טדנמה לש ןושארה רושעה
לארשי-ץראב יטירבה


םילגנאה ידיב ץראה שוביכ
סמיי'ג ,יטירבה ץוחה רשמ בתכמ הילגנאב דלישטור דרולה ידיל עיגה 1917 רבמבונב 2 -ב
:רמאנ ,"רופלב תרהצה"כ םימיל עדונש ,הז בתכמב .רופלב

ץוחה דרשמ
1917 רבמבונב 2

,רקיה דלישטור דרול
תופיאשל הדהא תרהצה ,ותוכלמ דוה תלשממ םשב ,ךל רסומ ינירה בר גנועב
ותוכלמ דוה תלשממ" :ודי לע הרשואו טניבקל השגוהש ,תוינויצה תוידוהיה
השעתו לארשי-ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב לש ותמקה תא הפי ןיעב הארת
רבד השעיי אלש בטיה ןבומ תאז םע ;וז הרטמ תגשה םדקל ידכ ץמאמ לכ
תומייקה תוידוהי אלה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה ןהיתויוכזב עוגפל לולעה
."תורחא תונידמב םידוהי םהמ םינהנש ינידמה דמעמבו תויוכזב וא לארשי-ץראב
.תינויצה היצרדפה תעידיל וז הרהצה איבת םא הדות ךל ריכא

תונכב ךלש
רופלב סמיי'ג רותרא

רצק ןמז ךותו לארשי-ץרא לע הפקתמב ,יבנלא לרנגה לש ודוקיפב ,יטירבה אבצה חתפ ןמז ותוא
,ןדריה ירבע ינשמ ,הלוכ ץראה רשא דע הנשכ הפלח .ץראה םורדמ יכרותה אבצה תא ףדה
ןוטלש הב םקוה ,1918 רבמטפסב ,ץראה שוביכ תמלשה ירחא .םייטירבה תוחוכה ידיב השבכנ
.יאבצ

תפרצ תלשממו הינטירב תלשממ ןיב םינוידה וכשמנ ,םיכרותב םחלנ יטירבה אבצהש העשב
הילגנא ןיב םכסה םתחנ 1919 רבמטפסב 15 -ב .ןוכיתה חרזמב העפשהה ירוזא תקולח לע
וכמתנש תויברע תויפונכ וללותשה לילגב .ןוילעה לילגה ןמ םייטירבה תוחוכה וגוסיי ויפל ,תפרצל
םיבושייה תעברא .רוזאה לע םיתפרצה תוטלתשהל דגנתהש ,קשמד טילש ,לסייפ ךלמה ידי-לע
.הנכסב ודמעוה - ידעלג רפכו הראמח ,יח-לת ,הלותמ - םש ויהש םיידוהיה

זכירו יח-לתב ובשומ תא עבק ,ןוילעה לילגל רודלפמורט ףסוי עיגה 1919 רבמצד שדוח ףוסב
יפלא םוקמה תא ורתיכ (ף"רת רדאב א"י) 1920 סרמב 1 -ב .םוקמה תנגה יניינע תא וידיב
,יח-לת יניגמ .ותוכיאו קשנה תומכב ןכו םימחולה רפסמב הבר תופידע התיה םיפקותל .םיברע
תמו השק רודלפמורט עצפנ ברקה תליחתב רבכו ,םיפקותב ומחל ,רודלפמורט ףסוי לש ודוקיפב
הנופ םיימוי רובעכ .ךומסה ידעלג-רפכל םיניגמה ונופ הכשח םעו רמ היה ברקה .ויעצפמ ברעב
ודמעו םיברעה ידי-לע וסרהנ םיבוזעה םיבושייהו (ןכל םדוק דוע התנופ הלוטמ) ידעלג-רפכ םג
ידעלג-רפכ ,הלוטמ יאצויו רוזאב ינוחטיבה בצמה בצייתנ םישדוח רפסמ רובעכ .םנוממישב
.םהיתבל ורזח יח-לתו

19 -בו ולוכ רוזאהו לארשי-ץרא דיתע רבדב םינוידה ולחה ,הנושארה םלועה תמחלמ םויס םע
ןוויו הילטיא ,תפרצ ,הינטירב) "המכסהה תונידמ" הילטיאבש ומר ןסב וסנכתה 1920 לירפאב
טדנמב הינטירבל רוסמל טלחוה הדיעו התואב .היכרות םע םולשה הזוחב ןוידל (היגלבו ןפי ןכו
תרהצה לש העוציבל תוירחאה תא הילע ליטהלו ןדריה ירבע ינשמ לארשי-ץרא לע ןוטלשה תא
התמשגהב לבחל ידכ ,תומילא תולועפ טוקנל םיברעה וטילחה ,םיכשמנ םינוידה דועב .רופלב
,הלא תוגיגחב .אסומ-יבנ תוגיגח תעב םיברעל הנתינ תוערפל תונמדזהה .רופלב תרהצה לש
לכמ םימלסומ לש תוחלשמ תועיגמ ויה ,םינבלצה תא ןיד-א חאלצ חצינ הבש הפוקתב ןרוקמש
תרוסמה יפ-לעש דגסמ - וחיריל ךומס דגסמל הכולהת תאצוי םשמו םילשוריל ץראה יקלח
.השמ רבק לע בצינ תימלסומה

םותב .וחירי רבעל הכולהתב ואצי םשמו םימלסומ יפלא םילשוריל ואבו וצבקתנ 1920 לירפאב
.לגרל היילעה םויס ןויצל הליפת םשל םילשוריל םיגגוחה ורזח ,םימי העבש וכשמנש ,תוגיגחה
הכולהתה הכפה ,תוגיגחה ךלהמב ועמשנש םיברה התסהה ימואנ תובקעבו ,הליפתה רחאל
:תולוק-ילוקב וארקש ,םיברעה תא הדדוע השענל תונוטלשה תושידא .םידוהיה דגנ תוצרפתהל
המ לע םהל היה ןכאו .(ונתא הלשממה ,םידוהיב וחבט) "אנעמ הלואד-א ,דוהי-לא חבדא"
,םילשורימ יטירבה אבצה תודיחי ואצוה אסומ-יבנ תוגיגח ינפל םימי רפסמש םושמ ,ךומסל
,ץראב יאבצה ןוטלשה שארב דמעש ,יבנלא לרנגה יכ רבתסמ .תויופצ ויה תוערפהש יפ לע ףא
,הירוסל לארשי-ץרא תא ףרצל שיש סרגו הינטירב תלשממ לש תינויצורפה התוינידמל דגנתה
דעצ .("יתבר הירוס" םשב וז תינכת העדונ םימיל) ךלמל לסייפ רימאה הב רתכוה 1920 סרמבש
תנשב םתחנש ,"וקיפ-סקייס םכסה" ,ידוסה םכסהה תא דגנ ,יטירבה אבצה תכימתב השענש ,הז
1 .םיתפרצל םיטירבה ןיב 1916

תע התוא ןהיכ םילשוריב .דעומ דועב הל וכרענ םידוהיהו ,עיתפמב האב אל םיברעה תפקתה
לארשי-ץראב םידוהיה יניינע תא להנל ידכ תינויצה תורדתסהה ידי לע הנמתנש ,"םיריצה דעו"
"םיריצה דעו" .(לארשי-ץרא ידוהי תא גצייש ,"ימואלה דעו"ב "םיריצה דעו" ףלחוה רתוי רחואמ)
הנגהל םידוהיה תא ןגראל ,יטירבה אבצה ןמ ררחוש רבכמ אל הזש ,יקסניטוב'ז באז לע ליטה
םינומיא ךרעו הנגהה ןוגרא תא םילשוריב יקסניטוב'ז םיקה "םיריצה דעו" תוסחב .תימצע
םח קשנב םינומיאה ומייקתה ,יולגב וכרענ רדסה יליגרת דועב ;םישדחה םיבדנתמל םיזרוזמ
,סרוטס דלאנורל עידוה ןכ-לעו ילאגל תויהל ךירצ ןגמה חוכ יכ סרג יקסניטוב'ז .רותסמ תומוקמב
,םיניגמה ליבשב קשנ ונממ שרד ףאו תימצע הנגהל תודיחיה םויק לע ,יטירבה יאבצה לשומה
.בוריסב הנענ םלוא

,השדחה ריעב רקיעב וסרפתה (םינומירו םיחדקא המכ ,םיבור 50 םתושרבשכ) הנגהה תוחוכ
ולפנתה ,ף"רת חספ דעומה לוח ,לירפאב 4 -ב .הקיתעה ריעה ידוהי דגנ ונווכ תוערפה דועב
תויונח וזזב םה .הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה לע ,תוברחו תונויגפ ,תולאב םישומח םיברע תואמ
עשוהי ןיצקה - דדוב ידוהי רטוש הקיתעה ריעב היה ןמז ותוא .םכרדב הרקנש ידוהי לכב ועגפו
הרטשמה תונחתב ןכל םדוק םוי ורזופ ,םילשוריב ותרישש םירטושה 116 רתי) גרבנזייא
;הקיתעה ריעה לא הנגהה לש הדיחי חלש ,יקסניטוב'זל רבדה עדונ רשאכ .(תומוחל ץוחמש
ברע תעל .הנגהה תדיחי תסינכ תא ענמו םירעשה תא רגס ,םוקמל אבצה עיגה םייתניב םלוא
.הנחמל רזחו ויתודמע תא בזע אבצהו ריעב טקש ררתשה

וזכרתה ,הנגהה תוחוכ ידי-לע השדחה ריעב ופדהנש ,םיערופה .תוערפה ושדחתה םויה תרחמל
זרכוה "םיריצה דעו" ץחלבו לדגו ךלה םילוחה-תיבל ונופש םיעגפנה רפסמ .הקיתעה ריעב בוש
."יאבצ בצמ" ריעב

תונגראתהה אלול יכ ,קפס ןיא .ועצפנ םייתאמכו םידוהי השיש םילשוריב וגרהנ ף"רת תוערפב
.רתוי הברה לודג תונברקה רפסמ היה ,תמדקומה

אל םידוהיה לע םגו םיברעה ברקב םיבחרנ םירצעמ םיטירבה וכרע תוערפה רחאל םימי השולש
250 -ו םיחדקא 2 ,םיבור 3 ואצמנ ,הקיתעה ריעב הנגהה תודמעמ תחאב ךרענש שופיחב .וחספ
דימ .םויה תרחמל קר םירסאמה לע עמש יקסניטוב'ז .ורסאנ םוקמב ואצמנש םירבג 19 .םירודכ
ידכ ,שאילע יכדרמ ר"ד ןיד-ךרוע םע דחי (הקיתעה ריעה תרטשמבש רצעמה-תיב) "הלשיק"ל אצי
לשממה יכו יקוח יתלב ןוגרא הניא הנגהה יכ יארחאה ןיצקה ינפב ןעט אוה .רסאמה לע תוחמל
,םימשא םהש םירובס תונוטלשה םא םלוא .םיריסאה תא דימ ררחשל שרד ןכ-לעו ומויק לע עדי
יקסניטוב'ז ירבדבש ןויגיהב ריכה ןיצקה .ותוא םג רוסאל שיו ןכ םג םשא ,םגיהנמכ ,אוה ירה
.תויהש אלל ותוא רסאו

הלשממה תדמע דגנ םמוקתהש ,לארשי-ץראב ידוהיה בושייה ברקב בר םעז ררוע רסאמה
.ףקתנל ףקות ןיב הניחבמ הניאש

תפסאל תוריחבה וכרענ םוי ותוא .הנגהה ירבח םירשע לש םטפשמ ךרענ לירפאב 12 -ב
םימיל) "הדובעה תודחא" תגלפמ הביצה ,םימשאנה םע תוהדזה תואלו ,בושייה לש םירחבנה
.התמישרב ןושאר דמעומכ יקסניטוב'ז תא (י"אפמ

תומילא ישעמ ידיל איבהל הינונק ןוגראו יקוח יתלב קשנ תקזחה"ב ומשאוה וירבחו יקסניטוב'ז
דחי ,אוהו הנגהה ןוגרא לש ומויק לע ועדי תונוטלשה יכ ןעטו המשאב רפכ יקסניטוב'ז ."חצרו
.קשנב ןוגראה תא דייצל תונוטלשהמ ושקיב ףא ,גרבנטור םע

ץראה ןמ שוריגו ךרפ תדובע םע רסאמ תונש 15 -ל יקסניטוב'ז ןודינ ומויסבו רצק היה טפשמה
לע רומשל ידכ .ךרפ תדובע םע רסאמ תונש 3 -ל דחא לכ ונודינ וירבח דועב ,שנועה יוציר רחאל
םיגיהנמ ינש םג .רסאמ תונש 15 -ל וטפשנו סנוא תמשאב טפשמל םיברע ינש ודמעוה ,ןוזיא
ונודינו םהינפב אלש וטפשנ ,התסהב ומשאנש ,ףארע לא ףארעו ינייסוח-לא ןימא 'גאח ,םייברע
.(הנכשה הירוסל םשמו ןדריל וחרב םיינשה) דחא לכ רסאמ תונש 10 -ל

.יללכ םוצו תוינומה תונגפה וללכש ,תובר האחמ תולועפ "םיריצה דעו" ךרע ,ןידה קספ עדוויה םע
הינטירבל לארשי-ץרא לע ןוטלשה תא רוסמל ומר ןס תדיעו םייתניב הטילחה ,רומאכש ,אלא
ןידה-קספ דגנ תוחמל ןוצרה לע הליפאה ידוהיה בושייב הטשפש החמשה .תירוטדנמ המצעמכ
.וירבחו יקסניטוב'ז לע לטוהש השקה

טרברה דרולה ,ןושארה ןוילעה ביצנה לש ואוב םע ץראב יאבצה ןוטלשה קספ 1920 ילויב
תיללכ הנינח לע ןוילעה ביצנה זירכה ,תיחרזאה הייסולכואה יפלכ הווחמכ .םילשוריל ,לאומס
יקסניטוב'ז .דחאכ םיברעו םידוהי - ף"רת חספ דעומה לוח לש תוערפב ברועמ היהש ימ לכל
םלוא ,ץראב ידוהיה בושייה ידי-לע הבר תובהלתהב ולבקתנו רסאמה אתמ וררחוש וירבחו
ןיאש הנעטב וירבח דגנו ודגנ ןידה-קספ לוטיב תא ףקותב שרדו הנינחב קפתסה אל יקסניטוב'ז
המחלמה ןוירטסינימ ףוסבל הרוה ,םיבר םישדוח ךשמנש קבאמ רחאל .ףקות ןידכ ןגמ ןיד
.וירבחו יקסניטוב'ז דגנ ונתינש ןידה-יקספ לוטיב לע יטירבה

עיגה ורוקיב ךלהמב .לי'צר'צ ןוטסניו ,שדחה תובשומה רש ןוכיתה חרזמב רקיב 1921 סרמב
ןדריה רבע לע רימאל הללאדבע הנומי ויפל ,הכממ ןייסוח ףירשה לש ונב ,הללאדבע םע רדסהל
רופלב תרהצה תא לטבל ונממ השקיבו לי'צר'צ םע השגפנ םיברע לש תחלשמ 2 .יחרזמה
אל ףאו ותוכמסמ הז ןיא יכ רמאו השקבה תא החד לי'צר'צ .ץראל םידוהיה תיילע תא רוצעלו
יאמב ולחהש תוערפ לש תפסונ תוצרפתהל תובר םרת לי'צר'צ לש ורוקיב .ןכ תושעל ונוצרמ
.ופיב 1921

ללכמ %40 הב ונמ םידוהיהו ץראב הלדוגב היינשה תברועמה ריעה ופי התיה 1921 תנשב
ןכא תיטירבה הלשממהש השגרהה .(םיברע ףלא 26 תמועל םידוהי ףלא 16) םיבשותה
ךרדב .םידוהיה דגנ המילאה תוצרפתהל הביסה התיה ,רופלב תרהצה תא םישגהל תנווכתמ
.לארשי-ץראב םידוהיל ימואלה תיבה תמקה תא עונמלו היילעה תא רוצעל םיברעה ובשח וז

םלוא ,תויונח וזזבנו םיבשו םירבוע ופקתוה .ופי ידוהי לע יברע ןומה רעתסה 1921 יאמב 1 -ב
וסינ םילועה .הצרא ולע התע הזש םידוהי 100 ונכש ובש ,"ץולחה תיב" היה ירקיעה דעיה
םירטוש ועיפוה ןומהה תא ףודהל וחילצה רשאכו ,רדגהמ ורקעש לזרב תוטומ תרזעב ןנוגתהל
םילוע 13 גרה ,תיבה ךות לא םירטושה תובקעב רעתסה ןומהה .םיניגמה לע שאב וחתפו םיברע
.24 עצפו

הנחש ירבעה דודגה ידירש ידי-לע ופדהנ םיברעה םלוא ,ביבא-לת לע תורעתסהה הלחה תרחמל
יכ דודגה ילייחל עדונשכ .(ןלהל האר - "םיירבעה םידודגה" לע) ןיפירצב אבצה הנחמב תע התוא
ינוידב ףתוש אל ,ןילוגרמ רזעילא ,דודגה דקפמ .םהיחא תרזעל אובל וטילחה ,הנכסב ביבא-לת
שארב דומעל ידכ ביבא-לתל דימ אצי ,ןילוגרמל רבדה עדונשכ םלוא .וכיבהל וצר אל יכ ,םילייחה
.וילייח

.רנרב םייח ףסוי עדונה רפוסה םהיניב ,םידוהי השיש ריבכ-ובא תנוכשב וחצרנ רקוב ותוא

םקלחש ,םיברע יפלא ידי-לע יאמב 5 -ב הפקתוהש ,הווקת-חתפ רבעל תוערפה וטשפתה ופימ
הקעזוה ,הכומסה ןיעה-שארב התנחש ידוה אבצ תגולפ .הבשומה ירכיא לצא םילעופכ ודבע
ןמ וטלמנ ראשהו וגרהנ םיברע 14 .םיערופה רבעל היירי תנוכמ שאב וחתפ הילייחו םוקמל
ברעתה אבצה םלוא ,הווקת-חתפ תא ףיקתהל ףסונ ןויסינ השענ םיירהצה רחא תועשב .םוקמה
הלצינ הווקת-חתפ .םידוהי םיניגמ 4 -ו םיברע 48 וגרהנ םוי ותוא .םיערופה תא ףדהו דעומ דועב
.אבצה לש הריהמה ותוברעתהל תודוה

תובקעב .םידוהי 82,800 הנמש בושיי ךותמ ,ועצפנ 146 -ו םידוהי 43 וחצרנ תוערפה ימי ינשב
ודיקפתמ רטפתהל ןילוגרמ ץלאנ ,תושר אלל ביבא-לת תנגהב ירבעה דודגה ילייח תופתתשה
.יטירבה אבצה תורושמ וררחוש וילייחו


יצרא ןוגראכ "הנגהה"
.ץראה ידוהיה בושייה ברקב תימצעה הנגהה תעדות תא וריבגה 1920 תנשב םיברעה תופקתה
ןוגרא תמקה לע "םיריצה דעו" טילחה ,יקסניטוב'ז ידיב םילשוריב הנגהה ןוגרא תמקה רחאל
לא האצי אל הטלחההש אלא ,םיערופ ינפמ ידוהיה בושייה לע ןגהל היהי ודיקפתש יצרא הנגה
תדיעוובו ,הנגה יניינעב םיבר םיפוג וקסע תע התוא .וירבחו יקסניטוב'ז לש םרסאמ בקע לעופה
ןיב ,טלחוה 1920 רבמצדב ("תורדתסהה") "תיללכה םירבעה םידבועה תורדתסה" לש דוסייה
הנגהה ןוגראב ואר תויטסילאיצוסה תוינויצה תוגלפמה יגיהנמ .יצרא הנגה ןוגרא םיקהל ,ראשה
רדס תגהנהל ודגנתה םהו ,לארשי-ץראב םידוהיה לש םשוכרו םשפנ לע ןגהל הדיקפתש היצילימ
ןוגראל ,הנגהה יניינעל גואדל..." הז ףוג לע יכ רמאנ דוסייה תוטלחהב .וכותב םייאבצ תעמשמו
תיממע הנגה לש ילאיצוסהו ימואלה הנכות תחטבהלו הנגהה לעפמב םידבועה לש םתופתתשה
,רתיה ןיב ,רמאנ 1925 תנשמ הנגהה תקוחב .(הנגהה לש דוסיה סנכ ךותמ) "... ץראב
תופקשה יוטיב ידיל ואב ךכב 3 "...תיממע היצילמל תוננוכתהו בושייה לע הנגה" איה הרטמהש
לש התוחתפתה ינפמ תוששחהו הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל וחוורש תויטסירטילימ-יטנא
וחינה םילעופה יגיהנמ ,תאזמ הרתי .הפוריאב םימי םתואב גשגשמ לחהש ,םזישאפל תויאבצה
תורשפאל ושש אלו ,םהלש התירותואה לע םייאלו בר חוכ רובצל לולע רדוסמ יאבצ ןוגראש
ויתונש רשעב םידבועה תורדתסה לש התורמל הנגהה ןוגרא לש ותופיפכל סיסבה היה הז .תאזה
.תונושארה


יקסניטוב'ז באז
אוה .תיתרוסמ תידוהי החפשמל 1880 רבוטקואב 5 -ב היסורבש הסדואב דלונ יקסניטוב'ז
-הנומש ליגב .יקצינבר ח"י רפוסה יפמ תירבע םג ותוריעצב דמל לבא םייסור רפס-יתבב ךנחתה
ורפוסכ הילטיאל רבע רצק ןמז רחאל ."קוטסיל יקסדא" יסורה ןותיעה ידי-לע ץייוושל חלשנ הרשע
תוכזב עדונ הילטיאב .תיטילופ הירואיתו םיטפשמ דמל םג םשו "יטסובונ הייקסדוא" ןותיעה לש
"הנלטלא" יתורפסה יוניכב ומתחנו תיסורה תונותיעב ומסרופש תויתורפסהו תויאנותיעה ויתומישר
ןוגראב תוליעפל 1904 -ו 1903 לש םימורגופה ותוא ופחד היסורל ובוש םע .(הדנדנ ושוריפש)
תומדכו ביהלמ םאונכ הלגתנ הרהמ דע .תינויצה העונתל ףרטצה ןכמ רחאלו תימצעה הנגהה
ףתתשה אוה .םיפירח םידגנתמ םג - ליבקמבו ,םיכמותו םידימלת הירחא הכשמש ,תיטמזירכ
הנידמה תמקהב התארש תינידמה תונויצה םע ההוזמ היהו םיינויצה םיסרגנוקב הליעפ הרוצב
.םידוהיה תלאשל דיחי ןורתפ לארשי-ץראב תירבעה

תכפהמ ץורפ םעו ,יסור יאנותיעו רפוסכ ועוצקמב יקסניטוב'ז ךישמה הפוקת התוא לכ ךשמב
ול הנתינ םש ,היכרותל "יטסומודיו הייקסור" ןותיעה ידי-לע חלשנ 1908 -ב "םיריעצה םיכרותה"
התוא .לארשי-ץראב םג הטלשש תינמותועה תורסיקה לש היתויעב תא בורקמ דומלל תונמדזהה
,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב .ריעצה ירבעה בושייהמ תוקומע םשרתהו ץראב רקיב ףא הנש
ליעפ ןפואב ףרטצהל שי ןכ-לעו ץרחנ תינמותועה תורסיקה לרוג יכ הנקסמל עיגה ,1914 -ב
םיירבע םידודג תמקה לש ןויערה וחומב הלע תע התואב .םיכרותב ומחלש המכסהה תומצעמל
.תיאמצעה םידוהיה תנידמ תא הב וננוכיו לארשי-ץרא שוביכב ופתתשי רשא

חרזמל תיטירבה הדקפמה הנכש םש םירצמל יקסניטוב'ז אצי ,המחלמל היכרות תסינכ םע
הנושארל שגפ םג םש .לארשי-ץראמ ושרוגש םידוהי םיטילפ ףלאכ אצמ הירדנסכלאב .ןוכיתה
בכרומ היהיש יטירבה אבצה תרגסמב ירבע דודג תמקהב ונד דחיו רודלפמורט ףסוי תא
הלבקתנ ,םיטילפה לש הפסא ינפב התלעוהש ,תינכתה .לארשי-ץרא יטילפמ ואוביש םיבדנתממ
ינפב ובצייתה דעווה ירבח .רודלפמורט 'יו יקסניטוב'ז 'ז ,ןיקסולג 'ז :דסיימ דעו רחבנו תובהלתהב
ריבסה לרנגה .םתינכת תא וינפב וחטשו ,םירצמב םייטירבה תוחוכה דקפמ ,לווסקאמ לרנגה
םיקהל עיצה ןכ-לעו ,לארשי-ץרא תא ףוקתל תורשפא יטירבה אבצל התיה אל תע התואב יכ םהל
-כ הנמש "תודרפה יגהנ דודג" םק ךכ .היכרות דגנ תרחא תיזחב ףתתשיש ,תודרפב הלבוה דודג
ףסוי הנמתנ ונגסל .ןוסרטפ ירנה ןו'ג לש ודוקיפב ,לארשי-ץרא ישרוגממ םידוהי םיבדנתמ 650
יא יצח - ילופילגל דודגה חלשנ 1915 לירפאב .דודגה דקפמ ןכמ רחאל היהש ,רודלפמורט
תוריפחה לא ליבוהל היה דודגה לש ודיקפת .םילנדרדה שוביכב ףתתשהו - תיפוריאה היכרותב
.ןוזמ יכרצמו תשומחת תוסומע תודרפ תוימדקה

האמל בורק .םישדוח השולש רובעכ רזופו 1916 ראוני דע ילופילגב תריש "תודרפה יגהנ דודג"
."ינודנולה ירבעה דודג"ל ןיערג ושמישו הילגנאל ורבע וישנאמ םירשעו


רודלפמורט ףסוי
רחאל .יאלוקינ אבצב לייח לש ונב היהו (היסור) זאקווקה ןופצב 1880 תנשב דלונ רודלפמורט
המחלמה ץורפב .םייניש תאופר דמל רחאו יסור ידוסי רפס-תיבב דמל ,"רדח"ב הרצק הפוקת
השק עצפנ ,ברקב ןייטצה םש ,רותרא-תרופב תרישו יסורה אבצל סייגתה (1904) ןפיל היסור ןיב
רזחשכ ,המחלמה רחאל .ינפיה יבשב ךלה ,רותרא-תרופ תליפנ רחאל .העטקנ תילאמשה ודיו
הלע 1912 -ב .םיהובג תונייטצה תותוא ןכו (ידוהי יבגל רידנ רבד) ןיצק תגרד ול וקנעוה ,היסורל
הנושארה םלועה -תמחלמ ץורפ םע .הינגד תצובקב המ-ןמז דבעו םיצולחה וירבח םע הצרא
ותומו וייח .םירצמל הלגו (תיכרותה תוניתנה תא לבקל בריס אוה) רז ןיתנ ותויהב ץראה ןמ שרוג
תעונת הדסונ רשאכו וילע ובתכנ םירופיסו םיריש .ינויצה רעונל המגודו למס וכפה רודלפמורט לש
.(ןלהל האר) ר"תיב - "רודלפמורת ףסוי תירב" הל אורקל יקסניטוב'ז עיצה ,תיטסינויזיברה רעונה:תורעה
התיה לארשי-ץרא דועב ,םיתפרצל רסמיהל ןונבלו הירוס לש םיחטשה ויה םירומא ,םכסהה יפ-לע .1
רימאה תא םיטירבה וקיעזה ,יבנלא לש ויתוחוכ ידיב הירוס שוביכ םע םלוא .םיטירבל רסמיהל הרומא    
רוסמל ומר-ןס תדיעו הטילחה ןכמ רחאל שדוח .1920 סרמב הירוס ךלמל רתכוה רומאכ רשא ,לסייפ    
בריסשמו הירוס תא תאצלו הז טדנמב ריכהל לסייפמ ושרד םיתפרצה .ןונבלו הירוס תא טדנמב תפרצל    
לע םיטירבה ותוא וכילמה רתוי רחואמו טלמנ לסייפ .(25.7.1920) קשמד תא ושבכו ויתוחוכ תא ופקת    
.קאריע    
דחא לכ יכ ול חטבוה הרומתב .םיכרותב םתמחלמב םיטירבה םע הלועפ ףתיש הכממ ןייסוח ףירשה .2
הליחת לסייפ הנמתנ ,רוכזכ ,ןכאו .תושובכה תונידמה תחאב ךלמל הנמתי ,הללאדבעו לסייפ ,וינב ינשמ    
רבע לע רימא הנמתנ אוה ,הללאדבע רובע היונפ הנידמ ןיאב .קאריע ךלמל היה ןכמ רחאלו הירוס ךלמל    
."ןדרי" תנידמ ךלמל היה 1947 תנשבו ,ןדריה    
.250 'מע ,ב ,ה"תס .3            תוכן תולדות ישראל