יקסניטוב'זל במולוג ןיב השיגפה


ךלה םיחא תמחלמל ששחהו ל"צאהו הנגהה ןיב םיסחיב תורדרדיהל ואיבה תונשלההו תופיטחה
.רבגו

המכסה ידיל אובל ןויסינב ןודנולב ('ז) יקסניטוב'ז םע ('א) במולוג והילא שגפנ 1938 ילויב 10-ב
:וזה השיגפה ןמ םיעטק ןלהל .םיחא תמחלמ עונמל ךכ ידי-לעו םינוגראה ינש ןיב

רצונו ךלוהה ירבעה חוכה לע ...ונרביד ,םייעובש ינפל ךלצא יתייהשכ :'א
...[םירטונל הנווכה] הלשממה םע תושענה תופתושמ תולועפ לעו ץראב      
לכויש ךכ ידכ דע דיתעב חתפתי אוה םא רתוי דוע בר ךרע וז הלחתהל שי      
ןורחאה ןמזב ורקש םירקמה הנהו ...םלועב תורומח רתוי תועשב ונל דומעל      
םגו ,רב ושענש תולחתהה דגנ םג םירתוח [ל"צאה לש הבוגתה תולועפ]      
ץק םיש ןעמל הלועפ הזיא השעתש ךילא יתאב ךכ םושמ .םתוחתפתה דגנ      
.התעמ הלאכ םירקמל      
קושב הצצופתהש הצצפל הנווכה] ?הז תא ושע םידוהיש חוטב התא םאה :'ז
...רוטקובורפ ןכוס לש השעמ היה הזש ןותיעב יתארק [הפיחב יברעה      
תאז ושעש תודוהל םיצור םניא םידוהיש ןבומ וספתנ אל םישנאהש ןמז לכ :'א
ןניא ןה יכ רורב ונל .תורעשה תולעהל ךרוצ ןיא וניניב החישב לבא ...םידוהי      
.תונוכנ      
שי םאה ?תאז ושע ונישנאש התא חוטב םאה ,םידוהי וליפא תאז ושע םאו :'ז
?תורעשה קר הלא וא הז לע תועידי ךל      
ביבא-לתב הלחתהה יבגל לבא ,ץראב אצמנ אל שדוח רבכ ינא יכ עדוי התא :'א
....םיטסינויזיבר ידי השעמ הז יכ ,יתלביקש םיבתכמה יפל רמול לוכי ינא      
םישעמ התעמ ויהי אלש ידכ תושעל רשפא המ הארנו ןיינעל בושנ לבא      
.ץראב ירבעה חוכה לש םינצינה תא וסרהיש      
ךל רסמנ המ עדוי ינניא .יתמכסה ינא אלה תונגהה דוחיאל ?עיצמ התא המ :'ז
.הז ןיינעב      
.תפתושמ תוכמס הזיאל סנכיי הבוגתה ןיינעש תדגנתה התאש יל רסמנ :'א
דעב תוירחא הילע לבקל איהש תוכמס הזיאל רוסא יכ בשוח ינא !ןוכנ הז :'ז
...הבוגת יניינע     
חוכב שמתשהל וניצר וליא ...הלאה םישעמה תא עונמל בושייב חוכ יד שי :'א
הז לבא ,הלאה םישעמה תא תושעל םכירבח תא םג עונמל םילוכי ונייה      
ידי-לע רצונש בצמה רשאמ הנטק רתוי אל הרצ וזו .םיחא תמחלמ בייחי      
םירבדה תא עונמל ידכ לכה ךדיצמ השעתש עיצמ ינא ןכל .הלאה םישעמה      
10 .(ל "י :ילש השגדה] ...חוכב שומיש לש ךרוצ הזיא היהיש ילבמ הלאה      

.ןכמ רחאל םינש שש ןיגבל רמאש םירבדל ,יקסניטוב'זל במולוג לש וירבד תא תוושהל ןיינעמ
דגנ תולועפה תא קיספהל במולוג שרד הב ,1944 רבמטפסב ןיגבל במולוג ןיב השיגפל הנווכה
:רתיה ןיב ,רמא במולוג .1944 ראורבפב ל"צאה זירכהש דרמה תרגסמב ושענש ,םיטירבה

םיצור ונניא ...[םיטירבה דגנ תולועפה תא] דימ קיספהל םכמ םישרוד ונא
זוחאל םיצלאנ היהנ .ךכל םג םינכומ היהנ םלוא ...םיחא תמחלמ ליחתתש
,םכלסחל לכות אל ,ונתעדל ,הרטשמה .םכישעמ תא עונמ ןעמל ונלש םיעצמאב
םירבדמ ונניאש רורב .ךכ ידיל איבי רבדה ירה םמוקתי בושייה םא םלוא
איבת איה ,ךכל םג איבת םירבד תוחתפתה םלוא ,יסיפה םכלוסיח לע
הלומעת לש ןיינע הז - ןושארה ליחתה ימ בושח אל זאו ,םכתדמשהל
11 .[ל"י :ילש השגדהה] .הרבסהו

וב ,ןמטלא ר"ד לא קרבמ ילויב 12-ב יקסניטוב'ז חלש ,במולוג םע השיגפה רחאל םימי רפסמ
:ראשה ןיב ,רמאנ

.תניוזמ תולפנתה - םהל םיעודיה ןוגראה ירבח לע לאמשה תולפנתה תנכס
עמש ךכ-רחאו ;ינזואב הזה םויאה תא עיבהו ןודנולב ינרקיב במולוג והילא
סקניפ יפמ רבדה ותוא [ץראב תיטסינויזיברה הגלפמה ישארמ] ןפשקוב
12 .[ביבא-לת תייריע שאר] חקור תוחכונב ["יחרזמה" יגיהנממ]

קר תלבגומ היהת אל םיחא תמחלמש ריהזהו ,הרעש המחלמ בישהל טילחה יקסניטוב'ז
:ראשה ןיב ,רמא השרווב תיבמופ הפיסאב .לארשי-ץראל

הירעשש ינפמו םיטקיפיטרסה-תטיש ללגב ,טועימ םה ידדצמ לארשי-ץראב םא
ללכו ללכ רבכ םניא םה ,ןילופ ץראב ןאכו ,תולגב ןאכ ירה ,ונליבשב םילוענ
,םיחא-תמחלמ לש המילכה וילע לופיתש לארשי-םע לע רזגנ רבכ םאו !טועימ
.דבלב לארשי-ץראב םצמטצת אל איהש ,םכל עודי יווהל
לע דומעל םתבוחמ רשאו העפשה םדיב רשא הלא לכ לא ינא הנופ ךכ םושמ
לכב םא יכ !ךכל ועיגי אל םירבדהש ,םיעצמאה לכב זוחאל אנ-וגאד :רמשמה
ידוהיה םלועה אולמב וז םיחא-תמחלמ להנתת ירה ,ךכל םירבדה ועיגי תאז
13 .ולוכ

םיגיהנמ הררוע ןכא ,ויעמוש להק ידי-לע תורעוס תואושתב הלבקתנש ,יקסניטוב'ז לש ותרהזא
.םידדצה ינשל ואבו ומרז תואחמו תוינפו ,ןילופ לש היתולובגל רבעמ קחרה םיבר

תונותיעהמו ןילופמ ,תירבה-תוצראו הינטירבמ םיבתכ ופתתשה הבש ,םיאנותיע תביסמב
:יקסניטוב'ז רמא ,תידוהיה

ילוי תישארב רבכ .תישממ איה ,לזמה עורל ,[םיחא תמחלמ לש] תאזה הנכסה
;תידוהיה תונכוסה לש ןוחטיבה תורישל דואמ בורקה שיאמ םויא ותוא יתעמש
תלאשב תודחא גישהל וחילצי אל םאש ,קפס לכל לעמ זא ריהבה אוה
דגנ םקשנ תא תונכוסה תעפשהל םינותנה םימרוגה וליעפי ,הגלבהה
תימצע הנגה וירחא רורגי ימינפ ידוהי םורגופל הזכ ןויסינ ...םיטסינויזיברה
...תימינפ תידוהי

תא םיאנותיעה תביסמ הגישה אל ,1938 טסוגואב 23 םוימ "ץראה" ןותיע לש חווידה יפ לע
:התרטמ

,םיטסינויזיברל םתדהאב התע דע ונייטצהש הלא ףאו ,םידוהיה םינותיעה לכ
תמחלמ לע השרווב םיאנותיעה תביסמב יקסניטוב'ז לש ותעדוה תא םיעיקומ
"סואמולותרב ליל" תנכס לעו ץראב ירבעה בושייב ץורפל תדמועה םיחרזאה
םיניכמש [1572 טסוגואב 23-ב סירפב םילותקה ידיב םיטונגוהה חבט ליל]
.בושייב

לג לעו תופיטחה לע ול בתכ לאיזר .ןוגראה תוחילשב ןילופב ןמז ותוא השע ןרטש םהרבא
.(14 150-כל עיגה םרפסמש) תיטסינויזיברה הגלפמה יגיהנמו ןוגראה ישנא ברקב םירסאמה
:1938 טסוגואב 19-ב ןרטש םהרבא בתכ ,ותבושתב

הינטירב תלשממ שאר םש לע יקסניטוב'זל יוניכ] טיפ םע השיגפ יל התיה םויה
[ןילופב] ןאכ הבגהה תלאש תא יתררוע .תעגיימו השק החיש [טיפ םאיליו
הנייהת אל ,ןאכ תוכמ תאז דבלמ ...םוקמ ןיא ןאכ הבגהל :התיה ותבושתו
לכונ תוכממ רתוי הקזח הבגהב ...ידמ השלח הבוגת איה תאז ;העפשה ןהל
ונא וישכע .הלוגב םמד תא ךופשנ זא .םד וכפשי ץראב םה םא קר שמתשהל
הארנ הזב .ונישנא תא ףוטחל םהל תתלו ךישמהל ,םילוכי ונא םא ,םיכירצ
.םעה ןומאב םילעומו הערל םישמתשמ ונא ןיאו תויקנ וניפכש ידוהיה םלועל
תונישלמב וכישמי אלא ונימד תא וכפשי אל םה םא השענ המ ... :יתינע
?תופיטחבו
הנלדחת זאו םיברעה דגנ תולועפה תקספה לוקשל העצה ודיצמ האב הבושתב
...תולועפה תא שדחנ ךכ-רחאו חונל לכונ ונחנאו עגרית הרטשמה ,תופיטחה
םתא .םירבעה לכמ התוא ףיקה ביואהו ,תיזחה וק תא הרבעש הגולפ םתא"
"?תאז ושעת ךיאו הכרעמב דומעל ולכות םאה !ם י ק ת ו נ מ ,םיקתונמ
הגולפהשכ .ךישמהל הדוקפ שי םא אלא דומעל לכונ םא אל איה הלאשה :יתינע
דע םוחלל תוארוה תנתונ (ב) וא ליצהל (א) הדקפמה תלדתשמ תקתונמ
...המרוח
לבא ,רוזעת אל הבוגתהש חיננ :יתרמא (טקש לבא אכודמ יתייה) ףוסבל
אלא תיפסכ הרזע אל התע תשקבמ "תונברוק הבירקהו הלעפש תיזחה" םא
?וזכ הכימתל היואר הנניא םאה ,רוזעת הבוגתהש הנימאמו ,תירסומ הכימת
[ןילופב ר"תיב ביצנ ,ספורפ ןורהא] ביצנל ארק אוה .הארנכ ותוא ענכש הז
םעטמ הפיסאל הנווכה] יקסנימרמ לש הפיסאה תא ץצופל לכוי םא ותוא לאשו
.'א םויב םייקתהל הכירצש [1938 טסוגואב 21 םויב המייקתהש ןויצ-ילעופ
15 .לדתשא :הנע

תויורגתה לע ןילופב הבוגתה רבדב ,יקסניטוב'ז לש וימויאל יכ הלוע ןרטש םהרבא לש בתכמה ןמ
םוימ יבוקעיל בתכמבו ,תיטילופה ותשלוחל עדומ היה יקסניטוב'ז .יוסיכ היה אל ,ץראב לאמשה
ףנפנל ךישמהל בר םעט ןיאו תיווז ןרקל ונקחדנש רבדה שוריפ" יכ בתוכ אוה טסוגואב 22-ה
16 ."[ץראב ל"צאה תדקפמל הנווכה] רבדב םיעגונל תורורב תאז עידוהל ונילע היהי" יכו "םיידי

בקע ץראב תיטסינויזיברה הגלפמב הטשפש םינוא-ןיאה תשגרהל ופיסוה יקסניטוב'ז לש וירבד
תודסומה לש תוצמשהה עסמו תונשלהה .תיטילופה תוליעפה תא קתישש לודגה םירסאמה לג
םוימ 105 'סמ תיצראה הדקפמה תעדוהמ דומלל ןתינש יפכ ,ןוגראה תא ףא וקתיש םיימואלה
:1938 רבוטקואב 18

םוקמב ,תורחה ימחול תא דדועל םוקמב ,ןישלמה דגנ םחליהל םוקמב [...]
תצעב ךלהו םישוחה םוטמטב בושייה עקש - ביואה תוחוכ תא רובשל
קתונמ ,ירוביצ בג אללו יפרגואיג סיסב אלל ,קתונמ ראשנ ל"צאה .םינישלמ
;הדוקפב םיסייוגמ םינישלמ יפלא ,תביוא הלשממ ,ברע ידודג לומ דדובמו
תא בכעל םמצע לע ולביק ,ינוציחה ביואה תא בכעל םוקמב ,םיריפג יפלא
ופא לע ,תכשוממ הקיתש תפוקתל רובעל ןוגראה ץלאנ ךכ .ןוגראה תולועפ
ןוטלש ;ומוטמט ירפ תא בושייה לכוא םויכ .םעהו בושייה ןוסאלו ,ותמח לעו
םיכחמה םירחא םייטילופ תונוסאו היילעה תקספה ,םירעבו םיכרדב יברע
17 [...] .םוסרפל

.הנגהה ןיבו ןוגראה ןיב םכסהל ןתמו-אשמל עקרה היה הז


הנגהה םע םכסהה
תרש השמו ןיקבוד והילא לא הנפש ,ח"צהו ר"תיב ישארמ ,ןמ'צינוי ןושמש םזי ןתמו אשמה תא
שקיב רשא ,במולוג והילא לא ןמ'צינוי הנפוה תונושאר תוחיש רחאל .תידוהיה תונכוסה תלהנהמ
ענכנ םלוא ,ןתמו אשמל דגנתה לאיזר .ל"צאה לש תישארה הדקפמה לש גיצנ ףתתשי םינוידבש
,הטמה רבח ,יקסניבול םייח תא הנימו תיטסינויזיברה הגלפמה ישאר םעטמ וילע לעפוהש ץחלל
.םיברעה דגנ תולועפ לכמ ענמיהל ל"צאה בייחתה ןתמהו אשמה תפוקתב .ןתמו אשמב וגיצנל

חתפ יקסניבול .המכסה אלל המייתסנ ,1938 טסוגואב 30-ב המייקתהש ,הנושארה השיגפה
לש םיכרדה לכב ףתתשהל םינכומ ונא" יכו "הגלבהה וק דוסי לע םכסהל םוקמ לכ ןיא" יכ רמאו
תויהל לוכי םכסה" :תוחפ אל הרורב התיה במולוג לש ותבושת ."תיברעה תיזחה דגנ המחלמה
."תורשפ םושלו םירותיו םושל םוקמ ןיא הז ןיינעבו ,םכלש הבוגתה תולועפ תעינמ דוסי לע קר
תדמע וז התיהש אלא .הרשפל םוקמ ןיאש דע לודג הכ םידדצה ןיב קחרמה וליאכ היה הארנ
םידדצה ועיגה תושיגפ רפסמ רחאל .םיעגמה ךשמה תא הענמ אל רשא ,תינייפא החיתפ
לארשי לש ותיבב הכרענש השיגפב תובית ישארב םכסה םתחנ רבמטפסב 19-בו ,המכסהל
- הנגהה םעטמו יקסניבול םייח םכסהה לע םתח ל"צאה םעטמ .ביבא-לת תייריע שאר ,חקור
:םכסהה ירקיע םה הלאו .במולוג והילא

תא םיכישממה םינוגראה ינש ןיב ףתושמ הלועפ וק רשפאל איה םכסהה תרטמ
...יולת יתלבהו יאמצעה םמויק
,הליגרה הנגהה רדגמ תואצויה תולועפ לכ קיספהל בייחתמ [ל"צאה] 'ב ןוגרא
...תיטטירפה הדעווה ןהל םיכסת אלש
תואצויה תולועפב זוחאל שי ןפוא הזיאבו יתמ ,םא עבקת תיטטירפה הדעווה
תודקפמה ןיב תדמתמ רשק תדעו ןכ-ומכ שמשת איה ...הליגרה הנגהה רדגמ
הדעווה תוטלחה ...הז םכסהל תועגונה תולאשה לכב םינוגראה ינש לש
.דחא הפ תולבקתמ
היתורוצ לכב ףתושיו תילאגלה הנגהב םיאתמה וקלח תא לבקי 'ב ןוגרא
תולולעה תויאבצה תודיחיבו (תודדונ תוצובקו בראמ-תוצובק ,םיפסונ םירטוש)
[...] .דיתעב רצוויהל
תודחוימ תודיחיב תילאגל יתלבה הנגהל וישנא תא חלשי [ל"צאה] 'ב ןוגרא
תא רוסמיש ,םוקמה דקפמ תדוקפל דומעת הדיחי לכ ...םידחוימ םידקפמ םע
תוירחאהו דוקיפה ורסמיי לבגומ תודוקנ רפסמב ...הדיחיה דקפמל ויתודוקפ
... 'ב ןוגראל םוקמה תנגהל
...'ב ןוגרא תדקפמ לש חוקיפה תחת השעית 'ב ןוגרא ישנא תכרדה לכ [...]
ןמז תא עובקל ידכ םכסהה תודוסי תעיבק רחאל דימ בכרות תינכט הדעו
הדעו .םכסהה יפיעס לש המשגהה יטרפ תא ישעמ ןפואב דבעל ןכו םכסהה
,םידדצה ינש ידי-לע םכסומ ררובו דצ לכמ חוכ-אבמ תבכרומ ,השולש לש
ידי-לע ועבקייש םיאנתה וא םכסהה תרפה לע תונולת רוריב םשל בכרות
18 ...ןישנוע תלטהלו רפמה דצה תעיבקל ,תינכטה הדעווה

העבק איה .םיינכטה םיטרפב ןוידל תינכטה הדעווה הסנכתה םכסהה לע המיתחה רחאל דימ
םיכמסומה תודסומה ידי-לע תיפוס םתחיי םייעובש ךות יכו ןויסינכ הנש ךשמל לוחי םכסההש
.םינוגראה ינש לש

בתכמה .הנגהה םע םכסהב האור אוהש תונורתיה תא לאיזר ריבסמ 19 ,ןרטש םהרבאל בתכמב
םיכסהל ףוסבל ץלאנ םלוא ,הנגהה םע ןתמו-אשמה לכל ,רומאכ ,דגנתה לאיזרש ךכב חתופ
תונורתיה תא הנומ אוה ןלהל .תיטסינויזיברה הגלפמה ישאר םעטמ וילע לעפוהש ץחלה ללגב
,תוחפל וטקאפ-הד ,הנגהה הריכמ ןושארה ףיעסב רבכ ;תובית ישארב םתחנש םכסהב וגשוהש
הווהב ,העיגפ אללו יוניש אלל ראשנ דרפנה יאמצעה םויקה" :ל"צאה לש תינוגראה ותואמצעב
סה תודסומה תורמ" :םיימואלה תודסומה תורמל ףופכ ןוגראה ןיא ךכמ אצוי לעופכו "דיתעבו
ןתנית" תאזל ףסונב .םכסהה לש רתויב בושחה גשיהה והז לאיזר לש ותואר תדוקנמ ."ריכזהלמ
."תישעמה הדובעהו םידומילה חטשל םהידיב תומייקה תויורשפאה לכ תא לצנל תורשפאה ונל
המ ,םינומיאה תויורשפא דואמ ולבגוה ,ןוגראה תא הנגהה הפדרש תופידרה רובג םעש רוכזל שי
ידיחיה ןורסיחה .םהלש עוציבה תלוכיו םישדחה םיסיוגמה לש םתונמוימ לע תובר עיפשהש
הדעווה רושיאב אלא תומוזי תולועפ עצבל אלש תובייחתהה ןבומכ אוה םכסהב לאיזר האורש
הרקמבש ךכ ,תחא ןויסינ תנשל לבגוה םכסההש הדבועב לאיזר אצומ אתרופ המחנ .תיטטירפה
.ותומדקל בצמה רוזחי ,הפי הלעי אל ןויסינהש

לש תיביסנטניאה תוליעפה בקע :םכסהה יאנתל ותמכסהל תוביסה תא לאיזר ריבסמ ןלהל
ןוסלדנמ לש ובצמ ,תויעוצקמו תוינכט תוביסמ"ש ךכ ,ףסכבו המיחל יעצמאב רוסחמ רצונ ,ןוגראה
תוליעפ לכ ול רשפאמ ונניא [ןוגראל איה הנווכה הז בתכמב םלוא ,יקסניטוב'ז לש יוניכה היה הז]
ןוגראה דגנ תיסראה הלומעתהו תונשלהה ,תופידרה ופסונ תאזל ."םיבורקה םישדוחה ךשמב
התיה יצחו שדוח ינפל תימינפהו תינוציחה הריפסומטאה" :תוליעפה ךשמה לע דואמ ועיפשהש
העיגרל ןוגראה היה קוקז ךכמ האצותכ ."תימינפ תוררופתה ונילע המייא הרומג תוניצרבש תאזכ
םינומיא ךרוצל ןכו ורצענש הלא םוקמב ואוביש םישדח םיריעצ סויג ךרוצל ,ויתולועפב תינמז
.שדחמ ןוגראו

:דשח וב ררועמ רבדהש דע ,הנגהה דצמ רתוי םיבר םירותיו םכסהב לאיזר האור םוכיסב
?םירותיו הברה ךכ לכ םואתפ םינתונ םה עודמ .ינשה דצה לש ותדמע איה דואמ הדושח"
םע השענש םכסהל האוושהבש קפס ןיא ."ןוכנ וניא הז ךא ,חפ הפ ונמטש בושחל היה רשפא
הרכהה איה םהבש בושחהו םיבר תונורתי לאיזר םע םכסהל שי ,ןכל םדוק יצחו הנש ימוהת
וישנאו קרפתהל ל"צאה לע היה ימוהת םע םכסהב ,רוכזכ) ל"צאה לש תינוגראה ותואמצעב
.(הנגהה ירבח ןיב עמטיהל םירומא ויה

.ותוגיהנמ דגנ ןוגראה ךותב םינונירב הרושקה תישיא הרעה לאיזר ףיסומ ,בתכמה לש ופוסב
םנמא ;םירעוכמ םיזמר יתעמש רבכ" :תורטפתה רבדב רהרהל לחה יכ דע דואמ וב עגפ רבדה
ןפואב תונובשח השעיש ימל ימוקמ תא תונפל ינוצרב .הזל ליגר ינניא לבא ,הלודג הדימב אל
הרקמב הלאו לעופל אצי ןיינעהש הרקמב הלא ;םיזמרמה וזמרי ךכ ןיבו ךכ ןיב .חלצומ רתוי
."ךולכל ךותב תויחל לגרתהל הצור ינניאו ךכב ליגר ינניא .לעופל אצי אלש

םכסהה חסונ תא איבהל ידכ השרוול יקסניבול סט ,תובית ישארב המיתחה רחאל דימ ,ךכ וא ךכ
הצעומה בשומ לגרל השרוול ואבש ,םיטסינויזיבר םיליעפ רפסמ םע ןויד רחאל .יקיסניטוב'ז ידיל
םע ותחישב ריבסה ותטלחה תא .םכסהה תא רשאל יקסניטוב'ז טילחה ,ר"הצה לש תימלועה
ךכו "אל" רמוא יכ ינא ימ ,ץוחנו בוט הזה רדסהה יכ םיבשוח ץראב ןוגראה ישנא םא" :ןמטלא
20 "?ץוחב ימצע ינא דועב ,םהייח תא ןכסא

תודגנתה עיבה אל אוה םלוא ,םכסהה םע םלש היה אל יקסניטוב'ז לש ובל יכ הלוע םירבדה ןמ
.םכסהל ץראב הדקפמה לש הכימתה ללגב

:אבה קרבמה תא במולוגל חלש ,ןתמו-אשמה רבד עדונשכו ,ןודנולב ןוירוג-ןב ההש תע התוא לכ

14.9.38 ןודנול
ביבא-לת [במולוג] והילאל

.יקומינ ךל ריבעא .וכשמה בכע .םכסהה תעצהלו ןתמו-אשמל טלחהב דגנתמ

:ראשה ןיב ,ןוירוג-ןב בתוכ ,ובתכמב

םיניינעב ולביק אל ,השארב יקסניטוב'זו ,תיטסינויזיברה הגלפמהש ןמז לכ
םינוירבה םע ןתמו-אשמל דוסיי םוש ןיא ,תינויצה תורדתסהה תעמשמ םייטילופ
.הנגהה תולאשב
.בו םיילגלה הנגהה תוחוכל סנכיהל .א :םירבד ינש וישכע םיצור וללה םינוירבה
םיכירצ ונא עודמ וישכע האור ינא ןיא .ידוהיה רוביצה יניעב םמצע רישכהל
21 .ןושארה רבדל ףקות לכב דגנתמ ינא לבא ,ינשה רבדב םהל עייסל

:במולוג בתוכ ותבושתב

21.9.38 ,ביבא-לת
ןודנול ,ןוירוג-ןבל

,עונמל הצרת םא .םייעובש דועב םתחיהל ךירצ .ירנימילרפ םכסה םכסוה
הכרעהו םיטרפ .רטפתאו יתמיתח לטבא תונקסמ תקסהל עיגנ םא .אובל ךילע
.םויהו םושלש יתבתכ

:אובל הרחיא אל ןוירוג-ןב לש ותבושת

23.9.38 ,ןודנול
ביבא-לת ,[במולוג]והילאל

לטבת תמתח םא ,םותחת לא םתחנ אל םא .ןודנול בוזעל םייעובש לכוא אל
.םכסהה ספוט וחלש .המיתחה

:ןוירוג-ןב בתכ ,1938 טסוגואב 13 םוימ ,ןיקבודל בתכמב

ןסרל רשפא םא .שפנב וניביוא םה ,םיצאנה יסיסכט לוכב םיקחמ הלא םינוירב
םישנא םע רבדכ םתיא רבדל רוסא לבא ,ךכ םשל לוכה תושעל שי - םתוא
ינא יתפומה םע םג - םתיא החיש לוכמ ענמיהל שיש תרמוא תאז ןיא ...םירשי
.רבדמ ינא ימ םע עדוי לבא - חחושל ןכומ

:רהוז-רב לאכימ בתוכ ,ןוירוג-ןב לש ותבוגת לע

םע ןתמו-אשמל ותודגנתהל הביס דוע ןוירוג-ןב ףשח הלא םיינוציק םירבדב
,תוידדהה תוצאנהו תוצמשהה םילקאב םג .םהילא ותאנש :םיטסינויזיברה
יאצוי ןוירוג-ןב לש וירבד ויה ,הוודחב ןהל ורסמתה ץראב תוגלפמה יגיהנמש
...שפנב םיביואכ הארש ימ יפלכ המטשמ לש דבכ ןעטמ לע ודיעהו ןפוד
ותאנש תא הטילבה ל"צאהו הנגהה ןיב םתחנ אלש םכסהה ביבס הכרעמה
תא ןייפאתו םינשה ךשמב החתפתהש םיטסינויזיברל ןוירוג-ןב לש תדקויה
םוק ירחא םגו קבאמה תפוקתב ,דיתעב םינש תורשע דוע םהיפלכ ותוינידמ
22 .הנידמה

םגה ,םכסהה תמיתח תא הענמ ףא רבד לש ופוסבו ,הבכיע ןוירוג-ןב לש הפירחה ותודגנתה
במולוגל ןוירוג-ןב ןיב תובתכתהה הלפנ םייתניב .וב וכמת ץראב הגלפמהו הנגהה ישאר בורש
רחא בוקעל הפוקת התואב גהנ י"שמה יכ רבתסמ .(י"שמה) ל"צאה לש תועידיה תקלחמ ידיל
דבע ביבא-לתב ראודה תיבב .םייטירב לשממ ישנא לשו תידוהיה תונכוסה ישאר לש תובתכתהה
ישארו תידוהיה תונכוסה ישאר לש םיבתכמה תא ראודה יאתמ איצוהל גהנ רשא ,ארויג-רב ריאמ
- ומלוצש רחאלו תופטעמה ןמ םיאצומ ויה םש ,י"שמה ידרשמל םירבעומ ויה םיבתכמה .הנגהה
רשקב במולוגו ןוירוג-ןב ןיב ופלחוהש םיקרבמהו םיבתכמה וספתנ ךכ .ראודה אתל םירזחומ ויה
23 .הנגהה ןוגראל ל"צאה ןיב ךרענש ןתמו-אשמל

רפסמ .אובל הששוב םכסהה לע המיתחהו בר ןמז וכשמנ םילעופה תגלפמ תרמצב םינוידה
לאיזר טילחה זא קר .דפרוט םכסההש רורב היה םלוכלו הכלהו הטעמתנ םידדצה ןיב תושיגפה
ומסרופ במולוגל ןוירוג-ןב ןיב םיקרבמהו םיבתכמה תפילחמ קלחו םהינפ לעמ הכסמה תא ריסהל
.הנגהה ןיבל ל"צאה ןיב םכסהה תשרפ המת ךכב ."ןדריה" ןותיעב

:תורעה
.43-2/19 יקסניטוב'ז ןוכמ ןכו 9א8 קית .ה"תא .10
.58 'מע ,םיחא דייצ - ןוזסה ,תודיפל הדוהי .11
.35 'מע ,א ,יספלא .12
.1052 'מע ,וב'ז ,ץכ .13
.47/61 ה"תא ,GS/59/1809 תשלובה ךמסממ חוקל רפסמה .14
.373 'מע ,א ,יספלא ןכו 5'סמ קית ,דכה ןויכרא .15
,יבוקעי 'ש לא יקסניטוב'ז בתכמ ,2/28/2/1 א ז"מ .16
.139 'מע ,א ,יספלא קחצי םג האר .דכה :רוקמה .17
.112 'מע ,ב ,בינ ןכו חפסנ האר .18
.375 'מע ,א ,יספלא לצא ןכו 7.סמ קית ,דכה .19
.244 'מע ,'ג ,וייח תשרפ - יקסניטוב'ז באז ,ןמטכש .20
,13.9.1938 במולוג לא ןוירוג-ןב , 53/116ה"תא .21
.379 'מע ,א ,ןוירוג-ןב ,רהוז-רב .22
.62-61 'מע ,שקובמ ,באילא בקעי .23            תוכן תולדות ישראל