(1929) ט"פרת תוערפ
תונגרואמ תוערפב ,1929 טסוגואב 23 ,ישיש םויב םיברעה וחתפ התסה לש עובש רחאל
ועגפ ,תידוהיה םילשורי ןוויכל וצרפתה תיבה רהב ללפתהל ואבש םיברעה ינומה .םילשוריב
םילשוריל םיכומסה םירפכה .רחסמה-יתב תא וסרהו םכרדב הרקנש ידוהי לכב תולאבו םיניכסב
תויברעמה תונוכשה לע שלחש ןיסאי-ריד רפכה אלימ יזכרמ דיקפת ;תוערפב ליעפ קלח וחקל
הביבסה ייברע ידיב ופקתוה ריעה םורדב תונוכשה םג .לואש-תעבג תנוכשל ךומס היהו ריעה לש
רתיה ןיבו ,תויפלת תנוכשמ קלח סרהנ ןכו והושטנ ויבשותש רחאל לילכ סרהנ לחר -תמר ץוביק -
םימי רפסמ םילשוריב הכשמנ תסומה ףוספסאה תוללותשה .ןונגע י"ש רפוסה לש ותיב םג סרהנ
12 .םיעוצפ תורשעו םיגורה םידוהי 23 הירחא הריתוהו

תיבה לע (הינולוק) ךומסה יברעה רפכה ןמ םיברע 30 -כ ולפנתה םילשוריל הכומסה אצומב
תא םיניכסב וטחש םיטעמ םיעגר ךות .הנוכשה ידסייממ ,ףלקמ תחפשמ תיב ,הנוכשב ינוציקה
,חצרה ינפל וללעתה םישנב .תושפנ עבש ,דחי ,תיבב ויהש םיחרוא ינש ןכו ףלקמ תחפשמ ינב
םימיל) לצינ ,יכדרמ ,דחא ןב .שאב תיבה תא ולעה הזיבהו חצרה ירחא .וחצרנ ךכ-רחאו וסנאנ ןה
.(ל"הצ ל"כטמר היה

קשנב שמתשהש ידיחיה היהש יברעה רטושה ןכו ףלקמ תחפשמ לש העורה היה םיחצורה ןיב
.םח

ידסייממ אוה ףא ,הזורב לש ותיבל םיחצורה ורבע ,ףלקמ תיבב חבטה תא ומייסש רחאל
,המינפ רודחל וחילצה אל םיברעה םיפקותהו התיבב הרצבתה הזורב תחפשמ .הנוכשה
.םיכומס םיתבל ונפ ןכ-לע

םוקמה יבשות בור תא וריבעהש הרטשמ תוינוכמ שולש םוקמל ועיגה חצרה רחאל םייתעש
.םיברעה םינכשה ידיב ודדשנ הבשומה יתבו ,םילשוריל

םהינכש םע םולשב ויחו םינשב תואמ ןורבחב ובשי םידוהיה ;ןורבחב הרק לכמ ארונה םלוא
,1929 טסוגואב 24 -ה ,רקובב תבשב רעתסהלמ םיברעה ןמ ענמ אל הז לכש אלא .םיברעה
התיה םישנב תוללעתההו ירזכא היה חצרה .םכרדב הרקנש ימ לכ גורהלו םידוהיה יתב לע
.הארונ

תובר תורשעו ףטו םישנ ,םירבג 67 רק םדב רקוב ותוא וחצרנ ,םידוהי 600 הנמש בושיי ךותמ
:היאר דע רפיס .ועצפנ

סומירפ לש שאב ושאר תא ופרשו םיערופה ופקת ידוהיה הפואה תא
השעמו...תונויגפב ויעמ תא וקתיב - יח ונדועש ואר רשאכו ,והוקילדהש
איה .תוומה ידי-לע סנואמ הלצינ איהו הוטישפהש תרחא הריעצב
הילע "םהימחר ורמכנ" רשאכו הוגרהיש םיחצרמה ינפב הננחתה
13 .היעמ תא ופרשו הנטב תא ושטיר םה

:ראשה ןיב ,רמאנ ,ןוילעה ביצנל "ןורבח יטילפ דעו" חלשש ריכזתב

ןורבחב בושיה
טקשב ,םינומ תורשע ונתאמ ברה ,ימלסומ בושי ןיב ונבשי םינש תואמ [...]
תויחל דימת ונצמאתהו םימלסומה ונינכש תא םלועמ ונזגרה אל ונא ...הולשבו
אפור .םעפב םעפ ונואצמש תונובלעהו תועיגפה תורמל ,תודידיבו םולשב םתא
ואצמ םימלסומה יינע .הרזע תא םהל וטישוה ונלש תחקרמה תיבו ונתליהק
...הבידנ דיב הרזעו דעס ונלצא
הביס לכ ילבמ...ונילא םינורבחה סחיב הערל יוניש ונשגרה םינורחאה םימיב
16] ט"פרת באב 'י ,'ו םויב דוע םימלסומ םיחחרפ וליחתה ונדצמ הנאותו
...יללכ חבטב ונילע םייאלו ונתוא זיגרהל ,[1929 טסוגואב

גרהה
לע וטשפו תוצובק תוצובקל םיברעה םינומהה וגלפתה םיגיהנמה תדוקפ לוקל
,םידליב ,םישנב הלא םיארפ תוברע יבאז ושע רשא תא ראתל ...םידוהיה יתב
חובט לכ ,גורה לכ ,עוצפ לכ .תונויליג תורשע וקיפסי אל ,הנגה ירסוחמ םינקזב
...םהל וללוע רשא תא באכהו הממדה תפשב ורפסי הנועמו הסונא לכו

םירטושהו לשומה
קריפ לשומה .תוצוחב ולייטש ,הרטשמהו לשומה יניעל ושענ וללה תובעותה לכ
,ונתרכה יפל .רומחה בצמה תא ותעידי תורמל ,םירטושהמ קשנה תא םוי דועבמ
.רזפתמ היה ןומההו ,תודדוב תוירי וא ,הלשממה דצמ אוהש לכ םויאב היה יד
ורי - ילגנא ןיצק לע לפנתהל םיערופה ואבו ,וסנאו ודדש ,יד וטחשש רחאל קרו
.דימ רזפתה ןומההו תודחא תוירי
תראשנ התיה אל ,םידוהיה לע ונגה רשא ,תודחא תויברע תוחפשמ אלולו
תיבב ונתוא ופסא ולאה םייוניעהו חצרה ישעמ רחא .ןורבחב היח ידוהי שפנ
,ארונ ירטינס בצמב םינותנ ונייהו דחי םילוחו םיעוצפ ,םייחו םיתמ ,הלשממה
דיקפהמ ץוח ,הלשממה תיבב םידיקפה סחי .יד םימ ילבו ןוזמ ילב ,ןוחריסב
וליבוה רשא דע םימי העברא ונלבס ךכ .תרוקיב לוכמ הטמל היה ,שטירטאפ
.לכ רסוחבו םוריעב ,םילשוריל הטילפה תיראש תא

םימישאמ ונא
,וראשנש תונמלאו םימותי המכו םיעוצפה 58 ,םיחובטהו םיגורהה 65 םשב
:םימישאמ ונא ,הנועמהו הדודשה הטילפה תיראש םשבו
םיטקש םיבשות לע הנגה אלו התבוח תא האלמ אלש לע הלשממה תא .1
.הנגה ירסוחמ    
לכ ונתאמ וללש רשא וטארופאק דקפמה תאו סודרק הללא-דבע לשומה תא .2
םיחצורל תורשפא ונתנו אווש תוחטבהב ונתוא ומיר .הנגהו הרזע שקבל ךרד    
.דודשל םידדושלו חוצרל    
.זובבו תוסגב ונילא הסחייתהו התבוח תא האלמ אלש לע הרטשמה תא .3
תא וריתהו חבטה לע וזירכהש ...תימלסומה הצעומהו יתפומה יחילש תא .4
.סנואהו דושה    
םיחא תרזעל ומק אלש לע (תודחא תוחפשממ ץוח) ןורבח יבשות תא םגו .5
תואמ הז חטבל םתיא םיבשויה תא וליצה אלו ןארוקה תווצמכ םינכש    
...םינשב    

בר דובכב
ןורבח יטילפ דעו

תשש תמחלמ רחאל ,הנש 40 רובעכ קר ריעה לא ורזחו ,ןורבחמ םידוהיה לכ ושרוג םוי ותוא
.(1936 תנשב םשמ שרוג םלוא ,1929 לש תוערפה רחאל םנמא ורזח םידוהיה תצקמ) .םימיה

היעבה םלוא ,(תושפנ 13 וגרהנ תומוקמה ינשב) םידוהיב םיברעה וערפ הפיחבו ביבא-לתב םג
.םילודג םיזכרממ םיקוחרה ,םידדובמהו םינטקה םיבושייב התיה רתויב השקה

םיתבה דחאב ורצבתה םיבשותה לכ .הביבסה ייברע ידיב הפקתוה ,תושפנה 130 תב ,בוט-רה
,דחוימ זגראב םימותח ,םיבור 10 םיבשותה תושרב ויה םינש ךשמב) םיבור 5 םתושרבשכ
םיבור 5 הרזחב וחקלנ תוערפה ינפל םייתנש .םוריח תעשב שומישל םהל הקפיס הרטשמהש
,תיבה לא וברקתה םיערופהש םעפ לכב .(הטקש ץראהו רחאמ רתוי ךרוצ םהב ןיאש הנעטב
לא עיגהל חילצה ברעבו יברעל שפחתה םיבשייתמה דחא .וגוסנ םהו םיבור שא םהילע החתפנ
לכמ וזזבו םיבשייתמה יתב לעו הווחה לע םיערופה וטשפ םייתניב .הרזע קיעזהלו תבכרה תנחת
תוינוכמ יתשב םילייח םוקמל ועיגה תוצח תארקל .(דועו םיטיהר ,האובת ,םיסוס ,תורפ) דיל אבה
בושייהו ביבא-לתל תבכרב ורבעוה םיבשותה לכ .םיערופה תא וסינה תוירי רפסמו ,תוניירושמ
םגו ךומסה הירוא-רפכ תא םג דקפ בוט-רה לש הזל המוד לרוג .םיברעה ידיב ולוכ סרהנ ןטקה
.ץראה םורדבש היבוט-ראב ןטקה בושייה תא

ובש ,השק ברק רחאל .הביבסה ןמ םיברע יפלא ידיב הדלוח ץוביק ףקתוה טסוגואב 26 -ה ברעב
םיערופה .ץוביקה יבשות תא הניפו יאבצ חוכ הלילב עיגה ,קי'זי'צ םירפא םוקמה דקפמ גרהנ
.שאב ץוביקה תא ולעה ןכמ רחאלו דיל אבה לכמ וזזב םיברעה

.תפצ ידוהיל הרק רתויב רומחה םלוא ,ופקתוה םיבר םיבושייו ,ץראה ןופצ לע וחספ אל תוערפה

.(רפסמב 10,000 -כ) םיברעה םהינכש םע םיבוט םיסחיב ויחו תפצב ורג םידוהי 3,000 -ל בורק
,תוערפל ישימחה םויב םלוא .ץראה יבחרב תוללותשמ תוערפה דועב ,תפצב טקש ררש ןכאו
ישימח םויב .תפצב םימד תוצרפתה הלח ,בצמב םיטלוש אבצהו הרטשמה יכ היה המדנ רשאכ
וגרהו ורקד ,ידוהיה עבורה לא םיברע םיערופ וצרפ ,1929 טסוגואב 29 -ה ,םיירהצה-רחא
עבורה יקלח לכב הרהמ דע הטשפ הפרשהו קלד ןסחמ ותיצה םיערופה .םחר אלל םידוהי
-תיבב לופיט ולביקו ועצפנ 80 -ו ,םינקזו םישנ םבור ,םיגורה 18 ונמנ העשה תיצחמ ךות .ידוהיה
לודג ןוסא הענמ הרטשמה תוברעתה קרו תטלחומ די תלזא הליג הנגהה ןוגרא ."הסדה" םילוחה
.רתוי

רצחל ריעה ידוהי תא םילייחה ופסא ,לשומה תדוקפ יפלו אבצ תוינוכמ 10 ועיגה ברעב
ינשה הלילב .שאב םילוע םהיתב דציכ וארו הלשממה רצחב םידוהיה והש םיימוי .הלשממה
תמו עצפנש דלי םהמ דחא ,םידוהי 2 וגרהנ תויריה ןמו הלשממה רצח תא םג םיברעה ופקת
דודשה ידוהיה עבורל ורזחו הלשממה רצחמ םיטילפה ואצי רקובב תבשב .ויעצפמ ךכ-רחא
ןטק הנגה חוכש קפס ןיא" .הפיחמו הירבטמ תירמוח הרזע העיגה ןושאר םויב קרו סורההו
14 ."אצמנב היה אל הזה חוכה םלוא .ןוסאה תא עונמל היה לוכי ןגרואמו

וטלמנ ראשהו וגרהנ םידוהי 3 .אוה ףא ףקתוה ,תפצל ךומסה ,םיתיז-ןיעב ןטקה ידוהיה בושייה
.תפצל

הששח אלש תחא בושיי תדוקנ התיה אל ;ץראב ידוהיה בושייב קומע עוזעזל ומרג ט"פרת תוערפ
וריבגה ןופלטה ירשק קותינו הלשממה הליטהש תונותיעה לע הרוזנצה .םיברע םיערופ תפקתהמ
.דחפהו הדרחה תא ולידגהש תועומש תצפהל ומרגו ןוחטיבה רסוח תא

תידוהיה תובשייתהה תוחתפתה לע ועיפשה ,טקש תונש עבש רחאל ואבש ,ט"פרת תוערפ
תונש עבש תובקעב .אסיג ךדיאמ הנגהה ןוגרא תודלותב הנפמ ושמישו אסיג דחמ לארשי-ץראב
ורתפנ ןוחטיבה תויעבש הילשאל בושייה תגהנה הספתנ (1922-1929) ץראה לע ורבעש טקשה
תודלות" רפסב .לארשי-ץראב רדסו קוח לע רומשל יטירבה ןוטלשה תלוכיב הנומאה הרזחו
:םיאבה םירבדה תא םיאצומ ונא "הנגהה

הוולשה תונש םצעב עירתהלמ קספ אלש ,םייזכרמה העונתה-יגיהנמ ןיב ידיחיה
ילב עיקוהו ןיוזמ-יתלבה בושייל תברואה הנכסה לע [ןוילעה ביצנה] רמולפ לש
ח"פרת באב דוע .יקסניטוב'ז באז היה ,העונתה יגיהנמ תוננאש תא םימחר
-ץראב ןיידע ונניא םולשה" :ד"יה סרגנוקה תמב לעמ ארק (1928 טסוגוא)
יכ ינא רעטצמ...ןוחטיבה תלאש ינפב הדרח יאלמ ונא םידמוע ןכלו ,לארשי
םימק ,ןב וא תב ,תוחא ,חא ץראב ידוהי לכב תוארל םיבייחה ,םייניצר םישנא
לארשי-ץראב ונל ויה ירה' :םירמוא םה .ללכ קומינ ונניאש קומינב םישמתשמו
לכמ התסהו הריתח תוליעפ תלהנתמ הבש ץראב ונא םייח .'טקש תונש שולש
15 ...םידדצה

-לתב ומואנ תא עומשל ואבש םיפלא ינפבו ימואלה-דעווה תפיסאב הנש רובעכ רזח ותרהזא לע
םינש עבש םא ?ץראב טקש יכ ןעי ,ירבע דודגב ,תירבע הנגהב תוציחנ םיאור םכניא םתא" :ביבא
התיה אל םינש עבש ?רפכבש שאה-יבכמ דסומ תא לטבל ךירצ םאה ,רפכב הקילד הצרפ אל
."ץורפל איה הלולע תאז-לכב תינימשה הנשבו ,הפירש

שיא .העתפהב תוערפה ואב תאז לכבו םילשוריב טקש-יא היה רפסמ םישדוח ךשמבש רבתסמ
הקיתעה ריעב םידוהיל תויולכנתהה תורמלו ,"ריקה לע התיהש תבותכל" תוניצרב סחייתה אל
תובישיב ףתתשהל ידכ ,ץראה תא בוזעל הנגהה ןוגרא ישארו בושייה יגיהנמ םמצע וענמ אל
רחאל םג .1929 טסוגואב 10 -ה דעו ילויב 29 -ה ןיב ךיריצב םייקתהש ,ז"טה ינויצה סרגנוקה
הדובעל ימ ,הפוריאב םתוהש תא וכיראהו התיבה רוזחל בושייה יגיהנמ ורהימ אל ,םינוידה םויס
,םיינויצה םיגיהנמה לע תלבוקמ התיה סרגנוק רחאל שפונ םוקמב המלחהה) החונמל ימו
22 -ב הצרא רזחש ידיחיה גיהנמה היה יבצ-ןב קחצי (16.םיטסילאיצוס-אלכ םיטסילאיצוס
.תוערפה ינפל םוי ,טסוגואב

,םכש ,ןורבחמ ושרוג םידוהיה .לארשי-ץראב תידוהיה תובשייתהה תפמ תא וניש ט"פרת תוערפ
-תמר ץוביק) דוסיה דע וברחנ בושיי תומוקמ רפסמ .הלא תומוקמב רוגל ובש אלו ןאש-תיבו הזע
-רמשמ ץוביק ,הדלוח ץוביק ,ץראה םורדב היבוט-ראב ,ריעה ברעמב אצומו םילשורי םורדב לחר
.(תפצב ידוהיה בושייהו לילגב םיתיז-ןיעב ידוהיה בושייה ,קמעה

הנמש בושיי ךותמ) 230 -כ ועצפנו םידוהי 133 ץראה יבחרב וגרהנ תוערפ לש עובש ךשמב
אבצה לש ירימ םלוככ םבור ,םיעוצפ 232 -ו םיגורה םיברע 116 תמועל ,(םידוהי 172,500
.תומוהמה תא אכדל ידכ הטלממו םירצממ עיגהש יטירבה

םירבחה ,תקפסמ הדימב קשנ היה אל ;לודג הכ ףקיהב תוערפל יונב היה אל הנגהה ןוגרא
הדיקפתמש ןיעידומ תקלחמ הרסח םג הנגהה .יוקל היה ןוגראהו םימיאתמ םינומיא ולביק אל
,תוטקשה םינשה עבשמ העבנ תוננאשל הביסה יכ ונעטש ויה .שחרתהל לולעש לע עירתהל
.רתוי הקומע התיה תיתימאה הביסה םלוא

םידבועה תורדתסה" לש דוסיה תדיעווב 1920 תנשב יצרא ןוגראכ הנגהה הדסונ ,רומאכ
ישאר .היתודסומל ףופכו תורדתסהה תורמל ןותנ היה הנגהה ןוגרא ."לארשי-ץראב םירבעה
םייטסישפה םינוגראה תא םהיניעב הלמיס תויאבצהו םיטסירטילימ יטנא ,רוכזכ ,ויה תורדתסהה
םיבר םידקפמ ויה וזה תיטסירטילימ יטנאה השיגה תמועל .הפוקת התואב הפוריאב וחמצש
םייאבצ םינומיא ילבו תעמשמו רדס ילב יכ ונעט םה .יאבצ ןויבצ ןוגראל תתל ושקיבש הנגהב
תנוכתמל הנגהה ןוגרא רבע ,םיעבראה תונשב קר .הדיקפת תא אלמל הנגהה לכות אל םירדוסמ
'פורפ בתכ הנגהה לש הייפוא לע .ל"הצ לש ודוסיל סיסבה תא הוויה תואמצעה תמחלמבו תיאבצ
:הנגהה לש הנושארה תיצראה הדקפמה שארכ ןהיכש ימ ,רנטר ןנחוי

אבצל חתפתהל התיה תבייח הנגההש ,וילאמ ןבומכ תופוכת ונל המדנ םויה
אל םוקמ םושב .וזמ תיחטש הייאר ןיא ...ךכל ופאש לכהש תוחפל וא ,רידס
ךכל הדעונש ףא וא ,אבצל ךפהיהל התיה החרכומ הנגהה ןכאש בתכנ
התיה םתעדש העפשה-יבר םימרוג ואצמנ ןורחאה עגרה דע טעמכ ;הליחתכלמ
17 .תרחא

:תואבה םילימב םכיס ותרוקיב תאו ,(1929) ט"פרת תוערפ לש םמוציעב םילשוריל עלקנ רנטר

,הנגהה ןיידע הדמע תיללכה התשיגב :ןמקלדכ העש יפל ויה תויאבצה תונקסמה
לע הליבס הנגה לש השיג - היסור תורייעב הדמעש םוקמב ,רבד לש ורקיעב
תולגוסמה םימחול תודיחי אצמנב ויה אל .םיערופ ףוספסא ינפמ םיעברו םיתב
תישעמ הניחבמו - וא ,חותפה הדשב םוחלל ,קשנב דויצו ןומיא רחאל ,תאצל
ובצינשמ .הנכסב הייורשה תקחורמ הצובק תרזעל אובל - רבדב לדבה ןיא
18 ...שוחה יפ-לע םירתלאמ ויה ,םימצמוצמ םידממב ולו ,ךרוצ ינפב

דחאב רמא סירפב ובשומ םוקממו תוערפה ןמזב היתולועפ לע הנגהה תא חביש יקסניטוב'ז
:וימואנמ

ותוא הריאשה הלשממהש ירחא לארשי-ץראב בושייה תא ליצה ימ םיעדוי ונלוכ
"הנגה"ה ירוביג ינפל הצרא םייפא תווחתשהלו עורכל םיכירצ ונלוכ .ןגמ-קשנ ילב
בושייה תא הליצהש איה "הנגה"ה יכ ,ונמע םייחה הלאו ולפנש הלא ינפל ,ונלש
.םיטירבה םילייחה ועיגהש דע םימויא םימי העברא םתואב בושייה תא

ןוישר ול ןיאש יקוח-יתלב חוכ"19 :יכ עבקו ולש "ןימאמ ינא"ה לע יקסניטוב'ז רזח תאז םע דחי
רשואת "הנגה"הש שורדל ונא םיכירצ...הכלהכ ןמואמו ןיוזמ תויהל לוכי וניא הלשממה םעטמ
."יקוח רושיא

תא תקנוחה טדנמה תלשממ תוינידמ דגנ תופירחב אציו הצרא יקסניטוב'ז עיגה 1929 רבמבונב
ףוסב .תינויצה הגהנהה לש תינסייפה תוינידמה דגנו לארשי-ץראב ידוהיה בושייה תוחתפתה
הקרפא-םורדב ודועב .הקירפא-םורדו הפוריאב יטילופה ועסמ ךשמהל אצי הנש התוא רבמצד
.לארשי-ץראל ובוש תא רוסאל הטילחה הלשממה יכ תובשומה דרשממ יקסניטוב'זל רסמנ
ביבא-לתב יקסניטוב'ז אשנש םואנ היה ,רולסנ'צ ןו'ג ריס ,ןוילעה ביצנה לש וז הטלחהל קומינה
6,000 לש להק ינפל רבמצדב 23 -ב ביבא-לתב םאנ יקסניטוב'ז ןכא ."התסה"כ רדגוה רשאו
םא קפוסמ ינא" יכ הדוה ןוילעה ביצנה לש ותטלחה לע תובשומה רשל חווידש דיקפהו ,שיא
לוקישל ןותנ ןיינעה םלוא .קיפסמ קודיצ םושמ ומצעלשכ וב שי רבמצדב 23 -ב ביבא-לתב ומואנ
20 ."דבלב וידיב ןיינעה תא חינמ תובשומה רשש סורגל ונילע יתעדלו ,ןוילעה ביצנה לש ותעד
.םלועמ לטוב אל לארשי -ץראל יקסניטוב'ז לש ותרזח רוסיא


םינוירבה תירב
הצובק לש ,תיטסינויזיברה העונתה תרגסמב ,התמקה התיה ט"פרת תוערפ תואצותמ תחא
.אסיג ךדיאמ םזילאיצוסה תאו אסיג דחמ יטירבה ןוטלשה תא תופירחב הפיקתהש הנטק תינוציק
ותוריעצבש היסור דילי ;'ץיבוניסייה לואש אבא לש םינודיספ ,ריאמיחא א"בא היה הצובקה דסיימ
ראות לביק םש ,הניו תטיסרבינואב וידומיל תא םייסש רחאל ."ןויצ יריעצ" תעונתב רבח היה
תונותיעה ירפוסמ היהו "ריעצה לעופה"ל ףרטצה ,(1924) הצרא הלע ,היפוסוליפל רוטקוד
דחאל ךפהו ימואלניבה םזילאיצוסה ןמ בזכאתה םינש רפסמ רובעכ .תיטסילאיצוס-תינויצה
.תוינוציקה ויתועדב טלבתהו תיטסינויזיברה העונתל ףרטצה אוה .םיעבשומה וידגנתממ
הכפהמה תא רימהל עבתו לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשל חוכב תודגנתהל ףיטה ריאמיחא
:םילאוטקלטניא לש הצובק ריאמיחאל ופרטצה הרהמ דע .תימואל הכפהמב תיטסילאיצוסה
ה"י ר"ד ,("םינוירבה תירב" םשה תא הצובקל ןתנ ףאש) גרבנירג יבצ ירוא ימואלה ררושמה
"םעה תיזח" ןותיע רואל ואיצוה םתושרל ודמעש םילדה םיעצמאב .םירחאו ןוסלנצק ףסוי ,ןיביי
אפור שמיש) ועוצקמב אפור ,ןיביי לשה עשוהי ר"ד היה ךרועה .םהיתועד תא וציפה ותועצמאבו
לא עיגה ,ריאמיחא א"באו גרבנירג צ"א ,וירבחכ .יאנותיעו םגרתמ ,רפוס השענש (יסורה אבצב
העבה רשוכ ילעב םיננוחמ םילאוטקלטניא ויה השולשה .םילעופה הנחממ תינכפהמה תונויצה
םע תופתושהש אוה ט"פרת תוערפמ חקלה יכ הרכהל ועיגה םה .הפ-לעבו בתכב הלועמ
קיזחה םתמועל) .תונויצה תורטמ תא םישגהל ידכ חוכב שמתשהל שיו הצקל העיגה הינטירב
ידכ הלשממה לע ץוחללו םיטירבה םע הלועפה ףותיש תא ךישמהל שיש העדב יקסניטוב'ז
:ןיביי בתכ "רורחש תעונת וא היציזופוא" רמאמב .(ןלהל האר - תונויצב התכימתל רוזחת וזש
ינכפהמה ןויערה ,שדחה ירמה ןיערג ,ירמה לגד תחת דומעי לארשי-תיב ןומה לכש םיצור ונא"
21 "...המוקתה אובת זא קרו ,ט"פרת באב ערזנש

שדוחכו (ןלהל האר) "ןבל רפס" ,דליפסאפ דרולה ,יטירבה תובשומה רש םסרפ 1930 רבוטקואב
וכרע ביבא-לת תייריעו תידוהיה תונכוסה .סליש דנומירד ר"ד ,ונגס רוקיבל הצרא עיגה ןכמ רחאל
הנגפהב לקתנ ,ןולמה תא חרואה אצי רשאכ .ריעה זכרמבש "ןיטלפ" ןולמב םינפ תלבק ודובכל
."תיטירבה הלשממה האלה" ,"היילעה יחת" םיטלש ואשנ םיניגפמה ."םינוירבה תירב" הכרעש
םיקעוצ םיניגפמהש ררבתה הרהמ דע םלוא ,ודיב ול ףפונ ןכ-לעו ול עירמ להקהש בשח הליחת
םה .םיניגפמב לפטל ונפתה םירטושהו ול התכיחש תינוכמ ךותל תוריהמב סנכוה סליש ."זוב"
וררחוש רצעמ ימי העבש םותב םלוא ,(לגס השמו ריאמיחא א"בא םהיניב) ,םהמ השימח ורצע
.טפשמל ואבוהש ילבמ השימחה לכ

תא םירחהל םלועה תודהיל יקסניטוב'ז ארק (1933 ראוניב 30) ןוטלשל רלטיה תיילע רחאל
"םינוירבה תירב" ישנא הלא ויה ץראב .םיצאנה תוטשפתה תמילבל דעצכ תינמרגה תרצותה
םיאצוי ויה םה .םיינמרג םיטרס לש םתנרקה דגנ ולעפ ןושאר דעצכו םרחה תא ליעפהל וסינש
.ץראב םיינמרג םיטרס רתוי ונרקוה אל רצק ןמז רובעכו ,הנרקהב עירפהל ידכ עונלוקה-יתבל
תינמרגה הילוסנוקה ןיינב לעמ ףפונתהש לגדה תא "םינוירבה תירב" ישנא ודירוה תאזל ףסונב
.םילשוריבו ופיב

.תיטסינויזיברה הגלפמב םירבח ויה הישנאש תורמל ,יאמצע ןפואב הלעפ "םינוירבה תירב"
תדיעוובו ,"םינוירבה תירב" לש םימוסרפב ועבוהש תועדהמ תחא אל וגייתסה הגלפמה ישאר
."םיטסילמיסכמ"ה דגנ תופירחב יקסניטוב'ז אצי ,ר"הצה תירב לש תישימחה תימלועה

תופתושב םשאוה ףא ריאמיחא א"באו "םינוירבה תירב" ישאר ורצענ ,בורוזולרא םייח חצר רחאל
אוה ;רצעמהמ ררחוש אל םלוא ,המשא לכמ הכוזש דע הנשכ רהוסה-תיבב בשי אוה .חצרל
ןודינו ,ץראב יטירבה ןוטלשב םחליהל הרטמל הל המשש ,"םינוירבה תירב" ןגראמכ ןידל דמעוה
.םייקתהלמ "םינוירבה תירב" הקספ ךכב .שדוח 18 לש ףסונ רסאמל


דליפסאפ לש "ןבלה רפס"ה
דרולה ,יטירבה תובשומה-רש הנימ ,ט"פרת תוערפ ךוש ירחא םייעובש ,1929 רבמטפסב
תוצרפתהל ואיבהש תויעצמא-יתלבה תוביסה תא רוקחל" לטוה הילעש הדעו ,דליפסאפ
דמע הדעווה שארב ."ןתרזח תא עונמל םישורדה םידעצה לע ץילמהלו לארשי-ץראב הנורחאה
,הלשממה שאר .טנמלרפ ירבח השולש ויה הירבחו ,ואש רטלו ריס סומידב ילאינולוקה טפושה
."הדעווה תויוכמס רדגל ץוחמ טלחהב םה ההובג תוינידמ לש םיניינע" יכ שיגדה ,דלנודקמ יזמר

.םידוהיהו םיברעה יגיהנממ תויודע התבגו םילשוריל הדעווה העיגה 1929 רבוטקואב 24 -ב
.היתוטלחה לע עיפשהל ןויסינב הדעוול ובתכ בושייה ןמ םידוהיו בר ןיינע וררוע הדעווה ינויד
מ"ס 150) הלודג הלח ובתכמל ףריצ רשא ,םילשורימ הפוא ,רנדנל ןמלז היה םהמ דחא
:ראשה ןיב ,בתכ ובתכמב .םינקה תעבש תלעב הרונמ תרוצב (הבחור מ"ס 60 -ו הכרוא

לארשי םעל רוזעל םכתלוכיב ,הריקחה תדעוו ירבח , םידבכנ םינודא םתא [...]
איהש ,תלבגומ יתלב היילע ידי-לע התוא לואגלו השודקה ונצראב חתפתהל
לע קר אלו לעופב יתימאה ימואלה תיבה דוסייל רופלב תרהצה תמשגהל דוסייה
םלועה לכל ועימשהו טדנמה לעב ילגנאה טנמלרפב םכלוק ומירה .ריינ תסיפ יבג
הב בשייתהל ידכ ,הרזחב לארשי םעל תילגנאה הלשממהמ הנתינ לארשי-ץראש
...אנד תמדקכ
םג .תואלו ןמיסל הכונח תרונמ תרוצב [הלח] הקסולג ,הנטקה יתחנמ אנ ולבק
ואבש דע ,ךשוחב ונראשנ טעמכו ...וניתולכל ונילע ודמע םיאנומשחה ימיב זא
22 ...לארשי-תיב לכל רוא יהיו ונמע תא וליצהש וינבו והיתתמ ונירוביג

ןמלז תא ונימזהו הלודגה הלחה תא וגיצה םה ,םילשוריב תחלשמל הכרענש הדרפה תביסמב
.המישרמה ותנתמ רובע ול תודוהל ידכ רנדנל

תולפנתהב" ולחה תוערואמה יכ העבקש ,הדעווה תונקסמ ומסרופ םישדוח השימח רובעכ
."םידוהי לש םימדוק חצר ישעמ ידי-לע ךכל הנאות לכ םהל אצמיתש ילב ,םידוהי לע םיברע
ךכמ םתבזכאמ ,ימואלה תיבל םיברעה לש םתביאב הצוענ תוערפל הביסה יכ העבק הדעווה
הגרח הדעווה .ילכלכה םדיתעל דחפה ןמו םקופיס לע תואב ןניא תוימואלה םהיתופיאשש
העיצהו היילעה תוינידמב שדחמ ןייעל תיטירבה הלשממה ינפב הצילמהש ךכב היתויוכמסמ
.לארשי-ץראב תובשייתהה תוחתפתהו יאלקחה דוביעה תויורשפא לש תיעדמ הקידב ךורעל

-פוה ןו'ג ריס תא הלשממה התנימ (ואש תדעו תוצלמה םוסרפ רחאל םיישדוח) 1930 יאמב
יאלקחה דוביעה תויורשפאו היילעה תלאש תא רוקחיש ,תובשייתה יניינעל החמומ ,ןוספמיס
ןוסמפיס-פוה םסרפ רבוטקואב .1930 תנשל היילעה האפקוה הריקחה םויסל דע .לארשי-ץראב
תוינכת ועצובי םא אלא ,לארשי-ץראב תידוהי תובשייתהל עקרק דוע ןיא ןהיפל ,ויתונקסמ תא
תא קזחל שיש ןאכמו .םיבשייתמ 50,000 דועמ רתויל םוקמ היהי אל זא םגו - יאלקח חותיפ
.םיילאגל יתלב םילוע םימחר אלל שרגלו היילעה לע חוקיפה

,יטירבה תובשומה רטסינימ םסרפ ,ןוסמפיס-פוה ח"וד םוסרפ רחאל םוי ,1930 רבוטקואב 21 -ב
ברקב הדובע רסוחל תמרוג היילעה יכ עבק דליפסאפ .שדח "ןבל רפס" ,דליפסאפ דרולה
םידוהיה לש םתיילע םא" .תטלחומה התקספהל דע ,התוא ליבגהל שי ןכלו תיברעה הייסולכואה
לש התבוח ...םתייחמל םהל הצוחנה הדובעה תגשהמ םיברעה םיבשותה תעינמ ידיל האיבמ
-רסוחמ קלחהש דע הקיספהל ,ךכב ךרוצ שי םא ,וא וז היילע תיחפהל הנוממה הלשממה
."הדובע גישהל ודי לאל היהי הייסולכואה יקלח ראש ןיבש הדובעה

לש םתושרל ודימעהל רשפא היהיש תועקרק לש ףדוע לכ ראשנ אלש" "ןבלה רפסה" עבוק דוע
עיצה ןכ .םידוהיל תועקרק תריכמ רוסאל שיש ןאכמ ."תיאלקח תובשייתה יכרוצל םישדח םילוע
בור הב היהי םיברעלש ונייהד ,םיבשותה לכ ידי-לע רחביתש תקקוחמ הצעומ ץראב םיקהל
.עירכמ

סרפ ןתמ תאזב ואר םה ןכש ,םלועבו ץראב םידוהיה תא המהדתב הכה "ןבלה רפסה" םוסרפ
,ט'צלמ דרולה ופרטצה וילא ,תינויצה תורדתסהה אישנכ ודיקפתמ רטפתה ןמצייו םייח .תומילאל
ועתפוה םיטירבה .תידוהיה תונכוסה ןמ גרובראו סכילפ ןכו תידוהיה תונכוסה תצעומ אישנ
,הלשממה שאר םעטמ תרגיא המסרופ ,ךשוממ ןתמו אשמ רחאלו ,תידוהיה הבוגתה תמצעמ
,רמאנ תרגיאב .ותוא הלטיב אל םלוא "ןבלה רפסה" ירבד תא תצקמב הככירש ,דלנודקמ ייזמאר
םג םידוהיהו םיברעה תלעותל" ,ץראב תובחרנ חותיפ תולועפ עצבת הלשממה יכ ,ראשה ןיב
."דחי

:תורעה
ידי-לע רדוסו טקול ,"י"אב ידוהיה בושייה לע הפקתהה" :רפסה לע ססובמ ט"פרת תוערפ רואית .12
הרומחה הרוזנצה ללגב ,תרתחמב אצוה רפסה .[1929 רבמטפס] ט"פרת לולא ,[םקימע לארשי] .ע.י    
רסמ רפסה ןמ םוליצ .תובית ישארב קר עיפומ רבחמה םשש הביסה וזו ץראב הלשממה הגיהנהש    
.ןונבל םייח 'פורפ רבחמל    
.418 'מע ,ןורבח רפס .13
.339 'מע ,ב ,ה"תס .14
.242 'מע ,ב ךרכ ,ה"תס .15
.431 'מע ,ב ,לרב ,אריפש .16
.222 'מע ,ינאו ייח ,רנטר .17
.248 ,235 'מע ,םש .18
.736 'מע ,וב'ז ,ץכ .19
.763 'מע ,וב'ז ,ץכ .20
.26.8.1932 םוימ םעה תיזח ,ןיביי ה"י .21
.בתכמה בתוכ לש ונב ,רנדנל עשוהי רבחמל רסמ בתכמה תא .22            תוכן תולדות ישראל