עיתון היהודים ההונגריים

6 באפריל 1944

אחים!
ע"פ הוראה ומינוי מטעם השלטונות ההונגריים כוננה המועצה המרכזית של היהודים ההונגריים. חבריה, אישים שבזכות אמונו של הציבור נבחרו עוד בשנות השלום לעמוד בראש המוסדות הקהילתיים.
המועצה המרכזית הנה הארגון היחיד של היהדות ההונגרית שמוכר ע"י השלטונות. כל מי ששייך לדת הישראלית, או נחשב יהודי בהתאם להוראות החדשות ביותר, נכלל בתחום סמכותה.
השלטונות ההונגריים נושאים ונותנים אך ורק עם המועצה המרכזית, ומוסרים לה את הוראותיהם הנוגעות לכל יהודי המדינה. לביצוען המדויק ביותר של ההוראות הללו אחראי בחייו לא כל אחד בלבד מחברי המועצה המרכזית, אלא ערבים בחייהם גם כל אלה שאינם ממלאים בצורה מדויקת ביותר אחר הוראות המועצה המרכזית.

אחים!
היהדות ההונגרית חייבת לממש את ההוצאה לפועל של הוראות השלטונות באמצעים שלה. לפיכך אין המועצה המרכזית בבחינת שלטון, אלא רשות מבצעת של השלטונות.
אין המועצה המרכזית יכולה להרשות, כי בשל העדר-משמעת אצל אחדים, ייכשל ביצוע ההוראות שנתקבלו, וכתוצאה מכך יומט על כל הציבור אסון שמעולם לא התנסה בו!
הכל חייבים להתייצב ע"פ קריאת המועצה המרכזית במקום שבו נדרשו להופיע.
המועצה המרכזית קיבלה סמכות בלתי מוגבלת לעסוק בנכסי החומר והרוח ובכוח העבודה של כל יהודי, וזאת היא חובתה. הנכם חלק של המועצה המרכזית, נשים, בנות, גברים ובנים כאחד. עליכם לדעת כי ההנחיות החמורות ביותר של המועצה המרכזית באות כתוצאה מהנחיית השלטונות וחיי הפרט והציבור תלויים בביצוען המדויק.
ה' יהא עמנו ויתן כוח ויכולת כדי שנוכל למלא נאמנה את המוטל עלינו.

המועצה המרכזית של היהודים ההונגריים.