,ביבא-לתב יקסניטוב'ז ןוכמב השיכרל ןתינ רפסה
םימקשה עבש תטמס תניפ 38 'גרו'ג ךלמה בוחר
03-5286523, 03-5287320 :ןופלט
jabo@actcom.co.il :ינורטקלא ראוד


            תוכן תולדות ישראל