םחול םע


הלעמל" יכ ןודנולמ (א"טס) תילארשיצראה תיפרגלטה תונכוסה העידוה 1942 רבמבונב 24-ב
בושחל שי" יכ ןוטגנישוומ העידוה רטיור תונכוסו עובש רבע אל ."ןילופב ודמשוה םידוהי ןויליממ
."הדמשה תנכס תפקשנ םינוילמ השימח דועלו םהייח תא ודביא הפוריאב םידוהי ןוילימ ינשש
םיימואלה תודסומה תובוגתו הפוריא ידוהי תאוש לע תועידיה ורבגו וכלה 1943 תנש ךלהמב
.תינעתבו הליפתב ,תונגפהב ומצמטצה

תדקפמ תא ואיבה 1943 תנש לש המחלמה יכלהמו םלועבו ץראב תינידמה תוחתפתהה
לע העדוה םיאצומ ונא 1943 ינויב 17 םוימ "תורח" ןותיעב .השדח בצמ תכרעהל ל"צאה
ןיוזמ קבאמ לע הזרכהו ,היינשה םלועה-תמחלמ תליחתב הלחהש ,קשנה תתיבש תקספה
:ןוגראה לש תיאשחה וידרה תנחתב םג ורדוש םירבד םתוא .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ

רוזעל ידכ ,הינטירב תלשממ יפלכ תוילאיול לע לארשי םע זירכה המחלמה ץורפב
.לארשיו םלועה ביוא רוגימב הל
.וז תודידיל השחכתה הלודגה הינטירב
.םחול םעכ רכוה אל לארשי םע
...םקוה אל ירבע אבצ
ברע תוכלמ תמקה לע ,ןבלה רפסל םאתהב ,זירכהל הינטירב ךרטצת הנש דועב
.לארשי-ץראב
.הדיגבה תא חכשי אל לארשי םע
...םימד תמחלמ תלוז רחא אצומ לארשי םעל ןיא העווזה טויסו הדיגבה רואל
םינודיכה חוכב תטלושה הלשממה דגנ תינפומ לארשי םע לש המחלמה תיזח
.המרמהו

םידוהיה תדמשה לע תועידיה תורמל ,"ןבלה רפסה" תוינידמב תיטירבה הלשממה לש התוקבד
ןעמל השעמ תושעל שיש ושח םיבר .ץראב רעונה יגוח ברקב הסיסתה תא הריבגה ,הפוריאב
תא חותפל ברסת םא קשנה חוכב תיטירבה טדנמה תלשממ דגנ לועפל ףאו ,הטילפה תיראש
.ץראה ירעש

ןוגרא םיקהל המזיב ,ןיקנל והילאו (ידצמ) דיבר והילא ,םיקיתו םימחול ינש ואצי ולא תוביסנב
םיריכב םידקפמ ויה םהינש .הלשממה דגנ קבאמל תאצלו םימרזה לכמ רעונה תא ףיקיש
,1943-ב .תוליעפ לכמ ושרפו המ-ןמז רובעכ ונממ ושאונ ךא ,ריאי םע גוליפה תעב וכלהש ,ל"צאב
םיינשה .ל"צאל שדחמ ופרטצה םה ,השעמ ספאב תבשל םילוכי םניא בושש םהל ררבתהשמ
לכ תא ףיקיש שדח ףוג םיקהל הרטמב ,הנגהה ןוגרא ירבח רפסמ םע םירבדב אובל ועיצה
םיטסיביטקא המכל ונפ ,רודירמ בקעי לש ותכרב תא ולביקש רחאל .ץראב םימחולה םינוגראה
הרהמב .הפיחב הנגהה ישארמ ,גרבלדא ףסוי היה םתמזיל םינענה ןושאר .הנגהה ישנאמ
-תלחנמ (ימע-ןב) ןמשידק ןורהא ,"דבועה רעונה" ישארמו ללהנ שיא ,ץיברוה לאגי וילא ופרטצה
.ח"מלפה תביטחמ םירבח רקיעב ופרטצה הנגהה הנחממ .םירחאו הדוהי

ארקנ ץיברוה לאגי לש ותצע יפ-לע .םידיגו רוע ןויערה םרק ,תויעב ןובילו םינויד לש הרדס רחאל
ינידמ גוח םע ההדזמה תמיוסמ הצובקל ךייש וניאש שיגדהל ידכ ,"םחול םע" םשב שדחה ןוגראה
תיאשחה רודישה תנחתב שמתשה רתיה ןיבו הלומעת עסמב חתפ שדחה ןוגראה .רחא וא הז
ידכו 22 ,1943 רבמבונב 11 םוימ "תורח" ןותיעב םסרופ רודישה ןכות .ותושרל דימעה ל"צאהש
6] .ז.ש ןוושח 'ו ,ישיש לילב" :הבתכה תישארב בתכנ ,ל"צאה םע "םחול םע" תא והזי אלש
תא רשא ,האבה האירקה תא 'םחול םע לוק' תיאשחה הנחתה הרדיש [1943 רבוטקואב
."תולק תוטמשה הלא יא םע ,םושרל ונידיב הלעש יפכ ,ןאכ םיאיבמ ונירה התיצמת


םחולה ירבעה רעונה זוכירל ןיערג םק


ופטסגה ומכ חבטב םימשא םייטירבה םיפיקזה .לארשי יביואב המחלמל ונדכלתה

םייביטקאה םיגוחה לכ זוכירל ,ירבעה רעונה זוכירל ןיערג הדבועל היהו םק [...]
לכמ םיריעצ והערל שיא די ונטשוה תונויערו תוינוגרא תוציחמל רבעמ .בושייב
יבכמלו םיר"תיבל ,םיפוצל הטשוה תדבועה תובשייתהה ינב לש םדי ...תונחמה
ןאכ םיאצמנ ונא :איה הדבוע - הדגאכ םכיניעב רבדה לצלצי .הבשומבו ריעב
ימואלה יאבצה ןוגראה ןמו הנגהה ןוגראמ םישנא ,ישפוחה וננוצר ךותמ ,דחי
יכ הזה דעצה תא ונישע .תוינויצה רעונה תועונת לכמ םישנא ,לארשי-ץראב
...תוכחל דוע םילוכי ונא ןיא
,דגנמ ונשפנ תא ךילשנ .ןויצ יביואו לארשי יביוא לכ לע המחלמ םיזירכמ ונא
...תורודה תווקת תא דיחכהלו סומרל ןתינ אלו

- ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ הוואר עצבמב םתוליעפ תא חותפל וטילחה "םחול םע" ישאר
הסינכ תמשאב ןידל ותדמעה ,"ןבלה רפסה" תוינידמ תא למיסש שיאה ,ןוילעה ביצנה תפיטח
ףתתשהל םירומא ויהו הלועפה דקפמ הנמתנ רודירמ בקעי .ןיסירפקל ושוריגו ץראל תיקוח יתלב
,ןושארה :םישאר השולשב ביצנה ןומרא ףקתוי תינכתה יפ-לע .ח"מלפהמו ל"צאהמ םימחול וב
ישנא ויהי ינשה רוטב .רעשה רמשמ לע טלתשי ,ל"צאה לש םיריעצה וידקפממ דחא דוקיפב
םורדמ רדגה תא ץורפי הז רוט .םקשנ לע הלועפל ואוביש ,ןמשידק ןורהא לש ודקיפב ח"מלפ
רוחאמ ביצנה ןומראל סנכיי ,ןיקנל והילא לש ודוקיפב ,ישילשה רוטה .תישאר הסינכה לא םדקתיו
רתאה ןיב ןופלטה יווק וקתוני ןמז ותואב .(ןוילעה ביצנה) לקיימ-קמ לש ובכשמ רדחל רשי הלעיו
תובוחרה תא ומסחי םישקומ .םילשוריב אבצה תונחמו הרטשמה תונחת ןיב ןכו ריעה זכרמל
.םילשוריל ליבומה שיבכה תא ןכו ריעב םייזכרמה

-חתפ יסדרפ לא רפע יכרדב ,םשמו הללאמרל עוסנל הריישה התיה הרומא הפיטחה רחאל
עגרבש אלא .ןוילעה ביצנה תא וב קיזחהל ידכ לודג רקנוב רפחנ םיסדרפה דחאב .הווקת
.עצבמב קלח תחקל םהירבח לע ורסא םהו ,הנגהה ישארל הפיטחה רבד עדונ ןורחאה
:רתיה ןיב ,רמאנ "םחול םע" לע הנגהה לש תיצראה הדקפמה שאר תעדוהב

םשב תויאבצ-תוינידמ תומגמ תלעב תיאשח הצובק הנגראתנ רפסמ םישדוח ינפל
."םחול םע"
-ירודישב ,הפ-לעבו בתכב הלומעתב ,םירבח תשיכרב התוליעפ תא התליג וז הצובק
.תומיוסמ תויטסירורט תולועפל תונכהב החתפ ףאו וידר
ןוגראה" לש החולש השעמל הווהמ "םחול םע" תצובק יכ ,קפס לכל לעמ ונל ררבוה
...(יטסינויזיברה ל"צאה) "לארשי-ץראב ימואלה יאבצה
:תורוהל יננה ךכל יא
ותא רשקתה וא "םחול םע" תצובק םע עגמב אב רשא הנגהה ןוגרא רבח לכ .א
םע וירשק לכ תא קתנל וז הדוקפ תארקהמ תועש 72 ךות בייח ,תורבח ירשקב    
םע" םע םירשקה תקספה לע עידוהלו ודקפמ ינפב בצייתהל ,הרומאה הצובקה    
."םחול    
עגמב דומעי וז הדוקפ תארקהמ תועש 72 רחאל רשא ,הנגהה ןוגרא רבח לכ .ב
דגנ רשק תרישקב םשאכ בשחיי ,"םחול םע" תצובק םע םהשלכ םיסחיב וא    
23 ...ןידה רמוח לכב שנעייו ירבעה הנגהה ןוגרא    

ל"צאה תוחוכב ןוילעה ביצנה לש ותפיטח תא עצבל רודירמ טילחה ,הנגהה ישנא תשירפ רחאל
הגלפמה ישאר םג םהיניבו םישנא לש בר רפסמל עדונ הלועפה רבד יכ ררבתה םלוא ,דבלב
,םילשוריב ל"צאה דקפמ ,ילאמ ןושרג בריס םתארוה יפ-לעו ,הלועפל ודגנתהש ,תיטסינויזיברה
לש ותפיטח הלטוב ךכ .שרדנה קשנה תאו םימלשוריה םימחולה תא רודירמ תושרל דימעהל
."םחול םע" ןוגרא ררופתה רצק ןמז רובעכו ,ןוילעה ביצנה

תואל לזרבה בלצב הכז ףאו תינלופה תואמצעה תמחלמב ףתתשה ,ןילופב דלונ ילאמ ןושרג
רוכזכ רשא ,ץראב תע התוא והשש ינלופה אבצה ןמ םיניצק םע וירשק לע רמש אוה .תונייטצה
אוה) תינוציחה ותעפוה לע דואמ דיפקה ילאמ .הנימינב דילש ינושב ל"צאה לש םיסרוקב וכירדה
ןיבל ילאמ ןיב םיסחיה .וידוקיפ ןיבל וניב קחרמ לע רמשו (םייפגמו הביכר יסנכמב עיפוהל גהנ
םיאצומ ונא ,ךכל יוטיב .הרוכע התיה הלוכ הריוואהו םיבוט ויה אל םילשוריב ריכבה דוקיפה
:ילאמ לע (הנגהה לש תועידיה תוריש) י"שה ח"ודב


ילאמ ןושרג

לביקו (1939) גוליפה ינפל ל"צאל ףרטצה :םיפסונ םיטרפ .ןושרג ילאמ קיודמה ומש
זוחמ דקפמ ,ןירפלה לאילמג] ןירפלה ימג ל"צאה ןיבו וניב ךווית .למס-בר לש ראות
היהו רדנוג תגרדל הלעוה גוליפה ירחא ...ראותה תא לבקיש רדיסש אוהו [םילשורי
ליעפ קלח חקל 1942 תנשב .(ימג לש ונגס) םילשוריב ל"צאה ףינס דקפמ ןגסל
חצרל לעופב יארחאהו עינמה םרוגה .ףינסה דקפמל הנמתנו ימג לש ותקחרהב
תוריעצ תודקפמו תודלי התפמ היהו ותשאב דגוב .סנאילא רפסה-תיב די-לע ינמראה
רקיעב - םינלופהו ל"צאה ןיב םירשקב ךווית .ק .א םעו .ג .ר םע םיוסמ ןמז ,ל"צאב
םישנא לש הצובק ןגרא .(ןוסרג תיבב ןדע ןולמ די-לע רג היהש הז) דחא לנולוק םע
.רשי אל .םינלופמ הכרדה הלביק וזו תינמרג השילפ לש הרקמב הלבח תולועפ םשל
םג - םירז םירבג םע היח .דאמ הטושפ ןכ םג :ותשא .תוברת רסח םג ,דאמ םורע
וטשפ לבא (קושב) הדוהי הנחמב םיגד תונח התיה םהינשל .םכותב םילגנאו םיברע
ןישלמ שמישש ל"צאב דושח ...םידלי 3 .תוריל תואמ שמח החפשמל שי .לגרה תא
תוגירטניא ינימ לכ להינ ,ל"צאהמ קחרוה .הזב הדושח ותשא םג .הרטשמב םדגנ
24 .ררחושו םימעפ המכ רסאנ .ל"צאה ישנא לע דואמ אונשו

ינפב ימינפ טפשמל ילאמ דמעוה ,ןוילעה ביצנה לש ותפיטח ןולשיכ רחאל 1943 רבמצדב 29-ב
קשנו םישנא רודירמ לש ותדוקפל ריבעהל בריסש ךכב םשאוה אוה .ןוגראה לש דחוימ ןיד-תיב
.עצבמה לוטיבל םרג ךכבו ,ןוילעה ביצנה לש ותפיטח תא עצבל ידכ םישורד ויהש

ןידה-תיב לקה ,תוכז תודוקנ המכ םג ול ואצמנש ללגב םלוא ,םשא ילאמ תא אצמ ןידה-תיב
25 .תחא הנש לש הפוקתל ל"צאה תורושמ הקחרהו הגרדב הדרוהל ןודינ ילאמ .ושנועב

.םירצעמ לש לג םילשוריב ןוגראה תא דקפ ,ל"צאה ןמ ילאמ לש וקוליס רחאל םישדוח רפסמ
,םילגנא םע עעורתהל הכישמהש ,ילאמ לש ותשא לע ,רתיה ןיב ,לפנ הנשלהה ישעמל דשחה
לג ללגבש ,("דג") ןהכ םימחר לע לטוה דיקפתה .םילשורימ ילאמ תחפשמ תא שרגל טלחוהו
"דג" .(ברקה-ליח) ק"חה דקפמ שמיש םש ,הפיחל רבעו םילשורי תא בוזעל ץלאנ םירצעמה
והילא) זוחמה דקפמ תטלחה תא ול עידוהו ,יקסבוקיפ לש היפרגוקניצב דבעש ,ילאמ םע שגפנ
.ביבא-לתב ררוגתהל הרבעו םילשורי תא ילאמ תחפשמ הבזע םויה תרחמל .(ןיקנל

ץילמהלו ,ל"צאה דקפמכ ודיקפתמ רטפתהל רודירמ בקעי טילחה ,"םחול םע" לש ןולשיכה רואל
.ןיגב םחנמ ידיל דוקיפה תא ריבעהל וירבח ינפבל"צאה דקפמ ןיגב םחנמ


וידומיל תא ומייס רחאל .ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו ,ןילופ ,קסירבב 1913 תנשב דלונ ןיגב םחנמ
ותוליעפ תא ךישמה השרווב .םיטפשמ דומלל ידכ השרוול ןיגב עסנ ,(1931) ןוכיתה רפסה-תיבב
יכ הנקסמל עיגה ןיגב .העונתה לש םיטלובה היגיהנממ דחאל היה םינש רפסמ רובעכו ר"תיבב
תמשגהל הרתונש הדיחיה ךרדה ,לארשי-ץרא לע הלביקש טדנמב הינטירב לש התדיגב לשב
.תיאבצה ךרדה איה תונויצה

תא ןיגב דחיי ,1938 תישארב גארפב המייקתהש ,ר"הצה לש תיעיבשה תימלועה הדיעווב
-ץרא ןיא :ונרמא םדוק" :השעמלו הכלהל יוניש ותעדל הנועטה ,ץוחה תוינידמ אשונל ומואנ
תויטמולפיד תולועפב אלו ,םנמנמ םלועה ןופצמ .היטמולפידב אל ףאו :וישכעו ,ףסכב תינבנ לארשי
דועייה הזו תירוטסיהה תוחילשה יהוז - 'הרובגה שואיי' ,'שואיי לש היצרטסנומד' הצוחנ .ררועתי
26 ."הסנכל שיש תימואלה הייסנכה לש

תניוזמ תודגנתהש ,ר"תיבו םיטסינויזיברה יריעצ ברקב תרבוגה השוחתל יוטיב ןיגב ןתנ ומואנב
תוירקיעה תולועפה תויהל תוכירצ ןיועה יטירבה ןוטלשה דגנ דרמל תונכהו םיברעה תופקתהל
27 .ותוגיהנממ תחנ-יא תולגל ולחה ,יקסניטוב'זל ושחרש הצרעהה תורמל .העונתה לש

,רוכזכ ,תמעתה ,השרווב 1938 רבמטפסב םייקתהש ,ר"תיב לש ישילשה ימלועה סוניכב
,תונויצה לש תישילשה הפוקתה ינפב םידמוע ונא" :ראשה ןיב ,רמאו יקסניטוב'ז םע ןיגב
הלבקתנ ךשמהבו ."'תיאבצה תונויצה' איהו ,'תיטילופה תונויצה'ו 'תישעמה תונויצה' רחאל
."ץראה שוביכ" לע הנושארל רבוד וב "יר"תיבה רדנה" יונישל ותעצה

לעפ ,ויתועדב יטלחהו תובהל-בצוח םאונכ .הלוכ ר"תיבב רתויב תטלובה תומדה היה ןיגב
אלו ומוקמל קתורמ םוצע להק היה יצחו העש ךשמב" 28 .תיר"תיבה הרבסהה תרגסמב תובר
רשוכו תוינידמה ויתועד 29 ."בוזעל הצר אל שיא - םואנה םויס םעו ,ויפמ הגה איצוהל וליפא זעה
ר"תיב ביצנל ןיגב לש ותודמעומ תא עיצהל הפוריאב ל"צאה תחלשמ תא ואיבהש םה ותוגיהנמ
הנמתה 1939 סרמבו םתצלמה תא לביק יקסניטוב'ז ,ןכאו .ספורפ לש ותורטפתה רחאל ןילופב
.ןילופב ר"תיב ביצנל

:ראשה ןיב ,ןיגב רמא ,ספורפל הדירפה תביסמב

ןכל .הביסנפואל ורבע םיברעה ...תולגה לש רומג ןברוח ינפל וישכע םידמוע ונא
לעפמ" לע וישכע םולחל לכונ אלש רורב ?לארשי-ץרא שוביכל ךרדה ןכיה :לאשנ
,םישבוכו םילייח ךנחל ןכו ןוכיהל םיכירצ .שוביכ לש - תחאה ךרדה הראשנ ."ןיינבו
תטיש תא תונשל שי ךכיפלו ,תוחילשב לכ םדוק ןימאהל שי בוט לייח תויהל ידכו
:רעונל ארקנ .אבצל קר אלו ,וניתורוש לא םירגובמ רתוי ךושמל ךרטצנ .הרשכהה
30 ...דחי שובכנו ונילא ואוב

ימי ואבו הנכהה ימי ורבע" יכ ותרהצהב ןיגב בתכ ,ןילופב ר"תיב ביצנ לש יונימה תא ולבק םויב
לש םידודג בורקה ןמזב םיקהל ונילע ...לארשיב הירוטסיה תושעל ונתוא ארק לרוגה יכ הרכהה
."...םירבע םילייח

חלשנש ,(ינומרח) ץילרטס יכדרמ םע הלועפ ףותישל גאדו ר"תיב ירבחל יאבצ ךוניחב ךמת ןיגב
יסרוק לא יקסניטוב'ז תא הוויל אוה .הפוריאב ךוניחה תלהנמ שארב דומעל ידכ ץראה ןמ
היילעל תובר םרת םג ןיגב .םייאבצה םינומיאה תבחרה רחא בורקמ דמעו תיאבצה הכרדהה
הינמורל השרוומ םכרד תא ושעש םיר"תיב 1,200 לש הרייש שארב דמע רוכזכו תילאגל יתלבה
הינמורל סנכיהל התשרוה אל הריישה ."הילוי-ימענ" הניפסה ןופיס לע לארשי-ץראל תולעל ידכ
.השרוול םריזחהל טלחוה ףוסבלו לובגה דיל ראשיהל וצלאנ םיר"תיבהו

ןמואמ םדא חוכ תנכהב ףתוש היה ,ןילופב ר"תיב ביצנכ ןיגב ןהיכ םהב םישדוחה תששב
.םיפלקה לכ תא הפרט היינשה םלועה-תמחלמש אלא ,לארשי-ץראל השילפב ףתתשיש

הזילע ותשא םע עסנו השרוו תא ןיגב בזע ,1939 רבמטפסב ,ןילופל הינמרג תשילפ רחאל
שדיח ןיגב .םיבר םיר"תיב ןכו תוביצנה ירבח בור ואבו וצבקתה הילא ,אטיל תריב ,הנליוול
םיכרד םיאבה ושפיח ליבקמב ."הנידמה" םשב ןותיע תאצוהב לחוה ףאו תוביצנה תדובע תא
(היילע תונוישר) םיטקיפיטרס ץראה ןמ ועיגה ןמז ותוא .לארשי-ץראל תולעלו אטיל תא בוזעל
לצנל בריס ןיגב .ר"תיב ביצנלו ר"הצה זכרמ שאר-בשויל ,דבלב םיינש וצקוה םיטסינויזיברלו
ףלח אל .הנליווב וצבקתהש םיר"תיבה םע ראשיהל טילחהו ושפנ תא ליצהל ידכ ודמעמ תא
תוצעומה-תירב ןיב השענש םכסהה תרגסמב הז היה) אטילל סנכנ יטייבוסה אבצהו בר ןמז
קלחה :תונידמה יתש ןיב ןילופ קלוחת ויפל ,"בוטולומ-פורטנביר" םכסהכ עודיה ,הינמרג ןיבל
:תויטלבה תוצראה תא חפסת היסורש םכסוה ןכ .םיסורל יחרזמה קלחהו םינמרגל יברעמה
-תירב יבחרב הרוסא התיהש) "תינויצ תוליעפ"ב םשאוהו רסאנ ןיגב .(הינוטסאו היבטל ,אטיל
אלכה יניצקמ דחא ול עידוה ףוסבלו תיטייבוסה תשלובה ידיב תוכורא רקחנ אוה .(תוצעומה
ןב םחנמ יכ העבק (.ד.ו.ק.נ-ה) םינפ יניינעל יממעה ןוירסימוקה דילש תדחוימה הדעווה" :יכ
השע םישדוח הנומש ."ןקתמ הדובע-הנחמב םינש הנומש ול תרזוגו הרבחל ןכוסמ ןיגב באז
עיגמ רוקהו םישדוח העשת ךשמנ ףרוחה ובש ,ריביסבש "הרו'ציפ" רצעמה הנחמב ןיגב
.("םינבל תוליל" ורפסב ןיגב בתכ וז הפוקת לע) ספאל תחתמ תולעמ םישישל

.המחלמה ךלהמב בושח הנפמל המרג ךכבו תוצעומה-תירב תא הינמרג הפקת 1941 ינויב 22-ב
ומחלנש תירבה-תונבמ דרפנ יתלב קלחל תוצעומה-תירב הכפה ,תינמרגה הפקתהה תובקעב
לרנגה ןיבל ,תוצעומה-תירב טילש ,ןילטס לשרמה ןיב םכסה םתחנ רתיה ןיב .הינמרגב
סייגתהל תוצעומה-תירבב םיהושה ןילופ יניתנל רתוה ויפל ,הלוגה ןילופ תלשממ שאר ,יקסרוקיש
אבצל ףרטצהו רצעמה הנחממ ררחוש ןיגב .סרדנא לרנגה לש ותושארב תישפוחה ןילופ אבצל
םייתניב התלעש ,הזילע ותשא םע דחאתה ץראב .1942 יאמב הצרא עיגה ותועצמאבו סרדנא
ריעה-ןיצק לש רלבל תע התוא שמיש ןיגב .25 יספלא בוחרב םילשוריב וררוגתה םיינשהו ,הצרא
.תיטרפ הרידב רוגלו םייחרזא םידגב שובלל ול רתוהו ינלופה

.ר"הצהו ר"תיב ,ל"צאה ןמ וילא םינופה ובר ,םילשוריל ןיגב לש ואוב םע

דיקפתב אשנו לארשי-ץראב ר"תיב ביצנ ןיגב הנמתנ ,ינלופה אבצה ידמב ודועב ,1942 ויתסב
."םחול םע" תמקה לע םינוידב ףתתשהו רזעלג לש ומוקמב ןוירסימוקל ףרוצ אוה .הנש יצחכ הז
ינידמה בצמה תא חתינ םהבש ,"באז-ןב" תמיתחב תומישרו םירמאמ םסרפ הפוקת התואב
תונוטלשה לש םנזוא תא תולגל החרטו תיטילופה ותוליעפ רחא הבקע תיטירבה תשלובה .ץראב
תשלובה ךמסמב .ר"תיב ביצנכ ודיקפתמ רטפתהל ןיגב ץלאנ ךכ תובקעב .וז תוליעפל םיינלופה
:האבה הרעהה תא םיאצומ ונא ,1942 רבמבונב 2-ה םוימ תיטירבה

,ןיגב םחנמ לש הצרא ואובל ,דחא טסינויזיבר יבל תמושת תא ריעה הנורחאל
ויתועדב ינוציק אוה ןיגב .ןילופב ר"תיב גיהנמ רבעב היהש ימ ,ינלופה אבצב יארוט
ןתינו ביבא-לתב ר"תיב תדקפמב ונמז בור תא הלבמ אוה .ינדפק חוקיפל יוארו
העפשה לעב אוה .םיירהוצה ינפל תחאו 8 תועשה ןיב םוי לכב םש ותוא אוצמל
31 .ןוגראה תוינידמ יונישל לעופו ,ר"תיב תולועפ לע הבר

תא ףיסוהל שי תאזל .גיהנמ אלל ל"צאה תא ריתוה ,לאיזר דודו יקסניטוב'ז באז לש םתומ
רחבנש ,רודירמ בקעי םנמא .ןוגראב הבוט הקלח לכ לכאש גוליפ ,ןרטש םהרבא לש גוליפה
,הינאבחב דוע" וירבד יפל םלוא ,םייקה לע רומשל ידכ ותלוכי בטימכ השע ,ל"צאה שארב דומעל
,ינמז היהי אוה ,ידיב דקפוי דוקיפה םאש יתטלחה ,ל"ז לאיזר דוד לש ותפוג דיל יתדמעשכ
ןולשיכל תוירחאה תא ומצע לע חקל םג רודירמ 32 ."תורחא םידיל רסמיי הנושארה תונמדזהבו
33 .ןוגראה לע דוקיפהמ וררחשל שקיבו ,"םחול םע" תרגסמב ןוילעה ביצנה לש ותפיטח

ויבגלש דיחיה דמעומהו ,השדחה וכרדב ןוגראה תא גיהנהל לכויש םדא ושפיח ל"צאה ישאר
אוה ,תוימורתה ויתונוכת רתי דבלמש רוכזל שי .ןיגב םחנמ היה תיללכ טעמכ המכסה התיה
.ויתובקעב ואבש תוימינפה תובירמה לכבו 1940 תנשב ןוגראה תא דקפש גוליפב ברועמ היה אל
,ןיקנל והילא םג היה וענכשל םיאבה ןיב .בריס ,ןוגראה לע דוקיפה תא לבקל ןיגבל עצוה רשאכ
:השיגפ התוא לע רפיס ותודעבו

.ןוגראה שארב דומעל ךל עיצהל ידכ ךילא ונאב :ןיקנל
ןכ-לע .יאבצ ןויסינ לכ יל ןיא םלוא ,ינלופה אבצב לייחו יר"תיב יתייה ,יתובר :ןיגב
.ותוהמב יאבצ אוהש ןוגראה לע דקפל לכוא דציכ
תא הוותיו הטירוטוא לעב היהיש ,גיהנמל םיקוקז ונא .ונל שי םימחול :ןיקנל
34 .תינויערהו תינידמה ךרדה

תדרלו אבצה תורושמ קורעל ףקותב בריס אוהו ינלופה אבצה ידמב ןיידע היה ןיגבש אלא
ןוגראה יניינעב ותא ץעייתה ,עובש ידמ ןיגב םע שגפיהל רודירמ גהנ ,תאז תורמל .תרתחמל
.ןוילעה ביצנה לש ותפיטחל תינכתב ותוא ףתישו

ינפל ןיגב בצייתה ,יאבצה תורישה ןמ םולשת אלל השפוח ,1943 רבמצדב ,לביקש רחאל קר
יאבצה ןוגראה לייח ידמ םהש ,םייחרזא םידגבב םכינפל בצייתמ ינא" :רמאו ל"צאה תדקפמ
."ימואלה

דיקפתב לעפ השעמל לבא ,1943 רבמצדב ל"צאה לע דוקיפה תא ןיגב לביק ימשר ןפואב
,השדח תיצרא הדקפמ םיקה ,ןושאר דעצכ 35 .ינלופה אבצה ןמ רורחשה ינפל םיישדוחכ הז
השפוחל אצי רודירמ בקעי .(ימע בל) יול המלשו ,ןיקנל והילא ,רזעילא-ןב הירא :ויה הירבחש
השדחה הדקפמה לש הנושארה הטלחהה .הדקפמל אוה ףא ףרטצה םישדוח רפסמ רובעכו
.לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ דרמה תזרכה התיה

:םירבחל העדוה רודירמ םסרפ ,ל"צאה דקפמכ ודיקפת םויס םע


תדחוימ העדוה

יננה ...םעלו [ל"צאל יוניכ] דמעמל תילמיסכמה תלעותה תא איבהל הנכ ןוצר ךותמ
דמעמה .דמ רותב ידיקפתמ יתרטפתה יכ דמעמב םיארחאה [םידקפמל] םידמל עידוהל
תונמאנה וידיל דוקיפה תא [תישארה הדקפמה] ה-מה תמכסהב יתרסמו [ל"צאה דקפמ]
.[ןיגב םחנמ לש ויוניכ] דוד-ןב לש
םישגהל וניכז אל תונורחאה םייתנשה ךשמבש ,איה דחוימ ןפואב ילע הקיעמה הרכהה
...םירבשמ המכו המכב ונכרבתנ תאז תמועלו יניצר הדימ הנקב אוהשמ
יננה .לבגומ יתלב ןומא ול םישחור ונלוכו רתויב םירחבומה ונישנאמ דחא אוה דוד-ןב
תדמועה תירוטסיהה תוחילשה תא ותגהנהב םישגי דמעמהש המלש הנומא ןימאמ
...םויה וינפב
.ידיקפת יולימב יל ורזעש הלא לכל יתכרעה תא עיבהל ינוצרב וז תונמדזהב
. תשדוחמה הדובעב תוארתהל

36 [רודירמ בקעי] ךונח-ןב .ס 1.12.1943

:האבה תדחוימה העדוה תא ןיגב םחנמ םסרפ ,םימי שדוח רובעכ


37 דמעמה ידקפמו יניצק לכ לא

לבקמ ינירה .וילייחו [ויניצק] וינ-ק לע דקפלו םחולה רעונה תא תרשל יתארקנ
ונדקפמל יתרכה תא םכלוכ םשב עיבמ יננה .יתוירחא תרכה ךותמ הז ידיקפת תא
ינוגראה ,ימינפה רבשמה הפוקת ,רתויב השקה הפוקתב לועב ךשמ רשא ,םדוקה
ךותב יארחא דיקפת אלמל תוריסמו תונמאנ ךותמ םויה ךישממ אוה .ינחורהו
.דמעמה
תעונת ךותב ולדגו וכנוח רשא ,םיקיתוו םימחולמ תבכרומה [הדקפמ] הדמ יתינימ
:[הדקפמה] הדמה לש םיישארה הידיקפת םה הלאו .רורחשה
.תימואלה המחלמה לגד תא םירהל .א
.םעה ינומה ךותב רורחשה תמחלמ ןויער תא רידחהל .ב
.רעונהו בושייה ינומה תא ונתמחלמב ףתשל .ג
םחולה דמעמה לש ירסומה רהוטה תאו הלענה תרוסמה תא שדחל .ד
.ויתורוש תא דכללו    
תנמ לע שרדייש ץמאמ לכלו ןברוק לכל םכתא דחי הנכומ [הדקפמה] הדמה
- תורמ תובזכא םגו םירוסיי ,לבס .השק היהת ךרדה .וז תידוסי תינכות םישגהל
וצ - הימדב תססובתמה המואה וצ והז יכ ךלנ וז ךרדב םלוא .ונקלח תנמ ויהי
.וננופצמ

[26.1.1944] ד"שת טבש שדוח שאר
[ןיגב לש ויוניכ ,דוד-ןב] ד-ב
38 [ל"צאה דקפמ] דמעמה .דמ

ןוטלשב דרמל ונפוה םיצמאמה לכ .השדח הפוקת הלחה ,ל"צאה דקפמ ןיגב םחנמ לש ויונימ םע
דע ךשמנ ,קזחתהו ךלהש ,ןיוזמה קבאמה םלוא ,העונצ התיה הלחתהה .לארשי-ץראב יטירבה
.1948 יאמב 15-ב ץראה תא םיטירבה תאצ

:תורעה
.ז"מ ,1942-1948 "תורח" .22
.412 'מע ,ב ,יספלא .23
.112/1117 ,ה"תא .24
.424 'מע ,ב ,יספלא .25
.711 'מע , ב ,ב"ס .26
.288 'מע ,םילשוריל הגירמ ,ןיצקא .27
.83 'מע ,שאה םוי ,ץכ .28
.1936 לירפאב 6 םוימ היכ'צב ח"צה ןותיע ,"תירבע הנידמ" .29
.984 'מע , ב ,ב"ס .30
.47/129 ה"תא ,GS/60/2 .31
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .32
.םש ,םש .33
.ןיקנל והילא םע רבחמה לש ןויאר .34
.1/38 - בע ז"מ ,ןיגב םחנמ תודע .35
.38 'מע , ב ,יספלא לצא ןכו 112/240 ,ה"תא .36
.ל"צאל יוניכ .37
.23 'מע ,ג ,יספלא לצא עיפומ ,ה"תא .38            תוכן תולדות ישראל