רבד חתפ

לארשי-ץראב יטירבה טדנמה לש ןושארה רושעה
יצרא ןוגראכ הנגהה      
ר"הצה דוסיי      
לתוכה ךוסכס      
ט"פרת תוערפ      
םינוירבה תירב      
דליפסאפ לש ןבלה רפסה      

ןושארה גוליפה
הנגהב גוליפה      
םינושאר םימי      
ט'צלמ םכסה      
חקפמה דעווה      
שכר תולועפ      
ר"תיב לש הדובעה תוגולפ      
תובשומל ל"צאה תוטשפתה      
ח"צה דוסיי      

(1936) ו"צרת תוערפו יברעה דרמה תליחת
ליפ דרולה תדעו      
הבוגתו הגלבה      
םירטונה      

ינשה גוליפה
יברעה דרמה שודיח      
רוחשה ןושארה םוי      

תוומ ןיד-יקספ
ףסוי-ןב המלש      

השדח הפוקת
לאיזר דוד      
יטירבה ןוטלשל לאיזר סחי      
המצועב ביגמ ל"צאה      
םיימואלה תודסומה תבוגת      
זר בקעי      

ןושארה ןוזסה
תופיטח      
הילצרהב ימולש והילא חצר      
יקסניטוב'ז - במולוג תשיגפ      
הנגההו ל"צאה ןיב םכסהה      

תילאגל יתלבה היילעה
תילאגל יתלבה היילעה התליחת      
תונושאר תוינא      
תיטסינויזיברה היילעה      
םיאמיל רפס-יתב      
"יפ לע ףא" תיילע לש התישאר      
דרהאדוג ןיצקהו ןמגילז ד"וע טפשמ      
"ץולחה" תעונתב תוררועתה      
"ליה רגייט"      
םייטרפ םינגראמ      
תיטירבה תוינידמה      
"הירטאפ" היינאה תשרפ      
המורטס      

ןילופב ל"צאה
םינומיא      
קשנ תשיכר      
םייאשחה םיאתה      
ר"תיב לש ישילשה ימלועה סוניכה      
סירפ תדיעו      
תיאמצע תינידמ תוליעפ      

הצרא לאיזר לש ובוש
1939 ראורבפב 27-ה יעוריא      
ןבלה רפסה      
לאיזר דוד לש ורסאמ      
הקזוחב ביגמ ל"צאה      

תותיזח יתשב לעופ ל"צאה
יתלשממה רודישה-תיב ץוציפ      
הנגהה לש םקנו הבוגת תולועפ      
גרוהל תואצוה      
יקסניטוב'זל במולוג ןיב היינשה השיגפה      

םוי-םויה ייחמ
הלומעתו הרבסה תכרעמ      
םילשוריב תימיכה הדבעמה      
םינומיר רוציי      
ינוערז לש ורצעמ      
סנרק ףלאר ןיצקב תושקנתהה      

היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ
הדקפמה רצעמו ףלא 40 -ה תינכות      
שא תקספה לע זירכמ ל"צאה      
לאיזר דוד לש ורורחש      
ןדריה רמשממ 38 -ה רסאמ      
י"שמה תולועפמ      

ישילשה גוליפה
יקסניטוב'ז לש ותומ      
השדח הדקפמ      
הנגהה םע דוחיאל רזוח ןויסינ      
תויפסכ תולועפ      
לאיזר דוד לש ותומ      

(י"חל םימיל) לארשיב ל"צאה
םילשורי םכסה      
ביבא-לתב ק"פא קנבב דושה      
8 לעי בוחרב תושקנתהה      
30 ףוגנזיד בוחרב חצרה      
י"חל לוסיחל תלעופ הנגהה      
רקצירפ לארשי לש וייחב תושקנתהה      
("ריאי") ןרטש םהרבא חצר      

רבעמה תפוקת
יטירבה אבצה ינסחממ קשנ תמרחה      
םינלופה םיניצקה םע רשקה      
תישפוחה תפרצ םע םכסהה      
ןוגראב היצזינגרואר      
םחול םע      
ל"צאה דקפמ ןיגב םחנמ      

םיחפסנ

תונומת

היפרגוילביב





            תוכן תולדות ישראל