גרוהל תואצוה


םייקל לוכי וניא תרתחמ ןוגרא .הלש השנעהה יעצמאב תלבגומ ,העבט םצעמ ,תרתחמ
לש ןיד-תיב ינפב אבומ אוה ,ול הצוחמ וא ןוגראה ךותמ ,דגוב הלגתמ רשאכו ,רצעמ-יתב
תרתחמה ינוגרא לכ םג וגהנ ךכ .תוומל ,ללכ ךרדב ,ןודינ אוה - םשא אצמנ םאו תרתחמה
.י"חלו ל"צאה ,הנגהה :ץראב ולעפש

:הדיגבב ומשאנש םישנא 4 גרוהל ל"צאה איצוה 1939 ינוי-יאמ םישדוחב

שמיש ףאו הנגההמ גוליפה רחאל ימוהת לא ףרטצהש ,רבעשל ר"תיב שיא - ןמרוורב ףסוי
הפיח תרטשמל סייגתה ,ל"צאב ותוליעפ תא בזע ןמז רובעכ 10 .ןוגראה לש יצראה זכרמב רבח
יתלבה היילעה לעו ל"צאה ישנא לע עדימ ףוסיאב קסע אוה .ופיב תשלובל רבעוה 1936 תנשבו
וכרדב הדוהי-ןב בוחרב הרונ אוהו ,תוומ ןיד-קספ ןמרוורב דגנ אצוה 1939 יאמב 3-ב .תילאגל
.ויעצפמ תמ םויה תרחמלו תויריה ןמ השק עצפנ אוה .ותיבל

ץראבו "ריעצה רמושה"ב רבח היה ל"וחב .1929 תנשב ןילופמ הצרא הלע - יקסנולופ הירא
רבע רתוי רחואמו הרטשמל ףרטצה 1931 תנשב .לחר-תמר ץוביקב הדובעה דודגב רבח היה
שמישו הנגהה ןוגראב רבח תויהל ךישמה הרטשמב ותוריש ןמזב .תיטירבה תשלובב תרשל
הנשלהב יקסנולופ תא ומישאה ל"צאב .תיטירבה תשלובה ןיבל תידוהיה תונכוסה ןיב רשקמ
אוה) ותיבב יקסנולופ היה 1939 יאמב 29-ב .תוומ ןיד-קספ ודגנ אצוה וכ-לעו ןוגראה ירבח לע
ותיבל רוזחל דמעשכו הכומסה תלוכמה תונחל דרי ברעב .(םילשוריב תולעמה-תיבב ררוגתה
.ויעצפמ םילוחה-תיבב םויה תרחמל תמו ונטבב השק עצפנ יקסנולופ .םישקנתמ ידיב הרונ אוה
בתכ ,1939 ינויב 17-ב 11 .סרפ ילועמ ,22 ןב ראדמנ רשא ,חרוא רבוע גרהנו הרונ ותא דחי
לביקש הבושתב .גרוהל ונב תאצוהל רבסה שקיבו ל"צאל בתכמ ,הירא לש ויבא ,יקסנולופ םירפא
תידוהיה תונכוסל תונעטב אובל באה לע יכו ל"צא ירבח לע תיטירבה תשלובל ןישלה ונב יכ רמאנ
תא התניכ תיטירבה תשלובה יכ ןייצל ןיינעמ 12 ."תכלכולמה הדובעה" תא עצבל ונב תא וחלשש
13 ."תחא הנועבו תעב תשלובה תאו תידוהיה תונכוסה תא ףסכ תרומת תרישש לכונ" :יקסנולופ

םיבחר םיגוח םע עגמה תא וילע הלקה תופש המכב ותטילשו היסורמ הצרא הלע - קב ןיטנלו
תוליעפ לע עדימ ףוסיאב ףסכ תרומת לעפו םיטירבה ידי-לע סיוג אוה .תידוהיה הייסולכואב
,קיטוק בקעי לש ויתובקע לע תולעל חילצהו ר"תיב רעונה תעונתל רדח אוה .תירבעה תרתחמה
םג היה יחרזא שובלב ועיפוהש םירטושה ןיב .קשנ הליכהש הדווזמ םע ספתנ ,רוכזכ ,רשא
םימי 5 בשיש רחאלו תוומל ,רוכזכ ,ןודינ קיטוק .תשלובל עדימה תא רסמש אוהו קב ןיטנלו
.םלוע רסאמל וניד קספ רמוה ,תוומל םינודינה אתב

ולחהו תוומ ןיד-קספ ודגנ איצוה ל"צאה .ביבא-לת תא קב בזע ,קיטוק לש ורסאמ רחאל דימ
:ינוערז בתוכ ותסיפת לע .וירחא םישופיחה

םוקמ תא ןיקצומ תיירקב וליג ףוס ףוסש יל עידוה [הפיחב י"שמה דקפמ] רקצירפ
הנגהה לש ןיעידומה ןויכראב םרחוהש רמוחב האירק ךותמ ...קב ןיטנלו לש וירוגמ
,תיטירבה הרטשמה לש עידומ שמיש קב ןיטנלוש קפס לכל לעמ ררבוה ,הפיחב
האיצוה ל"צאה תדקפמו רחאמ .הנגהה לש קשנ ינסחמ המכ םיטירבה וליג ויטעבו
תוומל הרונ אוה ינויב 22-ב .שדוחמ רושיאל קוקז יתייה אל ,תוומ ןיד-רזג ודגנ
14 .ןיקצומ תיירקב

.רקצירפ לארשי לש ודוקיפ תחת דבעו ל"צאה לש ןיעידומה תקלחמל ךייתשה - ןמסקו לאכימ
תוליעפ לע עדימ רוסמל ידכ תיטירבה תשלובה םע םירשק ןמסקוול ויה ,ודיקפת תרגסמב
תכל קיחרה אוהש אלא .תשלובב השענה ןמ עדימ תולדלו תוסנל ןכו ץראב םיטסינומוקה
הרטשמה הספת 1941 לירפאב .ל"צאה ישנא לע םג היצמרופניא רוסמל לחה ןמזה ךשמבו
םויב .םיטירבל ךכ-לע עדימה תריסמב םשאוה ןמסקוו ל"צאל ךייש היהש םי-תבב קשנ ןסחמ
.הנש 19 ןב אוהו גרוהל ןמסקו אצוה ,1941 ינויב 16 ,ישיש

ל"צאה ישנא .טפשמל אבוה אוה 1941 ינויבו ,השעמב דושחכ גיווצנזור דוד תא הרצע הרטשמה
- יביטרטסינימדא רצעמל חלשנ גיווצנזור .םתודעמ םהב ורזח ךכמ האצותכו םידעה לע ומייא
גרוהל האצוהל רשק לכ שיחכה גיוצנזור .הקירפאב רצעמה תונחמב ךכ-רחאו ערזמב הליחת
15 .ןמסקו לש

.יקסנולופ הירא לש הרקמב ןכ אל ,םיימואלה תודסומה תבוגתל וכז אל קבו ןמרוורב לש םתומ
ןוהט 'י ר"ד ,ימואלה דעווה תלהנהמ ןוסלנצק 'א ר"דו יבצ-ןב 'י :וארנ ותיוולהל םיאבה ןיב
דפסהה ירבדב .דחא יברע ןיצקו םידוהיו םיטירב םיניצק ןכו םילשוריב הליהקה דעו תואישנמ
:ראשה ןיב ,ןוהט ר"ד רמא

16 "...הנגהל ,ימואל תורישל ךונסייג ,תייה הדובעה תעונתל ןמאנ רבח !הירא"

ןודנולב יקסניטוב'ז םע ותשיגפב במולוג והילא ידי-לע הרכזוה ףא יקסנולופ לש גרוהל ותאצוה
.(ןלהל האר) 1939 ילויב 9-ב

ידיב םותח ,"חצרת אל" זורכ תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה האיצוה 1939 ילויב 7-ב
דלוס הטאירנה ,ןונגע י"ש ,ןוסלנצכ לרב ,לקנרפ יולה םהרבא 'פורפ :םשארבו םש ישנא 200-כ
.םירחאו

חצרת אל

!רעונה לא !בושייה לא
השק המחלמ תארקל ררועתה בושייה ..."ןבלה רפסה" םוסרפמ ורבע יצחו שדוח
ןיינבב ךישמהל זעה וננוצר םלוא .הילגנא תלשממ לש ינלטקה ןידה-קספב תינשקעו
וליפה רבכ הלא הבעות ישעמ .רורט ישעמ ידי-לע םתכוה תוריזגה ףא לע ץראה
...תונברוק
תא דימשהל הלולעה ,םידוהי ןיב תנווכמ המחלמל תוא ןתונ םידוהי ידי-לע םידוהי חצר
...םינפבמ ויסרהמ ידי-לע בושייה
ונדיתע תא .םויה ןכ זאכ הפי וחוכ ןימוי קיתע םע לש ותודלי רחשמ הז וצ - חצרת אל
םיעצמאה .םייוגבש םילקלוקמה לש המחלמה יכרד יוקיח בגא הנבנ אל ימואלה
.הנממ והוקיחרי םג אלא ונתרטמל ונוברקי אלש יד אל םיאמטה
ודועב ערה תא בושייה קיספי :בושייל הרהזא תאירקב םינופ הטמ םימותחה ונא
!ותליחתב
!םיתסומהו םיתיסמה תא בושייה דדובי
ויביוא ינפמ ומכ ,םינפבש רורטה ינפב ימואלה תיבה לע תצרמנ הנגהב בושייה דחאתי
!ץוחבש

ונבר השמ ותוא ;ביוא לע לח אל 'חצרת אל' וצה יכ ,ורכז" :רמאנ ובו זורכ ל"צאה םסרפ ,הבוגתב
:םיאצומ ונא רחא זורכבו ."לוחב והנמטיו ירצמה תא גרה 'חצרת אל' תא ןתנש

זט תוכלה ט קרפ קיזמו לבוח תוכלה ם"במרה
ןיב ,[םייוגל הנווכהו תולזמו םיבכוכ ידבוע] ם"וכע דיב םדא רוסמל רוסא :ט הכלה
לכו ,ורעצמו ול רצימ היה וליפאו .תורבע לעבו עשר היה וליפאו .ונוממב ןיבו ופוגב
.אבה םלועל קלח ול ןיא - ונוממב ןיבו ופוגב ןיב ם"וכע דיב ורסומה
.תושפנ יניד םינד ןיאש ,הזה ןמזב וליפאו .םוקמ לכב רסומה גורהל רתומ :י הכלה
.הכוז םדוקה לכו וגרהל הווצמ - ונרסמא - רמואו וינפ זיעה םאו

ןוגרא םגש הדבועה ןמ תומלעתה ךות ,ל"צאה דגנ ונווכ םירחאה םיזורכה ןכו "חצרת אל" זורכה
ןאהד בקעי היה םהבש ןושארה .םידוהי אלו םידוהי ,םינישלמו םידגוב גרוהל איצוהל גהנ הנגהה
.םילשוריב 1924 ינויב 30-ב הנגהה ישנא ידי-לע תוומל הרונש

האצוהב םג ,רתיה ןיב ,וקסעש ,(ם"ופ) תודחוימ תוגולפ 1939 תנשב הנגהב ומקוה ,רומאכ
היילעל עגונב םיטירבל תועידי תריסמב םשאוהש ,לשניו ךורב היה םהבש ןושארה .גרוהל
וספת הדיחיה ישנאמ המכ ;לשנייו תא ריהזהל ם"ופה ישנא ונווכתה הליחת .תילגל יתלבה
.תכתמ רוניצב ושארב םולהל לחה ,'ציוקרוא ירוא ,םהמ דחאו הפיחב הטקש הטמסב ותוא
ם"ופה איצוה 1940 רבוטקואב .וגרהו ירוא רבעל הרי ,חדקא וסיכמ איצוהל חילצה לשנייו
17 .השיא אשנש רחאל רצק ןמז הפיחב לשנייו תא גרוהל

18 :הדיגבב ודשחנש םיפסונ םידוהי 6 הנגהה ידי-לע גרוהל ואצוה הנש התוא
.1940 ראוניב גרוהל אצוה ,רלפוא רקסוא
.1940 יאמב 3-ב גרוהל אצוה ,ינטבס השמ
.1940 יאמב 12-ב גרוהל אצוה ,יקסנרש קחצי
.1940 ינויב 25-ב גרוהל אצוה ,דליפנמ ךורב
.1940 ילויב 3-ב גרוהל אצוה ,סוארטש רטלו
.1940 טסוגואב 25-ב גרוהל אצוה ,סוכרמ בקעי השמ

רפסמ ותוא .שיא 16 לוכה ךסב הנגהה ידי-לע גרוהל ואצוה ,הדוהי-ןב ןמחנ לש ורקחמ יפ-לע
42 גרוהל איצוה ומויק תונש לכבו י"חל ןוגרא תושעל לידגה .ל"צאה ידי-לע גרוהל ואצוה םישנא
19 .םישנא


תרתחמה ינוגרא תשולש לש גרוהל תואצוה

י"חל
ל"צאה
הנגהה
 
20
2
17
3
14
0
2
0
10
3
2
1
םידוהי
םיברע
םיטירב
םירחא
42
16
16
לכה-ךס


יקסניטוב'ז ןיבל במולוג ןיב היינשה השיגפה
ושקיבו ירע ונבל בתכ ,ץראב םיביריה תונחמה ןיב רבוגה חתמהמ גאדומ היהש ,יקסניטוב'ז
תורשפא הנשי םא ררבל ידכ ,ותא שגפיהלו הפוריאל תאצל ול עיצהלו במולוג םע רשקתהל
,םהיניב השיגפהו יקסניטוב'ז לש ותשקבל רתענ במולוג .ל"צאל הנגהה ןיב תושגנתה עונמל
:החישה ןמ םיעטק ןלהל .םיימוי הכשמנ ,1939 ילויב 8-ל העבקנש

.ץראב םיחרזא תמחלמל ששח ךתעדל שי םאה :וב'ז
-תמחלמ ץורפתש חרכהה ןמ ,םויה אוהש יפכ ץראב בצמה ךשמיי םא :במולוג
לע וא ,יקסנולופ חצר ומכ םישעמ לע הקיתשב רובעי בושייהש ןכתיי אל .םיחא
.םהל דגנתמ בושייב לודג קלחש תולועפ
?דדוב הרקמ הזש וא [אמגוד] היצרטסוליא אוה יקסנולופ ןיינע םאה :וב'ז
.דיחי אוה התע תעל :במולוג
?ןישלמ היה אל יקסנולופ יכ חוטב התא םאה :וב'ז
.ןורחאה ומוי דע ןמאנ רבח היה אוה :במולוג
לע .לאמשה יגוחמ אבש ינפמ האב יקסנולופ לע הנגהה יכ םירמוא ירבח :וב'ז
יקסנולופ םג םצעב לבא ...יר"תיב םדוק היהש ינפמ ,ונגה אל ,לשמל ,ןמרוורב
20 .הלאכ םיניינעב קוחרמ ןודל ,ןבומכ ,לוכי אל ינא .הער תוברתל ואצי ןמרוורב םגו


.םיברעה דגנ ל"צאה עציבש הבוגתה תולועפ תוהמב ןודל ורבע ןאכמ

םאה ?ץראב טקש תויהל ךירצ אל "ןבלה רפסה" ירחא יכ ,ונא םימיכסמה :וב'ז
םלועה-תמחלמ ףוסב םילגנאה ושע רשא תא םג תושעל ונילעש ,םיניבמ ונחנא
?םיוולש םיבשותב ועגפ ,םינמרגה ישעמל הבושתב ,רשאכ ,הורסלרקב הנושארה
םג אלא ,ונחורל דוגינב דבלב אל איה .וז ךרדב זחאנ אל םלועל ונא :במולוג
.ונניינעל דוגינב

דוחיא םג - אצוי לעופכו תוינויצה תויורדתסהה יתש דוחיא לש תורשפאב ןודל ורבע ןכמ רחאל
דגנתה אוהש אלא ,ונוצר היה הז דימתמו זאמ יכ הנע יקסניטוב'ז .ץראב םייאבצה םינוגראה ינש
."לקש"ה תיינק סיסב לע תלהנתמ ינויצה סרגנוקל תוריחבב העבצהה היפל ,תלבוקמה הטישל
תתל עיצה יקסניטוב'ז .ףסכ ןיא םיטסינויזיברלש עודיוו ףסכ ול שיש ימ עירכמ וז הטיש יפל ןכש
ארקייש) הזה סרגנוקה .תינויצה העונתה םע ותוהדזה לע ריהציש ידוהי לכל הריחב תוכז
םויכ תוכייתשמה תוגלפמה לכ תא לולכתש הדיחא תינויצ תורדתסה םיקי ("תימואלה הפסאה"
איבהל הז תושעל לוכי אוהש המ לכ יכ התיה במולוג לש ותבוגת .תודרפנה תויורדתסהה יתשל
.ץראב וירבח ינפב יקסניטוב'ז לש ויתועצה תא

,םכסהה תפוקתב .ינמז םכסה תושעל במולוג עיצה ,ץראב םייאבצה םינוגראה ינש דוחיאל רשאב
ךותמ ,ועבקיי ןהבו ,תודקפמה יתש יגיצנ ןיב תושיגפ הנמייקתת ,תוחפל םישדוח השולש ךשמייש
תעד לע תולועפ ל"צאה עצבי אל וזה הפוקתה ךשמבש ןבומכ .ןעצבל שיש תולועפה ,המכסה
.ומצע

םכסההש רוסא ןכו ץראב טקש היהיש רוסא "ןבלה רפסה" םוסרפ רחאל יכ ןעטו רזח יקסניטוב'ז
.םיברעה דגנ תולועפ קתשי ינמזה

אולו ,םכסהל עיגהלו תוסנל ץילמהו יקסניטוב'ז םע ותשיגפ לע ןוירוג-ןבל חוויד ,הצרא רזח במולוג
:בתוכ אוה 1939 טסוגואב 1-ה םוימ ונמויבו ,ףקותב דגנתה ןוירוג-ןב .ל"צאה םע ,יקלח

םיטסינויזיברה דימעהל ןיא תחא תינויצ תורדתסה ילב .ירשפא יתלב יקלח םכסה
םהל קינעהל םיאשר ונא ןיא ...תינויצה תורדתסהה לכו בושייה לכ םע תחא הרושב
.תינויצה תורדתסהל םתסינכ - יתימא דוחיא לש ןויסינ תושעל שי .[ןויווש] "יטירפ"

.ל"צאהו הנגהה ןיב םכסהל עיגהל ףסונ ןויסינ לכוס ךכ

:תורעה
.575 'מע ,ב ,ה"תס .10
..152 'מע ,הדוהי-ןב .251 'מע ,ב ,בינ .60 'מע ,ג ,ה"תס .11
.4 7/19 כ ז"מ .12
.47/59 ה"תאב אצמנ ,G/S/373/2 .13
.79 'מע ,רזכאו בידנו ןואג ,ינוערז .14
Ben Yehuda, Political Assassination by Jews, p.163 .15
.1.6.39 םוימ "ץראה" ןותיע .16
Ben Yehuda, Political Assassinations by Jews, p. 157 .17
.160-161 'מע ,םש .18
370 .םש .19
.128 'מע ,הבוגת וא הגלבה ,טיבש ןכו 98-97 'מע ,'ב ,זוע-ןויבח ,במולוג 'א .20            תוכן תולדות ישראל