תיטירבה תוינידמה

החשקה הלח ,היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ רחאל דחוימ ןפואבו ,"ןבלה רפסה" םוסרפ רחאל
ףתושמב וניכהש ריכזתב .תילאגל יתלבה הילעל עגונה לכב תיטירבה הלשממה תוינידמב הבר
ןוידו הבחר הריקס םיאצומ ונא ,1940 ראוני-1939 רבמצדמ תובשומה דרשמו ץוחה דרשמ
םחליהל ידכ תיטירבה הלשממה הטקנש םיעצמאה לעו תילאגל-יתלבה הילעה ףקיה לע קימעמ
איבהל איה הרטמה .םיינידמ לודגה םקלחב ויה וז הילעל םיעינמהש התיה דוסיה תחנה .הב
,ןכ-לע ,הנניא הילעה .ץראב ידוהי בורל םורגל ךכ ידי-לעו לארשי-ץראל םידוהי לש לודג רפסמ
התיה תיטירבה תוינידמב .הב המחלמה לש םיעצמאה םיעבונ ןאכמו הרקיעב םיטילפ לש העונת
תניחבב התיה (תילאגל יתלבו תילאגל) לארשי-ץראל הילעה יכ הדבועהמ תעשורמ תומלעתה
.היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ רחאל דחוימב ,תושפנ תלצה

:ונממ םיבחרנ םיעטק ןלהל ,ךמסמה לש הברה תובישחה ללגב


םיקומינ .1

קר העיגה םויכ הידממל ךא ,לארשי-ץראל תמיוסמ תיקוח-יתלב הריגה התיה דימת .2
...1939 יאמב ןבלה רפסה םסרפתנש רחאל

ףוגה םלוא .םייטרפ םירוסרסו םינוש םינוגרא םיברועמ תיקוח-יתלבה הריגהה ןוגראב .3
רתויב תינוציקה ,(םיטסינויזיברה) השדחה תינויצה תורדתסהה איה ךכב קסועש ירקיעה
תמייקמהו ןדריה רבעלו לארשי-ץראל תינומה הילעב תלגודה ,תוידוהיה תוגלפמה ןיב
...לארשי-ץראב יקוח-יתלב יאבצ ןוגרא

11,000-כ לארשי-ץראל סנכיהל וחילצה 1939 רבמטפס-לירפא םישדוחה תשש ךשמב .4
... םיילאגל-יתלב םירגהמ

הליעיה םתלעפהב ישוקה :לארשי-ץראב דגנה יעצמא .2

,ףוחל ברקתהל ,רשפא םא ,ןהמ עונמלו םייקוח-יתלב םירגהמ תואשונ תוינא תולגל ידכ .8
תוינא ידי-לע תינמז רויסה לעפוה הלחתהב .םיפוחה רמשמ תוריש עויסב ימי רויס ןגרוא
רויס תוריסל .לארשי-ץרא תלשממ לש תושומח עונמ-תוריס ידי-לע וישכעו יתוכלמה יצה ןמ
תוכמסה ןהל שי הלא תולובגב לבא ,םיילאירוטירטה םימל ץוחמ לועפל ,ןבומכ ,רוסא הלא
לע ואצמנ םא לארשי-ץרא ימימ תא בוזעל ןהילע תווצל ןכו ,שופיח ןהב ךורעלו תוינא רוצעל
לע שאב החיתפ ידכ דע ,ךרוצה תעשב חוכ ליעפהל רתומ .םייקוח-יתלב םירגהמ ןנופיס
סנכיהל םויכ תוסנמ ןניא בוש תולודגה תוינאה ...הדוקפל תייצל התוא חירכהל ידכ ,הינואה
ןכותלש ,תוריס ןנופיס לע תואשונ וא תוררוג ןה .לארשי-ץרא לש םיילאירוטירטה םימל
ןמ ןילימ 60 לש קחרמב םימעפל) לארשי-ץרא לש םיפוחה-ימל ץוחמ םיעסונה םירבעומ
יבשות תרזעב ףוחה לע תולוע תונטקה תוריסהו הפוריאל תרזוח הלודגה הינואה ;(ףוח
רשפא יא רויסה ידי-לע תוריסה תוספתנ רשאכ וליפא .ףוחה לעש םיידוהיה םיבושייה
רמשמו ימי רויסש ןאכמ ...אמצמ וא בערמ תוומ רבדה שוריפ ןכש ,ואבש תמועלכ ןריזחהל
םילוכי םה רתויה לכל ,ףוחה לע תולעלמ םייקוח-יתלב םירגהמ עונמל םילוכי םניא םיפוח
...ורצעיי םבורש ךכל גואדל

הפוריאב דגנה-יעצמא .3

ןיאש ,םידוהיל רבעמ תורשא קינעהל אלש ושקבתנ "רבעמ"ה תוצרא תולשממ [...] .13
וא יאחנשל ומכ ,תועדה לכל תפיוזמ הרשא םיקיזחמש וא יפוס דעי תרשא םתושרב
למנ יתוריש לולשלו ןהילמנב תוינאה לע תולעל םהמ עונמל ושקבתנ ןה .וגנימוד-ןאס
קוח ןווי תלשממ המסריפ ותוכלמ דוה תלשממ תשקבל .הזה קסעב תוברועמה תוינאמ
...קסעב םהלש רחסה יצ תופתתשה לע שנוע ליטמה

הלועפ בכעמ ימואלניב םימ ביתנכ (וז העונת לש ישארה קרועה) הבונאדה דמעמ .14
העונתב ברעתהל אלש חונ ץורית ןתונו ןחטשב רבוע רהנהש תולשממה דצמ הליעי
...ןהבש תידוהיה הייסולכואה יפדועמ רטפיהל ןהל תרזועש

לש הילע דגנ הינטירב תלשממ תוינידמ לש םיקומינה תא ךמסמה םכסמ ,ןורחאה ףיעסב
.לארשי-ץראל םידוהי

םוכיס .4
תלצנמ רשא ,םיינידמ םימעטמ לארשי-ץראל תנגרואמ השילפ ,אופיא ,איה היעבה .16
ידכ וז הלאש לש יראטינמוהה םרוגב ןופצמ תפיקנ אלל תשמתשמו םיטילפה תלאש תא
.המצע תא קידצהל

"ופיצי" אמש םיברעה דחפב הצוענ לארשי-ץראב תוערואמל תירקיעה הביסה [...] .17
םיברעה תוששח תא גיפהל איה 1939-מ לארשי-ץראל ןבלה רפסה תנווכ .םידוהיה םתוא
לוכב וז הלבגה לכסל םתעדב םישוחנ םידוהיה .תידוהיה הריגהה תלבגה ידי-לע הז ןיינעב
.ותוכלמ דוה תלשממ תוינידמ תא לאל םישל ךכ ידי-לעו םתושרל םידמועה םיעצמאה
...תיקוח-יתלב הריגה איה האצותה

לבחל הלולע איה ,תיקוח-יתלבה תידוהיה הריגהב תפסונ הרמחה לוחת םא [...] .19
טלחהב הלוכי איה .1939 לש ןבלה רפסה ידי-לע ורצונש לארשי-ץראב רדסהה ייוכיסב
םיברעל םידוהי ןיב תוברקתה ףוס ןיא דע תוחדלו תיברעה הדירמה שודיחל איבהל
ברע תוצרא םע הינטירב יסחיל הרומח הנכס היופצ ,הזה רבדכ הרקי םא .לארשי-ץראב
קיזחהל ךרוצ היהיו לארשי-ץראב םירבדה בצמ רחא בורקמ תובקועש ,ןוכיתה חרזמב
55[...] .רחא םוקמב תופיחדב םישורדה אבצ תוחוכ לארשי-ץראב

וספתייש םיליפעמל םישנועב תונוטלשה ורימחה ,תילאגל-יתלבה הילעב המחלמב ןושאר בלשכ
:םהל םיעייסמש הלאל וא

.ץראה ןמ שוריג וא/ו רסאמ ישדוח 6 :םייקוח-יתלב םירגהמ .1
.תוריל 1,000 ךסב סנקו רסאמ תונש 8 :תווצ ישנאו םיטינרבק .2
. תונוט 1,000-מ תוחפ היינאה לקשמ םא לארשי-ץרא תלשממ תבוטל המרחה :תוינא .3

רבעמה תונידמ לע ץחל הינטירב תלשממ הליעפה ,לארשי-ץראב השינעה יכרדל ףסונב
רבדב קוחה תוארוה תפיקע לש תורשפא לקשו תכל קיחרה ףא יטירבה ץוחה דרשמ .הגלפההו
תוינא לש ןתגלפה תא עונמל תולבוגה תולשממל רשפאל ידכ ,םירצמבו הבונדב רבעמה שפוח
.םיליפעמ תוליבומה

םייפלאכ ודכלנ 1940 ףרוחב .היכרותו הינמור תולשממ לע לעפוהש ץחלל העדונ תערכמ תובישח
תמכסהב הירטסואב ןופיסה לע ולע םה .האופקה הבונדה לע תוסוחדו תונטק תוניפס ךותב םילוע
לע ץחל יטירבה ץוחה דרשמ .םידוהי לש הריגהה זוריזב ןמז ותואב ןיינועמ היהש ,ופאטסגה
הנמאה ףא לע ,ימי למנל עיגהל הלא םיילאיצנטופ םיילאגל יתלב םילועמ וענמיש הינמור תלשממ
תודחוימ תונקת ואיצוה םינמורה ןכאו 56 .הבונדב ישפוח רבעמ תרשפאמה תימואל-ןיבה
לע םג הבחרוה הטישה ,דועו תאז .השביב םכרד תא ךישמהל וא תוחנל םיטילפה לע ורסאש
היבלסוגוי ךרד רבעמ תורשא ולביק אל היקאבולסב תובכרב ודכלנש םידוהי 900-ו השביב רבעמ
.הינמורו

:תדחוימ השקבב ץוחה רשל הנפ אוה ,יקסניטוב'זל רבדה עדונשכ

...הבונדה חרקב תוריסב ועקתנש םיטילפה 2,000 תא ליצהל השקבב ךילא הנופ ינא
ךרדה ...םונהגה ןמ טלמיהל םנויסינב "וקדצ" םא התע חכוותהל אוה דירחמ םעט רסוח
הסינכה םרח תא - םנעמל תוחפל - לטבל איה המויא האוש ףס לע םליצהל הדיחיה
.לארשי-ץראל

57 .ולוק תא עימשהל יאכז ישונאה קומינה קר ,"תוינידמ" יקומינל םוקמ ןיא וזכ הקוצמ חכונ

ןמזש רחאמ ,ותשקבל בויחב הנעית הינטירב תלשממש חינהל הבוט הביס התיה יקסניטוב'זל
שומיש ךות ,הבונדב וטשש תוינמרג טפנ תורבוד ,וירבח תרזעבו ותמזיב ,ועבוט ןכל םדוק רצק
.יקסניטוב'ז לש ותשקב תא החד ץוחה דרשמ םלוא .הילגנאמ ךכ םשל וחלשנש תודחוימ תוצצפב

דגנ םיעצמאה תפרחה רבדב תילאגל יתלבה הילעב םילפטמה םידרשמב ןויד םייקתה ןמז ותוא
םידוהיל םירזוע ,ידוהיה םעה יביוא ,םינמרגה - ידרוסבא בצמ רצונ ןכא .וז היוצר יתלב העפות
.םיחטבמ ףוחל עיגהל םהמ םיענומ ,תירב ילעבל םיבשחנש ,םיטירבה דועב ,הפוריא תא תאצל

:יכ ןעט םיטירבה םידיקפה דחא
תורשפא קר השעמל תראשנ ,ןובשחב האב הניא תובר תוניחבמש ,תוינא תעבטהל טרפ
עיגהל םיחילצמה ,םיילאגל יתלבה םילועה לכש החכוה ידי-לע איהו רבדל ץק םישל תחא
58 .ושרוגי ןכאו רחא םוקמל שוריגל םייופצ ,ץראה יפוחל

."הירטאפ" היינאה תשרפל עקרה היה הז


"הירטאפ" היינאה תשרפ
,םידוהי תאיצי ריתהל הניווב ופאטסגה התיה הנכומ ןיידע ,המחלמה לש המוציעב ,1940 תנשב
ידממ םלוא .דעיה ץראל םתוא ועיסיש תוינא םתושרל תודמוע יכ חיכוהל ולכוי םינגראמהש יאנתב
-בר ןכו םילעבהש רחאמ ,תוינא גישהל ישוקה ללגב ומצמטצהו וכלה תילאגל יתלבה הילעה
םוקמש םיינויצה םינוגראה לכ לש גגה ןוגרא .המחלמה ללגב חותפה םיב טושל וששח לבוחה
ץיקב ןכאו .רשפאש המ תא ליצהלו תוינא גישהל ידכ םילודג םיצמאמ השע ,הניווב היה ובשומ
ינמורה למנל ןאיבהלו - "סולימ"ו "קיפיסאפ" ,"קיטנלטא" - תוינא שולש שוכרל וחילצה 1940
למנל דע ,הבונדב רהנ תוינאב גילפהל ויה םירומא הישנאש הריישה תא םש טולקל ידכ ,ה'צלוט
.האיציה

השולש לש תוהש רחאל .םידוהי 500-כ ,הניוול םכרדב ,ןילרבמ ואצי 1940 טסוגואב 14-ב
דחיו הניוו יאצוי םידוהי 600-כ לש הצובקל ופרטצה םש ,הבלסיטרבל ואצי ,הניווב תועובש
,הנשי הניפס וז התיה ."קיפיסאפ"ל ורבעוה םש ,ה'צלוטל םעיגה דע רהנ תניפסב וגילפה
.םישק תופיפצ יאנתב ורדוסש םילועה 1,063 תא טולקל המיאתה אלש , תונוט 900 לש לוביקב
הרומב ורזענ םש ,רוחשה םיל ואצי רבוטקוא תליחתבו ,ה'צלוטב םילועה וליב הנשה שאר תא
,םילנדרדה ירצמ תא םולשב ורבעש רחאל .םישקומה הדשל ץוחמ לא הניפסה תא ליבוהש ךרד
תא הלביק םיתרכ לש הנטקה תידוהיה הליהקה .םימבו םחפב דייטצהל ידכ םיתרכ יאב ובכעתה
עובש רובעכ .בורל ןוזמ יכרצמ םתא ואיבהו הניפסה לע ולע םהיגיצנו תופי םינפ רבסב םילועה
ידי-לע למנל הסנכוהו ,הפיחל העיגה 1940 רבמבונב 1-בו חותפה םיל הניפסה הגילפה םימי
הנופיס לעשכ "סולימ" היינאה הפיחל העיגה םימי השולש רובעכ .ןופיסה לע ולעש םיטירב םיניצק
.םילוע 708

1,771 תא הריבעה ,סויצירואמל םילועה תא חולשל התעדב תצרחנ התיהש ,תיטירבה הלשממה
תיתפרצ םיעסונ תיינא תאז התיה .הפיח למנב הנגעש "הירטאפ" היינאל תוניפסה יתש יעסונ
.םינמרגל הענכנ ןטפ תלשממש רחאל םיטירבה ידיב הלפנש , תונוט 11,885 לש חפנב ,הנשי
"הירטאפ" היינאב םיאנתה ובשחנ ,םיליפעמה תוינאב וררשש םישקה םיאנתל האוושהב
תורדוסמ ויה םהבש םילודג תומלואל וסנכוה םירבגהו ,םיאתב ונכוש םידליהו םישנה .תורתומל
לע רומשל ידכ םיניוזמ םילייחו םירטוש 230 ולעוה היינאה לע .היינשה לעמ תחאה תוטימ
.ףוחה םע רשק םהמ עונמלו םיליפעמה

תוינא לש ןאוב רבד תא םסרפל הרסאו תונותיעה לע הרוזנצ הליטה יטירבה טדנמה תלשממ
1,063 תומש תא ומסרפ רבמבונב 12-בו רוסיאה ןמ ומלעתה ברעה ינותיע םלוא ,םילועה
20-ב .ברעה ינותיע תא תונוטלשה ורגס ,הבוגתב ."קיפיסאפ" היינאב ועיגהש םיליפעמה
הילעה שודיח תא האור הלשממה" יכ רמאנ הבו תימשר העדוה הלשממה המסרפ רבמבונב
הרומח הנכס תווהלו ץראב בצמה לע דואמ עיפשהל הלולעה העפותכ תעכ תיקוח-יתלבה
תובשומה תחאב רצעמל םישנאה וחלשיי ךכ םושמו ,"ןוכיתה-חרזמב םייטירבה םיסרטניאל
םהל רתוי אל המחלמה םויס רחאל םג יכ רמאנ העדוהה םויסב .המחלמה םות דע תויטירבה
עיגהל תורחא תוצובק וחילצי םא דיתעב םג תומוד תולועפב" טוקנת הלשממה יכו ץראל אובל
הגהנש תוינידמהמ הייטס התיה העדוהב ."יקוח-יתלב חרואב הילא סנכיהל הרטמב ץראל
תוסכממ הכונ םרפסמו ץראב ראשיהל םיילאגל יתלבה םילועל רתוה היפל ,זא דע הלשממה
ולעוהש םיליפעמה תא תולגהל הלשממה תינכת העדונשכ .תידוהיה תונכוסל ובצקוהש הילעה
העברא .הילגהל חוכב דגנתהל וטילחהו בער-תתיבש לע וזירכה םה ,"הירטאפ" היינאה ןופיס לע
הנופיס לעשכ "קיטנלטא" היינאה הפיחל העיגה ,רבמבונב 24-ב ,העדוהה םוסרפ רחאל םימי
תרחמל התחדנ רתיה לש הרבעההו ,םילוע 133 "הירטאפ"ל ורבעוה ברעב וב .םילוע 1,800-כ
.םויה

הצרא ןאוב דעומ .השק בצמב םיימואלה תודסומה תא הדימעה םיליפעמה תוינא שולש לש ןאוב
ץמאמב םיטירבה םע הלועפ ףותישב ןמז ותוא הקסעש ,תידוהיה תונכוסה לע דואמ דיבכה
תא רדרדל התיה הלולעש הלועפ לכמ הששח םינויצה הגהנהה .תיצאנה הינמרג דגנ יתמחלמה
לש םשוריג דגנ תומילא תונגפהו תותיבש ןוגראמ הענמנ ןכ-לעו ,הינטירב תלשממ םע םיסחיה
תוסנלו הרזגה עור תא ריבעהל ידכ הטקש היטמולפידב טוקנל טלחוה .ץראה תולובגמ םילועה
ובתכמב תראותמ בושייה תגהנה תוליעפ .היינאב בער תתיבש םיתבושה םיליפעמה תא עיגרהל
:תועובש רפסמ רובעכ חלשנש ןמצייול קותרש לש

לש םירעוסה םיבשומה תרוש רחאל .ןידה תא םמצע לע ולביק ולוכ בושייהו תודסומה
ומסרפתנש םיילאגל יתלבה םיזורכה תרשרש ,םירחבנה תפיסאו ינויצה לעופה דעווה
התיבשה האב ...הרוזנצה המיקהש המוחה תא עיקבהל ןויסינ ךותמ תונוש תוצובק ידי-לע
תוהדזה תעבהכ .לבאו האחמ יוטיבכ רבמבונ 20 םויב בושייה לש הטקשהו המלשה
59 .המחלמ תאירקכ רשאמ רתוי םלרוג רמב םילועה םע ונדיצמ

רחאל םגש הלשממה תעדוה רחאלו ןודנולבו ץראב םייטמולפידה םיצמאמה לכ ולשכנש רחאל
תא ץצופל הנגהה ןוגרא תרמצב טלחוה ,לארשי-ץראל סנכיהל םילוע ולכוי אל המחלמה םויס
היינאה ץוציפ רבדב הטלחהה תלבק ךרד לע .התגלפה תא עונמל ךכבו העיבטהלו היינאה
:רפוע הילד תבתוכ "הירטאפ"

םיטירבה יפלכ קר אל - הרומג תוידוסב ושענ ותארקל ושענש תונכההו וז הניפסב עוגיפה
אל םג ,רבד ךכ-לע העדי אל תידוהיה תונכוסה תלהנה .םיינויצה תוידסומה יפלכ םג אלא
והילא - הנגהה לש ריכבה גרדב ,הארנכ ,הלבקתנ הטלחהה .י"אפמ לש תינידמה הדעווה
לש רוריבל ועיגה וללהש ילב ,ןוסלנצכ לרב תכימתבו - ילילג לארשיו רוגיבא לואש ,במולוג
יטרפ תא עדי אל קותרש השמ וליפאש ,הארנ ונינפלש רמוחה ןמ .ינידמה גרדה םע שממ
הבוגתה תלאשב תויוטבלתההו םינוידה תעבש ,רוגיבא לואש רפיס 1977 ץיקב .םירבדה
ולע ,םיינידמה םיצמאמה לש םמוציעבו םיליפעמה חוליש רבדב תיטירבה הרהצהל
תודסומל םעיגהב .תונכוסב םהירבח םע ץעוויהל ידכ במולוג והילאו אוה םילשוריל
עוגיפה תינכותב ךמת לרב .ןודינב ומע חחושל ולחהו ,ןוסלנצכ לרב תא ושגפ םימואלה
תדמעב ואר ,קותרש םע וליפא וחחושש ילבו תורחא תעד-תווח ועמשש ילבמ ,ךכו ,הינואב
הדעווב במולוג והילא לש וירבד םע םג בשייתמ רואיתה .הלועפל תוא ןוסלנצכ לרב
הבר הדימ לע הארמ רבדה .1940 רבמבונב 21-ב ,עוגיפה ינפל םימי השולש תינידמה
תוגיהנמה ןיבל םניב תועד-יקוליחל תועדומה לעו הנגהה תוגיהנמ ברקב תואמצע לש
,תויטסיביטקאה תושיגה םודיקל הנגהב השענש שומיש לע חיכומ ףא ,תימשרה תינויצה
60 .הליגרה ךרדב בור ןהל היה אל רשאכ

גרדה ידי-לע לבקתהל התיה תבייחו הרקיעב תינידמ התיה היינאה תא עיבטהל הטלחהה
,תינויצה הגהנהה רושיא תא הלביק אלש קר אל היינאב שקומ ליעפהל הטלחהה .ינידמה
.רשואת אל העצההש ששחמ תאזו ,הנגהה לש תיצראה הדקפמה ינפל האבוה אל ףא אלא
."תימואלה תורמה" ןמ הסג הייטסו הרומח תעמשמ תרפה ךות התשענ היינאב שקומה תלעפה

.הנגהה ידי-לע היינאל הרידחה הנגההש שקומ לעפוה ,1940 רבמבונב 25-ב לש רקובה תועשב
וצרפ םיבר םימ .ןפודב לודג רוחל םרג זעה ץוציפהו העטומ היה ץפנה רמוח תומכ בושיח םלוא
ןכו למנה ידבוע .םימה לעמ רקדזנ היתונפדמ קלח קרו הבר תוריהמב העבטש ,היינאה ךות לא
תא ליצהל וחילצה אל םלוא ,םיליפעמה תלצהל תובר ושע הביבסב ויהש םילייחהו םירטושה
תודלותב רתויב לודגה ןוסאה הז היה .ועצפנ 172-ו םהייח תא ודביא השיאו שיא 267 .םלוכ
.לארשי-ץראב תרתחמה ינוגרא

."קיטנלטא" היינאה ןופיס לע וראשנש םילועה םע דחי ,תילתעב הנחמל ורבעוה "הירטאפ" ילוצינ

:רמאנ הב תימשר העדוה טדנמה תלשממ המסרפ םויה תרחמל

למנב רקובב לומתא הדיצ לע הכפהנ "הירטאפ" היינאהש ,עידוהל תרעטצמה הלשממה
ויה וז היינא לע .ועדונ םרט היתוביסש תוצצופתהמ האצותכ למנה עקרק לע העקשו הפיח
ולחה הלצהה תולועפ .תיטירב הבשומל חלשיהל ודמעש ,םיילאגל-יתלב םילוע 1800-כ
61 ...שפנב תונברוק רפסמ היהש םיששוח םלוא ,דימ

.זור ןלא ןוילעה טפושה לש ותושארב הריקח תדעו הנימ ןוילעה ביצנה יכ רסמנ העדוהה ךשמהב
העריאש תעב יכ ,רתיה ןיב ,רמאנ ןהב ,היתונקסמ תא הדעווה המסרפ 1941 ראוניב 31-ב
דוסי לע יכ ח"ודב רסמנ ןכ .םיילאגל-יתלב םידוהי םילוע 1,904 היינאה לע ואצמנ תוצצופתהה
,ףוחה לע ואצמנש םידוהי םידהוא ידי-לע עצוב "הירטאפ"ל םרגנש קזנה יכ הדעווה הקיסמ תויודע
תא םילבחמה וליג אל תוריהז ימעטמ .היינאב אצמנש דחא םדא תוחפל םע הלועפ ףותיש ךות
.היינאב םיאצמנהמ בר רפסמל םדוס

ןכאו םילוצינה לש ץראה ןמ םחוליש תא עונמל םיבר םיצמאמ התשע תימואלה הגהנהה
:האבה העדוהה תא הלשממה המסרפ 1940 רבמצדבו ירפ ואשנ םיצמאמה

הריקח תדעו ידי-לע הנרקחיתשו וררבוה םרטש תוביסמ ,"הירטאפ" היינאה תעיבט חכונ
העצהה תא םישגהל אל ...דחוימ דסח רותב ותוכלמ דוה תלשממ הטילחה ,תדחוימ
.תיטירב הבשומל וללה םישנאה תא חולשל

לכ לוחי אל .האבה הילעה תסכיממ הכוני םרפסמו ...ץראב ראשיהל ,אופא ,ושרוי םה
םיל רבעמ םחלשל תונוטלשה תטלחהל סחיבו םירחא םייקוח-יתלב םילועל סחיב יוניש
62 .ךכל תוינאה הנאצמת רשאכ

.תילתעב רצעמה הנחמל ורבעוה "קיטנלטא" הניפסב וראשנש םיליפעמה

תא ,רבמצדב 9-ב ,םירטוש תואמ ופיקה ,ץראה ןמ םיליפעמ שרגל הלשממה תטלחהל םאתהב
וליג םיליפעמה .תויאשמ לע םתוא וסימעהו םיליפעמה יפירצל וצרפ רחאו תילתעב רצעמה הנחמ
ףוסבל .תוכורא תועש וננוגתהו םהירוגמ יפירצב ורצבתה םיריעצ תוצובקו תיביספ תודגנתה
יצה תדקפמ ידי-לע הפיח למנל ואבוהש ,תוידנלוה תוינא יתשל "קיטנלטא" יליפעמ 1,645 ורבעוה
םלועה-תמחלמ םות רחאל ,םינש שמח רובעכ .ידוהה סונייקואבש סויצירואמ יאל וגילפהו ,יטירבה
.1945 טסוגואב 26-ב לארשי-ץראל ואבוהו םירוצעה וררחוש ,היינשה

.תילאגל יתלבה הילעה תלאשב בקונ ןויד ךרענ ,1940 רבמצדב 15 םוימ י"אפמ זכרמ תבישיב
הטלחההש םושמ ,תוגיהנמה לש התוכמס תא הרערע 'הירטאפ'ב עוגיפה תלועפ" יכ ןעט ןלפק 'א
ךמת ,"רבד" יכרועמ ,ןבפול 'י ."ותעדל דוגינב התיהו יוארה דסומב הלבקתה אל עוגיפה לע
אוה .הלוכ 'ב הילע לע ירסומ לצ ליטמה ןוסא אוה "הירטאפ"ב עוגיפה יכ רמאו ןלפק לש ותדמעב
63 ."הקדצ השעמ אוה תיארחא יתלב הילעב םיטסינויזיברה ושעש המ" עוגיפה דגנכ יכ רמאו ףיסוה


"הירטאפ" היינאה תשרפו ל"צאה
העונתה זכרמ סנכתה ,"הירטאפ"ל ורבעוהש םילועה תא תולגהל הלשממה תנווכ עדוויה םע דימ
םילועה תא דירוהל העצה התלעוה הבישיב .ל"צאה דקפמ ,לאיזר דוד תופתתשהב תיטסינויזיברה
ותואב ךרענש ןוידבו ,ל"צאה לע לטוה עוציבה .עורזה חוכב שומיש ךות וליפא ,ריחמ לכב ףוחל
עוציב תא ומצע לע חקל לאיזר .התגלפה תא עונמל ידכ היינאה תונוכמב לבחל טלחוה םוי
.םינוגראה ינש ןיב םואת לכ אללו הנגהה תלועפל ליבקמב השענ רבדה .הפיחל אצי דימו המישמה
ךותל שקומה תא רידחהל בשח םתועצמאבו למנה ילעופמ המכ םע רשק רוציל חילצה לאיזר
:ותודעב (יקצובול) באילא ןימינב ךכ-לע בתוכ .היינאה

ןעמל לבא ,תבשה ללגב ,ךרדב ןשיע אל לאיזר .תבש ברעב הפיחל לאיזר םע יתעסנ
םע דחיו הפיחב ראשנ אוה .תבשה תא ללחלו עוסנל ויניעב היה רתומ ןוגראה תולועפ
-לתל יתעסנ ותוחילשב ...הלועפה ןונכתל היצמרופניא ףוסאל לחה ריעב ל"צאה ישנא
.לודג ץפנ עמשנ ,תיתחתה ריעל למרכה-רדהמ ךרדב תוריש תינומב יתייה רשאכו ,ביבא
אוה .תעבוט הירטאפ :עריאש המ ול יתרפיסו לאיזרל יתרזח ינאו המוהמ הלחה ריעב
64 .ונחנא אל הז :רמאו ריווחה

65 "המורטס" היינאה
יצח .רימחהו ךלה םידוהיה בצמו "תיתוכלמה הרוטטקידה" הינמורב המקוה 1940 רבמטפסב
הינמרג דצל תמחלמל הינמור הפרטצה ,תוצעומה-תירבל הינמרג תשילפ םע ,ןכמ רחאל הנש
םירוזאב) גוסנה יסורה אבצה ידי-לע ונופש ,היבארסבו הניבוקוב ירוזאל סנכנ ינמורה אבצהו
הכימתבו הדיגבב ומשאוהש םידוהיה דגנ תוערפ לש לג לחה .(םיבר םידוהי םיזכורמ ויה הלא
הריגהב ךומתל הכישמה תינמורה הלשממה םלוא ,תוערפב וגרהנ םידוהי יפלא .םזינומוקב
ךרד התיה םידוהיה תושרל הדמעש הינמורמ האיציל הדיחיה ךרדה .םידוהיה תלאשל ןורתפכ
.היכרות-הירגלוב תבכרב שמתשהל היה ןתינ אל ,הירגלובל הינמרג תסינכ םעש ןוויכ תאזו ,םיה

ישנא) תילאגל יתלבה הילעה תא הינמורבו ץראב תינויצה תוגיהנמה הדדוע אל הפוקת התואב
היישילשה הרזפתנ ,"היראקס" לש התגלפה םעו ,(אטשוקבו הינמורב דוע ואצמנ אל "דסומה"
ראשנ הינמורבו הצרא ולע וקנרפ ןבוארו יקסניטוב'ז ירע - תיטסינויזיברה הילעה שארב הדמעש
םלוא ,תילאגל יתלבה הילעה רובע תוינא רחא שופיחב לחוהו שדח הילע דעו םקוה .רנסיימ קר
.המיאתמ היינא אוצמל היה השק המחלמה ללגב

חפנ תלעב הנטק היינא - הינמורב הנגעש "המורטס" היינאב שומישה שדחמ הלע הלא םיאנתב
.הבונדה לע רקב תלבוהל השמישש , תונוט 180 לש

12-ב הצנטסנוק למנמ הגילפה איה ףוסבלו בר ןמז הכרא םיב יאמצע טישל "המורטס" תרשכה
תאו ,עונמה לקלקתה ךרדב .םילוע 769 הנופיס לעשכ ,לובנטסיאל הכרדב 1941 רבמצדב
היינאה העיגה םע .םיימוי ךשמב "המורטס" התשע ,תועשה עברא ךרוא ללכ ךרדבש ,עסמה
הדש ךרד םיכרותה ידי-לע הררגנ היינאהו לועפלמ עונמה לדח ,לובנטסיאל רבמצדב 14-ב
שיא השרוה אל הינטירב תלשממ ץחלב .דודיבב תוינא לש ןתניגע םוקמב הדמעוהו םישקומה
.ןוציחה םלועה םע רשק רוציל וא ףוחל תדרל םיעסונה ןמ

ןועמשל רתוה ,םימי הרשע רחאל .דודיבה רוזאב לובנטסיאב "המורטס" התהש תועובש הרשע
ושענ היינאה לע םייחה .ןוזמ יכרצמ עובשב םעפ היינאל ריבעהל ,היכרותב טניו'גה גיצנ ,דורב
לחהש שואיה היה לכמ השק םלוא ,םתותוא תא ונתנ םישקה םיאנתהו תופיפצה ;םויל םוימ םישק
,לארשי-ץראל תבכרב עוסנל םשמו לובנטסיאב ףוחל תדרל ושרויש וויק םה .םילועה ברקב לחלחל
.הווקתה הגגופתהו הכלה ,ןמזה ףלחש לככ םלוא

םילועה ןעמל רבד התשע אל ,הינמורמ היינאה לש התגלפה לע העדיש ,תידוהיה תונכוסה
תא אצמי "המורטס" יטילפ ןיינעש הוויק קותרש .לובנטסיאב םתייהש לש םינושארה תועובשב
יצחל םיטקיפיטרסה תסכמ רבדב םיטירבה תונוטלשה םע להינש ןתמו-אשמה תרגסמב ונורתפ
תונכוסה לע ץחלהו לבסנ יתלב השענ היינאה לע םילועה לש םבצמ םייתניבו .תברקתמה הנשה
תידוהיה תונכוסה תלהנה תבישיב .רבגו ךלה הינמור ילוע תודחאתהמו טניו'גהמ תידוהיה
תינידמה הקלחמה לש התדמע לע תבקונ תרוקיב העמשנ 1942 ראורבפב 8-ב המייקתהש
לא קותרש הנפ זא וא .תואצות לכ הבינה אלש הטיש ,הטקשה היטמולפידה תטישב הדימתהש
םידליה תא תולעהל תוחפל תושרהלו תיטירבה הלשממה לע ץחל ליעפהל ןודנולב דרשמה
םלוא ,םידליל הילע תונוישר תתל הלשממה המיכסה הזה ץחלה תובקעב .היינאה לע םייוצמה
הדקפו תיכרות רמשמ תניפס האב 1942 ראורבפב 23-ב ;לעופל וז הטלחה איצוהל ןמז היה אל
לבוחה-בר תודגנתה ללגב .רוחשה-םיה רבעל תאצלו ןגוע םירהל "המורטס" לש לבוחה-בר לע
וררגו היינאה ןטבל סנכיהל םילועה תא וחירכהש ,םיכרות םירטוש 150 ןופיסה לע ולע ,םילועהו
.למנה ןמ "המורטס" תא

העיבטה ןמ לצינ דחא עסונ קר .תולוצמל הדרי "המורטס"ו הלודג תוצצופתה העמשנ רקוב תונפל
תורוק תא רפסל ידכ דרשש ידיחיה דעה ,ראילוטס בקעי ןב דוד הז היה .הצרא םולשב עיגהו
."המורטס" היינאה לש התעיבטו העסמ

רחאל .היינשה םלועה-תמחלמ ינפלש הפוקתב הלעפש תילאגל יתלבה הילעב קר ןד הז רמאמ
ל"צאה דועב ,("טכה-ןב" ,תחא היינא איצוהל) הלפעהה לועב 'ב הילעל דסומה אשנ המחלמה
.לארשי-ץראב יטירבה טדנמה תונוטלשב דרמל וחוכ לכ תא שידקה

:תורעה
,(ה"לשת) ו ,םשו די ץבוק ,"(1939-1940) לארשי-ץראל תילאגל יתלבה הילעה" ,ליחי 'ל .55
. 183-208 'מע      
.םש ,םש .56
.םש ,םש .57
.םש ,םש .58
.53 'מע ,םיב ךרד ,רפוע לצא טטוצמ ,S 25/1716 ,מ"צא .59
.55 'מע ,םיל ךרדב ,רפוע .60
.747 'סמ ,תויטילופה תודועתה רצוא ,היבחרמ .61
.748 'סמ ,םש .62
.60 'מע ,םיל ךרדב ,רפוע לצא אבומ .23/39 ,לרב תיב ןויכרא .63
.139 'מע ,ןימיה ןמ תונורכיז ,באילא .64
.235 'מע ,םיב ךרד ,רפוע ןכו 468 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .65            תוכן תולדות ישראל