ישילשה גוליפה


,יעלק ךונח :הדקפמה ירבח ערזמב רצעמה הנחממ ףוס ףוס וררחוש 1940 ינויב 18-ב
דחי ורצענ רוכזכש) יקסניבול םייחו באילא (הקשאי) בקעי ןכו ןרטש םהרבאו ןמכייח ןורהא
וחטוה בוש .דואמ תרעוס התיהש ,הדקפמ תבישי לאיזר סניכ םויה תרחמל .(הדקפמה םע
רתי ברקתהש ןכו ,הרומת לכ אלל םיטירבה םע הלועפ ףתשל םיכסהש לע תומשאה לאיזרב
הנעטב ותורטפתה לע לאיזר עידוה הבישיה לש הפוסב .תיטסינויזיברה הגלפמה לא הדימה לע
:רמאו הפצרב הקזוחב הקרז ,ןחלושה לע הדמעש סוכ חקל אוה ."םכתא דובעל לוכי ינניא" :יכ
דמעמ ותואב 1 ."הנקת אלל אוה הדקפמב רבשה םג ךכ ,הירבש תא אפרל רשפא יאש םשכ"
.הדקפמ רבחל יקסניבול תא הפריצו ןוגראה דקפמל ("ריאי") ןרטש םהרבאב הדקפמה הרחב

קסופ הירא תא שגפ ,תינומה ןמ ותדרב .ביבא-לתל םילשורימ ןמטלא עיגה רקובב תרחמל
םהרבא לש ויונימו לאיזר לש ותורטפתה לע העדוה ובו ל"צאה יפינס לא בתכמ וידיב יכ ול רפיסש
תא וילא ליהבהו םיפינסל העדוהה תריסמ תא בכעל קסופמ שרד ןמטלא .הדקפמה שארל ןרטש
ןיבל ןוגראה ןיב םיסחיה קותינל איבי ל"צאה שארב דומעל ןרטש לש ויונימ יכ ןיבה ןמטלא .לאיזר
הנענ אל לאיזר םלוא ,ותורטפתהמ וב רוזחל לאיזרב ריצפה ךכיפל .תיטסינויזיברה הגלפמה
לאיזר לש וירבח םג ופרטצה וילאו ,רבגו ךלה לאיזר לע ןמטלא לש ץחלה .ןמטלא לש ויתורצפהל
לש בורקה ודידי ,ל"צאה ינושארמ ,יולה םולש םייח םהיניב ,ןוגראב הכורא ךרד דחי ותא וכלהש
הדקפמה םלוא ,ותורטפתהמ לאיזר וב רזח םימי הרשע רובעכו ,ולש תא השע ץחלה .לאיזר
:תירבה-תוצראל קוקל לאיזר בתכ ךכ לע .ודיקפתל וריזחהל הבריס

ויהש םיטרפה לכ תא ול יתרסמ .ילא אובל ליאוה אוה [ררחוש] אירבה ריאיש רחאל
ןמ עצרמה אצי םימי השולש ירחא ...הדובעב דימ ליחתהל ול יתצעיו יל םיעודי
תא יל ררימ [ןמטלא] רתלא 'ר .תומוערתו זגור לש הקזח העונת הליחתהו קשה
תא ךושמל יאשר יתייה אלש (קדצ לש העודי הדימב) הנעטב םימלש םימי םייחה
[יולה .ש.ח] ךסיג לבא .הברה בל יתמש אל וילא .ןוהה ילעבל עידומ ינאש ינפל ידי
וליחתי םהש םימויא םג ורסח אלו ילע וצחל םינוש תומוקממ ותומכש הברה דועו
םעו ריאי םע קסע יל שיש יתיאר זא ...[גוליפל הנווכה] ףוסה דע היצנרוקנוקב
ךרעב םימי הרשע ירחא .םידידיו םינוק לש להקה דצמ אל לבא ,ודצמ הלבנה ישעמ
אל ימוקמש הבושת יתלביק הז לע לבא ,תוינמה יפל ייתויוכז תא עובתל יתטלחה
2 .רבכ ינריכי

1940 ינויב 26-ב .וילייחו ןוגראה ידקפמ ברקב שדחה ודמעמ תא ססבל ידכ ןרטש לעפ םייתניב
תודגנתה :ןרטש לש ותפקשה יפל תונורקעה טוריפ הבו ןוגראה ירבחל העדוה הדקפמה המסרפ
ילבמ םירז םימרוג םע תותירבה תתירכ תוינידמ תא ריבסמה ףיעסו יטירבה אבצל סויגל
:תיצאנה הינמרג םע המחלמ בצמב תאצמנ הינטירבש הדבועב בשחתהל


112 .סמ הדקפמה תעדוה

הגהנהל ל"צאה לש תישארה [הדקפמה] הד-מה הבש [26.6.40] ש"ת ןוויס 'כ םויב
.דוקיפלו
.ל"צאה ךרד :תורחלו םייחל תחא ךרד קר שי םעלו בושייל תונותשע ןדבואו הכובמ ימיב
:ךרדה תא םירומה תונורקעה םה הלאו
היתולובגב לארשי תוכלמ לש התמקהל קשנב םחולו יח ל"צאה
,ולגד לע ירבע אהיש שוביכ אבצכ ל"צאה רוסאי וז ותמחלמ תא .םיירוטסיהה    
הנווכה] רז סויג לכמ םיכרדה לכב טמתשהל וישנא לע .ויניצק לעו וקשנ לע    
.[יטירבה אבצל    
םינפ םושב .ותוריח תא טבוע וניא ךא ,םייוגבו לארשיב תותירב תרוכ ל"צאה
ףתשי אלו ;םירז ול ונתיש הרזעה תרומת ותירב ןב ידיב רישכמל ךפהיי אל אוה    
.ביואה חטשב - ונתמחלמ .הפקתה - ונתנגה ."הנגה"ה ינסובת םע הלועפ    
.ברקל ותוא םיחנמה וידקפמל תייצמ ל"צאה
.שוביכה - ברקה לש ותילכת [...]    
.תוריחה - ונלבס לש ופוסו    

לע ותעד תא .ל"צאה דקפמכ ודיקפת תא אלמל לכוי אל יקסניטוב'ז לש ותכרב אללש ןיבה ןרטש
סרמב 6-ב השרווב ותארשהב הסנכתהש םיאנותיעה תביסמב רבעב ןרטש עיבה איבצמה
ונתעדל רשא תוינידמ התע להנמ רשא ,טסיביטקא-סכא"כ יקסניטוב'ז הנוכ ,רוכזכ ,הב ,1939
תורמל ."ונידיב םיניינעה תא תחקל רומגו יונמ ונתא וליאו ,תוינויצה תויעבב תוננאשל הפיטמ
דקפמ ותונמלו הדקפמה תטלחהב ריכהל השקב ובו יקסניטוב'זל בתכמ ילויב 5-ב חלש תאז
.םיחא תמחלמ ידכ דע ,ןוגראב גוליפל םורגל ןויסינב ןמטלא תא ןרטש םישאמ בתכמב .ןוגראה
אלא .ופילחהל חרכהה תאו לאיזר לש ונולשיכ תא בתכמב ןרטש ריבסמ תאזל ףסונב
:הז בתכממ םיעטק ןלהל .וילא עיגה בתכמהש ינפל רטפנ יקסניטוב'זש

1940 ילויב 5 ,ביבא-לת
,ינודא

תא גלפל תוירחא [ןמטלא] ןמיונ ר"דה ומצע לע לטנ תונויצלו בושייל וז הדרח תעשב
.העונתה תורושב םיחא תמחלמל םורגל הלולעה הרוצב ,[ל"צאל יוניכ] ןוסלדנמ תחפשמ
ונממ ונעבתו ,הז ודעצב תוכורכה תורומחה תונכסה ינפמ דעומ דועב ר"דה תא ונרהזה
...המואמ השע אלו ונל הנענ אל אוה .םיכרדה לוכב גוליפה תא עונמל
םישדוחה תעשת ךשמב [לאיזרל יוניכ ,היננח-ןב] ח"ב השעש תויועט לש הרוש ילגרל
ףיסוהל אבהל לכוי אלש ונל ררבוה (רבעב תולודגה ויתויוכזב עגופ רבדה ןיאו) םינורחאה
.[לאיזר דגנ תונעט לש הרוש האב ןאכ] :ןה ולאו ודיקפתב ןהכל
םבילב הבר תורמרמתה וררוע ןכ-ומכו ח"בב וננומא תא ורערע הלא תונולשיכו תויועט
םע דימו הלא םירבדב שיגרה ח"ב .[םילייחה] םישנאהו [םידקפמה] םילהנמה בור לש
...הנש יצחכ ינפל דוע ונינפל שיגהש תורטפתהה תשקב לע רזח [ונרורחש] ונתארבה
הטילחהו הלהנהה שארכ ריאיב הנושארה התבישיב הרחב [הדקפמה] הלהנהה
3 ...גוהנכ ,יונימה תא רשאל ודובכ תא שקבל

הדקפמה רורחשב ולופיט לע ול הדוהש רחאלו ותא שגפנ ןרטש יכ ןמטלא רפסמ ותודעב
ריבסה ,תודע התוא יפ-לע .ןוגראה דקפמ ותונמל יקסניטוב'ז ינפב ץילמיש שקיב ,רצעמהמ
4 .תיטסינויזיברה הגלפמה םע רתוי הבוט הנבהל גאדי ותושארב ןוגראה יכ ןרטש

רדגב היה אל הגלפמה לא וסחי ןכש ,ךכל ןווכתה אל יאדו ,הלא םירבד ןרטש רמא ןכא םא
יונימה תא לבקל ןוצרה יכ ןכתיי לבא .הגלפמה תורמ תא לבקל בריס דימתמו זאמ ירה יכ ,דוס
.ותצלמה תא ןמטלאמ שקבל ןרטש תא איבה יקסניטוב'זמ

,תשרופמ הדוקפ איצוהל השקב ובו ילויב 12-ב יקסניטוב'ז לא קרבמ אוה ףא חלש ודצמ ןמטלא
תא גצייש הבמר קיזייא םג םותח היה קרבמה לע .ל"צאה דקפמ לאיזר תא שדחמ הנממה
לאיזר לא הנפומ דחאה ,םיקרבמ ינש הצרא ועיגה םימי השימח רובעכ ,ןכאו .ר"תיב ןוטלש
:רמאנ ובו (יקסבניל דוד םש-לע חלשנ)

רטפלו תונמל אלמ חוכ-יופיב ,הכ דע תאלימש ,םידיקפתל שדחמ ךתוא הנממ ינא
:םיאבה םירבדה תא םסרפ .ךתקלחמב אוהש ףנע לוכב דיקפת-יאשונו םירזוע
רזענ לבא ,םילושכמ הברה ידי-לע םכתאמ קחרומ !ר"תיב יפנע לכמ םיר"תיב
תא רפהל רבד םושל וחינת לא :םכילא ארוק ינא ,םכב הנומאה ידי-לע וקבאמב
הלענה ,ר"תיבו םתאש יל וחיטבהו ,וב חטוב ינאש ,ביצנל ועמשיה .םכתודחא
ןוחצינ-תווקת ךות ךישמהל יל ורשפאתו םידחואמו םינתיא ודמעת ,ייח ילעפמב
5 .ךרושיא קרבה .ונלש ןשיה םיבכמה-םולח תמשגהל המחלמב

דקופו יקסבניל דוד תא שדחמ הנממ ינא" :רמאנ ובו ןרטש םהרבא לא הנפומ היה ינשה קרבמה
ונתעונתב הינומרה סוסיה אלל םייקת יכ תישיא םג חטוב ינא .וז הארוהל תייצל תימשר ךילע
תא עונמלו תורושה תא דחאל יקסניטוב'ז הסינ הלא םיקרבמ תועצמאב ."םילודג םינחבמ ברע
.החלצה אלל םלוא ,גוליפה

תאזו "112 .סמ הדקפמה תעדוה" תא לאיזר םסרפ ,יקסניטוב'זמ שדוחמה יונימה תלבק רחאל
הנעטה תא לאיזר רתוס הליחת .ירודיס רפסמ ותוא תלעב הדקפמ תעדוה םסרפ ןרטשש רחאל
:תויגולואידיא ןה ןרטש ןיבל וניב תועדה יקוליח וליאכ

תורדגה תא וצרפ רוסמ שיא לכ בל ןובאדלש ,תומוהמהו תובירה ירבדל רשקב
תרמואה הנעטה הנוכנ אל יכ הזב םיעידומ ,[ל"צאל יוניכ] בבלה לש םיליגרה
םיכוסכס ידי-לע םרגנ רבשמה .רבשמה תא ורצי םיינויפיצנירפ תועד-יקוליחש
םשל הלאה םיכוסכסה תא ורציש םישנאה לע תלטומ ךכל תוירחאהו ,םיישיא
...היציבמא לש תורטמ

בבלה ישנא" :ןוגראה דקפמכ שדחמ ותונמל יקסניטוב'ז תטלחה לע לאיזר ךמתסמ ,ךשמהב
םישנאל תתל אלו םיל רבעמ ןוילעה דקפמה ירבד תא רומשלו רוכזל הזב םישרדנ [ל"צאה]
."תושעל םיממוז םהש ומכ ומש תא םג ללחל םימיוסמ

תא סינכי אל בבלה" :יטירבה ןוטלשה םע םירשקב ןרטש לש ותמשאהל לאיזר הנוע ףוסבל
המחלמה יכרוצל םאתהב ,ותלועפ שפוח לעו ותוריח לע רומשיו םירז תונוטלש לועב וראווצ
6 ."וצראב לארשי תוכלמ תא ברחבו שאב םיקי ןירוח-ןבו יאמצע םחול חוכ רותבו .תימואלה

םיאשונב םג יקסניטוב'ז לש ותורמ תא לאיזר לביק ובש ,"סירפ םכסה"ב םיצוענ גוליפה ישרוש
םיאתה לש םלוסיחו הפוריאב ל"צאה לש הרבסהה תוליעפ לוטיב ומכ ,םהל םיכסה אלש
,ןילופב ל"צאה לע הנוממ ותויהבו ,לאיזר לש וז המכסהל תוצרמנ דגנתה ןרטש .םייאשחה
ןפואב ךישמה ןכו םביחרה ףאו םייאשחה םיאתה לש םמויק תא ךישמהו םכסהה תא םייק אל
.הפיקמ הרבסה תלועפב יאמצע

.תיטסינויזיברה הגלפמה םע רשקה היה דחאה :לאיזר לע ןרטש קלח םיירקיע םיאשונ ינשב
דמועהמו הגלפמה ןמ קתנתהלו תינידמה וכרד תא ומצעב תוותהל ל"צאה לעש סרג ןרטש
,שמיש םג אוה .הגלפמה תורמ תא לביקו יקסניטוב'זל םינומא רמש ותמועל לאיזר .השארב
.הגיהנמלו תיטסינויזיברה הגלפמל הפופכ התיהש העונת ,ץראב ר"תיב ביצנ ,רוכזכ

ויפב התנוכ תיצאנה הינמרג) "ביואה" הראשנ תיטירבה הלשממה יכ ןרטש ןעט תאזל ףסונב
ללש אל ןרטש ,דועו תאז .םיטירבה ןיבל ןוגראה ןיב הלועפ ףותישל םוקמ ןיא ןכ-לעו ("ררוצה"
ףאו הילטיאל הנווכה - הינטירב דגנ המחלמ בצמב יוצמ אוה םא םג ,רז םרוג םע תורשקתה
השעש םכסהה תא חכשנ לא םלוא ,ארונו םויא עמשנ הז רוחאל הייארב .המצע הינמרגל
תרבעה רבדב 1933 תנשב תיצאנה הינמרג םע ,תידוהיה תונכוסה םשב ,בורוזולרא םייח
ףאו ינפל תילאגל יתלבה היילעל תובר ורזע םינמרגהש הדבועה תא ןכו ;הצרא ידוהי שוכר
שי היפל ,יקסניטוב'ז לש תוינידמב לגד ותמועל לאיזר .היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ירחא
.ידוהיה םעל םקש רתויב לודגה ביואה אוהש ,יצאנה ררוצה דגנ התמחלמב הינטירבל רוזעל

רבוטקואב 20-ב לאיזר ררחוש ,רוכזכ .ישיאה ןפה תא ףיסוהל שי םייתוהמה תועדה יקוליחל
םהב םיכוראה םישדוחה תעבשב .1940 ינויב 18-ב קר הררחוש הדקפמה דועב ,1939
,לאיזר לע סעכהו תורירמה ,לוכסתה םישנאה בלב וברתה ,רצעמב הדקפמה הראשנ
ומרג רצעמב םינואה רסוחו שעמה רסוח .םרורחשל איבהל ידכ יד השע אל םתעדלש
.םיישיאה םיכוכיחה תא וריבגה קרש ,בר לוכסתל

.הדבועל היה גוליפהו ,רושיגל ונתינ אל ןרטשל לאיזר ןיב תועדה יקוליח

וכישממ אוהש שיגדהל ידכ תאזו "לארשיב ימואלה יאבצה ןוגראה" ונוגראל אורקל טילחה ןרטש
ןוגראב רבודמש רורב היהי תונוש תולשממ יגיצנ םע םיעגמבש ידכ ,בושח היה רבדה .ל"צאה לש
.תויכשמה לש השגרה םירבחל תתל ןכו ,רבעב ותלוכי תא חיכוה רבכש ,תשרומ לעב ,רכומ

ירחא וטנ ר"תיב ירבח דועב ,ריאי ירחא וטנ תוזוחמב םידקפמהמ םיברו תישארה הדקפמה
ידכ הרבסה עסמב ואצי לאיזר ןהו ןרטש ןה .יארוט לכ לעו דקפמ לכ לע היה קבאמה .לאיזר
רדסמ ,ןירפלה לאילמג ,ףינסה דקפמ ןגרא םילשוריב .םינושה םיפינסב םירבחה בל תא שוכרל
תשיגפ ריעב המייקתה םידחא םימי רובעכ .ןרטש ישנאמ ,יעלק ךונח תופתתשהב םידקפמ
.לאיזר הנחמ לא ףרטצהל בורה טילחה המויסב קרו לאיזר דוד םע םידקפמ

דקפמכ ןהיכ ורצעמ ינפלש ,ןמכייח ןורהא לש ותופתתשהב לודג םידקפמ רדסמ ךרענ ביבא-לתב
םג .לאיזר יכמות לש רדסמ ךרענ הז רדסמ ירחא .ריאיל ףרטצהל טילחה גוליפה רחאלו זוחמה
-חתפ םיפינסה וליאו .ןרטש רחא וכלה םבורו ,רפסמב 40 ,םידקפמ תשיגפ המייקתה הפיחב
.לאיזר ירחא םלוככ םבור וטנ קרב-ינבו ןג-תמר ,הווקת

לש םיסוניכב ףתתשהל ןמזוה" יכ רפסמ ,הווקת-חתפ ףינסב ריכב דקפמ היהש ,יריאמ המלש
אלה - הז לכ ץוחנ המ םשל ובלב ההתו ,ץראה תווצק לכמ ביבא-לתל ורהנש ל"צאה ידקפמ
ןמוזש לודג םידקפמ סוניכב" ףתתשה יכ רפסמ אוה ךשמהבו 7 ."רבדה עייס אל היצריפסנוקל
ועמשנש תוידדהה תומשאהה .תונחמה ןיב ךוסכסב ןודל ידכ ,הנימינב די-לעש ינוש רצבמב
ינואכידו ריהב םויב םערכ ילע ולפנ ,קשנל םירבח ןיב הזעה הביאה ייוליגו תוצמשהה ,הז סוניכב
8 ."רפע דע

ןוגרא תנייפאמה תוידוסה יללכ לכמ המלעתהו תינלוק התיה םיגלפה ינש ולהינש הלומעתה
עדימהו ,דחאכ לאיזרו ןרטש ידיסחמ ,ןוגראה ישאר תא ופשח תושיגפהו םירדסמה .תרתחמ
רבדב עדימה .תיטירבה תשלובה לא םג אלא ,הנגהה לש תועידיה תוריש לא קר אל עיגה
ןה םיינומה םירצעמ הכרעשכ הרטשמה תא ךכ-רחא שמיש םהיתובותכו םידקפמה תומש
.לאיזר ישנא ברקב םג רתוי רחואמו ןרטש ישנא ברקב

השק קבאמ שטינ םירבדה עבטמו ,תוידדה תוישיא תומשאהב םידדצה ולחב אל ,גוליפ לש וכרדכ
.קשנה ינסחמ לע


יקסניטוב'ז לש ותומ
יקסניטוב'ז לש ותומ לע העידיה הלבקתנ ,ותמצע לכב להנתמ ל"צאה יגלפ ינש ןיב קבאמה דועב
לא העיגה העידיה .קרוי-וינ תנידמב ר"תיב הנחמב ורוקיב ךלהמב 1940 טסוגואב 3-ב רטפנש
היפתתשמו דימ הקספוה הבישיה .ותושארב הלהנתהש ר"תיב תוביצנ לש הבישי ךלהמב לאיזר
לש םיריכב םידקפמו ר"הצה ישאר תופתתשהב םירומיש-ליל ךרענ םש ,"באז תדוצמ" לא ואצי
:גיהנמה לש ורכזל "לבאה תדוקפ" תא לאיזר בתכ הליל ותואב דוע .ל"צאה

ןושארה לייחה ,יקסניטוב'ז באז יכ הזב םיעידומ ונא ימוהת לבאבו רדוק ןוגיב
.םיהולאה ותוא חקל יכ ונניאו ומלועל קלתסנ ,ר"תיב שארו הדוהיל
רוביג ,וכע ריסא ,םילשורי ןגמ ,םירבעה םידודגה רצוי ,ר"תיב שאר ,יקסניטוב'ז באז
.ולעופבו וייחב רדהה ריבאו לארשי תוכלמל תיחצנה המחלמה
דימת עיפוה .םיכשחמב תורוא היה חירזמ תונומאה תונטקו תוחורה ךודכד ימיב
לש הלועה שמשה ,םינטקה ןומהב ידיחיה לודגה ,םיללמואה להקב יחצנה ףיקתה
.ויתווקתל זונגה רואהו םואלה תוואג
םיבכמה םולח תא הלוגה יכשחמב אשנ ר"תיב תמחלמל דעו ירבעה דודגה ימימ
.ררחשמהו שבוכה ,םחולה אבצה ,לארשיב אבצה ןויערל תוומלא-ןב איבנ ,ןשיה
רז תאו ותרות ןוחצינ לש ריהזמה םיבכוכה רז תא אשנ ,הנועמו ףדרנ ,דדונו הלוג
.הרומו ררוס םעל הרומו גיהנמ לש םיצוקה
תמדא לע .אב אל הילאו ץראה תא האר קוחרמ קר רבדמה רודל תפומו גיהנמכ
,שדוקה תכאלמ תא ותושעב ,וידימלת-וינב ,ר"תיב יככותב ךא ןויצמ קחרה ,רכנ
.לפנ ערכ
!ןמא .םילשוריו ןויצ לע התמחלמב ורכז תא שדקת ר"תיב

םע .דואמ דבכ היה לבאהו יטסינויזיברה הנחמה לכ תא המהדתב הכה יקסניטוב'ז לש ותומ
.םיגלפה ינש ןיב תוחוכה ךרעמ תא הנישו תינחור האווצל לאיזרל וקרבמ ךפה יקסניטוב'ז לש ותומ
ןיב םיחוכיווה ךלהמב .לאיזרל םינמאנ תויהל ורזח ,ריאי ירחא וטנש ל"צאה ירבח ןיבמ םיבר
תא זריזו יקסניטוב'ז לש וביל תא רבש גוליפה השעמש ןרטש דגנ תומשאה ורסח אל ,םיגלפה
ידכ םיצמאמ ךסח אל ,בל תלחממ םינש לבסש ,יקסניטוב'ז .שממ ןיא וז המשאהב םלוא .ותומ
סרהו םינמרגה דיב ןילופ שוביכ .האבו תשמשממה הפורטסטקהמ הפוריא תודהי תא ליצהל
.ובל תא ורבשש םה םה הפוריאב תידוהיה הליהקה


בוש רטפתמ לאיזר דוד
ולע םלוכ םלוא ,תפתושמ הדובעל םריזחהלו ןרטשל לאיזר ןיב רשגל ידכ ושענ םיבר תונויסינ
:ותודעב רפסמ ,םידקפמה ינש ןיב ךוויתה תושיגפמ תחאב ףתתשהש ,יולה ש"ח .והותב

ןידה בוקיי' תניחבב ותעד לע דמוע ,יאנק סופיט ריאי .רשגל המ לע ןיא יכ ונחכונ
העפשהל רתוי ןותנ היה לאיזר .רתווי אל ,והשמב ענכושמ אוה םאו ,'רהה תא
אוה - תודוקפ אלמל וילעש בשח ,תילייח השיג לאיזרל התיהש ךותמ .תורשפלו
9 .תוינידמ עובקל ודיקפתש בשח אל

תא יקסניבולו ןמכייח ובזע ,יקסניטוב'ז לש ותומ תעפשהב םג ילואו ,דוחיאה תונויסינמ האצותכ
םג וראשנ אל םיינשה .לאיזר לא ורזחו (ולש תיאמצעה תוינידמה םע ומיכסה אל םה) ןרטש
יקסניבול ןיב תקולחמה .תוליעפ לכמ וקחרתהו והובזע םישדוח רפסמ רובעכו לאיזר לש והנחמב
ןוגראה ילייחל רשפאל ,1940 רבמטפסב ,לאיזר לש ותטלחה עקר לע הבסנ לאיזר ןיבל ןמכייחו
המייקתהש השיגפבו ןוגראב שדח רבשמ הללוח לאיזר לש וז ותטלחה .יטירבה אבצל סייגתהל
,הטמ ירבח םהיניב) םיריכב םידקפמ םיעברא תופתתשהב ,ביבא-לתב ץכ לאומש לש ותיבב
וריבסהב .יאנג ירבד לאיזרב סויגה ידגנתמ וחיטה ,(םילודגה םיפינסה ידקפמו תוזוחמ ידקפמ
םינכומ םניא םיסייגמה תונוטלשהש ןמז לכ" אסיג דחמ יכ לאיזר רמא סויגה ןיינעב ותדמע תא
ןורתפל יעצמא תויהל סויגה לכוי אל ...ידוהיה םעה תבוטל תובייחתה לכ םמצע לע לבקל
,ןילבולבו גרבנרינב קלמעה ונל השע רשא תא ונרכז" אסיג ךדיאמ לבא ,"תימואלה הלאשה
וניחא תא ונרכז .םישנבו םינקזב תוללעתהה תא ונרכז .טסיירטבו גארפב ,השרוובו הניווב
שובל ילב ודקרוהש וניתויחא לאו ,חדקא תויריו טוש תופילצ תחת ,תולגעל םיסוסכ ומתרנש
ןוגראה ישנאלו םיר"תיבל ריתהל שיש איה הנקסמה 10 ."ןייב םביל בוטכ םיצירפ בל ןינרהל
לש בצמ לוכב דועצל ןכומ ינא" יכ ריהצהו רזח לאיזר .יטירבה אבצל סייגתהל ,ךכב םיצורה
סחיהמ דואמ בלענ אוה ."ץוב-ילחנב דועצל ןכומ יניא לבא ,םד-ילחנב וליפא ,לבסו המחלמ
ותורטפתה וז התיה) ןוגראה תושארמ ותורטפתה תא שיגה ,תרעוסה השיגפה לש המויסבו וילא
לכמ ושרפ םיריכבה םידקפמה ןמ קלחו ,הדקפמה ירבח םג ורטפתה ותא דחי .(!תישילשה
,(םילשורי זוחמ דקפמ) ןירפלה לאילמג תא הללכש "תוזוחמ ידקפמ תצעומ" המקוה .תוליעפ
דקפמ) ןייטשניבור בדו (ביבא-לת זוחמ דקפמ) יולה לאימחרי ,(הפיח זוחמ דקפמ) רודירמ בקעי
.(הינתנ זוחמ

ןיב תוצצורתה הלחה .השעמל הקתוש ןוגראה תוליעפו הבר התיה םירבחה ברקב הכובמה
ןיב .ןוגראה לע דוקיפה תא ומצע לע לבקלו רוזחל ונממ ושקיבו לאיזר לא ונפ םקלחו ,םידקפמ
םהיניב השיגפב .הווקת-חתפב ןוגראה ףינס דקפמ היהש (ימע-בל) יול המלש םג היה םינופה
אל ל"צאה דקפמכ לאיזר לש ותונימא יכו ןיטולחל םלש ראשנ ףינסה יכ לאיזרל יול המלש רפיס
םינכומ םתא םירוראה תונויזבה תורמל םא" :רמאו לאיזר םק ,יול רפסמ ,השיגפה םויסב .העגפנ
11 ."התיבה תכלל יאשר אל ינא - לוכל:תורעה
.162 'מע ,שקובמ ,באילא .1
.381 'מע ,א ,יספלא לצא ןכו 8/21 ,ה"תא .2
.309 'מע ,ןמגראב ,ןיביי-לכימא .3
.ז"ימ ,ןמטלא תודע .4
.43 'מע ,ג ,בינ .5
.153 'מע ,א ,יספלא ןכו ה"תא .6
.138 'מע ,הריזג ץראבו תרתחמ ביתנב ,יריאמ .7
.139 'מע ,םש .8
.ז"ימ ,יולה ש"ח תודע .9
.157 'מע ,א ,יספלא ,117 .סמ תיצראה הדקפמה תעדוה .10
.251 'מע ,רואנ לצא טטוצמ .הלשכנ תונויצה םאה ,"וירבשמ ןחבמב ל"צאה" ,ימע-בל .11            תוכן תולדות ישראל