'א "הגארד"
ריבגהל - דחאה :םירושימ ינשב תילאגל יתלבה הילעב םחליהל הטילחה תיטירבה הלשממה
לע ץחל - רחאה רושימהו ;תודחוימ רמשמ תוריס תועצמאב ץראה-יפוח לע הרימשה תא
לכשו ןילופמ וא הניוומ םיאבה םיטילפל תוזיו תתל אלש ןוכיתה םיה םע תולבוגה תולשממ
הניוומ תוריישה רבעמו ויתותוא תא ןתנ יטירבה ץחלה .לארשי-ץראל גילפהל איה םתנווכ
.רתויו רתוי השק השענ היבלסוגוילו הילטיאל

הדבוע לצנל טלחוה .הידוהי הרוחבב בהואמ ןילופב יקלטיאה ירחסמה גיצנהש ,עדונ השרווב
והתשי אל םישנאהש יאנתב ,תויקלטיא רבעמ תוזיו ירחסמה גיצנה קפיס הבוהאה ךוויתבו ,וז
המויפל תעסונה תבכרב םיר"תיב 80 השרוומ ואצי ,ןכאו .דבלב רצק ןמז אלא הילטיאב
ליבקמב .המויפל םולשב העיגה הריישהו םיפסונ םיר"תיב תבכרה לע ולע ךרדב .הילטיאבש
הילעב לופיטב ןוגראה םעטמ רוזעל וילע ליטהו יקסנגט לאומש תא ץראה ןמ לאיזר דוד חלש
לפטל ולחה (ר"תיב תונוטלש ריכזמ) ץכ יכדרמ םע דחיו הנותאל עיגה יקסנגט .תילאגל יתלבה
תא רוכחל וחילצה עגיימו ךורא ןתמו-אשמ רחאל .המויפל העיגהש הריישה רובע היינא תריכחב
הנופיס לע ולע םש ,המויפל הכרד תא התשע היינאה .המנפ לגד תא הפינהש "אגארד" הניפסה
,"היסימיטרא" ,הנטק הניפס הרכשנ ,"אגארד"ל ףסונב .לארשי-ץראל םכרדב םיר"תיב 170
.ףוחל םילועה תא ריבעהל ידכ ,ץראה יפוחמ הממי קחרמב "אגארד"ה תא שוגפל היה הדיקפתש
הניפסה דבאתש ףידע ,םיפוחה רמשמ ידי-לע ולגתי םילועהו הלקת הרקת םאש ,היה ןויערה
קחרה אל תוניפסה יתש ושגפנ ,1938 רבוטקואב 6-ב ,ןכאו .הלודגה היינאה לצנית ךכבו הנטקה
הליל ותוא םלוא ,התיחנל ןנוכתהל םישנאל עידוה ,היינאה דקפמ הנומש ,יקסנגט .ץראה יפוחמ
םייתניב .ףוחה םע רשק רצונ אל תרחמלש הלילב םג .ףוחה ןמ םימכסומה םינמיסה וארנ אל
בר ןמז ןיתמהלו ךישמהל לכוי אלו לזואו ךלוה הניפסב םחפהש "היסימיטרא"ה טינרבק עידוה
תא עצבל טילחה יקסנגט .םחפב דייטצהל ידכ הירדנסכלאל גילפהל וילע היהי חותפה םיב
תותואה הליל ותוא ולבקתנ לזמה הברמל םלוא ,ףוחהמ םינמיס לבקי אל םא םג התיחנה
.הרוטנט ףוחב םולשב ודרי םילועה לכו ףוחה ןמ םיפוצמה


הניווב זכרמה
םכרדב הניוומ םידוהי 870 לש הרייש האצי ,הילטיאמ "הגארד"ה לש הנושארה התגלפה ינפל
םעיגהב .הכרדל האצי תונורק הרשע תב תדחוימה תבכרהו רבעמ תוזיווב ודייטצה םה .הילטיאל
,תויקלטיא רבעמ תורשא םהל ויה םנמא .רובעל םהל רשפאל תונוטלשה ובריס ,יקלטיאה לובגל
םיננוכתמ "םיחרוא"ה יכ ועדי םייקלטיאה תונוטלשה .יפוסה םדעיל הריגה תוזיו םהל ויה אל לבא
לא תאצל לכות אל הגלפההש הרקמב יכ וששח םלוא ,ילאגל יתלב ןפואב לארשי-ץראל גילפהל
לובגה דיל הראשנ הכוראה תבכרה .עונמל וצר תאז תאו ,םיטילפכ הילטיאב וראשיי םה לעופה
תונוטלשה תא ענכשל םישאונ תונויסינ ושענ םהב ,תועובש השולשמ רתוי ךשמב יקלטיאה
.הניוול הריישה הרזח ,הווקת לכ הזוגנ רשאכ .עסמב ךישמהל םהל רשפאל םייקלטיאה

ןיד-ךרוע) לרפ יליוו ,רלה לואפ ר"ד וב םירבח ויהש ,הניווב תילאגל יתלבה הילעה דרשמב
,(לארשי-ץראמ הניוול עיגהש ל"צאה גיצנ) ימע-ןב קחציו 30 (הניווב ר"הצה ישארמ ,ועוצקמב
ךות .רבעמ תוזיוול קקדזהל ילבמ לארשי-ץראל הריישה תא ריבעהל תויפולח םיכרד ושפיח
דלאווצראוושה ירהב ורוקמש) הבונדה רהנ ךרד םילועה תא ריבעהל ןויערה הלע םישופיח ידכ
טיישה יכ עבקנ 1856 תנשבש םושמ תאזו (הינמורב רוחשה םיל ךפשנ וכשמהבו הינמרגב
,הירגנוה ,היקבולס ,הירטסוא) הבונדה םע תולבוגה תונידמלו חותפה םיב טישכ והומכ הבונדב
םידעיל תוזיו םיעסונל ןיא רשאכ םג ,רהנב תוטשה תוניפס רוצעל תושר ןיא (הינמורו היבלסוגוי
לפיטש ופאטסגה לש יזכרמה דרשמהש רחאל .1923 תנשב שדחמ הרשוא וז הזרכה .םייפוס
תחקל הכירצ התיהש ,"קלמ" םשב הבונד תניפס הרכשנ ,העצהה תא רשיא םידוהיה תריגהב
םתוא חקית רשא רוטיק תיינאל רובעל םילועה ויה םירומא םש .רוחשה םיל דע םילועה תא
תא הוולי ימע-ןבש טלחוה ,הבונדה לולסמב ןושארה עסמה הז היהש רחאמ .לארשי-ץראל
.רוחשה םיל דע הריישה


'ב "הגארד"
550 ,הניווב הבונדה לש סכמה-תיב דיל הנגעש ,"קלמ"ה לע ולע 1938 רבמבונ ימימ דחאב
.הירבילל הזיו התיה עסונ לכ לש ונוכרדבו ,םירתוימ םינוכיס תחקל אל טילחה ימע-ןב .םידוהי
הירביל" תבותכה םע םידחוימ תבכר יסיטרכ וספדוה ,עצבמל ףסונ ילמרופ ףקות תתל ידכ
קר םתא תחקל ושרוהש ,םיאצויה תא וקדבו סכמה-תיבב ויה םיבר ופאטסג ישנא ."טרופסנרט
עסונה הלע רשאכו ,עצבמה לע ישיא ןפואב חצינ ןמכייא ףלודא .תאשל ולכיש לככ ישיא ןעטמ
31 .ךרדל תאצל הניפסה התשרוה - ןורחאה

לע תועש רשע לש שפונ לויטל שיא 80 ליכהל ידכ התנבנש ,םיעושעש תניפס התיה "קלמ"
םימי םייעובש ךשמב הילע תויחל ויה םירומאש ,םיעסונ 550 הניפסב ויה םוי ותוא .הבונדה
.רהנה לש ימואל-ןיבה ביתנב הכרדב הכישמהו טשפדובל הניפסה העיגה רבמבונב 9-ב .רתויו
- דעיה למנל "קלמ"ה העיגה ,תוטעמ אל תואקתפרה רחאל ,רבמבונב 16-ב ,עובש רובעכ
הניפסל רובעל םיכירצ םילועה ויה הנילוסב .רוחשה םיל הבונדה רהנ ךפשנ םש םוקמ ,הנילוס
גאדומה ימע-ןב .הביבסב התארנ אל הניפס םוש םלוא ,לארשי-ץראל םתוא איבתש רתוי הלודג
יכ ימע-ןבל ועידוה םויה תרחמל .רבדה תביס תא ררבלו הניווב דרשמה םע רשק רוציל הסינ
םיב ישארה ינמורה למנה ,הצנטסנוקב תדעוימה הניפסה הבכעתה תויטרקוריב תויעב ללגב
למנל העיגה םיירהצה תועשבו הכרדב ךישמהל הניפסה התשרוה ,םירבדו ןיד רחאל .רוחשה
.ץראה יפוחל םילוע האיבהב הנושארה התמישממ הרזח התע הזש ,"הגארד"ה וז התיה .הנילוס
.לארשי-ץראל הגילפהש "הגארד" רוטיקה תניפסל ורבעוה "קלמ"ה לע ויהש םילועה 550 לכ
"היסימיטרא" רתוי הנטקה הניפסב בוש השגפנ ,ץראה ןמ הממי קחרמ "הגארד"ה העיגה רשאכ
-ץראל הילעה רעש תויהל ךפהש הינתנ ףוח רבעל התנפו "הגארד"ה יעסונמ 200-כ הטלקש
תדרוהב ורזעו הניפסה אובל ל"צאה ישנא וכיח רבכ הינתנ ףוחב .הרוטנט ףוח םוקמב לארשי
ודימעה ,ןייטשנירג קיזייא ,וילעבש) "רתסא" עונלוק םלואב םילועה ושע הלילה תא .םילועה
.ץראה יבחרב שארמ ועבקנש תומוקמל "דגא" לש םיסובוטואב ורבעוה רקובב תרחמלו (םתושרל
הלפיט (ל"עה) תימואלה םידבועה תורדתסה דועב ,ר"תיב לש סויגה תוגולפל ורבעוה םיר"תיבה
בוחרב ,"ימואל םילוע תיב"ב םילועה ונכוש ,הדובעה תלבקל דע .םילועה רתיל הדובע רודיסב
32.םתלכלכ תאו ןושארה םרודיס תא ולביק םש ,ביבא-לתב יבנלא

הילעה ןוגראב ךרד תצירפ תניחבב היה םיליפעמ תוניפס רבעמל ביתנכ הבונדה רהנב שומישה
תונוש תוצרא ךרד רבעמ תושר תלבקב ךרוצה תא רתפו רתוי לוז היה הז ביתנ .תילאגל יתלבה
ודגנתה "ץולח"ה תעונת יליעפ יכ ,ןייצל ןיינעמ .רוחשה םיב וא ןוכיתה םיב למנה ריעל עיגהל ידכ
ןכסיו לכ יניעל הלגתי תוניפסה עסמש ששחמ ,םהיתוניפס רבעמל הבונדה רהנב שומישל הליחת
"ץולח"ה יליעפ םג ולחה תיטסינויזיברה החלצהה רחאל םלוא .לארשי-ץראל עסמה ךשמה תא
.'ב הילעל ביתנ הבונדב שמתשהל


טשרקובב זכרמה
םוקמל הינמור התשענ ,תילאגל יתלבה הילעה ינפב ןוויו היבלסוגוי ,הילטיא ילמנ לש םתריגס םע
םע םיימעפ שגפנש ,יקסניטוב'ז רישכה ךכל עקרקה תא .םיליפעמה תוינא לש ירקיעה האיציה
התוא רבוטקואב - היינשה םעפבו ,ןודנולב 1938 ץיקב הנושאר םעפ - הינמור תלשממ שאר
יתלב םילועל עויס ןתיתו רבעמ הינמור רשפאת ויפל םכסהל ועיגה םיינשה 33.טשרקובב הנש
.הינמורמ םידוהי םג וללכיש ,םיילאגל

רקיעבו ,הלשממה ירש םע םיעגמ תא להינ ,הינמורב ח"צה לש ינידמה הגיצנ היהש ,ןיטסוק ןא'ז
בקעי לש םתופתתשהבו םתמזיב להנתה לודגה לעפמה .הלשממה שאר םעו םינפה רש םע
הארוה הנתינ 1938 ףוסב םנמאו .םירחאו בידנ-רכמנטוג יאתבש ,הינמורב ר"תיב ביצנ ,רביש
םישקבמה םידוהיל רבעמ תורשא תתל הזכרמו הפוריא חרזמ תוצראב הינמור לש םילוסנוקל
לע טישב הינמורל ועיגה םיליפעמה .םילבוקמה םיילמרופה םיכילהל קקדזיהל ילבמ ,תאז
.לארשי-ץראל םתוא האיבהש הלודג הניפסל םירבעומ ויה הנילוס ינמורה למנבו ,הבונדה
.הצנטסנוק למנ ךרד הינמור תא ואציו ,תבכרה תועצמאב ,השביה ךרדב ועיגה םירחא


השרווב זכרמה
.השרוול הלפעהה תוליעפ לש דבוכה זכרמ הגרדהב רבע ,הינמרגל הירטסוא לש החופיס רחאל

התיה ןילופ .הילעל רתויב הלודגה הדותעה עבטה ךרדמ התיה ,הידוהי ןוילימ תשולש לע ,ןילופ
וחילצה השרוול וחלשנש ל"צאה יגיצנו ,תיטסינויזיברה העונתה לש רתויב בושחה זכרמה םג
.(ןלהל האר) אבצבו הלשממב םיריכב םע םידחוימ םירשק יקסניטוב'ז תרזעב חתפל

יתלבה הילעל םידמעומה רפסמו ,ןילופ ידוהי תא תוערפ לש לושחנ ,רומאכ ,ףיצה 1935 זאמ
.רבגו ךלה תילאגל

,ןוסלנצכ ףסוי םשארבו ,ונעטש ויה .הילעה לש היפאל רשאב םירעוס םיחוכיו ויה םיליעפה ברקב
הילעה יכ ונעט םירחא דועב .העונתה ישנאו םיר"תיב לש הנושארו שארב תויהל הכירצ הילעהש
םיריעצמ רקיעב תבכרומ היהת הילעהש שרד ל"צאה גיצנ וליאו .ןיפכיד לכל החותפ תויהל תבייח
.ץראב םחולה חוכל ףרטצהל ולכויש םינמואמ

תילאגל יתלבה הילעה עוציב םשל יכ ררבתה .הרשפה תא םידדצה לע התפכו תואיצמה האב
ומכ ,םייפורטנליפה םינוגראה םנמא .העונתה תושרל ודמע אלש םילודג ףסכ ימוכס םישורד ויה
םינכומ ויה אל לבא ,תושלחה תוידוהיה תוליהקב הכימתב םיבר םיפסכ ועיקשה ,םירחאו טניו'גה
אלא ,םילועה לש ימצע ןומימל תונפל ךרוצ היה ןכל .תילאגל יתלבה הילעל םיבאשמ תונפהל
תא םלשל םתלוכיב היה אלו תילכלכ הניחבמ תושלחה תובכשל םיכייש ויה םיר"תיבה בורש
ילעב םידוהי םקלחו םיר"תיב םקלח ,תוברועמ תורייש ובכרוה ויפל ןורתפה אב ןאכמ .םקלח
המשרהל םידרשמ ינש ומקוה השרווב .םיר"תיבה לש עסמה תואצוה תא םג ונמימש םיעצמא
ןנחלאו ןטוי דוד לש םתושארב ,העונתה ירבחו ר"תיב ירבחל ,דחאה :הילעל םידמעומה לש
.תינוגראה םתוכיישל רשק אלל םידוהיל ,יקסבטס םהרבא לש ותושארב ,רחאהו ,יקסנומינופ

תוניפסב םיתורישה ןתמב ורזע ,עמשוממו ןגרואמ ףוג םתויהב ,םיר"תיבה יכ ןייצל יוארה ןמ
.הגלפהה ךלהמב םיניקת םייח םויקל תובר ומרתו

הראשנ תילאגל יתלבה הילעל םירושקה םיניינעה לכב עבקתש הנוילעה תוכמסה תלאשש אלא
.ןורתפ אלל

ונמז לכ תא שידקהו ,(וכע אלכמ ררחושש רחאל) יקיסניטוב'ז ירע השרוול עיגה 1938 ויתסב
תרדסהל םכסה תעצה ודביע דחיו ,הפוריאב ל"צאה גיצנ ,קוק ללה םע שגפנ אוה .הילעה יניינעל
ויתויוכמס תא טרפמה םכסה םיינשה וחסינ תושיגפ רפסמ רחאל .תילאגל יתלבה הילעה יניינע
.הילעל םינושה םידמעומה לש םימולשתה הבוגו ןומימה תורוקמ ללוכ ,םימרוגה ןמ דחא לכ לש
םחנמ דומעי ןילופבו ,תויצרא תודקפמ םג ומקוי ,תישארה הדקפמל ףסונב יכ םכסוה רתיה ןיב
.הדקפמה שארב ןיגב

יקסניטוב'ז .העונתה לש םינוילעה תודסומה ידי-לע רשוא אלש רחאמ לעופה לא אצי אל םכסהה
.ךכל תוכמסה םהל היהתש ילבמ בושח הכ ןיינעל םשאר םיסינכמ םהש לע קוק ללהבו ונבב ףזנ
רשאו 1939 ראורבפב הסנכתהש סירפ תדיעווב רבד לש ופוסב גשוה הילעה יניינעב רדסהה
יניינעל הנוילע תושר המקוה םכסהה יפ-לע .(ןלהל האר) ר"תיבל ל"צאה ןיב םיסחיה לולכמב הנד
ןוגרא :תוקלחמ רפסמ ומקוה .ךכב םיקסועה םימרוגה לכ תופתתשהב ,תילאגל יתלבה הילעה
קחצי תוירחאב) תימיה הלבוהה ;(יקסניטוב'ז ירע תוירחאב) תיתשביה הלבוההו תוריישה
,ןוסלנצכ ףסוי תוירחאב - תואצוההו םימולשתה לע חוקיפהו םיפסכה תקלחמו ;(יקסב'זר'ז
34.ויתולועפ לכב היחה חורה היהו זכרמה לש יללכה להנמכ םג ןהיכש

.ותורמ תא ולביק לכהו תילאגל יתלבה הילעב וקסעש םימרוגה לכ לש בר ןומאל הכז ןוסלנצכ
וררועתהש תוברה תויעבה תא רותפל ידכ הפוריא יבחרב ץצורתהו הדובעב ולוכ לכ עקש אוה
1939 ץיקב .תוריישה ןוגראב הלכו תוניפס תשיכרב לחה ,תילאגל יתלבה הילעה תובחרתה םע
ןמז רובעכו השרווב ראשנ ןילופל תינמרגה השילפה רחאלו אפרמ תכושח תוילכ תלחמב הלח
.רטפנ רצק

יתלבה הילעל תובר הרזע ,ןילופמ םידוהיה לש םתאצב תנינועמ התיהש ,תינלופה הלשממה
תאצוהב רשפאה לככ לקהל השרוו זוחמ לשומל תדחוימ הארוה הנתינ ,לשמל ,ךכ .תילאגל
תאשכ ,ןושאר םויב םג הלשממה ידרשמ ולעפ ,לדגו ךלה םילועה רפסמ רשאכ .םילועל םינוכרד
תאזל ףסונב .ר"תיב תוביצנ ידיקפ וספת םתדובעמ םוי ותוא ותבשש םינלופה םידיקפה םוקמ
זוחא 25 לש החנהו ןוכרדה רובע םימולשתהמ זוחא 50 לש החנה םילועל הלשממה הקינעה
.תבכרה יסיטרכ ריחממ


"אפלד"ו "ופי'ג" ,"ילא"
האצי איה ,'ב "הגארד" היינאהמ םילועה תדרוה תא המייס "היסימיטרא" הניפסהש רחאל
היינאה תא הוויל יקסנגט .םילוע 550 הנופיס לעשכ ,"ילא" היינאה תא השגפ םש ,היכרותל
הנופיס לעשכ ,"ופי'ג" היינאה תא שוגפל ידכ םעפה ,היכרותל רזח בושו ,ץראה יפוחל "ילט"
םג .ץראה יפוחל וגילפה "היסימיטרא"ב הוולמו ,"ופ'ג"ה לע הלע יקסנגט .םילוע 800-ל בורק
הנותאבש אלא .ונוכרד לא שדחל ידכ ןוויל רזח יקסנגטו הינתנ ףוחב םולשב םילועה ודרוה םעפה
םע .ןווימ שוריג וצ ודגנ אצוה תיטירבה הילוסנוקה תוברעתהבו תינוויה הרטשמה ידי-לע רצענ
.וכע אלכב יביטרטסינימדא רסאמל חלשנו תיטירבה הרטשמה ידי-לע רצענ הפיח למנל ועיגה
םלוא ,הנותאב אוה ףא רצענו יקסנגט לש ותרבחב היה ,ןג-תמרב ל"צאה ידקפממ ,סופלק ןתנ
לעשכ "אפלד" היינאה לע הלעו הצנטסנוקל חלשנ םשמו ןילופל סט סופלק .םויה תרחמל ררחוש
לבוחה בר תא הצליאש הרעס הצרפ ,למנה תא הניפסה הבזע ובש הלילב .םילוע 250 הנופיס
םיהובגה םילגה םע תדדומתמ איהש ךות ךרדל הניפסה האצי בוש תרחמל .האיציה למנל רוזחל
הניפסל ובושבו הינתנ ףוחל םילועה תדרוה תא ןגרא סופלק .הצרא העיגה דע התוא ווילש
העיגה הניפסה .סירפב יקסניטוב'ז םע השיגפל וכרד תא השעש לאיזר דוד וילא הוולתה ,הקירה
וליאו ,סירפל אצי לאיזר ;םכרד הדרפנ םש ,השרוול סופלקו לאיזר וסט םשמו הנותאל םולשב
.םילוע 800 התנמש הרייש תוולל ידכ הצנטסנוקל עסנ סופלק


גארפב זכרמה
ךרד תינומה הילע ןגראל העצהב גארפב ר"תיב תוביצנל ילילג השמ הנפ 1938 תליחתב דוע
היקבולסוכ'צ יכ רוכזל שי .היקבולסוכ'צ ידוהי ברקב תוננאש ןיידע הררש תע התואב םלוא ,םיה
- ידוהיה םואלב 1920 תנשמ הקילופרה תקוח הריכה הפוריאב הנושארלו ,תיטרקומד ץרא התיה
סמות ,היקבולסוכ'צ אישנ) ימואל טועימ לש תויוכז םידוהיל וחטבוה ךכבו - הפוריאב הנושארל
תפוקתב לארשי-ץראב רקיבש ןושארה יפוריאה הנידמה שאר היהו תונויצב בר ןיינע הליג ,קירסמ
היה ילכלכה םבצמו אלמ תויוכז ןויוושמ ונהנ םידוהיה .(קירסמ רפכ ץראב םקוה ורכזל .טדנמה
םע לח הנפמה .תילאגל יתלבה הילעה לש תנכוסמה הקתפרהל תאצל ךרוצ ואר אל ןכלו בוט
תלשממ שאר) ןילרבמ'צ ופתתשה הבש ,(1938 רבמטפסב 29) ןכנימ תדיעו לש התוסנכתה
.(הילטיא גיהנמ) ינילוסומו (הינמרג גיהנמ) רלטיה ,(תפרצ תלשממ שאר) הידאלד ,(הינטירב
וויה םהבש תוזוחמה לכ תא הינמרגל רוסמת היקבולסוכ'צ יכ םכסוה הדיעווה לש המויסב
םדצמ וחיטבה םינמרגה .םיטדוסה לבח תא וןוגכ ,םיבשותה ללכמ תיצחממ רתוי םינמרגה
םישדוח חכוה רלטיה יפלכ תונסייפה ןולשיכ .םישדחה היתולובגב היקבולסוכ'צ תומלשל בורעל
.היברומו הימהוב תא םג הינמרגל רלטיה חפיס 1939 סרמב 23-ב רשאכ ,ןכמ רחאל רפסמ
.ןכנימ םכסהב ותובייחתהל שחכתהו היקבולסוכ'צל ץק רלטיה םש ךכב

הילעל דרשמה ינפל וכרתשה םיכורא םירותו ,אובל הרחיא אל היקבולסוכ'צ ידוהי תוררועתה
,היקבולסוכ'צב ר"תיב ביצנ ,רזעלג-רזלג והילא ידי-לע להנתהו םקוהש גארפב תילאגל יתלבה
ילוא ,דואמ רדוסמ היה גארפב הילעה דרשמ .םוקמב ר"תיב לש תוביצנה ןיצק ,ןיטלפ ילתפנו
ריבעמ דרשמה היה ,הרייש לכ תארקל .הפוריאב תילאגל יתלבה הילעה ידרשמב רדוסמה
רזוחב .העיסנה תארקל תושעל שיש תונכההו םידמעומה םושיר ןפוא לע תוטרופמ תוארוה
:תואבה תוארוהה תא םיאצומ ונא ,לשמל ,1938 רבמבונב 29 םוימ תוארוה

.וב 11-ב תמייתסמו 1939 ראוניב 1-ב הליחתמ המשרהה
.תיאופר הדועתו םוליצ ףרצל ,ןולאש אלמל ךירצ דמעומ לכ
.םישנא ינש לש הצלמה ףרצל ןולאשל
...ישארה דרשמהמ אובי יפוסה רושיאהו תבייחמ הניא המשרההש ריבסהל שי דמעומל
רבעוי ,יפרגלט חרואב וא בתכב דמעומל רבעותש ,ישארה דרשמה לש המכסהה םע דחי
...העיסנה רובע םולשתה תרבעהל ספוט םג
ליג לעמ אלו 16 ליגמ הטמל םניאש םידוהי םישנו םירבג ןובשחב םיאב הילעל םידמעומכ
35...40 ליג דע - םיר"תיבו םיטסינויזיבר .35

,סירפל דרשמה תא רזעלג ריבעה ,1939 סרמב 15-ב ,גארפל ינמרגה אבצה תסינכ רחאל
תילאגל יתלבה הילעה תא ןגראלו ךישמהל חילצהש ,ןיטלפ ראשנ גארפב דרשמה שארבו
.שדחה רטשמה תחת


"הניטק"
הזכור ,תיטפרקה היסורו היקבולס ,היכ'צמ םיליפעמ 800 התנמש ,הנושארה הלודגה הריישה
לכב .תדחוימ תבכר הריישה תושרל ודימעהש ,תונוטלשה תכימתל התכז איה .(היכ'צ) ןירבב
ךרדל הריישה האצי 1939 ראוניב 18-ב .םיארחאה ןשארבו תוצובקל םיקלוחמ ,שיא 50 ויה ןורק
היה רומאש ,סופלק תא םש ואצמ אל םה .הינמורבש הצנטסנוק למנל העיגה םיימוי רובעכו
יר"תיב ,לואפ גילז ר"ד הריישה דקפמ הנמתנ ומוקמבו "הניטק" היינאב לארשי-ץראל םתוולל
אציו "היסימיטרא" הניפסה לע הלע ,רוחיאב עיגהש ,סופלק .םיעסונה ןיב היהש (היבטל) הגירמ
237-ו ,תוניפסה יתש ןיב השיגפה הכרענ ןיסירפק תברקב .הצרא הכרדב "הניטק" תא שוגפל
.הדרוהה תא סופלק ןגרא םש ,הילצרה ףוחל הכרד תא התשעש "היסימיטרא" לא ורבעוה םילוע
"היסימיטרא" לע הטלתשה ,שאב החיתפ רחאלו תיטירב רמשמ תניפס העיגה ,הדרוהה םויס ינפל
לע ךרענש שופיחבו ורצענ תווצה ישנא לכ .ףוחל תדרל וקיפסה אלש םיר"תיב 17 הנופיס לעשכ
םי דגב שובל אוהשכ ףוחל םילוע תדרוהב תע התוא עייסש ,סופלק ןתנ לש ונוכרד אצמנ הניפסה
יניינעב ךישמהו ,ףיוזמ ןוכרדב םעפה ,הפוריאל בוש אצי סופלק .הרטשמה ידיב ספתנ אל ןכ-לעו
.הלפעהה

יתלב הסינכב ומשאוהו טפוש ינפב תווצה ישנא 11-ו םילועה 17 ואבוה 1939 סרמב 22-ב
רסאמ ישדוח השולשל ונודינ םילועה 17 .םיילאגל יתלב םילועל הרזע תטשוהבו ץראל תילאגל
ץראה ןמ םשרגלמ םיטירבה וענמנ ,רסאמה ישדוח תשולש ומייתסהשכ םלוא ,ץראה ןמ שוריגו
(היינאל םתולע ינפל םהינוכרד תא דימשהל וגהנ םילועה לכ) םאצומ ץרא תא ועדי אלש רחאמ
.ץראב ראשיהל ושרוהו וכע אלכמ וררחוש םה יאמב 15-בו

11 .םירחהל הוויצ היינאה תאו ,תוריל 100 לש סנקלו רסאמ ישדוח 9-ל טפושה ןד לבוחה בר תא
.ץראה תא בוזעל ושרוהו וררחוש םיחלמה

םימיה ופלח רשאכ .אוושל םלוא ,"היסימיטרא" לש האובל ןיסירפק דיל וכיח "הניטק" ישנא
תא ולביק םילועה .ןווי יפוחל רוזחל םילועה ישאר וטילחה ,קפואב התארנ אל "היסימיטרא"ו
ורבע תובר תואלת .תוחורה תא עיגרהל ידכ דחוימ ץמאמב ךרוצ היהו בר זגורב הטלחהה
.הנותאל םולשב ועיגה ףוסבל םלוא ,חומה םורק תקלדמ םיריעצ ינש לש םתומ ללוכ ,ךרדב
.םתוא תורוקה תא חוודלו גארפ םע רשק רוציל ידכ ףוחל דרי לואפ ר"ד

ןמ ול וחוויד רשאכו ,תילאגל יתלבה הילעה יניינעב תורייבב 36 ןימרק ףסוי השע םימי םתואב
דימ אצי ,"הניטק" היינאה ןמ העידי ןיא םוי 17 הזש ךכ לעו "היסימיטרא" לש התסיפת לע ץראה
םע רשק רוציל חילצה ,הנותאל םימי השולש רובעכ ועיגהב .היינאה םע רשק אוצמל ידכ ןוויל
,ץייוושב ל"צאה גיצנ ,טכה ןבואר ר"ד םע רשקתה ,לזא היינאב ןוזמה יכ עמש רשאכו "הניטק"
םירהל הדמעו ןוזמבו םחפב שדחמ הדייטצה היינאהש רחאל .שורדה ףסכה תא דימ חלש הזו
750 הנופיס לעשכ "ופ'ג" הניפסה הצנטסנוק למנמ הגילפה התע הז ויפל קרבמ עתפל עיגה ,ןגוע
הניפסה לע הלעש) ןימרק םייקש תוצעייתה רחאל .תוינאה יתשל קיפסיש ןוזמ הינסחמבו םילוע
תונוט 1500 לש חפנב רחוס תיינא - "ופ'ג"ה אובל ןיתמהלו הגלפהה תא תוחדל טלחוה (הוולמכ
- סאלב םהרבאו ןמטכרט המלש :ל"צאה ידקפמ ינש ויה היינאה יוולמ .המנפ לגד תא הפינהש
למנב ושגפנ תוינאה יתש .הילטיאבש היקבטיוו'צב ר"תיב לש ימיה רפסה-תיב דקפמ רבעב היהש
ןוידב ."הניטק"ל "ופ'ג"מ הלצה תוריס המכ ןכו ןוזמה ןמ קלח ריבעה ןימרק .הקיימאלאק ינוויה
לע .הינתנ ףוחב םילועה תא דירותו הצרא הנושאר גילפת "הניטק" יכ טלחוה םוקמב ךרענש
.הדוהי-ןבא ףוחב הישנא תא דירוהלו הצרא גילפהל רחאו םימי השולש ןיתמהל היהי "ופ'ג"ה

וז התיה יכ ררבתה .סא.וא.סא תואירק הטינרבק טלק ,ךרדל האצי "הניטק"ש רחאל םיימוי
םילועה תא ריבעהל וחילצה הלצה תוריס .םיתרכ יפוח דיל תונוטרש לע התלעש "ופ'ג" הניפסה
םדא ינב 1,250 הנופיס לעשכ .םילועה לכ תא הטלק ,םוי רובעכ םוקמל העיגהש "הניטק"הו ףוחל
דימ ולחה ,הצרא םעיגה םע .ךרדל תינש הניפסה האצי ,(םיעסונ 500 היה ילמיסכמה הלוביקשכ)
וגילפה ראשהו ,הכשחה תוסחב ףוחל תולעל וחילצה םיעסונה תיצחמכ .ףוחל םישנאה תאלעהב
.היינאה תא יטירב סוטמ הליג םויה ךשמב םלוא .אבה הלילב םלזמ תא בוש תוסנל ידכ םי בלל
הכתינ עתפל רשאכ ,םיליפעמה תא דירוהל ידכ ףוחל היינאה הברקתה בוש ,הכשחה תדר םע
הלע ,םיפסונ תונויסינ רחאלו םי בלל הרזח היינאה .םיפוחה רמשמ תוריסמ הקזח שא הילע
.םיעסונה ןמ ףסונ קלח ןיקתיו-רפכ דיל דירוהלו ףוחל בוש ברקתהל טינרבקה ידיב רבד לש ופוסב
ףוחל שרפמ תניפסב לירפאב 17-ב ועיגה ,"הניטק" היינאה לע וראשנש םינורחאה םיעסונה 176
םיפוחה רמשמ לש תוריס שולש ידי-לע הניפסה הספתנ ,ףוחל תולעל וקיפסהש ינפל םלוא .הינתנ
ץחלב וררחוש תועובש השולש רובעכ םלוא ,ורצענ םיליפעמה .הפיח למנל התנפוהו תיטירבה
.ץראב בושייה לש האחמה תבוגת


ןמגילז ד"ועו דראהדוג ןיצקה טפשמ
בורקו תילאגל יתלבה הילעה לש ירקיעה רעשה תכשוממ הפוקת ךשמב היה הינתנ ףוח
ףינס ידי-לע הדרוהה לש ליעי ןוגראל תודוה רשפאתנ רבדה .הז ףוחב ולע שיא 4,000-ל
יתלבה הילעלו ללכב םיטסינויזיברל ריעה יבשות לש הברה הדהאל תודוה ןכו הינתנב ל"צאה
ףתשל ומיכסהש םיטירב םיניצק המכב םג םינגראמה ורזענ הלא לכל ףסונב .טרפב תילאגל
זאו תוינאה לש ןאוב דעומ לע תומדקומ תועדוה םילבקמ ויה הלא םיניצק .ףסכ תרומת הלועפ
,תילאגל יתלבה הילעה תורבגתה םעש רוכזל שי .רחא ןוויכל םיפוחה תורמשמ תא םינווכמ ויה
תודחוימ םיפוח תוריס ואיבה םיטירבה .השביב ןהו םיב ןה ,ץראה לובג לע הרימשה םג הרבג
םילועה תא סופתל היה םדיקפתש םידחוימ םירויס ומייקתה השביבו ,םילועה תדרוה רחא ובקעש
-לותב וזכרתה םייתשביה תורמשמה דועב ,ופיב היה םיפוחה תוריס סיסב .ףוחל עיגהל וחילצהש
רשקב היה ,דיל-תיבב הרטשמה תנחת לע הנוממ היהש ,ירפמאה יטירבה ןיצקה .דיל-תיבבו םרכ
הזו ,ירפמאה םע רשקתמ ןיקרא היה םילועה תדרוה ינפל .הינתנ תייריע ריכזמ ,ןיקרא רמ םע
דיל-תיב דיל יתרטשמה םוסחמה תא ורבעי םיסובוטואהשו ערפות אל הדרוההש ךכל גאוד היה
יארחאהו םילוע 149 ונמנ תודרוהה תחאב .הלוע לכל תחא הריל היה ףירעתהש ,םירפסמ .םולשב
תינש ורפסנ םה ,םיסובוטואל םילועה ולע רשאכ םלוא .םאתהב תוריל 149 יטירבה ןיצקל ןתנ
הז םלוא ,ןיצקל הטישוהו וסיכמ תחא הריל איצוה ל"צאה םעטמ יארחאה .150 םרפסמ יכ אצמנו
."ילאגל יתלב דחא הלוע היהיש ,ךרוצ ןיא" :רמא

רבגוה 1939 תליחתב .1939 סרמל דעו 1938 תיצחממ םילוע תדרוהל שמיש הינתנ ףוח
יגיצנ םע הלועפה ףותישב ךישמהלמ ועתרנ םיטירבה םיניצקהו םיפוחב יתרטשמה חוקיפה
דראהדוג הרטשמה ןיצק הז היה .טפשנו ספתנ םיניצקה דחאש רחאל דחוימב ,הינתנב ל"צאה
.בושייה תא ריעסה וטפשמש

זאמו לארשי-ץראל רבעוה 1922-ב .ודוהבו תפרצב הנושארה םלוע-תמחלמב תריש דראהדוג
.תודידי ירשק ורשקנ םיינשה ןיבו יתרבח עוריאב ןמגילז ד"וע תא שגפ אוה .הרטשמב תריש
הדהא עיבהש ,דראהדוג .תילאגל יתלבה הילעה תייעב החישל התלע םהיניב תושיגפה תחאב
ול עידומ היה ןמגילז רשאכ .ףוחל םעיגהב םילועה תסיפת תא עונמל ויתוריש תא עיצה ,הילעל
תחאב .ךופה ןוויכל רמשמה תוריס תא ןווכמ דראהדוג היה ,הדרוהה םוקמו היינאה אוב לע
םיעשפ תריקחל הקלחמה להנמ ןיפליג רטלו הנמתנ 1938 רבמבונב יכ דראהדוג רפיס תושיגפה
יתש ותושרל ודמע ךכ םשל .תילאגל יתלב הילע עונמל היה וידיקפת רתי ןיבו ,םורדה זוחמב
,םילוע םע היינא אוב רבדב תועידי וילא תועיגמ ויהש םעפ לכבו ופי למנב ונגעש רמשמ תוריס
אב אוה ,ןמגילז לש ורושיא תא לביק דראהדוגש רחאל .םספתל ידכ תוריסה תא חלוש היה
ןיפליג .תילאגל יתלבה הילעה ןיינעב הלועפ ףותיש תרומת םולשת ול עיצהו ןיפליג םע םירבדב
דעה .תורבע 22-ב םשאוהו טפשמל דמעוה דראהדוג .וילע םינוממל ךכ-לע רפיסו חפ ול ןמט
,דראהדוג םע ול ויהש םירשקה לע רפיס אוה .ךלמה דעכ עיפוהש ,ןיפליג רטלו היה ישארה
1939 ינויב 22-ב .תילאגל יתלבה הילעב םיקסועה םע הלועפ ףתשל םיכסה ףסכ תרומתש
תוברעב ,םייתנש ךשמל הבוט תוגהנתהל ןודינו ודגנ ולעוהש תומשאהה לכב בייח דראהדוג אצמנ
.הרטשמב תורישה תא בוזעל ץלאנ ןכ ומכ .תוריל םייתאמ לש

.תומשאה 22-ב אוה ףא םשאוהש ,ןמגילז ד"וע לש וטפשמ ררבתהל לחה םימי העברא רובעכ
להק תוחכונב ןידה-קספ תא טפושה ארק ינויב 30-ב .ישארה דעה ןיפליג היה הז טפשמב םג
רפהל ילילפ רשקב םשא אצמנ ןמגילז .םילשוריב יזוחמה טפשמה-תיב םלואב ףפוטצהש בר
,ןידה-קספ לע רערע אוה .דחוימ סחי םע רסאמ ישדוח השיש וילע ורזגנו הילעה תונקת תא
.רסאמ ישדוח העבראל תחפוה שנועהו החדנ רוערעה םלוא

דיל הביא תונגפהו דראהדוגו ןמגילז לש םהיתב דיל הדהא תונגפה םינומה ומייק ביבא-לתב
.רחא םוקמב רוגל רבעו ביבא-לתב ותיב תא ןיפליג בזע ךכמ האצותכ .ןיפליג ןיצקה לש ותריד
37

,תילאגל יתלבה הילעב םיקסועה ידי תא ופיר אל ץראה יפוח לע הרימשה תרבגהו םיטפשמה
.רוטיקה אולמב הכשמנש


"ריתסא" היינאה
,"ריתסא" םיליפעמה תיינא הבונדה רהנ לעש הנר ינמורה למנה ןמ הגילפה 1939 סרמב 6-ב
םיעסונה בור .םידלי 50-כו םישנ 150-כ םהיניב ,םיעסונ 720 הבו תונוט 700 לש חפנ תלעב
הוולמ-דקפמ היה ןוזדיוד רדנס .הינמורמ םיר"תיב ויה ,170-כ ,םטועימו גיצנד ריעהמ םידוהי ויה
.םילועה ןיב היהש ,הינמורב ר"הצה תעונת יגיהנממ ,ןוסניכי לאכימ רזע ודילו ל"צאה םעטמ
הצרא עוסנל וטילחה םיבר םידוהיו ,הפוריא ימשב המחלמה יננע רבכ ופחיר הפוקת התואב
םיישקה תא הנוכנ וכירעה אל םה .םהיתושפנ תא ליצהל ידכ אלא ,תינויצ היצביטומ ךותמ אל
וברה םיעסונה .תילאגל יתלב הילעבש הנכסה תא וניבה אל ןבומכו הבר תופיפצב העיסנ לש
ךכ-לכ השורדה תעמשמ רסוחב וגהנתהו היינאב וררשש םייביטימירפה םיאנתה לע תונולתב
וא ,הסיבכו הצחר יכרוצל םיקותמ םימב שומישב רוסיאה ,לשמל ,םהילע דיבכה .הז ןיעמ עסמב
םישנ לע רוסיא לטוה ברע תונפל שמח העשמ) םירבגה יאתל םישנה יאת ןיב התשענש הדרפהה
.(וידחי אצמיהל םירבגו

סנכיהל וכזש דע הכורא ךרד ורבע "הניטק"ל המודבו ,"ריתסא" יליפעמ לע ורבע תובר תואלת
םלוא ,ןויצל-ןושאר ףוחל היינאה הברקתה ,רעוס םיב הגלפה ימי הרשע רחאל .לארשי-ץראל
הברקתה בוש הלילב תרחמל .םי בלל היינאה הרזח ,ףוחה ןמ תותיאה ינמיס וארנ אלש רחאמ
ולע ,םיעלקמו םיבור שאב החיתפ רחאלו ,םיפוחה רמשמב הלקתנ םעפה םלוא ,ףוחל היינאה
ידי-לע תידוסי הריקח ורבע םילועה .הפיח למנל היינאה תא ונוויכו ןופיסה לע םיטירב םירטוש
תוניפס יווילב חותפה םיל תאצל היינאה הצלוא חספ ברעבו היינאה לע ולעש םידחוימ םירקוח
ןוזדיוד .ןווי יפוחל היינאה העיגה הגלפה ימי העברא רובעכו םיעסונב וזחא שואייו ךודכד .הרטשמ
ויחא ,יקסבטס םהרבא וחלשנ תוצעייתה רחאל .השרווב הילעה זכרמ םע רשק רציו ףוחל דרי
היינאה לש שדחמ התגלפהל םיכרד אוצמלו תוחורה תא עיגרהל ידכ ןוויל ןמטכרט המלשו ,ףסוי
היינאה תא תוולל התיה הרומאש ,"הנאיראמ" הנטק שרפמ תניפס הרכשנ ןוויב ."ריתסא"
.ףוחה לא םילועה תא ריבעהלו ץראה יפוחל "ריתסא"

720 ,םילועה .לארשי-ץרא יפוח לומ לא היינאה העיגה ,םידודנ לש יצחו םישדוח העברא רחאל
יעונמו הבר התיה תופיפצה .דבלב םיעסונ 200-ל הדעונש שרפמה תניפסל ורבעוה ,רפסמב
תארקלו ,הלילה לכ הכרא ףוחל העיסנה .םהילע לטוהש ברה סמועב ישוקב ודמע "הניראמ"ה
וקיספה "הניראמ"ה יעונמש רחאמ .יטירבה םיפוחה רמשמ תוריס "הניראמ"ה תא ופיקה ,רקוב
הביבסה ייברע לצא הרטשמה הסייגש תונטק תוריס תועצמאב ףוחל םילועה לכ ודרוה ,לועפל
בשוימ היהש ןולקשא ףוח לומ לא תועטב ועיגה םה יכ ןוזדיודל ררבתה רתוי רחואמ קר)
םקלח - םיסובוטואב ועסוה םהו ,ףוחל םיליפעמה תדרוה המלשוה ברע תונפל .(םיברעב
,תוריקחו רצעמ לש םיישדוח רחאל .םילג-תבב םילועה הנחמל םקלחו דנפרסב רצעמה הנחמל
."ריתסא" היינאה ילוע לכ וררחוש

ןודינ לבוחה-בר .טפשמל ודמעוהו הרטשמה ידי-לע ולגתנ ,םיעסונה ןיב ובברעתהש ,תווצה ישנא
.דחא לכ רסאמ ישדוח השישל ונודינ םיחלמהו רסאמ ישדוח העשתל


הטיראפ
,היכ'צב דרשמה שארב דמעש ,רזלג והילא רבע ,גארפל ינמרגה אבצה לש ותסינכ םע ,רומאכ
תיברעמה הפוריא תוצראב םיטסינויזיברה לש תילאגל יתלבה הילעל זכרמל הכפהש ,סירפל
לש םיידימה םיכרצל שמשל ולכויש תוינא אוצמל התיה רזלג לש ותלועפ תישאר .תיזכרמהו
תלעב ,"הטיראפ" :תוינא יתש ינווי תוינא לעב לצא ואצמנ םייביסנטניא םישופיח רחאל .הילעה
דחאב הנגעש "הילוי-ימענ"ו ,תידימ הגלפהל הנכומ התיהו ייסרמב הנגעש ,תונוט 1300 לש חפנ
לע םתולעהל םשמו סירפל הילעל םידמעומה תא ריבעהל דציכ התיה היעבה .הינמור ילמנמ
םהל שיש וחיכוי םילועהש יאנתב רבעמ תוזיו תתל םינכומ ויה םיתפרצה .ייסרמב היינאה ןופיס
,תפרצ תלשממ תא הקפיס אל לארשי-ץראל תיקוח יתלב הסינכש ןבומ .דעיה ץראל הסינכ תוזיו
ןפואב סירפל םילועה תא ריבעהל טלחוה ,תרחא ץראל הסינכ תוזיו גישהל היה ןתינ אלש רחאמו
.ץייוושב ל"צאה גיצנ ,טכה ןבואר ר"ד ידי-לע הנגרואו ץייוושמ הרבע הנושארה הריישה .יקוח יתלב
רסאמב ויהש הלאמו ץייוושב ינמז הייהש תושר ולביקש םיטילפמ תבכרומ התיה הצובקה
םשמו לזאבל ורבעוה םיטילפה .ץראה תא ובזעיש יאנתב םררחשל הנכומ התיה הרטשמהשו
םילועה ורבעוה סירפמ .ךכ םשל דחוימב ורכשנש ךרד ירומ תרזעב יתפרצה לובגה תא ובנג
היינאה האצי ,םירודיסה לכ ושענש רחאל .היינאה לא םתוא ואיבהש תוריס לע ולעוה םש ,ייסרמל
ילויב 12-ב .ןילופמו הינמורמ םיר"תיב םבור - םיפסונ םילוע הנופיס לע ולע םש ,הצנטסנוק למנל
םימי הרשע רובעכ .םיליפעמ 850 הנופיס לעשכ הצנטסנוק למנמ "הטיראפ" הגילפה 1939
תוריסה םלוא ,ףוחל םילועה תא ריבעהל ויה תורומאש תוריס םע שגפמה םוקמל היינאה העיגה
םחפה רשאכ .לארשי-ץרא לש םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ראשיהל הצלאנ "הטיראפ"ו ועיגה אל
םינכומ ויה אל למנה תונוטלש .שדחמ דייטצהל ידכ סודורל היינאה העיגה ,ולזאו וכלה ןוזמהו
לכש הנעטב בריס לבוחה-בר םלוא ,ןגוע םירהל הנממ ושרדו "הטיראפ" לש היכרצ תא קפסל
"ולופ וקרמ" הלודג םיעסונ תיינא הנגע "הטיראפ" דיל .גילפהל לכוי אל ויתושירד ואלומי אל דוע
התנק ,תינקירמא הידוהי ,תורייתה תחא .םיליפעמה תיינא לע השענה תא תוארל ולכי הירייתו
םייתניב .םיליפעמה תיינא יעסונל הנתמכ םתוא החלש תוריס יתש תועצמאבו ,ןוזמו םימ
תא וצליאו ןופיסה לע ולע םיניוזמ םיחלמ 30-ו ,תיקלטיא המחלמ תיינא "הטיראפ" לא הברקתה
,ןוכיתה םיה יפוח ךרואל היינאה הדדנ םוי םיעברא .חותפה םיל גילפהלו ןגוע םירהל לבוח-בר
ףינסמ ץיבוביל קחצי ,היינאה דקפמ .תוריסה ואב אל םעפה םג םלוא ,שגפמה םוקמל העיגה בושו
לא תורישי עוסנל טילחהו תוריסה אובל רתוי ןיתמה אל ,הסונמ יאמי םג היהש ,ביבא-לתב ל"צאה
רצעמב םשוה אוה ,היינאה דקפמ תטלחה תא אלמל בריס לבוחה-בר רשאכ .ביבא-לת ףוח
םתרשכה תא ולביקש - סניקבח ףסויו שאב םהרבא - םיר"תיב ינש ידי-לע הלעפוה היינאהו
הלילב .(ליעל האר) היבטל ר"תיב לש םידומילה תניפס ,"לצרה רודואת" דומילה תניפסב םיאמיכ
ןמ רטמ 50-כ הרצענו ביבא-לת ןוויכל רוטיקה אלמב "הטיראפ" העסנ 1939 טסוגואב 22-ה לש
תועצמאב היינאה ןמ םיליפעמה תא וריבעהו ףוחה תא ואלימ תירבעה ריעה יבשותמ תואמ .ףוחה
.םיחטבמ ףוחל "הטיראפ" יליפעמ 850 ועיגה ךכ .תונטק תוריס


38 הילוי-ימענ
תונוט 4,000 לש חפנ תלעב ,"הילוי-ימענ" היינאה םג ,רומאכ ,השכרנ ,"הטיראפ" היינאה םע דחי
האציש םיר"תיב 1,200 לש הצובקל תדעוימ התיה "הילוי-ימענ" .הינמורבש הנילוס למנב הנגעש
-ןילופ לובגבש ןיטאינש הרייעל תבכרה עיגהב .הינמורל הכרדב ןילופמ 1939 טסוגוא תליחתב
הפוקת ךשמבש ןוויכ .ןילופב הראשנ םיר"תיבה תצובקו ,תונורק רפסמ עתפל וקתונ ,הינמור
,רומאכ .הבר העתפהב אב רבדה הינמורל ןילופמ םיליפעמ רבעמב תוערפה לכ ויה אל הכורא
וגהנ םיינמורה תונוטלשה םגו םצראמ םידוהי לש הריגהה תא םיינלופה תונוטלשה ודדוע
התיה הרומאש תוינאה תחאל םכרדב םצראב רובעל ושקיבש םידוהיה יפלכ הבר תוילרבילב
האר) תינמורה הלשממה לע הינטירב תלשממ הצחלש ץחלהש אלא .לארשי-ץראל םעיסהל
.ויתותוא תא תתל לחה (ןלהל

הרבעוה העידיה .חותפה הדשב םרובע םקוהש ינמז הנחמב ונכושו תבכרה ןמ ודרוה םיר"תיבה
םיצחל לש עסמב ולחה תיטסינויזיברה הגלפמה ישארו ,תונושה הפוריא תוצראל םשמו השרוול
הכרדב ךישמהל הריישל רשפאל הינמור תלשממ לעו הינטירב תלשממ לע םיירוביצו םייטמולפיד
תסינכ תא תושרהל םבוריסב ודמע םיינמורה תונוטלשה - ליעוה אלל םלוא .הנילוס למנל
םייתניב ורבעוה םה) ןיטאינשב םיר"תיבה וראשנ תועובש השולש .למנל םתרבעהו םיר"תיבה
וחילצה וז הפוקת ךשמב .(םייטרפ םיתבב ןכוש םקלחו םיירוביצ תודסומל םילהואה הנחממ
ריבעהל םייוכיסה וספאש ררבתה רשאכ .היינאה לא עיגהלו לובגה תא חירבהל םיר"תיב 200-כ
.השרוול הריזחהל טלחוה ,הריישה תא

.ל"צאה דקפמ םימילו ןילופב ר"תיב ביצנ ,ןיגב םחנמ דמע ,םיר"תיבה תצובק שארב

םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ,הבונדב תוינאב וניתמה ,ןיטאינש הרייעב המרדה תשחרתמ דועב
הילעל דרשמה ישאר .היקבולסוכ'צמו הירטסואמ ועיגהש םילוע לש תוצובק יתש ,הינמור לש
הלאה םילועה תוצובק יתש תא "הילוי-ימענ" לע תולעהל וטילחה טשרקובב םיטסינויזיברה לש
.לובגה תא רובעל התשרוה אלש תינלופה םיר"תיבה תצובק תא םוקמב

"הילוי-ימענ" היינאה הגילפה ,היינשה םלועה-תמחלמ הצרפ ובש םויה ,1939 רבמטפסב 1-ב
םיר"תיב 300 ויה םיעסונה ןיב .הנוכיתהו תיחרזמה הפוריא תוצראמ םילוע 1,130 הנופיס לעשכ
ירגובמ ,גרבנזייא דוד היה הריישה הוולמ .היינאב תעמשוממהו תנגרואמה הצובקה תא וויהש
.היקבטיוו'צב ר"תיב לש ימיה רפסה-תיב

הרומא התיהש ,הנטק שרפמ תניפס םהל התכיח םש ,סאיח ינוויה למנב התיה הנושארה הנחתה
םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ןוגעתש) הלודגה היינאה ןמ םילועה תרבעהל שמשלו הריישל תווליהל
הרישכ יתלב שרפמה תניפס האצמנ ,הכרענש הקידבבש אלא .ץראה יפוח לא (לארשי-ץרא לש
.הידעלב הגלפהב ךישמהל טלחוהו הדיקפתל

םוכס לבקי ןכ םא אלא ךישמהל ותעדב ןיא יכ לבוחה-בר זירכה ,ץראה יפוחל םעיגה ינפל םיימוי
םלוא ,םיעסונה ןיב ףסכ ופסא היינאה ידקפמ .העיסנב םיכורכה םיברה םינוכיסה רובע ףסונ ףסכ
הלביק הריישה תדקפמו רצעמב ותווצו לבוחה-בר ומשוה ,ומצע לע רופיסה רזח תרחמל רשאכ
.היינאה לוהינ תא המצע לע

.הפיח למנל עוסנל םהילע הדקפש תיטירב המחלמ תניפס םהילא הברקתה ,תוריב דיל םרבעב
םילייח ולע ןופיסה לעו ףוחה ןמ םירטמוליק 3 לש קחרמב ןוגעל היינאה לע ודקפ םיטירבה
.ץראה יפוחמ היינאה תא שרגל התיה הנווכה .םיניוזמ םיטירב

:רזל ראתמ ,ןכמ רחאל היינאה לע שחרתה רשא לע

תוחיתמהו תוחורה ורעסנ ,חותפה םיל םריזחהל הרטשמה תמיזמ םילועל העדונ רשאכ
וזיתה םירטושה .םיטירבה רבעל עונל ולחהו ןופיסה לע ולהקתה םילועה .הרבגו הכלה
וכפש ,םנוזמ תיראש תא םיל וקרז םילועה .וגוסנ אל םישנאה םלוא ,םימ ינוליס םהילע
.המיה םתוא וליפהו היינאב םיימינפה םינקתמה תא םעז תמחב וקריפו הייתשה ימ תא
רוזחל םוצליא ריוואב תוירי םלוא ,ףוחה רבעל תוחשל ולחהו םיל וצפק םירוחבה ןמ םיבר
.הווקתה תא רישל ולחה ,םיל דוע קורזל המ םהל היה אל רשאכ .היינאל

םידליהו םישנה ודרוה הליחת .םילועה תא שרגל אל הלשממה התואנ םיבר םיצמאמ ירחא
שדוח רובעכו דנפרסב רצעמה הנחמל ורבעוה םה .םירבגה םג ודרוה םימי רפסמ רובעכו
39.וררחוש םימי


40 היראקס
התוא ילויב .הפונתה אולמב םיטסינויזיברה לש תילאגל יתלבה הילעה תעונת הלעפ 1939 ץיקב
הלעמל ןנופיס לעשכ ,תוינא 5 רבכ ועיגה טסוגואבו ,םילוע 1,580 םע תוינא 3 הצרא ועיגה הנש
יתלבה הילעה לש הפנעה תוליעפה תא עטק היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םלוא .םילוע 3,000-מ
.הצרא ורזח םיליעפה בורו תילאגל

וילע היה .היקבולסוכ'צב ר"תיב ביצנ הנמתנש ,ןיטלפ ילתפנ הילעה תויעבב לפטל ךישמה גארפב
אל םלוא ,1939 סרמב דוע ןגראתהל הלחהש ,םיר"תיב 400-כ התנמש הצובקל ןורתפ אוצמל
ופאטסגה חתפ ,ןיטלפ לש ותוליעפל ליבקמב .םינמרגה תסינכ בקע היכ'צ תא בוזעל הקיפסה
הנשי היכ'צבש ,הינמורב הילעה דרשמל עידוה ןיטלפ .ךכב םיצורה םידוהי תריגהל דחוימ דרשמ
רוסחמ ללגב האיציה ןמז תא תוחדל שיש התיה טשרקוב תבושת םלוא ,האיציל הנכומה הרייש
הריישה תאיציל רוזעל םינכומ םה יכ ול רסמנו ופאטסגה םע רשק ןיטלפ רצי םייתניב .םי תיינאב
תצובק .רבגו ךלה ןיטלפ לע ץחלה .רוחשה םיל הבונדה רהנ ךפשב היינא םהל הכחתש יאנתב
הרירב תילב .לזאו ךלה ותקזחהל ףסכהו דחוימ הנחמב םישדוח רפסמ הז האצמנ םיר"תיבה
הינמורל ועיגי רשאכ השעי המו ,םיה תיינא תשיכרב וקלחל דעוימ היהש ףסכב ןיטלפ שמתשה
,תינמור הדוספר ומצע תעד לע רכש אוה :השעמ תושעל ןיטלפ טילחה ףוסבל ?ףסכ אלל
םילגלג תוינא יתש תועצמאב עיגי הילא ,הבונדה לע ןורחאה ינמורה למנב ול הכחתש ,"הלוריפס"
עתפוה ,הינמורב הילעה דרשמ לע הנוממ היהש ,יקסניטוב'ז ירע .הבלסיטרבמ תויקבולס
ונגע םש ,הבודלומב הריישה תא שגפ אוה .ותלוכי לככ רוזעל טילחה לבא ,ןיטלפ לש ותעדוהמ
הילא ורבע ,"הלוריפס" תינמורה הדוספרה העיגה רשאכו ,הבונדה רהנ עצמאב תוניפסה יתש
ודמע הריישה שארב .(ר"הצה ירבח - רתיהו םיר"תיב ויה םהמ 300) רהנה תוניפס יעסונ 500
.רזלג והילאו ןיטלפ

לרפ היה ,רומאכ .גארפו הניוו ידוהימ תבכרומ התיהש תפסונ הרייש לרפ יליו ר"ד ןגרא םייתניב
ןגראל ליחתהו וירבח םע ךסכתסה 1939 ביבאב םלוא ,תיטסינויזיברה הילעה ינגראמ ינושארמ
הגילפהש ,המש "סונרוטס" ,תראופמ תינמרג רהנ תיינא רכש אוה .תיאמצע תילאגל יתלב הילע
שארב .(הבלסיטרבב ופסונש 600-ו הניוומ 200) שיא 800 הנופיס לעשכ רבמבונב 1-ב הניוומ
לכ ךרואל בר ןורשיכב הצובקה תא גצייש רמזו הריב ןיישעת ,רגניזילג דרהרג דמע הריישה
למנל העיגה םוי 12 רובעכו ,יצאנ לגד ססונתמ ןרותה לעשכ ,הבונדב הטש הריישה .ךרדה
תיינא תא הריישה תושרל דימעה אלו טרחתה ינוויה ןכוסהש ררבתה םש םלוא ,הנילוסב ינמורה
ויה םי תיינא אוצמל םייוכיסה ןכש ,הבר הכובמב אב לרפ לש הילעה דרשמ .הל בייחתהש םיה
שי .רהנה תא הסכי חרקהש ינפל הניוול רוזחל וילע יכ עידוה "סונרוטס"ה טינרבקו ,דואמ םינטק
םהילע היהי ,םי תיינא אובת אל םאש ועידוהו ףוחל תדרל םיעסונל ושרה אל םינמורהש ןייצל
.הניוול רוזחל

תובקעבש רבתסמ .םיבר םיישקב לקתנ םלוא ,םי תיינא אוצמל ידכ םיינתחדק םיצמאמ השע לרפ
םילוע תרבעהב ףתתשהל תוינאה ילעב לע תינוויה הלשממה הרסא ,הינטירב תלשממ לש ץחל
.םיב תועיסנה לכ לש םיריחמב הלודג הילע הלח ,המחלמה ללגב ,תאזל ףסונב .לארשי-ץראל
שאונה בצמה תא ול ריבסה ,הכורא הפוקת דבע ותאש ,טשרקובב ןרוג לאכימ לא הנפ לרפ
לש חפנב ,תיכרות היינא גישהל חילצה ןרוג ןכאו .המיאתמ היינא תאיצמב ותרזע תא שקיבו
ילעבל רפוס אל הריכחה םכסהב .היכרותל ןווימ םחפ הליבוהש ,"היראקאס" איה , תונוט 3,500
ררבתה ,הנילוסל היינאה העיגה רשאכ קרו ,לארשי-ץראל םילוע איבהל איה הרטמהש היינאה
ומיכסה ,עגיימ ןתמו-אשמ רחאל םלוא ,הריכחה הזוח תא דימ לטבל ושקיב םילעבה .רבדה
םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ראשית היינאהש ,דחאה :םיאנת ינשב תאזו םילועה תא ריבעהל
.םולשת תפסות - היה ינשה יאנתה .ףוחל םילועה תא וריבעי תונטק תוניפסו לארשי-ץרא לש
ותרזעבו ,יקסניטוב'ז ירע םע םכסה השעי םא קרו ךא אלמל לרפ היה לוכי ןושארה יאנתה תא
,יקסניטוב'ז ירע ןיבל ןרוג ןיב םכסה השענ ,ןכאו .םילועה לש הטקש הדרוהב ל"צאה תא ףתשל
בייחתה ודצמ ירעו ,םולשת אלל "הלוריפס"ה לע םיאצמנה םילועה תא "היראקאס"ה לע ולעי ויפל
ידיבש רחאמ ןורתפ אצמנ אל ,תיפסכה היעבל רשאב .ץראה יפוחל הטקש הדרוהל גואדל
ןממל ךכבו םיעסונה רפסמ תא לידגהל טלחוה הרירב תילב .םיפסכ וראשנ אל םיטסינויזיברה
.תולודגה תואצוהה תא

,ץייוושב ל"צאה גיצנ ,טכה ןבואר אצי ,הנילוס דיל תוניתממ "סונרוטס"ו "הלוריפס"ה דועב
איה וז הרייש .שיא 530 תב הרייש הנגראתה (טשפדובב ההשש) לרפ תרזעבו טשפדובל
."היראקאס"ה ילעב ושרדש ףסכה תפסות תא הנמימש

יקסניטוב'ז ירע םעו דחא דצמ "היראקאס"ה ילעב םע םכסהה לע םתח לרפ לש וגיצנש רחאל
,םחפ הליבוהש היינא וז התיהש רוכזל שי .םילועה תטילקל היינאה תא רישכהל לחוה ,ינש דצמ
!שיא 30-מ רתוי אל סלכאל ולכיש םיאת רפסמו לכה ךסב שומיש יתב ינש .םומיח אללו רואמ אלל
,םיחבטמ 3 ןיקתהל וחילצה רצק ןמז ךשמבו בר ץרמב ודבעש ,םיר"תיב האמ היינאל ריבעה ירע
קבדש םחפה ןמ םילודגה םינסחמה תא וקינ ןכ .לודג ןוזמ ןסחמו תואפרמ יתש ,שומיש יתב 20
.םילועה רובע תוטימ וניקתהו םהב

העקתנ "הלוריפס" הדוספרהו הבונדה רהנ אפק ,"היראקאס"ה לע הדובעה תעצבתמ דועב
גישה בר ץמאמב .אושנמ השק השענ םילועה 500 בצמו םומיח ינקתמ ויה אל הדוספרב .חרקב
םילועה תא וריבעה הילא ,םומיח ינקתמ הב ויהש ,"ונפטס" םשב הניפס טשרקובב הילעה דרשמ
אוה יכ "סונרוטס"ה לש טינרבקה עידוה ,אופקל רהנה לחהשכ יכ ףיסוהל שי ."הלוריפס"ה ןמ
ינפל דוע תאזו "היראקאס"ה לא םיעסונה לכ תא ריבעהל אלא סונמ היה אלו ,הניוול דימ רזוח
.םילועה לכ תטילקל הניקתהל וקיפסהש

ועיגה הינמורמ םידוהי 450-כו ,םייפנכ הל התשע הנילוסב תוניתממה תוריישה רבדב העומשה
ןולמ יתבב ונכוש םה .לארשי-ץראל םתוא איבתש היינאל ףרטצהל ידכ הנילוסל םמצע תוחוכב
.היינאה לע ולע ,ומייתסה תונקתהה לכש רחאלו ,הנילוסב םייטרפ םיתבבו

.םילוע 2,300 הנופיס לעשכ ,הנילוס למנמ "היראקאס" היינאה הגילפה 1940 ראורבפב 1-ב
השודיחל דעו תילאגל יתלבה הילעה תליחתמ הצרא הליפעהש רתויב הלודגה הריישה וז התיה
.היינשה םלועה-תמחלמ רחאל

."היראקאס הרייעה" יקסניטוב'ז ירע הל ארק ,היינאה לע ויהש םילועה לש לודגה םרפסמ ללגב
רדסב היינאה לע םייחה ולהנתה ,םילועה לש תנווגמה הייסולכואהו הלודגה תופיפצה תורמל
.םוי-םויה ייח תא ןגראל וחילצהו דואמ םיעמשוממ ויהש ,םיר"תיבה תואמ ךכל ומרת .הינומרהבו
.הפנע תיתוברת תוליעפו םיגוח היינאה לע ונגרוא ,םיינויחה םיכרצה רתיו לכואה תקולחל ףסונב
ןיטלפו רזלג ,יקסניטוב'ז ירעמ תבכרומ התיה ,האלמ הינומרהב הלעפש ,היינאה תדקפמ
.תינמורה הצובקה שארב דמעש (בידנ) רכמנטוגו ,"סונרוטס"המ רגניזילג ,"הלוריפס"המ

םיטירב םילייחו תיטירב המחלמ תניפס ידי-לע הרצענ איה ,םילנדרדה ירצממ היינאה תאצ רחאל
500 .הפיח למנל "היראקאס" העיגה ראורבפב 14-ב .ץראה יפוחל התוא ונפהו ןופיסה לע ולע
300 .הווקתה תא ורשו ןרותה שארל ימואלה לגדה תא ולעה ,ןופיסה לע רדסמ וכרע םיר"תיבה
.תילתעל 1,600-ו ןיפירצ הנחמל 400 :רצעמ תונחמל ורבעוה רתיהו ,דימ וררחוש םידליו םישנ
ךומס היה םישנה הנחמ ;רזלג לש ותלהנה תחת תילתעב וכשמנ "היראקאס"ה לע ויהש םייחה
הנחמב וחתפנ הפק יתב ינש .םינוויכה ינשמ רדגה תא םירבוע ויה הלילבו ,םירבגה הנחמל
תואקשמ םשל חירבהל ורזע ףאו הפקה-יתבב תולבל וגהנ רמשמהמ םיטירבה םירטושהו
לע לטוהש שנועה תא וצירש רחאל) םירוצעה לכ וררחוש םישדוח השיש רובעכ .םיפירח
דוגינב הרצענ היינאה יכ ןעט ,טפשמל דמעוהש ,טינרבקה .(יקוח-יתלב ןפואב ץראל םיסנכנה
טפושה .הקירמא םורד התיה ולש דעיה ץרא דועב הפיחל ונוצר דגנ אבוה יכו ימואל-ןיבה קוחל
.היינאה תאו טינרבקה תא ררחשו וז הנעט לביק

.יקסניטוב'ז ירע תא ורצעו םיטירב םירטוש היינאה לע ולע ,הפיחל "היראקאס"ה תעגה תרחמל
ףוסבו תיטירבה תשלובה שיא ידי-לע רקחנ םש ,הפיח תרטשמב רצעמה-תיבל אבוה אוה
יתלב ןפואב םילוע תאבהב ותוליעפ ללגב המחלמה ףוס דע רצעמל ןודינ יכ ול רמאנ הריקחה
ושנוע תא ותיחפה םש ,ערזמב רצעמה הנחמל - ןכמ רחאלו וכעב אלכה-תיבל רבעוה אוה .יקוח
יקיסניטוב'ז ירע ררחוש ,דעומה םות ינפל עובש םלוא .הנש יצח ךשמל יביטרטסינימדא רצעמל
ףתתשהל ידכ ץראה תא בוזעל השרוה ירע .יקסניטוב'ז באז ,ויבא תומ תובקעב רצעמהמ
.דימ רצעיי - הצרא בושי םאבש רהזוה םלוא ,ויבא תייוולהב


ו'צנפ
9-ב הבלסיטרבמ תאצל התיה הרומאש ,םיליפעמ לש הרייש היקבולסב הנגראתה 1939 ץיקב
.תפרצב (רזלג) רזעלג והילא הנקש הניפסב הצרא גילפהל םשמו ,היבלסוגויל 1939 רבמטפסב
.תיתפרצה הלשממה ידי-לע המרחוה הניפסהו היינשה םלועה-תמחלמ הצרפ םייתניבש אלא
ר"תיב ביצנ ,יולה ןורטיצ עשוהי רשא דע ,םימעפ רפסמ שדחמ הנגראתהו הקרפתה הריישה
,הנטק ררג תניפסב הבלסיטרב למנמ 1940 יאמב 18-ב האיצוהל ףוסבל חילצה ,היקבולסב
לע .ןכל םדוק הנש שמחו םיעברא הילגנאב התנבנש ,( תונוט 279 לש לוביק תלעב) "ו'צנפ"
הבונדה רהנב הטש הנטקה הניפסה .םיר"תיב 300 םהיניבו ,םילוע 500 ופפוטצה ןופיסה
הגילפהו ךרדל תאצל התשרוה ףוסבל .היבלסוגויו הירגלוב ,הינמור תונוטלש ידי-לע הלטלוטו
ןיצקהו ,תיקלטיא ודפרוט תניפס העיפוה עתפל .הניסרמ יכרותה למנה ןוויכל סואריפ למנמ
םולשב תאצל "ו'צנפ"ל ורזע םיקלטיאה .םישקומ הדשב םיטש םה יכ טינרבקל ריבסה יקלטיאה
לגלג .הרומח הלקת התרק ןכמ רחאל םיימוי .םכרדב ךישמהל םהל רשפאלו םישקומה הדשמ
הלילבו םיה ילג ןיב הלטלטיה הנטקה הניפסה .עקב דודה תורוניצמ דחאו לקלקתה הגהה
םולשב עיגהל וחילצהו םיעסונה לכ ולצינ לזמה הברמל ."יסינ הלימאק" יאה דיל עלסב השגנתה
תיקלטיא היינא םוקמב הרבעש דע ,"וזורק ןוזניבור" ייח םימי הרשע ויח םש ,םמושה יאה לא
- םיקלטיאה ידי-לע רצעמב וקזחוה "ו'צנפ" הניפסה יעסונ .סודור יאל םיעסונה לכ תא הריבעהש
ידי-לע הילטיא שוביכ םע וררחוש םה .יטנומרפב רצעמ הנחמב ןכמ רחאלו סודור יאב הליחת
.לארשי-ץראל תולעל ושרוה המחלמה רחאלו ,תירבה תונב

.(חפסנב האר ,ל"צאהו םיטסינויזיברה ידיב ואבוהש תוינאה לש האלמ המישר):תורעה
קוסעל ולחהו יטסינויזיברה דרשמהמ רלה לראהו לרפ יליו ודרפנ ,1939 תנשב ,רתוי רחואמ .30
םיליעפה םע קודה רשקב ודמע ןמזה לכ ךשמב םלוא ,יאמצע ןפואב תילאגל יתלב הילעב      
.ומצע יקסניטוב'ז םע ףאו םיימשרה םיטסינויזיברה      
.128 'מע ,הליהת ימי ,םעז תונש ,ימע-ןב קחצי .31
.129 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .32
.ז"ימ ,רביש תודע .33
עסנ רחאו בייק תטיסרבינואב םיטפשמ דמל .1896 תנשב הנבלה היסורב דלונ ןוסלנצכ ףסוי .34
ףרטצה תוטעמ םינש רובעכו הצרא הלע 1924 תנשב .היפוסוליפו הירוטסיה דמל םש הניוול      
םילשוריב ר"תיב ןק דקפמ שמיש .הגלפמה לש יצראה זכרמל רחבנו ר"תיבלו ר"הצה תורושל      
תירבל תוכייתשהב םשאוהו רצענ בורוזולרא חצר רחאל .העונתה לש תיצראה תוביצנב רבח היהו      
עורפב .ןוגראה לש יטילופה וקל יארחאו ל"צאה ידסיימ ןיב היה .ררחושו הכוז םלוא ,םינוירבה      
שקובמ היה .הבוגתה תוינידמב םוחב ךמתו הגלבהה תוינידמ דגנ ףקותב םחל לארשיב תוערפה      
.הפוריאל טלמנ 1938 תנשבו ,קמחתהל חילצה םלוא ,הרטשמה ידי-לע      
.145 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .35
.תילאגל יתלבה הילעה יניינעב קוסעל ידכ הפוריאל חלשנש ל"צאב ריכב דקפמ .36
.362 'מע ,יפ לע ףא ,רזל ןכו "ץראה" ןותיע .37
.279 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .38
.285 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .39
.133 'מע ,םיב ךרד ,רפוע ןכו 387-435 'מע ,יפ לע ףא ,רזל ;ז"ימ ,יקסניטוב'ז ירע תודע .40            תוכן תולדות ישראל