תיטסינויזיברה הילעה


םיאמיל רפסה-יתב
ר"תיב לש ןושארה ימלועה סוניכב ןכאו םידוהי םיאמיב ךרוצ היה ,תוינא לש יצ םיקהל ידכ
ותמזיב המקוה הקלחמה .תימי הרשכהל הקלחמ םיקהל טלחוה ,(1931 לירפא) גיצנאדב
תימיה הדוגאה המקוה ץראב םנמא .השארב דמע ףאש ,הסונמ םי דרוי ,ןירפלה והימרי לש
תא רישכיש ,ץראב ימי רפס-תיב םיקהל ןויערה םלוא ,םיר"תיב ויה הירבח תיברמש ,"ןולובז"
תינכתב םיטירבה תונוטלשה תוברעתה לש ששחמ תודגנתהב לקתנ ,םי-ידרוי תויהל ויכינח
.םידומילה

.גידב הקסעש ,"לג-ידור" םשב ,םיר"תיב תצובק (היבטלבש) הגירב הנגראתה 1933 תנשב
,םיכינחה תא השמישש םינומיא תניפס ,ר"תיב לש םידידי תדוגא יפסכב ,הרכשנ םייתנש רובעכ
תויהל היכינח תא הרישכה ,"לצרה רודואת" ,הניפסה .הנידמה יבחרבש ר"תיב יננקמ ועיגהש
עוצקמ ישנא ידיב היה היינאה דוקיפ .םירוזחמ השולשב ,םיר"תיב םישימחכ הב ונמואו ,םי ידרוי
וגילפה ,םידומיל ידכ ךות .תורוחס תלבוהמ תוסנכהב עייתסנ רפסה-תיב ןומימו ,םידוהי אל
הגירב לעפמה שארב .תונוש תורוחס לש הניעטו הקירפב וקסעו יטלבה םיה ילמנב םיכינחה
.1939 תנשב הצרא ותיילע דע ,ןילביר בד דמע

תמוסרפלו תוניינעתהל הכזו ,יטלבה םיב 1938 ץיקב ךרענ "לצרה רודואת" לש ןורחאה העסמ
רחאל תובשל הצלאנו הודקפש תורעסב הדמע אל הנשיה הניפסה .הנגע םהבש םילמנב הבר
.תונוע עברא לש תוליעפ

הילטיא .ר"תיב ירבחל ימי רפס-תיב הילטיאבש היקבטיווי'צב םקוה ,היבטלב תוליעפל ליבקמב
לש ותמזיב םקוה רפסה-תיבו ,םירז םיטנדוטסל םיחרוא תסינכמכ דימתמו זאמ העודי התיה
הנטק למנ ריע איה היקבטיווי'צ .סדנמ ויצירואמ ונגסו ,הילטיאב ר"תיב ביצנ ,יפראק הנואיל
.ימי רחסמבו גידב היבשות וקסע םישולשה תונשבו ,ימור לש הלמנ השמיש קוחרה רבעבש
רוזחמה .הסונמו קיתו םי דרוי ,FUSCO)) וקסופ אלוקינ ןטיפקה שמיש רפסה-תיב לש ודקפמ
תחיתפ .1934 רבמבונב וידומיל תא לחה ,תונוש תוצראמ ואבש םיר"תיב 30 הנמש ,ןושארה
תויחנה ובו בתכמ םיכינחל בתכ יקסניטוב'זו ,תימלועה ר"תיבב בושח ערואמל התיה רפסה-תיב
:בתכ רתיה ןיב .םתוגהנתהל

יטילופ ןיינע םוש לע תועד ועיבת לא :הילטיאל עגונה יתגלפמ חוכיוו םושב וברעתת לא
םכל הנתינ ותוסח תחתש רטשמ ותוא ,הילטאב םייקה רטשמה תא ורקבת לא ,יקלטיא
ולאשי םא .ורקבת לא וינפל היהש רטשמה תא םג ךא ,הזה רפסה-תיבב דומלל תלוכיה
תירבע הנידמ ישפנ תאשמ ,יכונא ינויצ :ונעת תילאיצוסהו תינידמה םכתנומא לע םכתא
20.יתנומא לכ יהוזו ,תודמעמה תמחלמל דגנתמ ינא ונצראבו

תוורפ רחוס ,רנשריק םיפיי לש ותמורת יפסכמ שרפמ תניפס רפסה-תיב רובע השכרנ 1935 ינויב
.םרותה לש ותייער םש לע ,"'א הרש"ל בסוה הניפסה םש .סירפב ררוגתהש דימא

הרש" הניפסב ונכוש וידימלתו ,1936 ראוניב וידומיל תא לחה ,םיכינח 52 ללכש ,ינשה רוזחמה
1937 ראורבפב .ןוכיתה םיה יבחרב תוגלפה םהב ובלושו םישדוח הרשעכ וכשמנ םידומילה ."'א
.ץראהמ 15 םג םהיניב ,הפוריא יבחרמ םיכינח 70 ללכש ,םלוכמ לודגה ,ישילשה רוזחמה לחה
,םירעוצה .ןירפלה והימרי לש ודוקיפב לארשי-ץראל הניפסה הגילפה ,םידומילה םויס תארקל
לש תונושה הירעב םינפ תולבק םהל וכרענו הבר תובהלתהב ולבקתנ ,ר"תיב ידמב םישובל
הגילפה ,ץראב רוקיבה םויס םע .הילטיא לש םילוסנוק םג םינפה תלבקב ופתתשה הפיחב .ץראה
התלעו הלטלוט "'א הרש"ו הזע הרעס הניפסה תא הדקפ הקיסרוק דיל .הילטיאל הרזח הניפסה
היהו ,והותב ולע הרזעל ואבש תופסונ תוניפס לשו תווצה ישנא לש םיצמאמה לכ . תונוטרש לע
קרו ,הניפסה לש הנופיס לע ראשנש ידיחיה היה ןירפלה והימרי .תווצהו םיכינחה תא תונפל ךרוצ
.אוה ףא הנופ ,הווקת לכ הספא רשאכ

ןורחאה רוזחמה היה ,"'א הרש" הניפסה לש התעיבט רחאל וידומיל תא םייסש ,ישילשה רוזחמה
תא ךישמהל םוקמ היה אלו רלטיהל ינילוסומ ןיב םירשקה וקדהתנ 1938 ויתסב .רפסה-תיב לש
םינש עברא לעפ היקבטיווי'צב ימיה רפסה-תיב .הילטיא תמדא לע תיר"תיבה תוליעפה
.םירוזחמ השולשב םיכינח 162 וב ודמלו (1934-1938)

וחינה םקלחו ,לארשי-ץראל םיליפעמ ואיבהש תוינא תטשהב ופתתשה םיאמיל רפסה-יתב ירגוב
.לארשי תנידמ לש יאבצהו ירחסמה יצה לש תודוסיה תא


"ןוינא" היינאה
לע דואמ ךכב הדיבכהו ןופצה לובג לע הרימשה תא הריבגה טדנמה תלשממש ררבתה רשאכ
הרכשנ .םיה ךרדב הילעה תא תוסנל ר"הצה תודסומ וטילחה ,ןונבלמ תילאגל יתלבה הילעה
םיר"תיב 117 ןווי ייאמ דחאל ועיגה ,גילפהל הנכומ התיה רשאכו "ןוינא" םשב הנטק הניפס
.לארשי-ץראל םיה ךרדב ואציו ןילופמ

היינאה יעסונמ האמ .ביבא-לתב הכורעתה ישרגמ לומ לא היינאה העיגה 1933 טסוגואב 25-ב
.םתריסל ורדחש םימ ללגב םיב והתשה םיעסונה ינורחא םלוא ,ףוחל םולשב תדרל וחילצה
הרטשמה לש חוכב ולקתנ ףוחל םעיגהב .הריסה תא הליג יטירב סוטמו רחשה ריאה םייתניב
היינאה לא ורזחוה םימי שדוח רובעכ םלוא ,טפשמל ודמעוה אל םה .רהוסה-תיבל םריבעהש
.יפסכ סנק םג לטוה היינאה לעב לעו לבוחה בר לע ;ץראה ןמ ושרוגו


"הדנאוו" תשרפ
ןכוסכ ומצע תא גיצהו 'ץיבוכינח םשב ידוהי (ןילופ) 'זדול זוחמב ר"תיב דקפמ לא הנפ 1934 ץיקב
יתלב הילעל שמשתש ידכ ר"תיב תושרל הדימעהל עיצהו היינא רכש יכ רפיס אוה .תוינא תרבח
ידכ גיצנאד למנה ריעל ואצי םיר"תיב 50-ו ,ןויערה ןמ בהלתה 'זדולב ר"תיב דקפמ .תילאגל
תחא לעש ,העוערו הנטק הניפס ואצמ םה למנב .לארשי-ץראל תולעל םמולח תא םישגהל
.םיר"תיבה 50 הנופיס לעשכ חותפה םיל הגילפה הניפסה ."הדנאוו" םשה ססונתה היתונפדמ
םמצע תא ואצמשכ םיעסונה ועתפוה רקוב תונפלו םירזומ םישער הניפסה עונמ עימשה הלילה לכ
ללצ ןגועהו תרשרשה הערקנ - ןגועה דרוה רשאכו ,עונמב לוקלק לחש ררבתה .אצומה למנ דיל
םיר"תיבה וחילצה לזמה הברמל םלוא ,חותפה םיה רבעל הניפסה תא לטלטל ולחה םילגה .םיל
.ףוחל םולשב עיגהל

רסאמל ןודינו טפשמל דמעוה ץיבוכינח ןכוסה .הלודג תירוביצ היירורעש הררוע "הדנאוו" תשרפ
.תואמר השעמ רובע סנק םולשתלו

אלא .םילק םיחוור תיישעל םיאמר ידי-לע לצונ לארשי-ץראל תולעל זעה ןוצרה יכ רבתסמ
.תילאגל יתלבה הילעה ךלהמל יתועמשמ ןפואב ועירפה אלו םיטעמ ויה הלאכ םירקמש


"יפ לע ףא" תיילע לש התישאר
ומרחוה םידוהיה תויונח .הינמרגב םידוהיה תופידר ורבג 1933-ב תונוטלשל רלטיה תיילע םע
.זוכיר תונחמ תמקהבו םיינומה םירסאמב לחוה תאזל ףסונב .בוהצה םתכה םשוה םהיתב לעו
תויהל וכפה םהו םתוחרזא םידוהיהמ הללשנ םהיפל ,גרבנרינ יקוח ומסרופ 1935 רבמטפסב
לוליחכ ועקוה םידוהי םניאשל םידוהי ןיב תושיא יסחי ,תבורעת יאושינ ורסאנ ."הנידמה-יניתנ"
רבמבונב 9-ב התחנוה תערכמה המולהמה םלוא .םירומח םישנוע ועבקנ "םיניירבע"לו עזגה
הווארה תונולח ,ודדשנ םידוהיה תורידו תויונח ."חלודבה ליל" םשב תועודיה תוערפב 1938
ידוהיה לש תושקנתהה התיה ולא תוערפל הנאותה .זוכיר-תונחמב ואלכנ םידוהי יפלאו וצפונ
הלחה ,םבצמב הרמחהה תובקעב .סירפב תינמרגה תורירגשה ידבועמ דחאב ןפשנירג לשרה
.תוקוחר תוצראל םג ןכמ רחאלו תונכשה תוצראל הליחת ,הינמרגמ םידוהי תחירב

םרח וזירכה םינלופה 21 .יקסדוסליפ לש ותומ רחאל תוימשיטנאה הררועתה הנכשה ןילופב םג
םינשב ואישל עיגה תוערפה לג .הנידמה יבחרב וצרפ םימד תומוהמו םידוהי םירחוס לע
תויונח ,ועצפנ 60-ו וגרהנ םידוהי 3 - ןיטישפ ידוהיב תוערפ ושחרתה 1936 סרמב .-1936-1937
םשל וכפה ,םידוהי ויה היבשותמ %87-ש ,קיטישפ הרייעב תוערפה .עגפנ םידוהיה שוכרו ודדשנ
22 .ידוהיה םלועה יבחרב למסלו רבד

יאמב .ועיגה הריבה השרוו לא ףאו םידוהי וררוגתה ןהבש תורייעב תומוהמה ורבג 1937 תנשב
סרהו ןברוח" :1937 יאמב 21 םוימ "ץראה" ןותיעב ראותש ,קסירב ריעב םורגופ ךרענ 1937
ואבש תיתלשממה הריקחה תדעוו ירבח ורמאש םירבדה הלא ,"ירשפאל ונבשח אל הזכ ףקיהב
".ריעב ארונה סרהה תונברוק ויה קסירבב תוידוהי תוחפשמ 800-כ ...םורגופה רחאל קסירבל

.יטסינויזיברה הנחמה הב לחהש תילאגל יתלבה הילעה תוררועתהל עקרה היה הז

יר"תיב ,(ןיישובירק) ילילג השמ לש ומשב הרושק םיה ךרד תילאגל יתלבה הילעה שודיח
הינמרגמ וחרבש םידוהי םיטילפ הנחמב ילילג רקיב 1936 ץיקב .הילטיאב דמלש לארשי-ץראמ
םיטילפה תייעבל ןורתפהש הבשחמה ולצא הקזחתהו השק םשור וילע השע רוקיבה .תיצאנה
םידדונה םידוהי םיטילפ ינומה אצמ םש םגו תפרצל אצי הילטיאמ .לארשי-ץראל םתיילעב איה
דחאב םיטילפה תא זכרל ותינכת תא םהינפל הצרהו םידוהי םיגיהנמל הנפ ילילג .ריעל ריעמ
.עיגה אל השעמ ללכל םלוא ,תבשק ןזוא אצמ אוה םנמא .הצרא תוינאב םתולעהל םשמו ןווי ייאמ
םע רשקתה ןאכ .הניווב בכעתה הרזח וכרדבו ,תוינא תשיכר לש תויורשפא ררבל ןוויל אצי סירפמ
ילילג ידי-לע ארקנש ,עצבמל םישורדה םיפסכה תא ותושרל ודימעה ףאו והודדועש ר"הצה ישאר
."יפ לע ףא" תיילע

הנגעש ,תונוט 50 לש חפנ תלעב הנטק הניפסל םיר"תיב 15 םע דחי ילילג הלע 1937 סרמב
העיגה לירפאב 13-בו ,םימי שדוח ךשמב םיב הכרד תא התשע הניפסה .סואריפ ינוויה למנב
ד"וע לש ותיבל וכרד תא השעו ףוחל הריסב דרי ילילג .הפיח למנמ קוחר אל ,ץראה יפוחל
ודרוה רבד לש ופוסב .ףוחה םע רשקה רצונ ךכ .ריעב םיטסינויזיברה ישארמ ,לשנייו םהרבא
,יקסניטוב'ז ירע םע רשקתה ילילג .ר"תיב לש סויגה תוגולפל ורבעוהו ףוחל םולשב הניפסה יעסונ
ףותישו הרזע חיטבה ףאו תילאגל יתלבה הילעב בר ןיינע הליגש ,לארשי-ץראב ר"תיב ביצנ
עיצהו ר"תיב תונוטלש לא הנפ ,הפוריאל ילילג רזח הנושארה הגלפהה תחלצהמ דדועמ .הלועפ
םידמעומה תא ורישכי ר"תיב תודסומ וליאו ,עצבמה לש ינוגראה דצל יארחא היהי אוה ויפל רדסה
.תוריישה תא וביכריו הילעל

תצירפ תניחבב התיה וז םלוא ,ןטק היה הנושארה הניפסב ילילג איבהש םילועה רפסמ םנמא
םימיאתמ םירודיס ושענו רתוי תולודג תוניפס ורכשנ ,תילאגל יתלבה הילעה תוחתפתה םע .ךרד
.לדגל ךלה םרפסמש ,םילועה תדרוהל

ר"תיב לש סויגה תגולפ דקפמו ל"צאה רבח ,(ןיזור) ימע-ןב קחצי ץראה ןמ הניוול חלשנ ןמז ותוא
היה ודיקפת .לאיזר דוד לש ותכרבבו יקסניטוב'ז ירע לש ותמזיב חלשנ ימע-ןב .בקעי-ןורכיזב
םרוזיפו םילועה תדרוהב לפטל רומאש ץראב ל"צאה ןיבל ,םילועב תוסומעה תוינאה ןיב םאתל
שגפנ ותאצ ינפל .(הניוו תטיסרבינואב טנדוטסכ םשרנ ,הירטסואב ותוהשל יוסיכ רוציל ידכ) ץראב
שאר םג שמיש תאזל ףסונבו ןורמושה זוחמב ןוגראה דקפמכ לעפש ,ןיקנל והילא םע ימע-ןב
יארחאהו תוינאה םע רשקה שיאל לאיזר ידי-לע הנמתנ ןיקנל .בקעי-ןורכיזב "םירמושה תדיחי"
23 .םילועה תדרוהל


1 "היזימטרא"
,ןילופמ תוריעצו םיריעצ 54 התנמש ,היינש םיר"תיב תצובק הכרדל האצי 1937 טסוגוא שדוחב
,הירטסואב הנחמב ץיקה תא תולבל ואציש םיטנדוטס לש הווסמב הניוול ועיגה םה .היבטלו אטיל
הנחמב ונסכאתהו ,הדיחא טרופס תשובלתב ועיפוה םה .הפוריא םורדל לויטב ךישמהל םתנווכבו
רחאל .ר"תיב ירבחל ץיק הנחמ רבעב שמיש רשאו הניוו תברקבש ןורבגניטוקב םקוהש תוכרעיה
-םיב רויסל ,רופא-לוחכ םידמב םישובל םלוכ ,הינבלאל םכרדב "םיטנדוטס"ה ואצי תונגראתה
םיפנומ םילגדבו ,תורושב ורדתסה ,ו'צארוד למנה ריעל םעיגהב .ילילג השמ לש ותגהנהב ןוכיתה
תינווי היינא ןופיס לע ולע םימי רפסמ רובעכ .שארב םידעוצ םיפפותמהשכ ריעה תובוחרב ודעצ
-ןב סט ,הירטסואב הנחמה תא הבזע הצובקהש רחאל דימ .לארשי-ץראל וגילפהו "היזימטרא"
השיגפה לע .הרוטנט ףוחל הניפסה העיגה רבמטפסב .םילועה תדרוה תא םאתל ידכ הצרא ימע
שאר ,ןולא-ץיבוקייפ יכדרמ םע דחי םילועה תדרוהל יארחא היהש ,ןיקנל והילא רפסמ הניפסה םע
:הנימינבב םירמושה

דימעהל םיכסהש "דגא" םע ונרשקתה ,עיגהל תדמוע היינאה יכ העידיה תא ונלביק רשאכ
.הנתומה םוקמב ףוחה לע וניכיח הכשח םעו ,םיליפעמה לש םרוזיפל םיסובוטוא רפסמ
.הלילב 11 התייה ספאה תעש
.םולכ אל .הפלחו העיגה ספאה תעש
םודא תורואב תראומ הריסב םיב ונחבה ,תוצחב ,תרחמל .התיבה רקובב ונרזח םקיר
.תותיא ינמיס המכ המ-םושמ ונטלפ ,תלפאומ תויהל הכירצ ונתניפסש ונעדי יכ ףא .קוריו
לש םיפוחה-רמשמ תריס יהוז יכ ונוניבה תברקתמ הדועבו ,ונרבעל דימ התנפנ הריסה
עגרב אקווד עיגת אל ונתניפסש הליפת ונבלבו ,םיחישה ןיב רתתסהל ונרהימ .הרטשמה
.העיגה אל אליממ ךא .הז
.הניפסה העיגה אל ישילשה הלילב םג
בוש ,ישילש רקוב יל הז ,ינאו ,ףוחה לע תורמשמב ךישמהל םעט דוע ןיאש ונטלחה ףוסבל
.לצנתהל ידכ ביבא-לתב "דגא" ילהנמ לא יתעסנ
הרצע הניפסהו םיעונמב לוקלק לח ךרדב יכ רבתסמ .היינאה העיגה יעיברה הלילב אקווד
.םינוקית ךרוצל ינווי למנ הזיאב םימי השולשל
...רשק ונתא רציו הנימינבל עיגהו ףוחה לא הריסב דרי ילילג
יעסונמ םיר"תיבה 54 ףוחל ולע הלילבו "דגא" ישנא םע ןוחטיבב יתרביד רבכ תרחמל
םודרגל הלע הנשמ תוחפ רובעכש ,ףסוי-ןב המלש םשב ריעצ םג היה םהיניבו ,הניפסה
24 .וכע אלכב


.הפוריאל ותוא הריזחהש ,הניפסל ודבל רזחו רדסמ ףוחה לע ךרע ילילג


2 "היזימטרא"
ךכ .הירטסואל הזיו לבקל ישוק לכ היה אלו ,תימואל-ןיב הכורעת הניווב המייקתה 1938 ראוניב
בוש ורבעוה הניוול ועיגהש רחאלו ,היבטלמו הטילמ ,ןילופמ םיר"תיב לש תפסונ הצובק הנגראתה
-לוחכ עבצב םידמב בוש ושבלוהש ,תוריעצהו םיריעצה .ןורבגניטוקב הנחמב תוכרעיהה םוקמל
םשמו המויפל תבכרב ועסנ םה .ןוכיתה-םיב רויסל םיאצויה םיטנדוטס לש הווסמב ועסנ ,רופא
תוחפשמה ידי-לע תשגרנ םינפ תלבק םהל הכרענ ,יצארוד למנה ריעל םעיגהב .הינבלאל
,םוקמה ידוהיב םיוולמ .הנושארה הגלפהה תא ורכז רשאו םוקמב וררוגתהש תוטעמה תוידוהיה
יניע רשאכ ,"הווקתה" תא ורש ,ןופיסה לע םתויהב ."היזיטמרא" הניפסה לע םיר"תיבה ולע
לעשכ ינשה העסמל 1938 ראורבפב האצי הניפסה .תועמד תוגלוז ףיצרה לע ודמעש םידוהיה
הרוטנט ףוחל ודרוה םילועהו לארשי-ץרא יפוחל העיגה םימי רפסמ רובעכ .םיר"תיב 86 הנופיס
.האבה הניפסה תא ןגראל ידכ הפוריאל הניפסה םע רזח ילילג .ישוק לכ אלל

תורדתסהה לש סנכב ףתתשהל ידכ (היקבולסוכ'צ) גארפל הניוומ ימע-ןב אצי 1938 ראורבפב
היראו קוק ללה ,ןרטש םהרבא) ץראהמ ל"צאה יגיצנ םג ועיגה סנכל .(ח"צה) השדחה תינויצה
הנבהה הרסח" :ימע-ןב ןייצ ןוידה תעשב .ןוחטיבו הילע יניינע לע ןוידב ףתתשהל ידכ (רזעילא-ןב
םיאתהלמ לודחל הכירצ ר"תיב .ןכוסמ ץורית אוה םיפסכ רסוח לש ץוריתה וליאו ,בצמה תוניצרל
הילעה תבוח תא דימ עובקל שי .םתונשל ידכ ץמאתהלו םייביטקייבואה םיאנתל המצע תא
25" ...ר"תיבב ןורקיעכ

ךכ םשל .רתוי תולודג תוצובק איבהלו תוסנל טלחוה ,תילאגל יתלבה הילעה תחלצהמ םידדועמ
.ףוחה לע וניתמיש ןוגראה ישנא םע התיחנה תא ומאתיו תוגלפהב ופתתשיש םיטוונ ל"צאה הנימ
.םשמ הילעה ןוגראב רוזעל ידכ הניוול רוזחל לטוה ימע-ןב לע

.תילאגל יתלבה הילעל עגונה לכב ךפהמ וויהש הירטסואב תויטילופ תורומת ולח םייתניב

תא רלטיה חפיס םימי העברא רובעכו הירטסואל ינמרגה אבצה סנכנ 1938 סרמב 11-ב
,הניווב תילאגל יתלבה הילעה יליעפמ המכ ונמזוה ןכמ רחאל רצק ןמז .הינמרגל הירטסוא
קחציו (תיטסינויזיברה העונתה לש יטסילמיסקמה ףגאב ליעפ היהש) לראה לואפ ר"ד םהיניבו
הגנאל ר"ד .םידוהיה ייניינעל ופאטסגב תדחוימה הדיחיה שאר ,הגנאל ר"ד םע השיגפל ,ימע-ןב
-ץראל רגהל םידוהיל עויסב םיקסוע םהש ול עודי יכ רמאו תופי םינפ רבסב ויחרוא תא לביק
ךכ םשלו וז םתלועפ תא דדועל ונוצרב יכ רמא ךשמהב .תיטירבה הלשממה תמכסה אלל לארשי
ןמכייא ןכאו .דימתמ רשקב םתא דומעיו םתדובע לע חקפיש ,ןמכייא ףלודא תא ,דחוימ םדא הנימ
.הירטסוא ידוהי לש תילאגל יתלבה הילעה ןוגראב וישנאו ימע-ןבל תיתועמשמ הרזע שיגה

יבגל םיאניווה םידוהיה סחיב תיטמרד הרומת ללוח תיצאנה הינמרג ידי-לע הירטסוא חופיס
םידוהי םירוה ענכשל ירשפא יתלב טעמכ היה סרמב 11-ה ינפלש דועב .תילאגל יתלבה הילעה
ויה הירטסואל ינמרגה אבצה תסינכ רחאלש ירה ,םילועה תוצובקל ףרטצהל םהידליל תושרהל
.הלפעהל םידמעומה רפסמ לדג ךכ ,םתזיחא תא וקדיה םיצאנהש לככ .הילעל םידמעומ תואמ

לע ושקה אל תונוטלשה .םדא-ינב 381 התנמש הצובק ןורבגניטוקב הנחמל העיגה 1938 ינויב
,העיסנה תואצוהל ץוח עבטמ ביצקה ףא הירטסוא לש ימואלה קנבה ;ךרדל הצובקה תאיצי
תוזיו ןכו רבעמ תוזיו תלבקב םילודג םיישק וררועתה םלוא ,ופאטסגל השגוהש המישרל םאתהב
םיעסונה ןיב - שדח ישוק ררועתה ,ןוויל תוזיו קיפנהל םיכסה ינוויה לוסנוקה רשאכ .ןוויל הסינכ
לע האב היעבה .ירטסוא ןוכרד םרובע גישהל היה רשפא יאו ,תוניתנ ירסח וא ץוח יניתנ םיבר ויה
."הניתשלפל םג" תמתוח וכותבו ימעפ-דח ןוכרד הלא םישנא רובע איצוה ופאטסגה רשאכ הנורתפ
םתוא ןכישש ,ילילג השמ םהל הכיח םש ,ןוויל הכרדב הניוו תא תאצל הריישה החילצה ךכ
ילילג" .לארשי-ץראל וגילפהו תוינא שולש לע םיר"תיבה ולע ןכמ רחאל .םייאה דחאב ץיק הנחמב
יתש רתיב תרוקיב ךרועו הריסב "לגדה תניפס"מ דרוי אוה םיה עצמאבו ...לרימדאכ ומצע שיגרה
26 ".אלמ יאבצ רדסמב םיכורע ןופיסה לע םישנאהשכ תוניפסה

יכדרמו ןיקנל והילא ,רבעבכ ,םיחצנמ הלועפה לע רשאכ ,הרוטנט ףוחב התיחנה העצוב םעפה םג
וצלאנ תוריסה .הריס לכב שיא 13 ,תוריס שולשל תוניפסה ןמ ורבעוה םילועה .ןולא-ץיבוקייפ
םה .ףוחה לע םולשב ותחנ םילועה לכ רשא דע םימעפ רשע ףוחל הניפסה ןמ ךרדה תא תושעל
."דגא" לש םיסובוטוא לע ולעוה רקובב תרחמלו הנימינב דיל םרובע ןכוהש דחוימ םוקמל ורבעוה
.ץראה יבחרב ר"תיב לש סויגה תוגולפ ןיב ורזופ םילועהו ,ןוגראה לש חילש בשי סובוטוא לכב

תאז ריבסמ .תילאגל יתלבה הילעה לע םיארחאה ןיבל וניב קתנ לח ,הניוול ילילג לש ובוש םע
:ימע-ןב קחצי

הלדג ונתמישמ .ילילג השמ םע הלועפה ףותיש תא ונמייס םיליפעמה 381 תתיחנ םע
םישדוחה תעשתב בטיה ילילג תא ריכהל יתיכז .תויחמומ לש םישדח םיגוס השרדו
ויתונוימדל םיכסהל ונלוכי אל לבא ,וביל ץמואמ תולעפתה אלמ יתייהו םינורחאה
ינטנופס דימת היה ילילג וליאו ,תילנויצר הרוצב ןנכתלו בושחל םיבייח ונייה .םייטילופה
,הלוגה תוצופת לוכמ םיריעצ ,םיעמשוממ תוריח ימחול יפלא לע םלח אוה .יטנמורו
םילגדו תואמסיס םיליבומ ,בטיה םינמואמו םישומח לארשי-ץרא רבעל םיגילפמה
.הרטשמה לש עונמה-תוריס לע זועב םימירעמו תויאבצ תורומזתו

םידוהי ליצהל םיכירצ ונייה לוכל לעמו תישאר לבא ,ותארקל ונלעפ ונאו אלפנ םולח היה הז
27.רשפאה לככ םיבר

ועיצה רשאכ יכ רמוא אוה ,ךשמהב .ותודעב ילילג רפסמ ,"םתא תפתושמ ןושל םוש יתאצמ אל"
:הנע ,הלפעהה ןוגראב בלתשהל ול

הביס לכ ןיא ,יתחלצהש רחאמו וישכע דע יתנגראש יפכ ןגראמ ינא זא ,האלה ןגראל םא
ושבלתה ,הזה קסעה לע שבלתהל םיצור םתא םא .ןפוא ותואב האלה הז תא ןגראא אלש
.םולכ השוע אל ינא ,םישנאמ ףסכ לבקמ אל ,םישנא רתוי סייגמ אל הכו הכ ןיב ינא .םכל
28...םכדיב לוכה

היהש רחאמו ,לודג הדימ הנקב הדובעל ומיאתה אל ילילג לש הדובעה תוטיש ,ןכא
.הנגראתהש הלודגה תרגסמב ומוקמ תא אצמ אל ,טסילאודיווידניא

םיריש ינש ףאו הבר התיה תילאגל יתלבה הילעב ופתתשהש ר"תיב ירבח ברקב תובהלתהה
םייחל הייפיצה תאו הילעל תובהלתהה תא םיאטבמ הלא םיריש .הז עצבמל ורבוח םידחוימ
:1937 תנשב הניוב ילילג השמ בתכ "ר"תיב יליפעמ ריש" תא .תדלומב םישדח


ר"תיב יליפעמ ריש
!המידק
!ץראל
,םילושכמה תורמל
,םירוצעמה ףא לע
,םיר"תיב המידק ,המידק
םירבעה תדלומ תא לואגל
הלוגה שפרמ רענתהל
,ונרסאמ ילבכ עורקל
,ונמדב זא
ונייח ריחמב
,שדח רוד ץראב םוקי
םירוביגו םילייח רוד
- םירבע לש רוד ,רדה לש רוד
.יח-לת

:יקסבוקטיו היבוט בתכ ,"יל תפכיא אל ןה" ,ינשה רישה תא

יל תפכיא אל ןה
עודמו ןיאמ יל תפכיא אל ןה
!ענה ןופיסה לע ,חא ,תילע
עודי קר אוה ךל ךכרדו
הנווכב קחדת ץקה תאו

הבור האלמה היינאה
הבוראה דעו התיתחתמ
םיה ילג לע תדנדנתמה
םרומ חתות לש עול ילב יכ ףא

המחלמ תיינא איה
אבצ-ידודג הליבומה
,לודג םחוכ קשנ ילב םגש
דוסימ תונבל םילוע
תומדא לע םעה דיתע
!לואגל ,שובכל ונצרא תאו

שובכל וא תומל" ותרתוכש השרווב םואנ יקסניטוב'ז אשנ (1938 ילויב 12) ח"צרת באב העשתב
ריהזה ומואנ ךשמהב .הבוגתהו הגלבהה תלאשב ותדמע תא ,רתיה ןיב ,ריבסה ובו ,"רהה תא
םהיתושפנ תא ליצהל ןילופ ידוהיל הנפו ברקו ךלוהה ןוסאה ינפב תושגרנ םילמב יקסניטוב'ז
תודהיל תורקל דיתעל יאובנ ןוזח וירבדב היה .ידמ רחואמ היהיש ינפל ,לארשי-ץראל תולעלו
:הפוריא

,םכינפל ןנחתמ ,תימלועה תודהיה תרטע ,ןילופ ידוהי ,םכב ריצפמ ינא םינש שולש הז
םינשה ךשמב יתנקז ינאו ןיבלה ירעש .אובל בורק ןוסאהש תוגופה ילב םכתא ריהזמ
טעמ דועש שעגה-רה תא םיאור םכניאש ,םירקי תויחאו םיחא ,םכילא אצוי יבל יכ ,הלאה
םכתלצהל רתונה ןמזה .המויא הנומת האור ינא .ולש הדמשהה-תובהל תא טולפל ליחתי
תודירטמ םוי-םוי לש תוגאד ירהש ,תאז תוארל םילוכי םכניאש עדוי ינא .תחופו ךלוה
ןעמל ,הרשע-םיתשה העשה ,תאזה העשב ירבדל ועמש ...םכתא תולבלבמו םכתא
29.תחופו ךלוה ןמזה יכ ,ךכל יאנפ שי דוע לכ ,ומצע תא שיאו שיא לכ ליצי :םשה

:ונוזח תא יקסניטוב'ז םילשה םואנה םויסב

ןמ טלמיהל וחילציש הלא :באב העשתה ,םויה רבד הזיא דוע םכל רמול הצור ינאו
הנידמה לש התמקהו השודיח :הלודג תידוהי החמש לש יגיגח עגרל וכזי תונערופה
,חוטב ינא תאזב !הכזי ינב לבא - התוארל הכזא ימצע ינא םא עדוי ינניא !תידוהיה
.הזב ןימאמ ינא יבל לכב .שמשה חרזת רקובב רחמש חוטב ינאש ומכ שממ:תורעה
.171 'מע ,ב ,ב"ס .20
רחבנ ,ןילופב תונוטלשה תא 1926 יאמב 10-ב ספתש ,יקסדוסליפ רטפנ 1935 תנשב .21
קהבומ ימשיטנא יקסדוסליפ היה אל ,ויתימעמ םיברל דוגינב .וימי ףוס דע הנידמב טלשו אישנל      
.תוימשיטנאה ןימיה תוגלפמ תונוטלשל ץק המשש 1926 תכיפה תא תחמשב ומדיק םידוהיהו      
.1935-1939 ןילופ ידוהי תדוכלמב ינידמ קבאמ ,רצלמ :האר ,ןילופ ידוהיב תוערפה לע .22
םחנמ לש ודוקיפב ל"צאה לש תיצראה הדקפמה םע ןיקנל והילא הנמנ םיעבראה תונשב .23
."הנלטלא" היינאה דקפמכ הצרא רזח הנידמה תמקה רחאלו הקירפאל הלגוה ,רצענ ,ןיגב      
.30 'מע ,הנלטלא דקפמ לש ורופיס ,ןיקנל .24
.715 'מע ,ב ,ב"ס .25
.94 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .26
.128 'מע הליהת ימי םעז תונש ,ימע-ןב .27
.ז"ימ ,(ןישובירק) ילילג תודע .28
,ץכ :ןכו .1981 ,הפיח תטיסרבינוא ,לארשי תודלותב יקסניטוב'ז לש ומוקמ ,והינתנ ןויצ-ןב .29
.1068 'מע ,וב'ז                  תוכן תולדות ישראל