לביקו רידה תא הקינו שיאה דמע
התכלהכ הדועס התיה הדועסהו ,ןיי-קובקבו םילכאמ ופסכ לכב הנקו ,םיבוהז השש ץבקש
.חמשו להוצ שיאהו

החמשה תאו הקשמה קובקבו םילכאמה תא םש אצמו ,לדה תיבה לא אבו ךלמה רזח ברעל
.האולמב
.אוהה הלילב םג םש ןל
.םיריד יוקנב הדובע שיא םושל תת ילבל הדוקפ איצוה רקובב תרחמל

ןמזל לייח תויהל ומצע ריכשהו ךלה ?השע המ .ןוחטבה תא םעפה םג דביא אל שיאה ךא
.ותרוכשמ תא םוי לכב ול ומלשיש תנמ לע לבגומ
ץר היה םויה לכ .תוכלמ ינינעב ןוטלשה חילש והושעו ,ברח ול ונתנו לייח-ידגב והושיבלה
הדועס התיה הדועסהו הקשמה קובקבו ויתונוזמ תא ול הנקו ורכש תא לבק ברעלו ,תוחילשב
.ונועמב החמשהו הכלהכ

.הרדסכ החמשהו הדועסל םש ןכומ לכהש הארו לדה תיבה לא אבו ךלמה רזח ברעל
.םדא םושל תוכלמה תפוקמ םוי ותואב ומלשי אלש ךלמה רזג רקובב תרחמל
הכיתח רבשו ךלה ?השע המ .הכלהכ הדועס ברעל ול ןיקתהל וגהנממ ללכ הניש אל שיאה ךא
הרובשה ברחה תכיתח רכמו ךלה .ללכ רכינ היה אל ןוקיתהש ,ץע המוקמב ןתנו ברחה בהלמ
.התכלהכ הדועס התייה הדועסהו לכוא-יכרצ הפסכב הנקו

.התומלשב התמשהו ונוקיתכ לכה ינעה תיבבש הארו ךלמה אב ברעל
רשי שיא היהש ,תיבה לעבו .ותדועס יכרצ תונקל ןוממ חקל ןכיה תיבה לעב תא רקח בוש
.ותדועס איבה וברחבש םימת בלב ול רפיס ,תמא-רבודו דואמ

,לודג חצור לש ושאר וברחב ךותחל לייח ותוא לע ליטהל םירשה שאר לע ךלמה הויצ דימ
.התימ בייחתנו תוכלמל ספתנש
ועימשהל ךלמה לא איבה לייחה תא ףאו ךלמה תיבל םירשה לכ תא סניכו םירשה שאר ךלה
.חצורה לש ושאר וברחב תורכל וצה תא םירשהו ךלמה דמעמב

:ול רמאו ךלמה ינפל ןנחתהו הכב ,ויכרב לע לייחה ערכ

אנ רחב ,ךלמה ינודא ,אנא ,םד יתכפש אל ימימ רשאב תאז תושעל לכוא אל ,ךלמה ינודא -
.תאז תושעל ימוקמב רחאב

.חצורה לש ושאר תא וברחב תורכל תוכלמה תריזגב וילע דקפו וינונחתל עמש אל ךלמה ךא
ינפל ותניחת תא ליפה ,םדו רשב ךלמ ינזאב וסנכנ אל וינונחתש ,חמשהו רשיה ינעה הארשכו
:רמא ךכו םלועה ארוב

ינאש ןכש לכ ,םימד אנוש ינאש ,םד יתכפש אל ימימש ,דעו עדוי התא ,םימלועה ןובר -
.ןיד וניא ונידו חצור ללכ וניא הזה שיאהש חוטבו ךומס יבל ירהו .יקנ םד תכיפש אנוש
ברח תא ךופה ,יקנ אוה התימל ןודינה םאבו ,סנ השע ,םימשב םיהולא התא ,ןכבו
.קדצ טפשמ ךטפשמ יכ תואל הז היהו .ץע-ברח תויהל לזרבה

וז ןיאש ,םיבוסמה לכ יניעל םואתפ הארנ ןדנה ךותמ ברחה תא שיאה ףלשש ןוויכ ,היה ךכו
.ץע הלוכש ברח םא יכ ,לזרב-ברח

.םולשל וחלשו רשיו קידצ שיא אוהש ךלמה האר

דוס-ירמוש לש םיגוס השולש .וט
ואבשכ .הנידמה ךלמ לא רתס-תוחילשב הרז הנידמל וישנאמ השולש חלשש ךלמב השעמ
םיברואה םיברו ךלמה לע איהה הנידמב הלודג תקולחמ שיש ,דימ ואר םשל םיחילשה
.ודוס-ישנא לש םהיתובקע לע םיקחתמה

ודיב שיש ,שיא םושל עדונ אלו ותוחילש תא ןיטולחל םילעהו המכחב גהנ דחא חילש
.םולשב הנידמה תא רבע ךכ םושמ .רתס-רבד

.ודוס תא םהל הלגיש ותופכל ושקיבש הנידמה ינב ידי-לע ספתנו ,ןושארכ רהזנ אל ינשה
.הרובגו המכח תולובחתב םהידימ טלמיהל חילצה אוה ךא

םייונעו תורצ םהידי לע ול ומרגנו םהמ חורבל ליכשה אל ,ןכ םג ספתנו רהזנ אלש ,ישילשה
לבקמ אוהש ויקיצמו וינעמ וארש ןוויכ .רבד ץמש םהל הליג אלו ןויסנב דמעש אלא .םילודג
,תולגל המ ללכ ול ןיאש ,םתעדב ומיכסה ,םולכ םהל הלגמ וניאו םירוסי הברה ךכ לכ ומצע לע
.וכרדל תכלל והוחינהו ,סומכ דוס םוש ומע ןיאש

יואר השולשה ןמ ימ תועדה וקלחנ ,םשמ וכלה םיחילשהש ,הנידמה ירשל השעמה עדונשכ
.סרפ תלבקל רתוי
.לכה יניעמ דוסה תא ריתסהל םכח היה הליחתכלמש ,בר רכש עיגמ ןושארל :ורמא וללה
.הסיפתה ןמ טלמיהל יתולובחתב השעש ינשה חילשל לודג חוכ -רשיי עיגמש :ורמא וללהו
ןויסנב דמע אוהו ליאוה ,םלוכ לשמ לודג היהי ישילשה לש ורכשש ,רמוא רזג ךלמה ךא
דוס ול ןיאש םיחוטב ויה לכהש ,םינפ-רתס ול םישל ליכשהו רועיש-ןיאל םייוניע לבסו לודג
.הלודגל ותוא םילעמ ויה ,םירוסיה ןמ רטפנ היהש יד אל ירה הדוסב דוגבל הצר וליאש ,ללכ
.תמאב םימתה אוהש היאר וזו

םהב םידשוחש שי .םימכח םהש ללכ םהב דשוח שיא ןיאש ,םימימת םהמ שי .ךכ םימכח ףא
םהילע םיפוכש שיו ,םידוביכה חפמ תונוש תולובחתב םיקמחתמ םה ךא ,םימכח םהש
הלודג םתלעמ םינורחאה ולא .םהמ םשפנ תא םיליצמו ןויסנב םידמוע תאז לכב םהו םידוביכ
.םינושארה םיגוסה ינשמ

הטוש אוה דובכ הצורש ימ .זט
םש ול חקל דיקפהו .קוחר םוקמב ולש םירעה ןמ תחא ריעל דיקפ חלשש לודג רשב השעמ
רשה אוהש ויה םירובס אלא ,רשה דבע אוהש ועדי אל םוקמה יבשותש םושמ ,דובכה לכ תא
לכב ול םיארוקו דיקפה ינפל םיוחתשמו םיערוכ ויה רבד הזיאל םיכירצ ויהש םעפ לכו ,ומצע
.ומצע רשל םיעיגמה דובכה תומש

שרודו רקוח רשה היה .וינפל שמשמו דמוע היהו דיקפה וילא אב .איהה ריעל רשה אב םימיל
ארק ךכ רחא .םיריכשה םילעופה ןמ המכ לש הדובעה יקסע לעו ריעה ינינע לע דיקפה יפמ
וינפל םיווחתשמ ויהו דיקפה ילגרל ולפנ םירטושהו .וינפל בציתהלו אובל ריעה ירטושל רשה
רמול ךירצ ןיאו .ללכ וננובתה אלו וטיבה אל ופוג רשלו ומצע רשה אוהש םיחוטב ויהש ןוויכמ
.דובכ-תותוא ול וקלח אלש

לודג ןויזב ןיאש ,דואמ שייבתה אוהו ,הרידק-ילושכ דיקפה ינפ וריחשה העש התוא
.רשה תא בנוג אצמנ אוה ירהש ,ומצע רשה ינפב רש-דובכ ול םיקלוחש הזמ ,דיקפל

דיב תרכינ ןיא ףא .דובכ קולחל המצעב הלוכי הניא דיה ?דובכ קלוח םדאב ימ םולכ ,הארו אצ
רבא םוש .םדא ינפ ולו ףוק שיש .ודבלב םדאל דחוימ וניא ףוצרפה וליפא .םדאה תינבת
לכמ םדאה לדבנ ובש ,רובידה אלא דובכ ןתונ ןיא .ומצע ךותמ דובכ קולחל לוכי וניא םדאבש
דובכ הצורה ךכ םאו .חתפת יתפש 'ה רמאנש המכ ,ךלמה לכיה אוה רובידהו ,והנימל יחה רתי
.הטוש אוהו ,ךלמה לכיהב דובכ לבקל הצור

ןועגש-תאובת .זי
:ךלמל הנשמה ובוהאל ךלמה רמא תמא םעפ
םהב סנכי הילכוא לכ הנשה לש האובתהש ,תונינגטציאב יתיאר ,םיבכוכב הזוח ינא רשאב -
?אנשה לכאנ המ :ידידי הצע ןת ,ןכבו .ןועגשה
:ךלמל הנשמה רמאו הנע
ללכ לכאנ אלו ,ונכרצ יד דקתשא לש האובת וננעמל ןיכהל וצ ןת .ךלמה ינודא ,יתצע תאז ינא -
.הנשה לובימ
:ךלמה רמאו רזח
תוירבה רתי לכו העד-ילולצ היהנ ונדבל ונחנאש עצב המ ?ךתנקתב ,םכח ,תלעוה המ לבא -
.םה אלו םיעגושמה ונחנאש ורמאי לכה ירה ?םיעגושמ
.םיקיפסמ ונא ןיא - דקתשא לשמ םירחא ליבשב םג ןיכנ :רמאת

.ךלמל הנשמה לאש - ?ךלמה ינודא ,ךתצע המ ,ןכבו -
:רמאו ךלמה הנע

תויהלו הנשה לש האובתה ןמ ןכ םג לוכאל אלא הרירב ונל ןיא ,יתצע ,יבוהא ידידי ,ינא -
יכ תוחפל עדנש ,תאזב תוירבה רתימ לדבינ ונינש יכ ינוצרש אלא .םלועה לכ םע דחי םיעגושמ
.ואל םירחא וליאו .םיעגושמ וננה
:ךלמל הנשמה לאש
.תאז השענ דציכ ךלמה ינודא ינדמלי -
:רמאו ךלמה הנע
ןתית התאו ךב יניע ןתאש םעפ לכו .ןועגיש לש ןמיס ונחצמ לע קוקחנו אוב .הצע יל שי תאזל -
.םיעגושמ ונחנאש עדנ יב ךניע

רורמ ילכוא .חי
דמיל ידוהיהו .םיחתפה לע רזחלו םיכרדב דחי לטלטיהל יזנכשאו ידוהי ורבחתה תחא םעפ
ןושלב רבדל וליגרהו ,ידוהי שובלמ ושיבלה ףא ,םיידוהי םיגהנמב זוחאל יזנכשאה תא
םידוהיש ,לארשי ינב וניחאמ דחאכ הארנ אהיש ידכ ,זנכשא ןושלל ןוימד הב שיש ,תידוהי
.ינעל הקדצ םיכסוח םניאו םה םינמחר ינב םינמחר

"רדס" תוכלהב יזנכשאה תא ליגרהל ידוהיה ליחתה חספל ךומס תחא ריעל ועיגהש ןוויכ
בשישכ רומג רוב היהי אלש ידכ ,הדגה םירמואו "ץחר" םימייקמו "שודיק" םישועש ,חספל
.רורמ םילכוא לכ םדוקש יוגל רפסל חכש ידוהי ותואש אלא ."רדס"ל חרוא ידוהי תיבב

הליכאה תואת - "יוג"הו .רדסה לא ידוהי תרוצב "יוג"ה תא איבה ידוהי תיב לעב .היה ךכו
תא תונלבסב עמש ףאו ,ץחרו שדק םייק .הליחתכלמ ןלבס היה תאז לכבו ,דואמ וילע הפקת
התוא לכו ,הדגה תרימאל םג ףתוש השענ וחרכ לעב .חלמ-ימב ספרכ לכא וליפא .תוישוקה
תואצוי ויניע יזנכשאה .הדגהה םג המיתסנ ףוס-ףוס .הליכאה תוואתמ רעוב רונתכ ובל העש
שרודו גחה ינפלש םינורחאה םימיה לכ דמוע היה ידוהיה ורבח ירה ?הליכאה ןכיה :ןהירוחמ
.רדסה תעשב ידוהי ןחלוש לע םילועה ,שממ םיכלמ-ינדעמ ,םיבוטה םילכאמה חבשב וינזאב
תא לכא .םהיניב רורמו הצמ תוסורפ יתש ול םישיגמ ,םימעטמל הפצמו לחיימ יזנכשאה דוע
,םירורא םידוהי ,םיאמר םידוהי :ובל ךותל הסנכנ הלודג תורירמו הפב רמ ול השענו ךרוכה
:קעצו ןחלושה לע קפד ,סעכ אלמתנ .הזה רורמה אלא יפב ןיאו הואת-ילכאמ יל וחיטבה
.תיבה ןמ חרבו וילגר תא אשנ דימו !םכתומכש םיזבנ

:רמאו וב רעג הזה השעמה רופס ידוהיה ורבח ךכ רחאל עמששכ
לע התלעש ,הנמשה הדועסה תא תדספה ךב התיהש תוזחפ לשב ,הטוש יזנכשא ,ךל יא -
.רורמ רחאל ןחלושה

םכח דחא לא םיברקתמו הובג ןחלוש לא םישגנ שי ,חור-ירצק םהש ,םיבר תדימ םג איה וזו
םיגפוס ,ךפיהל ,םא יכ ,הכורבהו הלודגה ודימ עפשה תא דימ םילבקמ םניאש ןוויכ .קידצו
ןחה רוקממ םיחרוב םה דימ - םקרמלו םככזל התנווכ לכש ,ורסומ תחכותמ תורירמ תצק
םרכש לע םיאב ויה דעומ אוב דע החונמב תופצל םינלבסו םתעדב םיבשוימ ויה וליא .המכחהו
הדועסל החיתפ אלא וניא רורמהש ,םיעדוי םה ןיא .םירצמ אלל גונעתו תחנ בור עובשל
.םהימי לכ רורמ-ילכוא םיאצמנו

ידוה לוגנרת השענש םדאב השעמ .טי
.ידוה לוגנרת אוהש בשחו עגתשהש ךלמ-ןבב השעמ
ויפ ךותל סינכמ היה אלו ,לכואה ןמ ומצע רידהו ,ןחלושה תחת םורע בשיו וידגב תא טשפ
.תומצע ירוריפו לעוש-תלובש יניערג תצק אלא

.םולכ וליעוה אלו ותואפרל םיאפורה לכ תא וילא ויבא ךלמה איבה

.ותואפרל ילע לבקמ ינא :ול רמאו ךלמה לא דחא םכח אב ףוסבל

יניערג טקלמ היהו ךלמה ןב דיל ןחלושה תחת בשי ,וידגב תא טשפו םכח ותוא דמע דימ
.ויפ ךותל םשו תומצע-ירוריפ םשל ררוגו ,לעוש-תלובש

?ךישעמ ןאכ המו התא ימ :ךלמה ןב ולאש
?ןאכ ךישעמ המו התא ימו :םכחה ול רמא
.ידוה לוגנרת ינא :ךלמה ןב ול בישה
.ידוה לוגנרת ינא םגו :םכחה הנע
.הזל הז ולגרתהש דע דחי םילוגנרתה ינש ובשי

רמאו תנותכה תא שבל .תנותכ ול שיגהל ךלמה תאמ הזימרב שקב ךכ םכחה הארש ןוויכ
אצוי אוה ןיאו ,יאשר אוה ?תנותכ שובלל יאשר וניא ידוה לוגנרתש התא רובסכ - :ךלמה ןבל
.תנותכ שובלל אוה ףא םיכסהו ךלמה ןב בלל םירבדה וסנכנ .ידוה לוגנרת ללכמ ךכ ידי לע

:ךלמה ןבל רמאו םשבל .םיסנכמ ול איבהל הזימרב םכחה שקיב םימיל
תויהל אוה לוכי םיסנכמ שובל אוה וליפא ?םיסנכמב רוסא ידוה לוגנרתש התא רובסכ -
.ותכלהכ ידוה לוגנרת
רתי תא םג םכחה תוארוה יפל שבלש דע ,םיסנכמ ןכ םג שבלו ךכב ףא ךלמה ןב ול הדוה
.םידגבה
:ךלמה ןבל רמאו לכאו לטנ .ןחלושה לעמ םדא-ינב ילכאמ ול שיגהל םכחה שקב ךכ רחא
תויהלו בוט לכ לוכאל רשפא ?םיבוט םילכאמ תליכאב רוסא ידוה לוגנרתש התא רובסכ -
.יעבדכ ידוה לוגנרת
ןבל רמאו חתפ ךכ םכחה הארש ןוויכ .םדא-ןבכ לוכאל ליחתהו ךכב םג ךלמה ןב ול עמשנ
:ךלמה

ידוה לוגנרת םג ,אקווד ואל ?ןחלושה תחת בשיל וניד דחא ידוה לוגנרתש התא רובס םולכו -
.ודיב םיחומ ןיאו הצור אוהש םוקמ לכל ול ךלהתמ

גהנתהל ליחתה םדא-ןבכ ךלהו דמעש ןוויכ .םכחה לש וז ותעד תא לביקו רבס ךלמה ןבו
.רומג םדא-ןבכ

.םשה תדובעל תוירבה תא ברקל ידכ םדו רשבכ גהנתמו תוירמוחב שבלתמ קידצה ףא

רשגה תחת רצוא .כ
ןומט רשגל תחתמ הניו ריעבש ,ומולחב הנידמה הירטסוא יבשותמ דחא ידוהי האר תחא םעפ
רשפא יא םויב שפחל ירהש ,תושעל המ ותעדב ההות היהו רשגה לע דמע ,םשל עסנ .רקי רצוא
.וגב רבדש וניביו וישופיחב תוירבה והוארי אמש

.ההותו דמוע ידוהיל והאר ,רשגב לייח רבע ךכו ךכ ןיב
?שפחמ התא המ ירחאו ,הפ ךל המ :ולאש
ירחא וישופיחב ול רוזעל ונממ שקיבו לייחל סומכה ודוס תא רפיסו ותעדב ידוהיה ךלמנ
.הצחמ לע הצחמ אצמישכל םהיניב וקלחל תנמ לע רצואה

:רמאו לייחה הנע
ריעב ינולפ ידוהי לש ותיבבש ימולחב יתיאר ינא םג .התא תומולחב הגוש ,ידוהי ךל ,יא -
,לייחה רמאש ידוהיה םש ?םשל עסאו ינא םוקא אמש ,רקי רצוא ןומט ,ףתרמב םש ,תינולפ
.וריע םש אוה - רמאש ריעה םשו ,םולחה תא םלחש ידוהיה לש ומש אוה

ותיב ףתרמל דרי ,וריע לא עוסנל ץאו םיצימא םיסוס ינשל המותר הלגע ידוהיה חקל דימ
.רצואה תא םש אצמו

:רמאו חתפ ךכ ידוהיה הארש ןוויכ

יריע םוחתל ץוחמ תאצל יתייה ךירצש אלא ,יתיבב רצואה ןומט םלועל .הז זר יל הלגנ וישכע
.יתיבבש ירצוא תא םש תולגל ליבשב ריעה הניו דע דודנ קיחרהלו

תולגל ליבשב קידצה לא עוסנל ךירצ ךא ,שיא לכ בלב זונג םימש-תארי לש רצוא ףא :לשמנה
.ותוא

םילהת-ידוהי .אכ
םימשה ורשקתנ ךרדב .דיצל םיבורקה וירש תיולב ךלהו םיטושפ םידגב שבלש ,ךלמב השעמ
ורבעל שיא וחרבו םירשה לכ ורזפתה דימ .ףטוש םשג םהילע דריו םידבכ םיננעב םואתפ
דע וב וחוכ דוע לכ אוה ףא ץר ,וירש לכמ בוזע ,ודבל רתונש ךלמהו .הסחמו טלקמ ול שפחל
.דחא ירפכ תיבל אבש

וילעמ טשפ ,ךלמ אוהש עדי אל יכ םא ,רטממ הסחמ שפחל ותיבל אבש שיאה לע ירפכה םחיר
ול עיצהו םיטושפ םירכיא ילכאמ ונעמל שיגה ,םירחא םידגב ול ןתנו םיבוטרה וידגב תא
,הקותמ הנישב ךלמה םדרנ .רוקמ אפוקה שיאה תא םמחל וקיסהש ,רונתה ירוחאמ בכשמ
.ויתומצע לכב הזחא הניצהו דואמ ףייע היהש םושמ ,וימימ התומכ םעט אלש

ושקב .רכיאה תיבב והואצמש דע ,םכלמ תא שפחל וכלהו םירשה ופסאנ םשגה קספש ןוויכ
:ףא-ירחב םהל רמאו וינפ לעמ םחלש ךלמה ךא .ותיבל םכלמ תא תוולל םירשה

ושפנל םכמ דחא לכ חרב םשגה תפוסב ירה .ילש היול-ינב וישכעמ ויהת םתא אל -
ינשיבלהו ינליכאה ,ותרוק לצ תחת ינפסא הז טושפ שיא וליאו .תוחנאל םתבזע יתואו
ינאיביש דע הטושפה ותלגעב ינעיסי אוה .ךרדה תואלתמ וילע חונל בכשמ יל עיצהו
.יל הנשמ שמשל וילע הלעי דחי ימעו ,הכולמה אסכל דעו יתיבל

:רמאו ריטפה ןמחנ יברו
,תוסרוקיפאו תונימ לש םא יכ ,םימ לש אל ףטושו זע םשג דרי ,חישמה תומיב ,אובל דיתעל -
,לארשי ץראב וליפא .תונימל וספתי רודה ילודג לכו ,םיהובגה םירהה לכ וסכתי הלאה םימבו
תוצראמ םירבועו םיפטושה ,תוסרוקיפאה ילחנ ואגי האג ןכ םג ,הזכ לובמ םש היהי אלש
ירש לכו םיזעה םימה ץרפב דומעל ולכוי אל םילודגה םימכחה םג םהה םימיבו .לובמה
.ורבעל שיא הלודג הסונמב ורזפתי ,ןנבר יכלמ ןאמ ,הכולמה

אל לארשי תדוצמו הצע היהת אלו .םירשכ תובבל וליפא ועקבי םירראמהו םיערה םימהו
ירמוא ,םיטושפה םידוהיה ןמ הל דומעי הלצהו חוויר ךא .םייקתהל םולשו סח לכות
חישמה תא וולי הלא םילהת-ידוהיו .לודגה ךלמה אבחיהל אובי םתרוק לצב רשא ,םילהתה
.ושארב תוכלמה רתכ ונתיו

רמאמה תליחתל הרזח

חזרה לתוכן