תותיזח יתשב לעופ ל"צאה


תופקתהל ףסונב ,תויתלשממ תורטמ דגנ םג לועפל הדקפמה הטילחה ,לאיזר לש ורסאמ רחאל
,וז הטלחהב לודג קלח היה ("ריאי") ןרטש םהרבאל יכ קיסהל ןתינ תויודעה ןמ .יברעה ףרועה לע
.הדקפמה ינוידב ףתוש אל רצעמב היהש רחאמ ךא ,(99 'מע האר) ןמזה לכ לאיזר דגנתה הל

שוכרב עוגפל התיה תוינידמה .םילשוריב ושענ ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תונושארה תולועפה
םהמ דחאבו ןוגראה לש םימוסרפב יוטיב ידיל האב וז תוינידמ .םדא תונברקמ ענמיהלו דבלב
םיגהונ ונא ןיא ...יתלשממה שוכרב תוחלצומ תויושקנתה המכ ונכרע [...]" :שרופמב רמאנ
1 ."םילגנא הלשממ ידיקפו םילגנא םישנא ףיקתהל

.(ןלהל האר) ךכ-לע לצנתהל ל"צאה גהנ ,ץוציפה ןמ האצותכ יטירב ןיצק גרהנ רשאכו

ןיינב דיל :ריעב ןופלט יווק לש םיתמצ השולש םילשוריב ל"צאה ימחול וצצופ 1939 ינויב 2-ב
תורדתסהה בוחרב) הדוהי-ןב בוחרל ךומסה "ןדע" ןולמ דיל ,'גרו'ג ךלמה בוחרב הטנס-הרט
םינופלט םג םהיניב ,וקתונ םינופלט 1,750-ל בורק .םירעש-האמ תנוכשבו (ללה בוחר תניפ
קזנל ץוציפה םרג תשלובה ךמסמ יפ-לע .תידוהיה תונכוסהו הרטשמה ,אבצה תא ושמישש
םהיניב ,םיברע 5 לש םתומל םרגש הקיתעה ריעה תמוח דיל שקומ ץצופתה םוי ותואב 2 .יניצר
לש יאבצה דקפמה עידוה הלא תולועפ לע הבוגתב .םיבר םיעוצפלו ,לרופרוק תגרדב רטוש
.םיינוריעה םיווקה בורב "רשקמה" לש תידוהיה הרובחתה תקספה לע םילשורי

וקב תבכרה יספ ורקענ ןכו ןופלטה יתמצ בור תא ביבא-לתב ל"צאה ישנא וצצופ ינויב 8-ב
.אבצו הרטשמ תוינוכמ שאב ולעוה תאזל ףסונב .דול םע ביבא-לת תא רשקמה

םיאנש 4 .לכה ךסב 7 ,תויוצצופתה לש הרושמ םילשורי העזעדזה ,9:45 העשב ,ברע ותוא
.ריעה לע הדרי הלפאו וסרהנ םילשוריב תיטירבה למשחה תרבח לש (םירוטמרופסנרט)
ןמשב התיה הקלדה תביס .קוחרמל התארנש הלודג שא תוצרפתהל םג ומרג תויוצצופתהה
.םיאנשב אצמנש

.טאיח זיזע ףוח תוביבסב תבכרה תנחת תא הפיחב ל"צאה ימחול ופרש םימי םתואב


(שושבח) ימע-תבהוא לחר
ברקב לודג ץוציפ ןנכות ינויב 9-ב .םיברע יזוכיר דגנ םג םילשוריב תופקתהה וכשמנ דבב דב
שקומה .םיסורה שרגמבש יזכרמה רהוסה-תיבב םירוסאה םהיבורק תא רקבל ואבש םיברעה
הרבידו תיחרזמ תוזח תלעב התיהש ,(שושבח) ימע-תבהוא לחר האשנ ותוא ,לודג לסב ןמטוה
שרגמל הסינכל בורק דע תינוכמב העסוה לחר .(ןמיתמ הצרא התלע התחפשמ) הטוהר תיברע
,לסה תא תאשל יברע רענמ השקיב לחר .תולוער הינפשכ ,לגרב הכרד תא התשע םשמו םיסורה
לא הנפ אוהו רענה לש ודשח תא ררוע לסה לש ברה ולקשמ םלוא ,תוקריו תוריפ אלמ היהש
קוריפל החמומו דימ הרסאנ לחר .לסה ןכות תא קודביש שקיבו םוקמב רבעש םירטושה דחא
תצרמנ הרוצב הרקחנ לחר .ץוציפה תא ךכב עונמלו ילמשחה טוחה תא קתנל חילצה םישקומ
רחאל םימי 4 .טפשמה-תיבב קר הרבד תא רמאת יכ העידוהו דיעהל הבריס םלוא ,םיימוי ךשמב
יכ המיא הדיעה טפשמב .יאבצה ןידה-תיב ינפב טפשמל ימע-תבהוא לחר הדמעוה ,הספתנש
אפור תודעל דוגינב ,הירוגנסה האיבהש אפור ךמת וז תודעב .דבלב יצחו 17 תב איה לחר
.תוומ שנוע הילע רוזגל ןתינש ךכ - 18 לעמ לחר לש הליג ןגטנר ימוליצ יפל יכ דיעהש העיבתה
אלכה-תיבל הרבעוה איה .םלוע רסאמל ימע-תבהוא לחר תא ןדו םאה תודע תא לביק טפושה
תונשל וטפשנש תויברעה תוריסאה ברקב הנושארה היידוהיה םש התיהו םחל-תיבב םישנל
רובעכ .י"חלו ל"צאה תורבח ,תוידוהי תוריסא דוע לחר לא ופרטצה ןמזה ךשמב .תונוש רסאמ
הררחושו ןוילעה ביצנה תאמ הנינח לחר הלביק ,היינשה םלועה-תמחלמ םותב ,םינש עבש
.רהוסה-תיבמ


יזכרמה ראודב ץוציפ
,ופי בוחרב יזכרמה ראודה-תיב תא ןוגראה ירבח ודקפ ימע-תבהוא לחר לש הרסאמ תרחמל
ךותל - "תופטעמ" ישקומב ושמתשה הלבחה עוציב םשל .ריעב הלשממה יניינבב םילודגה ןמ
הבכשל תוכועמ (ץפנ רמוח לש גוס) טינל'ג תועבצא 2-3 וסנכוה הלודג תיטרדנטס הפטעמ
תבש-יאצומל עבקנ הלועפה דעומ .סיכ ןועשו הללוס ,ילמשח ץפנ וסנכוה ץפנה רמוח ךותל .הקד
םיתבה דחאמ ואצי ברעב עשת העשב .שפנב תודבא עונמל ידכ הלילב 10 העשל ונווכ םינועשהו
ראודה תיבל ועיגהשכ .םהידיב תופטעמו ,םיינפוא לע םיבוכר ןוגראה ירבח ינש הווחא תנוכשבש
וצצופתה םישקומה ןמ םיינש .ןיינבה תיזחבש םיבתכמה יאת ךותל םישקומה תא וסינכה ,יזכרמה
ודמשוה םיבר םיטיהר ;לודגה םלואל םירומח םיקזנ ומרגו תיזחה ריק תא וסרה ,הדועיה העשב
ויהש ,םיברע םירטונ המכו יטירב לייח ,הרטשמ חקפמ .תימינפה למשחה תשר השק הלבוח ןכו
.לק ועצפנ ,םוקמ תברקב

דימ .םידיקפה דחא ידי לע םלש אצמנ ,8:30 העשב ,רקובב תרחמלו ,לעפ אל ישילשה ןעטמה
שקומה תא ןכל םדוק םיימוי קריפש ,קשנל החמומ ,קראלק דרפ הרטשמה שיא םוקמל קעזוה
םידיקפ המכ .םוקמב גרהנ אוהו ודיב שקומה ץצופתה לופיטה ידכ ךות .ימע-תבהוא לחר האשנש
ןיינבה לא הסינכה יחתפו דימ הקספוה ראודה דרשמב הדובעה .לק ועצפנ ידוהי דיקפו םייברע
.ורגסנ

הלועפה יטרפ ורסמנ ,ןוגראה לש יאשחה וידרב הרדושש ,ל"צאה לש תישארה הדקפמה תעדוהב
יאבצה ןוגראה לש תישארה הדקפמה" :רמאנ העדוהה םויסב .םילשוריב יזכרמה ראודה-תיבב
."קראלק דרפ הרטשמה ןיצק לש ירקמה ותומ לע הרעצ תא העיבמ ימואלה

ירבח ובשח םאה .יטירבה ןיצקה לש ותומ לע רעצ העיבמה הדקפמה תעדוה לע הומתל שי
הדימה לע רתי ףירחהלמ וששח אמש וא ?תונברק אלל תילירטס המחלמ להנל ןתינש הדקפמה
,גוליפה ןמזב ,הנש רובעכ רשאכ דחוימב הומת רבדה ?יטירבה טדנמה תלשממ םע םיסחיה תא
.םיטירב םיניצקב עוגפלמ ססיה אלש ,ןרטש םהרבא לש ונוגרא תא הדקפמה ירבח ודסיי

תניפב ראודה תבית ךותל ץפנ תפטעמ ךילשהל ןויסינ השענ יזכרמה ראודב ץוציפל םדוק
םיטירב וררוגתה ובש ,יברע רוזא הז היה .(ךלמה דוד בוחר םויה) ןאילויו אליממ תובוחרה
.הקירפא םורדמ הצרא הלעש ,רלימ קחצי לע לטוה הלועפה עוציב .םיטעומ םידוהיו םיבר
"בתכמה" תא לשלשל הסינש העשב םלוא ,וינפוא לע בוכר ראודה תבית לא שגינ רלימ
סינכהל תונוש םיכרד הסינ רלימ .הביתבש ץירחב רבוע וניאו ידמ הבע אוה יכ ררבתה ,הביתל
רלימ לש וישעמב ןנובתה םוקמל הכומסה תוקרי תונח לעב .אוושל םלוא ,המינפ הפטעמה תא
וסינו רלימ תא וספת ,םיברע םיבשו םירבוע ולהקתה דימ ."!הבמוב ,הבמוב" :קועצל לחהו
םכרד תא ושעש םישומח םיטירב םילייח לש רמשמ םוקמל עיגה עתפל .םיטפש וב תושעל
אוה יכ הטוהר תילגנאב םהל ריבסה רלימ .הרק המ ררבל ושגינו ,ירמ הכיסנה בוחר דרומב
הפטעמה תא םהל הארה היארלו ,ימשר בתכמ לשלשל חלשנו הלשממה ידרשממ דחאב דבוע
ויהש תוימשרה תופטעמה ןמ תחא וז התיה) "ותוכלמ דוה תורישב" תספדומ תבותכ הילעו
רבד םושו הצרא הקזוחב התוא קרז ,הצצפ לכ הפטעמב ןיאש חיכוהל ידכו .(ןוגראב שומישב
רלימל וצעיו ףסאתהש םיברעה להק תא ורזיפ ,תמא רבוד רלימש וענכתשה םילייחה .הרק אל
3 .רתוי לודג םיבתכמל ץירחה םש ,יזכרמה ראודה תיבב הפטעמה תא לשלשל תוסנל

דומצה ראודה אתל ינויב 27-ב הסנכוה וזו רתוי הקד ץפנ תפטעמ הנכוה ,חקלה דמלנש רחאל
סרהנ ץוציפה תמצעמו רקוב תונפל 6:50 העשב ץצופתה שקומה .רלנש הנחמ לש רדגה ריקל
.םוקמב ורבעש םיברע 5 ועצפנו רדגה ןמ קלח

האצותכ סרהנ לצרה בוחרב ראודה ףינסו ,ביבא-לתב ןופלט יאת השיש וסרהנ ינויב 12-ב
.בר קזנ םרגנ הצרפש הקילדבו ביבא-לתב תבכרה תנחת התצוה ןכ .וב ןמטוהש שקוממ

רטושה עצפנ םוקמב ץצופתהש שקומה יסיסרמו הישנמ תנוכשב יברע תיב תצוה הליל ותוא
ותעיצפ לע הרעצ תא ל"צאה לש תישארה הדקפמה העיבה הז הרקמב םג .דלווסוא יטירבה
.יטירבה רטושה לש

העשמ ךשמנש ביבא-לת ריעה לע הליל רצוע אבצה דקפמ ליטה ,וללה םיעוריאה ןמ האצותכ
.רקובב 4 העשה דעו ברעב 10:30

הפקתהה רחאל .רבעבמ תונותמ רתוי הברה ויה ל"צאה ישעמל בושייב תובוגתה יכ ןייצל ןיינעמ
:"רבד" ןותיעב (הנביל) ןייטשנבל רזעילא בתכ ,לשמל ,סדע-ריב יברעה רפכה לע

ןיאש קפס ןיא ירה ,העווזה השעמ תא ועציב םידוהי םיריעצש הרעשהה הנוכנ םא
השעמב ונווכתה אל םה .םתסנרפ עשפה לעו םתונמוא ברחה לעש םישנא הלא
םלועב ומכ ,ירסומ-ישפנה םלועב ...תיטרפ המקנ םשל והועציב אלו תיטרפ האנהל
4 ...בא ילב השעמ ןיאו ,הביס אלל בבוסמ ןיא ,יסיפה


הפיחב לומגת תולועפ
קלחב הלודג הבחרל רבעוהש ,הפיחב תוקריה קוש תא ל"צאה ימחול ודקפ בוש ינויב 20-ב
תרטושו יברע רטוש ,יטירב רטוש קושה ןמ האיציבו הסינכב ודמע םעפה .ריעה לש יברעה
דחא חילצה ,הקזחה הרימשה ףא לע .קושל סנכנש יברע לכ לש וילכב ושפיחש ,הייברע
ןונגנמל רבוחמ היהש ,דכלוממ םישובכ םינופפלמ חפ קושה ךות לא רידחהל םימחולה
הלשממה לש תימשרה העדוהה יפ-לעו ,שקומה ץצופתה םוקמה תא ובזע רחאל .הייהשה
.ועצפנ 24-ו םיברע 18 וגרהנ

,למרכה רדהב ,לצרה בוחרב םיירוביצ ןופלט יאת ינש ל"צאה לש תרחא הדיחי הצצופ םוי ותוא
.ריעב ישארה םינופלטה תמוצ םג ץצופ ברעבו

תצובק לע הלטוה ינויב 26-ב .אושנ יתלבל ויה םהייחו הרבגו הכלה הפיחב םיברעל תולכנתהה
יברע תויריב גרהנ םוי ותואב .(ל"לב םויה) הניתשלפ-ולגנא קנב לומ הטמסב הצצפ םיברע
םישקומ 2 וצצופתה םימי 3 רובעכ .בילאס ידאוב םיתבה דחאל הכלשוה הצצפו ונאי'גרו'ג בוחרב
,תונורק השולש םע דחי ,רטקהו וסרהנ םיספה .וכעל הפיחמ תעסונה תבכרל תחתמ םייטמוטוא
.וכפהתה

הנמתנ אוה .דימ הפיח תא בוזעל ינוערז לעש תישארה הדקפמב טלחוה הלא תולועפ רחאל
.םויה תרחמל םשל רבעו םילשורי זוחמ דקפמ

םוימ ץראה ןותיעבו ,הגלבה - התיה הפיחב ל"צאה תולועפל םיברעה תבוגת יכ ןייצל ןיינעמ
הפיחב יאבצה דקפמה לצא ורקיב 'ו םויב" :האבה העידיה תא םיאצומ ונא 1939 ינויב 25-ה
תויברעה תודעה וחיכוהש טקשה לע םהל הדוה אוה .ודי-לע ונמזוהש םיברע םידבכנ המכ
."רבעש עובשה לש םיעורפה םימיב


יתלשממה רודישה תיב ץוציפ
קספות רבוטקוא שדוחמ לחהש ,םירחבנה-תיבב יטירבה תובשומה רש זירכה 1939 ילויב 12-ב
ךכב הקמונ הרזגה .1940 סרמ דע ונתניי אל םישדח היילע תונוישירו ץראל תידוהיה היילעה
שיו היילעה תונקת יפ-לע אלש הפוריאמ םידוהי םיטילפ ץראל ועיגה םינורחאה םישדוחבש
.תיקוחה הסכמה ןמ םזזקל

תבוגת .ץראב ידוהיה בושייה יבחר לכב יללכ ןותבש לע ימואלה דעווה זירכה הרזגל הבוגתכ
העיגפל הבוגתב .תיטירבה הרזגב ןהו תיברעה הרזגב ןה ןיוזמה קבאמה תרבגה התיה ל"צאה
.ביבא-לתבו הווקת-חתפ דיל ,ץראה םורדב םינוש תומוקמב םיברע ילויב 20-ב ופקתוה םידוהיב
האצותכ .ץראה םורדל תובכרה תעונת תקספהל םרגש שקומ תבכרה יספ לע חנוה תובוחר דיל
רצוע לטוה ןכ .תובוחרו הווקת-חתפ לע לטוה אלמ רצוע .8 ועצפנו םיברע 5 וגרהנ תופקתהה ןמ
.תובוחרו הווקת-חתפ םע ביבא-לת תא תורשקמה םיכרדב

עוגפל התיה הלועפה תרטמ ."םילשורי לוק" תיתלשממה וידרה תנחתב עוגפל טלחוה םילשוריב
הכלמה ינלה בוחר דרומב ונכש רודישה תנחת ינפלוא .םירודישה תקספהל םורגלו םינפלואב
דמע ןיינבל הסינכב .הממיה תועש לכ ךשמב הרימש םהילע התיהו (םויה דע םש םיאצמנ םקלח)
הצירפ .סנכיהל ושרוה ןוישיר ילעבו םיעובקה םידבועה קרו אבו אצוי לכ קדב רשא יטירב רמשמ
םורגל התיה הלולעש ,יטירבה רמשמה םע הרישי תושגנתהב הכורכ התיה ןיינבה לא חוכב
היהש ,םיעובקה םידבועהמ דחא ,הינפצ ריאמ תא ליעפהל טלחוה ןכ לע .םידדצה ינשמ םיעגפנל
תומודשו "ותוכלמ דוה תורישב" תבותכה תא ואשנש ץפנ תופטעמ שולש לביק ריאמ .ןוגראב רבח
חילצמ רפתש ליעמ ריאמ רובע ןכוה ןכ-ומכ .יזכרמה ראודב םיבתכמה תובית ץוציפב ושמיש ןהל
.ילמשח שקומ וכותב ליכה רשאו ידורמנ

3 וקיתבו ליעמ שובל ,רודישה-תיב ןיינבל ריאמ סנכנ רקובה תועשב 1939 טסוגואב 2-ב
םע ןיינבה ךות לא סנכנו ישוק אלל םירמושה תרוקיב תא רבע אוה .תויתלשממה תופטעמה
ירדחב ןימטה תופטעמה תאו חוקיפה רדחב בלוק לע ריאמ הלת ליעמה תא .דחוימה ונעטמ
:"ץראה" ןותיע לש ורפוס ראתמ ,ךכ-רחא עריא רשא תא .םינפלואה

דע .תוקזח תויוצצופתה שולש ריעה זכרמב ועמשנ םירהצה-רחא 5:20 העשב
.שדחה רודישה-תיבב תויוצצופתה ועריאש ררבתה הרהמ
תא תונווכמה תונוכמה תואצמנש םוקמב ,חוקיפ-רדחב הצצופתה תחא הצצפ
הצצפ .הללאמרב רודישה תנחתל םילשוריב םינפלואה ןמ תוינכתה תרבעה
רודישב העש התוא הקוסע התיהש ,גרבנסייו 'בגה לש הרדחב הצצופתה היינש
לש םירחאה םירדחה דחאב הצצופתה תישילש הצצפ .תילגנאב רעונה תניפ
.דאמ בר קזנ תויוצצופתהה ומרג רעושמה יפכ .ןפלואה
,ןיינבל השק קזנ םרגנ ןכ .דאמ תורקי ןהש ,חוקיפה רדחב תונוכמה וקוזינ רקיעב
קספנ רודישה .וידרה ינפלוא יכרוצל ותנקתהב דחוימב וקסע בר ןמז ךשמב רשא
רפסמ םיעגר .הללאמר תנחתמ םיטילקת רודישב ולחה הלק הקספה רחאלו דימ
ררבל רשפא יא .הריקחב החתפש ,הרטשמה םוקמל האב תויוצצופתהה רחאל
ינש) רמשמ תועיבקב אצמנ הסינכבש ןוויכ ,ןיינבל תוצצפ סינכהל היה רשפא דציכ
הכישממ הרטשמה .בשו רבוע לכ םיקדובה (םידוהי םירטוש ינשו םילגנא םירטוש
.ץרמב הריקחה תא

ןמז רובעכו ,תילגנאב "רעונה תניפ" לע הנוממ התיהש ,גרבנסייו יאמ השק העצפנ ץוציפה ןמ
.ןוגראל תועידי קפסל הגהנו הקירפא-םורדמ הצרא התלע יאמ .םילוחה-תיבב היעצפמ התמ רצק
רדחמ יברע סדנהמ תוומ יעצפ עצפנ ןכ .ץוציפה תעשב ןפלואב תויהל הרומא התיה אל איה
.םיאנכטה דחא לק עצפנ ומעו ,חוקיפה

ףותישב ודשחנש ,רודישה תנחת ידבועמ 3 הריקחל הרטשמה הרצע ץוציפה רחאל םימי רפסמ
ןמז רובעכ וררחוש םידושחה ןמ םיינש .הינפצ םג היה םידושחה ןיב .עוגיפה יעצבמ םע הלועפ
ררחושו הקירפאב ךכ-רחאו ץראב רצעמה תונחמב בשי אוה .ילהנמ רצעמל ןודינ הינפצ וליאו רצק
.לארשי תנידמ תמקה םע קר

לש וסוניכ לגרל השענ רבדה .הגופה לע הדקפמה הזירכה רודישה תנחתב ץוציפה רחאל
.1939 טסוגואב 16-ב לזאבב חתפנש ,םירשעה ינויצה סרגנוקה

תופקתהב .תיברעה תיזחה תמועל תיטירבה תיזחב ל"צאה תוינידמ ןיב לדבהה תא ןייצל ןיינעמ
.םדא-ינבב העיגפמ ענמנו םינבמ סרהב ל"צאה זכרתה ,יטירבה טדנמה תלשממ לש תורטמ לע
תיבב שקומ תלטהב וא םילשוריב יזכרמה ראודה-תיבב ץוציפב ומכ) יטירב רטוש עגפנ רשאכ
תוברהל התיה תיברעה תיזחב הרטמה תאז תמועל .לצנתהל הדקפמה הרהימ (ופיב יברע
לייחה וא רטושה דגנ אלו הלשממה תוינידמ דגנ היה קבאמה ,תיטירבה תיזחב .םדא תונברקב
ידיב םידוהי לש יתטיש חצרל הבוגתב תיברעה תיזחב ל"צאה תולועפ ואב תאז תמועל .יטירבה
.תותיזחה יתש לש הנושה יפואה ןאכמו ,םיברע


הנגהה לש םקנו הבוגת תולועפ
םיתיעלו - םוסרפ תאזל תתל ילבמ םיברעה דגנ הבוגת תולועפ העציב הנגהה םג יכ רבתסמ
הדיחי" 1939 ינויב המקוה הלא תולועפ עוציב םשל .ךכ-לע ועדי אל תידוהיה תונכוסה ישאר ףא
השענ רבדה ."הדקפמה-שארל אלא תיצראה הדקפמל הפופכ היהת אלש ,םידחוימ םידיקפתל
,תדחוימה הדיחיה תולועפ תא רשאי אל תיצראה הדקפמה לש יחרזאה קלחהש ששחה בקע
5 .(תודחוימ תוגולפ) ם"ופ הארקנש

יגיהנמב עודיה ,םסק-לא ןיד-א זע ךייש רבקנ ובש הפיח דיל לודג יברע רפכ אוה ,ךייש-א דלב
עוגפל ידכ םיריעצ םעפ אל ואצי ונממו ,(ומש לע תויורקה רורט תודיחי ןנשי םויה) תויפונכה
רפכב ןישנוע תלועפ עצבל טלחוה ,ןמטכש יכדרמ ,ידוהיה תבכרה גהנ חצר תובקעב .םידוהיב
ידכ הלילו םוי ירויס וכרע ,ןישנועה תלועפ תא עצבל לטוה םהילעש ,ם"ופה ישנא .ךייש-א דלב
דחאמ םיבשות 5 הפטח ,רפכל הילוח האצי 1939 ינויב 13-ה לילבו ,תינכתה יטרפ תא עובקל
ידכ ,םיברעכ םישובל ויה הילוחה ישנא .תויריב גרוהל םואיצוהו רפכל ץוחמ לא םוכילוה ,םיתבה
.םידוהי םה םיעצבמהש ועדי אלש

ורי ,תרצנ-הירבט ךרדב ,רפכה דיל .ם"ופה לש האבה הרטמה היה ,לילגב יברע רפכ ,היבול
.םיקיפאמ ןושריק ןימינב רטונה תוומ יעצפ עצפנ תויריה ןמ .םוקמב הרבעש תינוכמ לע םיברע
ורחב ,רפכל הדיחיה ישנא ועיגה רשאכו ,היבולל הר'גסמ ם"ופה לש הילוח האצי ינויב 20-ב
תחא השיאו םירבג ינש וגרהנ תויריה ןמ .םיחדקאמו עלקמ-תתמ שא וכותל וריו ראומ תיבב
6 .דחא רבגו םידלי ינש ועצפנו

:"רבד" ןותיעב ףירח רמאמ עיפוה םויה תרחמל

תיראש תא ודביא ויעצבמ יכ דיעמה ,תיעבמ עשפ ,היבול רפכב עריא שדח עשפ
ןיבש תירוטסיהה תוקבאהב ...ישונאה שגרה לש ןורחא קיז םהמ קלתסנו הנחבהה
לכ רכזכ ,היבול השעמ רכזו ,הנוילעה לע םינובה די יהת םיבירחמהו ץראב םינובה
ויהי - םיבירחמה ויעצבמ תא ןוארידל ןודי ,ול ומדק רשא םיבעותמה םישעמה
.ויהי רשא

,הנגהה ישנא ידי-לע ועציב היבול לע הפקתהה תא יכ תכרעמל עדונש ינפל םסרופ הז רמאמ
.ל"צאה ידי השעמ הז היה יכ ,תועטב ,ובשחב היעצבמ תא תופירח םילימב ךרועה הניג ןכל

לומגת תלועפ ראית ראשה ןיב .ותוליעפ לע הפיקמ הריקס בתכ ,ם"ופב ליעפ רבח ,ןמדלוג בד
םידוהי חצר תובקעב ,טייגניו לש "הלילה תוגולפ" תרגסמב הבלתשהש ,ןיטיח רפכב םיברע דגנ
יתספת ...הכאלמב ונלחתהו םיתבה ןיב ונרזפתה ,רפכה תא ונפקע שמשה תחירז םע" :הירבטב
7 "...םינומירב םתוא יתצצופו םתוא יתרגס ,תיבל םתוא יתסנכה ,םירוביג-םיברע 20-כ

םלועה-תמחלמ ץורפ םע וקספוהש ,יטירבה ןוטלשה דגנ הלבח תולועפ ועצוב ףא רתוי רחואמ
.היינשה

תוניפס תדיכלל םירויסב הקסעש "דאבניס" תיטירבה רמשמה תריסב שקומ ןמטוה ינויב 8-ב
עריא ץוציפה .ועצפנ שיא 5-ו ,גניק יטירבה טנ'גרסה ,הריסה דקפמ גרהנ ץוציפה ןמ .םיליפעמ
.הינתנ ףוח דיל הטש הריסה רשאכ

:(הינומ) רודרמ ריאמ רפסמ ץוציפה לע .הפיח-קאריע וקב טפנה רוניצ םג ץצופ שדוח ותוא

תוארוה ךות ,1939 ץיקב השענ טפנה-רוניצ ץוציפב ,ידיחיהו ,ונלש ןושארה ןויסינה
.הז רוניצ לש ברה ינידמה וכרע ללגב תטלחומ תוידוס לע רומשל דואמ תורומח
ןכ .םיכרדב רצועה תעש ,שש העשה ינפל ללהנל העיגה םישנא 6 תב הילוחה
תפישחל הריפח-ילכו החטבהל לק קשנ ,שקומה הבו "קילס"ה תינוכמ ונתא העיגה
...רוניצה
ונבצה ...ידאוה-ץורע תא הצוח אוה וב םוקמב ונרחב רוניצב ץוציפה תדוקנ תא
לכלו ךרעב רטמ לש ךרואב רוניצה תא ונפשחו הריפחה-תדובעל ונשגינ ,החטבה
ותוא תפול אוהשכ ,רוניצל שקומה תא רושקל ונתורשפאב היה הרהמ דע .ופקיה
תלעפהל רצ חתפ קר ונראשהו םינבאבו המדאב הריפחה תא וניסיכ .הטמלמ
דע העשמ הלעמל לש הגיסנ-תוהש תתל ןווכמ היה ןונגנמה .הקלדהה-ןונגנמ
תוילולש תורצוויהל םרג ץוציפה יכ ונל ררבתה רתוי רחואמ ...שקומה ץוציפל
ץרפש טפנ לש תוילולש ולא ויה .ידמל בחרנ חטש וסיכש ההכ לזונ לש תולודג
8 .חותפה רוניצהמ

םוסרפמ םיחקלב ןדה ןוירוג-ןב דוד תאמ רמאמ ץראב םיירבעה םינותיעב םסרפתה ינויב 20-ב
:"ץראה" ןותיעמ םיעטק ןלהל ."ןבלה רפס"ה

וק

לארשי יצולח" :הלש תעדה יוליגב הלהנהה הזירכה ןבלה רפסה םוסרפ םויב [...]
לע הנגהב םג םחוכ וישכעמ ולגי - ץראה ןיינבב םחוכ תורוד השולש ךשמב וליגש
.תידוהיה תויממוקהו תדלומה ,היילעה
...שוריפ - ךדיאו ,תחא לגר לע הלוכ ונתלועפ תינכות יהוז
:ןברוק לכל ונתוא תבייחמ םתרימש רשא םירבדה םה העברא
.תואמצע ,תימצע הנגה ,תובשייתה ,היילע
םינוירב םהל וספתנש תעד-ףוריטו הבעות-ישעמב ונתמחלמ תא אמטנ אל םלוא [...]
,עשפמ םיפח םידוהיו םיברע חצר .הפיחו םילשורי ,ביבא-לת ,סדע-ריבב םיסושמ
ילולעתב .שפנב וניביואל עייסל ידכ אלא םהב ןיא ,םעט ירסוחמו םייליווא הלבח ישעמ
די ןתינו ונתלועפ רשוכ תא רערענ ,תקדוצה ונתמחלמ תא םיתכנ קר הלא לסכו עשפ
...וניררוצל
רפסב ונתמחלמ תחת םירתוחה - םיאמטהו םידספנה םישעמה לכש הרקמ הז ןיאו
,ינויצה הריציה לעפמל ףרטצהל עדי אלש רקעו עורפ טועימ ידי-לע םישענ - ןבלה
רפסה תמיזמ תא לאל תושעל וחוכב רשא ,ריעבו רפכב ידוהי בושיי םקוה ודי-לע קרש
.ןבלה
ןוירוג-ןב .ד

הקלחו יולגב הקלח ,השדחה תינידמה ותינכת תא ןוירוג-ןב סרופ רמאמה לש ןושארה וקלחב
קר אל תנווכמה ,תיקוח יתלבה היילעה תרבגה :הרקיע ."תמחולה תונויצה" איה אולה ,זמורמב
תיברע הנידמ םיקהל תיטירבה תוינידמה דגנ המחלמל םג אלא ,ץראב ידוהיה בושייה תלדגהל
.1939 לירפאב םקוהש "'ב היילעל דסומה" לע לטוה תילגל יתלבה היילעב לופיטה .לארשי-ץראב

אל יכ המוד .ל"צאה לש הבוגתה תולועפ דגנ הפירח הפקתהב קסוע רמאמה לש ינשה וקלח
התוהמב הנוש התיה אל ךייש-א דלב לע הנגהה תפקתה ירהש) ןוירוג-ןבל ועירפה תולועפה םצע
תורמ תא לביק אל ,"רקעו עורפ טועימ" ,ל"צאהש הדבועה אלא ,(סדע-רידב ל"צאה תלועפמ
תולוקה ורבג ,"ןבלה רפסה" םוסרפ תובקעב ,דועו תאז .יאמצע ןפואב לעפו םיימואלה תודסומה
םיטעמ אל ויהו ,טדנמה תלשממ דגנ ףאו םיברעה דגנ תולועפ םישרודה הנגהה ירבח ןיב
ףחסה תא רוצעל התיה הרומא ל"צאה דגנ ןוירוג-ןב לש ותפקתה .ל"צאה ישעמ תא וקידצהש
.בושייה ברקב ל"צאה לש וחוכ תרבגה תא עונמלו

םע י"אפממ םייזכרמ םיליעפ לש שגפמ (ןרא ןמלז) ץיבונורהא המאיז םזי 1939 ינויב 20-ב
ימושיר ןלהל .םיברעה דגנ הבוגתה תולועפ תא קידצהו הגלבהה דגנ אצי ןרא ןמלז .ןוירוג-ןב
:שגפמה לע ןוירוג-ןב לש ןמויה

חוכב שומיש לכ יכ רובס אוה ...הב םימשא ונא - בושייב הכובמהש ןעוט המאיז
דצמ] תודגנתהה םע םלש וניא אוה םלוא .ץקה תלחתה השוריפ ,םילגנא דגנ
םיברעה תא חירכי הזכ רורט .[ל"צאה ידי-לע לעפוהש] םיברעה דגנ רורטל [י"אפמ
9 ...ןבלה רפסה תא לטבל םילגנאה תאו

יגיהנממ ,רוטפר 'ב .םילעופה תגלפמ לש םיפסונ םיגיהנמ יפמ םג ואצי הגלבהה דגנ תולוק
בוש םייטילופ םיקומינ" :י"אפמ זכרמ תבישיב יאמב 28-ב זירכה ,הנגהב ליעפו תורדתסהה
29-ה ןמ תורדתסהה לש לעופה דעווה תבישיב ריעה ירעי ריאמו ."הבוגת השורד ןכ םא .םניא
."סדע-ריב ןיבל 'חייש-א דאלבו היבול ןיב ןיחבהל השקתמ ינא" :ינויב:תורעה
.367 'מע ,א ,יספלא .1
.47/59 ה"תא , C.I.D. 373/2/G/S-ה יכמסמ .2
.106 'מע ,שקובמ ,באילא .3
.4.6.39 םוימ רבד ןותיע .4
.69 'מע , ג ,ה"תס .5
.245 'מע ,ינש קלח ,בינ ןכו 72 'מע ,םש .6
.406 'מע,ןמגייטש לצא טטוצמ ;38/1 ,ה"תא .7
.42 'מע ,המולע תוחילש ,רודרמ .מ .8
.399 'מע ,ו ,תונורכיז ,ןוירוג-ןב .ד .9            תוכן תולדות ישראל